Последни вести

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека од 26.10.2021 година отпочнува со примена Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за котација на Македонска берза

Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Кодексот се однесува на друштвата чии акции котираат на Официјалниот пазар на Берзата што ги исполнуваат условите пропишани во Правилата за котација

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Гранит АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

На седницата одржана на 20.09.2021 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...