Структура и методологија на ОМБ

1. Кратка историја на индексот

Одборот на директори на Македонската Берза на седницата одржана на 26.06.2006 година донесе Одлука за пресметување на Индекс на обврзници на Македонската Берза АД Скопје, со назив ОМБ. ОМБ ќе биде ценовен индекс пондериран со прометот, со ограничување дека уделот на ниту една обврзница во состав на индексот не смее да надминува 30%.

Индексот ОМБ се пресметува врз основа на Методологијата за пресметување на Индекс на обврзници на Македонската берза-ОМБ и е составен од котираните обврзници на Македонската берза избрани согласно критериуми наведени во Методологијата.

Почетната вредност на ОМБ е 100, на крајот на денот на тргување на 30.06.2006 година.


2. Состав на индексот

 
 
Вид на индекс
Ценовен индекс пондериран со прометот , со ограничување дека уделот на ниту една обврзница во состав на индексот не смее да надминува 30%.
Воведен
30.06.2006 година
Базична вредност
100 индексни поени
Состав
котирани обврзници на Македонска берза
                                                                                                  
Издавач
Назив на емисијата
Шифра на тргување
Република Македонија
Обврзниците за денационализација-Петнаесетта емисија RMDEN15
Република Македонија Обврзниците за денационализација-Шеснаесетта емисија RMDEN16
Република Македонија Обврзниците за денационализација-Седумнаесетта емисија RMDEN17
Република Македонија Обврзниците за денационализација-Осумнаесетта емисија RMDEN18
Република Македонија Обврзниците за денационализација-Деветнаесетта емисија RMDEN19
Република Македонија Обврзниците за денационализација-Дваесетта емисија RMDEN20
     
Последна ревизија
15.12.2021
Датум на имплементација
30.12.2021
Следна ревизија
15.06.2022
 
 
3.   За деталите околу методологијата кликнете тука...