Организација на берзата

Органи на берзата

Македонската берза е организирана како акционерско друштво согласно Законот за трговски друштва.

Собрание на акционери


Собранието на акционери го сочинуваат претставници на сите акционери на Македонската берза АД Скопје.
Македонска берза е организирана како акционерско друштво со едностепен систем на управување.

Одбор на директори


Одборот на директори се состои од осум члена, од кои седум неизвршни члена и еден извршен член, во следниов состав:

    - Тони Стојановски (Стопанска банка АД Скопје) - претседател

    - Михајло Брова Зиков (Комерцијална Банка АД Скопје)

    - Ивана Гажиќ (Загребска берза АД Загреб)

    - Славчо Филипчев (Грант Торнтон)

    - Нина Неданоска (Шпаркасе Банка АД Скопје) 

    - Горан Анастасовски (Клириншка куќа КИБС АД Скопје) - независен член

    - Иван Мишев (Адвокатско друштво Папазовски и Мишев) - независен член

    - Иван Штериев (Главен извршен директор, Македонска берза) - извршен член


За извршување на своите основни функции, Берзата формира комисии и други тела и тоа:

Комисија за котација:

 1. Зорица Асенова
 2. Илчо Лазарески
 3. Катерина Илиќ Нонкуловска
 4. Aлександар Наумоски
 5. Горан Марковски

Дисциплинска комисија:

 1. Горан Анастасовски
 2. Михајло Брова Зиков
 3. Жарко Атанасовски
 4. Зорица Асенова
 5. Ирена Цветкова

Комисија за арбитража:

 1. Весна Паунковска - Додевска (Претседател)
 2. Самир Љатиф
 3. Сашо Арсов
 4. Горан Марковски
 5. Ѕвонко Станковски

Организациона структура