Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Граве Глобал 21.06.2021 20.06.2021 125,7411 125,7411 125,7411
Граве Глобал 21.06.2021 19.06.2021 125,7514 125,7514 125,7514
Граве Глобал 21.06.2021 18.06.2021 125,7616 125,7616 125,7616
Иново Статус Акции 21.06.2021 17.06.2021 37,5111 37,5111 37,5111
Граве Глобал 21.06.2021 17.06.2021 125,5674 125,5674 125,5674
Илирика Југоисточна Европа 17.06.2021 16.06.2021 59,7907 59,7907 59,7907
Илирика Глобал-Растечки пазари 17.06.2021 16.06.2021 73,7124 73,7124 73,7124
Иново Статус Акции 17.06.2021 16.06.2021 37,4787 37,4787 37,4787
Генерали БРИК 17.06.2021 16.06.2021 164,8671 164,8671 164,8671
Генерали Нова ЕУ 17.06.2021 16.06.2021 126,3536 126,3536 126,3536
КБ Публикум - Балансиран 17.06.2021 16.06.2021 187,2555 187,2555 187,2555
КБ Публикум - Обврзници 17.06.2021 16.06.2021 158,0914 158,0914 158,0914
КБ Публикум Паричен 17.06.2021 16.06.2021 130,5970 130,5970 130,5970
Генерали Кеш Депозит 17.06.2021 16.06.2021 123,4969 123,4969 123,4969
Илирика Кеш Фонд 17.06.2021 16.06.2021 1.213,6510 1.213,6510 1.213,6510
Генерали Топ Брендови 17.06.2021 16.06.2021 149,9773 149,9773 149,9773
ВФП Премиум Инвест 17.06.2021 16.06.2021 139,0784 139,0784 139,0784
ВФП Кеш Депозит 17.06.2021 16.06.2021 112,2825 112,2825 112,2825
ВФП 100% БОНД 17.06.2021 16.06.2021 117,0335 117,0335 117,0335
КБ Публикум-МБИ 10 17.06.2021 16.06.2021 220,2568 220,2568 220,2568
Граве Глобал 17.06.2021 16.06.2021 125,3202 125,3202 125,3202
ВФП Дивиденда 17.06.2021 16.06.2021 112,3041 112,3041 112,3041
КБ Публикум - Акции 17.06.2021 16.06.2021 101,1631 101,1631 101,1631
КБ Публикум - Златен фонд 17.06.2021 16.06.2021 99,3089 99,3089 99,3089
Илирика Југоисточна Европа 16.06.2021 15.06.2021 59,5475 59,5475 59,5475
Илирика Глобал-Растечки пазари 16.06.2021 15.06.2021 73,9659 73,9659 73,9659
Иново Статус Акции 16.06.2021 15.06.2021 37,4770 37,4770 37,4770
Генерали БРИК 16.06.2021 15.06.2021 165,0605 165,0605 165,0605
Генерали Нова ЕУ 16.06.2021 15.06.2021 125,8869 125,8869 125,8869
КБ Публикум - Балансиран 16.06.2021 15.06.2021 187,6597 187,6597 187,6597
КБ Публикум - Обврзници 16.06.2021 15.06.2021 158,0485 158,0485 158,0485
КБ Публикум Паричен 16.06.2021 15.06.2021 130,5916 130,5916 130,5916
Генерали Кеш Депозит 16.06.2021 15.06.2021 123,4927 123,4927 123,4927
Илирика Кеш Фонд 16.06.2021 15.06.2021 1.213,5908 1.213,5908 1.213,5908
Генерали Топ Брендови 16.06.2021 15.06.2021 150,4483 150,4483 150,4483
ВФП Премиум Инвест 16.06.2021 15.06.2021 139,2351 139,2351 139,2351
ВФП Кеш Депозит 16.06.2021 15.06.2021 112,2792 112,2792 112,2792
ВФП 100% БОНД 16.06.2021 15.06.2021 116,9886 116,9886 116,9886
КБ Публикум-МБИ 10 16.06.2021 15.06.2021 220,6899 220,6899 220,6899
Граве Глобал 16.06.2021 15.06.2021 125,3570 125,3570 125,3570
ВФП Дивиденда 16.06.2021 15.06.2021 112,7470 112,7470 112,7470
КБ Публикум - Акции 16.06.2021 15.06.2021 101,5858 101,5858 101,5858
КБ Публикум - Златен фонд 16.06.2021 15.06.2021 100,6748 100,6748 100,6748
Илирика Југоисточна Европа 15.06.2021 14.06.2021 59,3993 59,3993 59,3993
Илирика Глобал-Растечки пазари 15.06.2021 14.06.2021 74,2604 74,2604 74,2604
Иново Статус Акции 15.06.2021 14.06.2021 37,5108 37,5108 37,5108
Генерали БРИК 15.06.2021 14.06.2021 165,8538 165,8538 165,8538
Генерали Нова ЕУ 15.06.2021 14.06.2021 125,7602 125,7602 125,7602
КБ Публикум - Балансиран 15.06.2021 14.06.2021 187,7533 187,7533 187,7533
КБ Публикум - Обврзници 15.06.2021 14.06.2021 158,1107 158,1107 158,1107
КБ Публикум Паричен 15.06.2021 14.06.2021 130,5869 130,5869 130,5869
Генерали Кеш Депозит 15.06.2021 14.06.2021 123,4891 123,4891 123,4891
Илирика Кеш Фонд 15.06.2021 14.06.2021 1.213,5371 1.213,5371 1.213,5371
Генерали Топ Брендови 15.06.2021 14.06.2021 150,5107 150,5107 150,5107
ВФП Премиум Инвест 15.06.2021 14.06.2021 138,8501 138,8501 138,8501
ВФП Кеш Депозит 15.06.2021 14.06.2021 112,2765 112,2765 112,2765
ВФП 100% БОНД 15.06.2021 14.06.2021 117,0714 117,0714 117,0714
КБ Публикум-МБИ 10 15.06.2021 14.06.2021 221,8837 221,8837 221,8837
Граве Глобал 15.06.2021 14.06.2021 125,2597 125,2597 125,2597
ВФП Дивиденда 15.06.2021 14.06.2021 112,8740 112,8740 112,8740
КБ Публикум - Акции 15.06.2021 14.06.2021 101,7642 101,7642 101,7642
КБ Публикум - Златен фонд 15.06.2021 14.06.2021 101,5241 101,5241 101,5241
Илирика Југоисточна Европа 14.06.2021 13.06.2021 59,5402 59,5402 59,5402
Илирика Глобал-Растечки пазари 14.06.2021 13.06.2021 73,9435 73,9435 73,9435
Иново Статус Акции 14.06.2021 13.06.2021 37,5730 37,5730 37,5730
Генерали БРИК 14.06.2021 13.06.2021 164,9525 164,9525 164,9525
Генерали Нова ЕУ 14.06.2021 13.06.2021 125,8246 125,8246 125,8246
КБ Публикум - Балансиран 14.06.2021 13.06.2021 187,7100 187,7100 187,7100
КБ Публикум - Обврзници 14.06.2021 13.06.2021 158,1406 158,1406 158,1406
КБ Публикум Паричен 14.06.2021 13.06.2021 130,5810 130,5810 130,5810
Генерали Кеш Депозит 14.06.2021 13.06.2021 123,4847 123,4847 123,4847
Илирика Кеш Фонд 14.06.2021 13.06.2021 1.213,4655 1.213,4655 1.213,4655
Генерали Топ Брендови 14.06.2021 13.06.2021 150,2728 150,2728 150,2728
ВФП Премиум Инвест 14.06.2021 13.06.2021 138,6051 138,6051 138,6051
ВФП Кеш Депозит 14.06.2021 13.06.2021 112,2722 112,2722 112,2722
ВФП 100% БОНД 14.06.2021 13.06.2021 117,1341 117,1341 117,1341
КБ Публикум-МБИ 10 14.06.2021 13.06.2021 220,1432 220,1432 220,1432
Граве Глобал 14.06.2021 13.06.2021 124,7038 124,7038 124,7038
ВФП Дивиденда 14.06.2021 13.06.2021 112,5028 112,5028 112,5028
КБ Публикум - Акции 14.06.2021 13.06.2021 101,6780 101,6780 101,6780
КБ Публикум - Златен фонд 14.06.2021 13.06.2021 102,2434 102,2434 102,2434
Илирика Југоисточна Европа 14.06.2021 12.06.2021 59,5458 59,5458 59,5458
Илирика Глобал-Растечки пазари 14.06.2021 12.06.2021 73,9505 73,9505 73,9505
Иново Статус Акции 14.06.2021 12.06.2021 37,5740 37,5740 37,5740
Генерали БРИК 14.06.2021 12.06.2021 164,9671 164,9671 164,9671
Генерали Нова ЕУ 14.06.2021 12.06.2021 125,8358 125,8358 125,8358
КБ Публикум - Балансиран 14.06.2021 12.06.2021 187,7137 187,7137 187,7137
КБ Публикум - Обврзници 14.06.2021 12.06.2021 158,1310 158,1310 158,1310
КБ Публикум Паричен 14.06.2021 12.06.2021 130,5761 130,5761 130,5761
Генерали Кеш Депозит 14.06.2021 12.06.2021 123,4812 123,4812 123,4812
Илирика Кеш Фонд 14.06.2021 12.06.2021 1.213,4096 1.213,4096 1.213,4096
Генерали Топ Брендови 14.06.2021 12.06.2021 150,2867 150,2867 150,2867
ВФП Премиум Инвест 14.06.2021 12.06.2021 138,6140 138,6140 138,6140
ВФП Кеш Депозит 14.06.2021 12.06.2021 112,2690 112,2690 112,2690
ВФП 100% БОНД 14.06.2021 12.06.2021 117,1287 117,1287 117,1287
КБ Публикум-МБИ 10 14.06.2021 12.06.2021 220,1522 220,1522 220,1522
Граве Глобал 14.06.2021 12.06.2021 124,7140 124,7140 124,7140
ВФП Дивиденда 14.06.2021 12.06.2021 112,5103 112,5103 112,5103
КБ Публикум - Акции 14.06.2021 12.06.2021 101,6819 101,6819 101,6819
КБ Публикум - Златен фонд 14.06.2021 12.06.2021 102,2496 102,2496 102,2496
Илирика Југоисточна Европа 14.06.2021 11.06.2021 59,5283 59,5283 59,5283
Илирика Глобал-Растечки пазари 14.06.2021 11.06.2021 73,7251 73,7251 73,7251
Иново Статус Акции 14.06.2021 11.06.2021 37,5741 37,5741 37,5741
Генерали БРИК 14.06.2021 11.06.2021 164,5850 164,5850 164,5850
Генерали Нова ЕУ 14.06.2021 11.06.2021 125,8089 125,8089 125,8089
КБ Публикум - Балансиран 14.06.2021 11.06.2021 187,5959 187,5959 187,5959
КБ Публикум - Обврзници 14.06.2021 11.06.2021 157,9902 157,9902 157,9902
КБ Публикум Паричен 14.06.2021 11.06.2021 130,5699 130,5699 130,5699
Генерали Кеш Депозит 14.06.2021 11.06.2021 123,4769 123,4769 123,4769
Илирика Кеш Фонд 14.06.2021 11.06.2021 1.213,3389 1.213,3389 1.213,3389
Генерали Топ Брендови 14.06.2021 11.06.2021 149,9433 149,9433 149,9433
ВФП Премиум Инвест 14.06.2021 11.06.2021 138,3670 138,3670 138,3670
ВФП Кеш Депозит 14.06.2021 11.06.2021 112,2642 112,2642 112,2642
ВФП 100% БОНД 14.06.2021 11.06.2021 116,9833 116,9833 116,9833
КБ Публикум-МБИ 10 14.06.2021 11.06.2021 220,1608 220,1608 220,1608
Граве Глобал 14.06.2021 11.06.2021 124,7201 124,7201 124,7201
ВФП Дивиденда 14.06.2021 11.06.2021 112,1701 112,1701 112,1701
КБ Публикум - Акции 14.06.2021 11.06.2021 101,5764 101,5764 101,5764
КБ Публикум - Златен фонд 14.06.2021 11.06.2021 101,9786 101,9786 101,9786
Илирика Југоисточна Европа 11.06.2021 10.06.2021 59,2186 59,2186 59,2186
Илирика Глобал-Растечки пазари 11.06.2021 10.06.2021 73,6356 73,6356 73,6356
Иново Статус Акции 11.06.2021 10.06.2021 37,6993 37,6993 37,6993
Генерали БРИК 11.06.2021 10.06.2021 164,5535 164,5535 164,5535
Генерали Нова ЕУ 11.06.2021 10.06.2021 125,3177 125,3177 125,3177
КБ Публикум - Балансиран 11.06.2021 10.06.2021 187,2241 187,2241 187,2241
КБ Публикум - Обврзници 11.06.2021 10.06.2021 157,8386 157,8386 157,8386
КБ Публикум Паричен 11.06.2021 10.06.2021 130,5615 130,5615 130,5615
Генерали Кеш Депозит 11.06.2021 10.06.2021 123,4702 123,4702 123,4702
Илирика Кеш Фонд 11.06.2021 10.06.2021 1.213,2228 1.213,2228 1.213,2228
Генерали Топ Брендови 11.06.2021 10.06.2021 149,3734 149,3734 149,3734
ВФП Премиум Инвест 11.06.2021 10.06.2021 137,7381 137,7381 137,7381
ВФП Кеш Депозит 11.06.2021 10.06.2021 112,2563 112,2563 112,2563
ВФП 100% БОНД 11.06.2021 10.06.2021 116,8474 116,8474 116,8474
КБ Публикум-МБИ 10 11.06.2021 10.06.2021 220,1556 220,1556 220,1556
Граве Глобал 11.06.2021 10.06.2021 124,3926 124,3926 124,3926
ВФП Дивиденда 11.06.2021 10.06.2021 112,0316 112,0316 112,0316
КБ Публикум - Акции 11.06.2021 10.06.2021 101,4356 101,4356 101,4356
КБ Публикум - Златен фонд 11.06.2021 10.06.2021 102,9592 102,9592 102,9592
Илирика Југоисточна Европа 10.06.2021 09.06.2021 59,2546 59,2546 59,2546
Илирика Глобал-Растечки пазари 11.06.2021 09.06.2021 73,4152 73,4152 73,4152
Иново Статус Акции 10.06.2021 09.06.2021 37,4047 37,4047 37,4047
Генерали БРИК 10.06.2021 09.06.2021 164,2890 164,2890 164,2890
Генерали Нова ЕУ 10.06.2021 09.06.2021 125,2821 125,2821 125,2821
КБ Публикум - Балансиран 10.06.2021 09.06.2021 187,3515 187,3515 187,3515
КБ Публикум - Обврзници 10.06.2021 09.06.2021 157,9459 157,9459 157,9459
КБ Публикум Паричен 10.06.2021 09.06.2021 130,5512 130,5512 130,5512
Генерали Кеш Депозит 10.06.2021 09.06.2021 123,4637 123,4637 123,4637
Илирика Кеш Фонд 10.06.2021 09.06.2021 1.213,1110 1.213,1110 1.213,1110
Генерали Топ Брендови 10.06.2021 09.06.2021 149,1203 149,1203 149,1203
ВФП Премиум Инвест 10.06.2021 09.06.2021 137,5286 137,5286 137,5286
ВФП Кеш Депозит 10.06.2021 09.06.2021 112,2479 112,2479 112,2479
ВФП 100% БОНД 10.06.2021 09.06.2021 116,8438 116,8438 116,8438
КБ Публикум-МБИ 10 10.06.2021 09.06.2021 219,5649 219,5649 219,5649
Граве Глобал 10.06.2021 09.06.2021 124,5299 124,5299 124,5299
ВФП Дивиденда 10.06.2021 09.06.2021 111,5592 111,5592 111,5592
КБ Публикум - Акции 10.06.2021 09.06.2021 101,3230 101,3230 101,3230
КБ Публикум - Златен фонд 10.06.2021 09.06.2021 101,6427 101,6427 101,6427
Илирика Југоисточна Европа 09.06.2021 08.06.2021 59,1639 59,1639 59,1639
Илирика Глобал-Растечки пазари 11.06.2021 08.06.2021 73,4794 73,4794 73,4794
Иново Статус Акции 09.06.2021 08.06.2021 37,4490 37,4490 37,4490
Генерали БРИК 09.06.2021 08.06.2021 164,5507 164,5507 164,5507
Генерали Нова ЕУ 09.06.2021 08.06.2021 125,0175 125,0175 125,0175
КБ Публикум - Балансиран 09.06.2021 08.06.2021 187,4843 187,4843 187,4843
КБ Публикум - Обврзници 09.06.2021 08.06.2021 157,9146 157,9146 157,9146
КБ Публикум Паричен 09.06.2021 08.06.2021 130,5468 130,5468 130,5468
Генерали Кеш Депозит 09.06.2021 08.06.2021 123,4599 123,4599 123,4599
Илирика Кеш Фонд 09.06.2021 08.06.2021 1.213,0571 1.213,0571 1.213,0571
Генерали Топ Брендови 09.06.2021 08.06.2021 149,3208 149,3208 149,3208
ВФП Премиум Инвест 09.06.2021 08.06.2021 137,3571 137,3571 137,3571
ВФП Кеш Депозит 09.06.2021 08.06.2021 112,2457 112,2457 112,2457
ВФП 100% БОНД 09.06.2021 08.06.2021 116,7675 116,7675 116,7675
КБ Публикум-МБИ 10 09.06.2021 08.06.2021 218,9788 218,9788 218,9788
Граве Глобал 09.06.2021 08.06.2021 124,5224 124,5224 124,5224
ВФП Дивиденда 09.06.2021 08.06.2021 111,4492 111,4492 111,4492
КБ Публикум - Акции 09.06.2021 08.06.2021 101,4955 101,4955 101,4955
КБ Публикум - Златен фонд 09.06.2021 08.06.2021 102,1809 102,1809 102,1809
Илирика Југоисточна Европа 08.06.2021 07.06.2021 59,2205 59,2205 59,2205
Илирика Глобал-Растечки пазари 09.06.2021 07.06.2021 73,8772 73,8772 73,8772
Иново Статус Акции 08.06.2021 07.06.2021 37,4967 37,4967 37,4967
Генерали БРИК 08.06.2021 07.06.2021 165,3804 165,3804 165,3804
Генерали Нова ЕУ 08.06.2021 07.06.2021 125,0631 125,0631 125,0631
КБ Публикум - Балансиран 08.06.2021 07.06.2021 187,6492 187,6492 187,6492
КБ Публикум - Обврзници 08.06.2021 07.06.2021 157,9124 157,9124 157,9124
КБ Публикум Паричен 08.06.2021 07.06.2021 130,5410 130,5410 130,5410
Генерали Кеш Депозит 08.06.2021 07.06.2021 123,4555 123,4555 123,4555
Илирика Кеш Фонд 08.06.2021 07.06.2021 1.212,9927 1.212,9927 1.212,9927
Генерали Топ Брендови 08.06.2021 07.06.2021 149,5904 149,5904 149,5904
ВФП Премиум Инвест 08.06.2021 07.06.2021 137,4915 137,4915 137,4915
ВФП Кеш Депозит 08.06.2021 07.06.2021 112,2421 112,2421 112,2421
ВФП 100% БОНД 08.06.2021 07.06.2021 116,7874 116,7874 116,7874
КБ Публикум-МБИ 10 08.06.2021 07.06.2021 218,7145 218,7145 218,7145
Граве Глобал 08.06.2021 07.06.2021 124,4645 124,4645 124,4645
ВФП Дивиденда 08.06.2021 07.06.2021 111,8873 111,8873 111,8873
КБ Публикум - Акции 08.06.2021 07.06.2021 101,7686 101,7686 101,7686
КБ Публикум - Златен фонд 08.06.2021 07.06.2021 103,3468 103,3468 103,3468
Илирика Југоисточна Европа 07.06.2021 06.06.2021 59,3243 59,3243 59,3243
Илирика Глобал-Растечки пазари 07.06.2021 06.06.2021 74,0916 74,0916 74,0916
Иново Статус Акции 07.06.2021 06.06.2021 37,4894 37,4894 37,4894
Генерали БРИК 07.06.2021 06.06.2021 165,6342 165,6342 165,6342
Генерали Нова ЕУ 07.06.2021 06.06.2021 125,1595 125,1595 125,1595
КБ Публикум - Балансиран 07.06.2021 06.06.2021 187,5920 187,5920 187,5920
КБ Публикум - Обврзници 07.06.2021 06.06.2021 157,8214 157,8214 157,8214
КБ Публикум Паричен 07.06.2021 06.06.2021 130,5349 130,5349 130,5349
Генерали Кеш Депозит 07.06.2021 06.06.2021 123,4501 123,4501 123,4501
Илирика Кеш Фонд 07.06.2021 06.06.2021 1.212,9186 1.212,9186 1.212,9186
Генерали Топ Брендови 07.06.2021 06.06.2021 149,5659 149,5659 149,5659
ВФП Премиум Инвест 07.06.2021 06.06.2021 137,2821 137,2821 137,2821
ВФП Кеш Депозит 07.06.2021 06.06.2021 112,2375 112,2375 112,2375
ВФП 100% БОНД 07.06.2021 06.06.2021 116,7538 116,7538 116,7538
КБ Публикум-МБИ 10 07.06.2021 06.06.2021 218,2719 218,2719 218,2719
Граве Глобал 07.06.2021 06.06.2021 123,8959 123,8959 123,8959
ВФП Дивиденда 07.06.2021 06.06.2021 110,5919 110,5919 110,5919
КБ Публикум - Акции 07.06.2021 06.06.2021 101,8644 101,8644 101,8644
КБ Публикум - Златен фонд 07.06.2021 06.06.2021 103,9324 103,9324 103,9324
Илирика Југоисточна Европа 07.06.2021 05.06.2021 59,3299 59,3299 59,3299
Илирика Глобал-Растечки пазари 07.06.2021 05.06.2021 74,0986 74,0986 74,0986
Иново Статус Акции 07.06.2021 05.06.2021 37,4904 37,4904 37,4904
Генерали БРИК 07.06.2021 05.06.2021 165,6489 165,6489 165,6489
Генерали Нова ЕУ 07.06.2021 05.06.2021 125,1707 125,1707 125,1707
КБ Публикум - Балансиран 07.06.2021 05.06.2021 187,5957 187,5957 187,5957
КБ Публикум - Обврзници 07.06.2021 05.06.2021 157,8118 157,8118 157,8118
КБ Публикум Паричен 07.06.2021 05.06.2021 130,5300 130,5300 130,5300
Генерали Кеш Депозит 07.06.2021 05.06.2021 123,4464 123,4464 123,4464
Илирика Кеш Фонд 07.06.2021 05.06.2021 1.212,8628 1.212,8628 1.212,8628
Генерали Топ Брендови 07.06.2021 05.06.2021 149,5798 149,5798 149,5798
ВФП Премиум Инвест 07.06.2021 05.06.2021 137,2910 137,2910 137,2910
ВФП Кеш Депозит 07.06.2021 05.06.2021 112,2346 112,2346 112,2346
ВФП 100% БОНД 07.06.2021 05.06.2021 116,7482 116,7482 116,7482
КБ Публикум-МБИ 10 07.06.2021 05.06.2021 218,2808 218,2808 218,2808
Граве Глобал 07.06.2021 05.06.2021 123,9061 123,9061 123,9061
ВФП Дивиденда 07.06.2021 05.06.2021 110,5993 110,5993 110,5993
КБ Публикум - Акции 07.06.2021 05.06.2021 101,8682 101,8682 101,8682
КБ Публикум - Златен фонд 07.06.2021 05.06.2021 103,9385 103,9385 103,9385
Илирика Југоисточна Европа 07.06.2021 04.06.2021 59,3364 59,3364 59,3364
Илирика Глобал-Растечки пазари 07.06.2021 04.06.2021 73,7782 73,7782 73,7782
Иново Статус Акции 07.06.2021 04.06.2021 37,4885 37,4885 37,4885
Генерали БРИК 07.06.2021 04.06.2021 165,0854 165,0854 165,0854
Генерали Нова ЕУ 07.06.2021 04.06.2021 125,1842 125,1842 125,1842
КБ Публикум - Балансиран 07.06.2021 04.06.2021 187,4179 187,4179 187,4179
КБ Публикум - Обврзници 07.06.2021 04.06.2021 157,6075 157,6075 157,6075
КБ Публикум Паричен 07.06.2021 04.06.2021 130,5205 130,5205 130,5205
Генерали Кеш Депозит 07.06.2021 04.06.2021 123,4399 123,4399 123,4399
Илирика Кеш Фонд 07.06.2021 04.06.2021 1.212,7583 1.212,7583 1.212,7583
Генерали Топ Брендови 07.06.2021 04.06.2021 149,1162 149,1162 149,1162
ВФП Премиум Инвест 07.06.2021 04.06.2021 137,0191 137,0191 137,0191
ВФП Кеш Депозит 07.06.2021 04.06.2021 112,2274 112,2274 112,2274
ВФП 100% БОНД 07.06.2021 04.06.2021 116,5686 116,5686 116,5686
КБ Публикум-МБИ 10 07.06.2021 04.06.2021 218,2882 218,2882 218,2882
Граве Глобал 07.06.2021 04.06.2021 123,9028 123,9028 123,9028
ВФП Дивиденда 07.06.2021 04.06.2021 110,1903 110,1903 110,1903
КБ Публикум - Акции 07.06.2021 04.06.2021 101,7183 101,7183 101,7183
КБ Публикум - Златен фонд 07.06.2021 04.06.2021 103,5731 103,5731 103,5731
Илирика Југоисточна Европа 04.06.2021 03.06.2021 59,1551 59,1551 59,1551
Илирика Глобал-Растечки пазари 04.06.2021 03.06.2021 73,2135 73,2135 73,2135
Иново Статус Акции 04.06.2021 03.06.2021 37,4742 37,4742 37,4742
Генерали БРИК 04.06.2021 03.06.2021 164,3047 164,3047 164,3047
Генерали Нова ЕУ 04.06.2021 03.06.2021 125,0274 125,0274 125,0274
КБ Публикум - Балансиран 04.06.2021 03.06.2021 186,8596 186,8596 186,8596
КБ Публикум - Обврзници 04.06.2021 03.06.2021 157,5297 157,5297 157,5297
КБ Публикум Паричен 04.06.2021 03.06.2021 130,5054 130,5054 130,5054
Генерали Кеш Депозит 04.06.2021 03.06.2021 123,4298 123,4298 123,4298
Илирика Кеш Фонд 04.06.2021 03.06.2021 1.212,6080 1.212,6080 1.212,6080
Генерали Топ Брендови 04.06.2021 03.06.2021 148,2074 148,2074 148,2074
ВФП Премиум Инвест 04.06.2021 03.06.2021 136,4752 136,4752 136,4752
ВФП Кеш Депозит 04.06.2021 03.06.2021 112,2148 112,2148 112,2148
ВФП 100% БОНД 04.06.2021 03.06.2021 116,4731 116,4731 116,4731
КБ Публикум-МБИ 10 04.06.2021 03.06.2021 218,1602 218,1602 218,1602
Граве Глобал 04.06.2021 03.06.2021 123,7169 123,7169 123,7169
ВФП Дивиденда 04.06.2021 03.06.2021 109,3623 109,3623 109,3623
КБ Публикум - Акции 04.06.2021 03.06.2021 101,2971 101,2971 101,2971
КБ Публикум - Златен фонд 04.06.2021 03.06.2021 103,0696 103,0696 103,0696
Илирика Југоисточна Европа 03.06.2021 02.06.2021 59,1751 59,1751 59,1751
Илирика Глобал-Растечки пазари 03.06.2021 02.06.2021 73,3433 73,3433 73,3433
Иново Статус Акции 03.06.2021 02.06.2021 37,3640 37,3640 37,3640
Генерали БРИК 03.06.2021 02.06.2021 164,6367 164,6367 164,6367
Генерали Нова ЕУ 03.06.2021 02.06.2021 124,9228 124,9228 124,9228
КБ Публикум - Балансиран 03.06.2021 02.06.2021 186,6794 186,6794 186,6794
КБ Публикум - Обврзници 03.06.2021 02.06.2021 157,4670 157,4670 157,4670
КБ Публикум Паричен 03.06.2021 02.06.2021 130,4880 130,4880 130,4880
Генерали Кеш Депозит 03.06.2021 02.06.2021 123,4181 123,4181 123,4181
Илирика Кеш Фонд 03.06.2021 02.06.2021 1.212,4293 1.212,4293 1.212,4293
Генерали Топ Брендови 03.06.2021 02.06.2021 148,0471 148,0471 148,0471
ВФП Премиум Инвест 03.06.2021 02.06.2021 136,3626 136,3626 136,3626
ВФП Кеш Депозит 03.06.2021 02.06.2021 112,1993 112,1993 112,1993
ВФП 100% БОНД 03.06.2021 02.06.2021 116,3802 116,3802 116,3802
КБ Публикум-МБИ 10 03.06.2021 02.06.2021 217,0655 217,0655 217,0655
Граве Глобал 03.06.2021 02.06.2021 123,6176 123,6176 123,6176
ВФП Дивиденда 03.06.2021 02.06.2021 109,1137 109,1137 109,1137
КБ Публикум - Акции 03.06.2021 02.06.2021 101,3866 101,3866 101,3866
КБ Публикум - Златен фонд 03.06.2021 02.06.2021 105,2972 105,2972 105,2972
Илирика Југоисточна Европа 02.06.2021 01.06.2021 58,9907 58,9907 58,9907
Илирика Глобал-Растечки пазари 02.06.2021 01.06.2021 73,4026 73,4026 73,4026
Иново Статус Акции 02.06.2021 01.06.2021 37,4068 37,4068 37,4068
Генерали БРИК 02.06.2021 01.06.2021 163,8724 163,8724 163,8724
Генерали Нова ЕУ 02.06.2021 01.06.2021 124,4758 124,4758 124,4758
КБ Публикум - Балансиран 02.06.2021 01.06.2021 186,1715 186,1715 186,1715
КБ Публикум - Обврзници 02.06.2021 01.06.2021 157,4775 157,4775 157,4775
КБ Публикум Паричен 02.06.2021 01.06.2021 130,4583 130,4583 130,4583
Генерали Кеш Депозит 02.06.2021 01.06.2021 123,3999 123,3999 123,3999
Илирика Кеш Фонд 02.06.2021 01.06.2021 1.212,1140 1.212,1140 1.212,1140
Генерали Топ Брендови 02.06.2021 01.06.2021 147,7156 147,7156 147,7156
ВФП Премиум Инвест 02.06.2021 01.06.2021 135,9265 135,9265 135,9265
ВФП Кеш Депозит 02.06.2021 01.06.2021 112,1729 112,1729 112,1729
ВФП 100% БОНД 02.06.2021 01.06.2021 116,3404 116,3404 116,3404
КБ Публикум-МБИ 10 02.06.2021 01.06.2021 216,3850 216,3850 216,3850
Граве Глобал 02.06.2021 01.06.2021 123,1110 123,1110 123,1110
ВФП Дивиденда 02.06.2021 01.06.2021 108,7441 108,7441 108,7441
КБ Публикум - Акции 02.06.2021 01.06.2021 101,1542 101,1542 101,1542
КБ Публикум - Златен фонд 02.06.2021 01.06.2021 105,2570 105,2570 105,2570
Илирика Југоисточна Европа 01.06.2021 31.05.2021 58,7676 58,7676 58,7676
Илирика Глобал-Растечки пазари 01.06.2021 31.05.2021 73,3057 73,3057 73,3057
Иново Статус Акции 01.06.2021 31.05.2021 37,3498 37,3498 37,3498
Генерали БРИК 01.06.2021 31.05.2021 162,7872 162,7872 162,7872
Генерали Нова ЕУ 01.06.2021 31.05.2021 124,0040 124,0040 124,0040
КБ Публикум - Балансиран 01.06.2021 31.05.2021 185,2430 185,2430 185,2430
КБ Публикум - Обврзници 01.06.2021 31.05.2021 157,4236 157,4236 157,4236
КБ Публикум Паричен 01.06.2021 31.05.2021 130,4253 130,4253 130,4253
Генерали Кеш Депозит 01.06.2021 31.05.2021 123,3783 123,3783 123,3783
Илирика Кеш Фонд 01.06.2021 31.05.2021 1.211,8217 1.211,8217 1.211,8217
Генерали Топ Брендови 01.06.2021 31.05.2021 147,3393 147,3393 147,3393
ВФП Премиум Инвест 01.06.2021 31.05.2021 135,4126 135,4126 135,4126
ВФП Кеш Депозит 01.06.2021 31.05.2021 112,1466 112,1466 112,1466
ВФП 100% БОНД 01.06.2021 31.05.2021 116,4081 116,4081 116,4081
КБ Публикум-МБИ 10 01.06.2021 31.05.2021 216,1850 216,1850 216,1850
Граве Глобал 01.06.2021 31.05.2021 123,4470 123,4470 123,4470
ВФП Дивиденда 01.06.2021 31.05.2021 109,1221 109,1221 109,1221
КБ Публикум - Акции 01.06.2021 31.05.2021 100,6937 100,6937 100,6937
КБ Публикум - Златен фонд 01.06.2021 31.05.2021 104,8037 104,8037 104,8037
Илирика Југоисточна Европа 31.05.2021 30.05.2021 58,7406 58,7406 58,7406
Илирика Глобал-Растечки пазари 31.05.2021 30.05.2021 73,3444 73,3444 73,3444
Иново Статус Акции 31.05.2021 30.05.2021 37,3587 37,3587 37,3587
Генерали БРИК 31.05.2021 30.05.2021 162,9434 162,9434 162,9434
Генерали Нова ЕУ 31.05.2021 30.05.2021 123,9995 123,9995 123,9995
КБ Публикум - Балансиран 31.05.2021 30.05.2021 185,5772 185,5772 185,5772
КБ Публикум - Обврзници 31.05.2021 30.05.2021 157,3901 157,3901 157,3901
КБ Публикум Паричен 31.05.2021 30.05.2021 130,4167 130,4167 130,4167
Генерали Кеш Депозит 31.05.2021 30.05.2021 123,3705 123,3705 123,3705
Илирика Кеш Фонд 31.05.2021 30.05.2021 1.211,7323 1.211,7323 1.211,7323
Генерали Топ Брендови 31.05.2021 30.05.2021 147,7892 147,7892 147,7892
ВФП Премиум Инвест 31.05.2021 30.05.2021 136,1090 136,1090 136,1090
ВФП Кеш Депозит 31.05.2021 30.05.2021 112,1401 112,1401 112,1401
ВФП 100% БОНД 31.05.2021 30.05.2021 116,3945 116,3945 116,3945
КБ Публикум-МБИ 10 31.05.2021 30.05.2021 216,3544 216,3544 216,3544
Граве Глобал 31.05.2021 30.05.2021 123,1621 123,1621 123,1621
ВФП Дивиденда 31.05.2021 30.05.2021 109,3757 109,3757 109,3757
КБ Публикум - Акции 31.05.2021 30.05.2021 100,7468 100,7468 100,7468
КБ Публикум - Златен фонд 31.05.2021 30.05.2021 104,6960 104,6960 104,6960
Илирика Југоисточна Европа 31.05.2021 29.05.2021 58,7462 58,7462 58,7462
Илирика Глобал-Растечки пазари 31.05.2021 29.05.2021 73,3514 73,3514 73,3514
Иново Статус Акции 31.05.2021 29.05.2021 37,3597 37,3597 37,3597
Генерали БРИК 31.05.2021 29.05.2021 162,9578 162,9578 162,9578
Генерали Нова ЕУ 31.05.2021 29.05.2021 124,0106 124,0106 124,0106
КБ Публикум - Балансиран 31.05.2021 29.05.2021 185,5807 185,5807 185,5807
КБ Публикум - Обврзници 31.05.2021 29.05.2021 157,3803 157,3803 157,3803
КБ Публикум Паричен 31.05.2021 29.05.2021 130,4105 130,4105 130,4105
Генерали Кеш Депозит 31.05.2021 29.05.2021 123,3656 123,3656 123,3656
Илирика Кеш Фонд 31.05.2021 29.05.2021 1.211,6763 1.211,6763 1.211,6763
Генерали Топ Брендови 31.05.2021 29.05.2021 147,8030 147,8030 147,8030
ВФП Премиум Инвест 31.05.2021 29.05.2021 136,1178 136,1178 136,1178
ВФП Кеш Депозит 31.05.2021 29.05.2021 112,1371 112,1371 112,1371
ВФП 100% БОНД 31.05.2021 29.05.2021 116,3893 116,3893 116,3893
КБ Публикум-МБИ 10 31.05.2021 29.05.2021 216,3631 216,3631 216,3631
Граве Глобал 31.05.2021 29.05.2021 123,1722 123,1722 123,1722
ВФП Дивиденда 31.05.2021 29.05.2021 109,3830 109,3830 109,3830
КБ Публикум - Акции 31.05.2021 29.05.2021 100,7503 100,7503 100,7503
КБ Публикум - Златен фонд 31.05.2021 29.05.2021 104,7021 104,7021 104,7021
Илирика Југоисточна Европа 31.05.2021 28.05.2021 58,7264 58,7264 58,7264
Илирика Глобал-Растечки пазари 31.05.2021 28.05.2021 73,0676 73,0676 73,0676
Иново Статус Акции 31.05.2021 28.05.2021 37,3463 37,3463 37,3463
Генерали БРИК 31.05.2021 28.05.2021 162,4722 162,4722 162,4722
Генерали Нова ЕУ 31.05.2021 28.05.2021 123,9840 123,9840 123,9840
КБ Публикум - Балансиран 31.05.2021 28.05.2021 185,3844 185,3844 185,3844
КБ Публикум - Обврзници 31.05.2021 28.05.2021 157,1551 157,1551 157,1551
КБ Публикум Паричен 31.05.2021 28.05.2021 130,3818 130,3818 130,3818
Генерали Кеш Депозит 31.05.2021 28.05.2021 123,3440 123,3440 123,3440
Илирика Кеш Фонд 31.05.2021 28.05.2021 1.211,3765 1.211,3765 1.211,3765
Генерали Топ Брендови 31.05.2021 28.05.2021 147,3636 147,3636 147,3636
ВФП Премиум Инвест 31.05.2021 28.05.2021 135,8319 135,8319 135,8319
ВФП Кеш Депозит 31.05.2021 28.05.2021 112,1102 112,1102 112,1102
ВФП 100% БОНД 31.05.2021 28.05.2021 116,2199 116,2199 116,2199
КБ Публикум-МБИ 10 31.05.2021 28.05.2021 216,3640 216,3640 216,3640
Граве Глобал 31.05.2021 28.05.2021 123,1155 123,1155 123,1155
ВФП Дивиденда 31.05.2021 28.05.2021 109,0044 109,0044 109,0044
КБ Публикум - Акции 31.05.2021 28.05.2021 100,6382 100,6382 100,6382
КБ Публикум - Златен фонд 31.05.2021 28.05.2021 104,4026 104,4026 104,4026
Илирика Југоисточна Европа 28.05.2021 27.05.2021 58,7625 58,7625 58,7625
Илирика Глобал-Растечки пазари 28.05.2021 27.05.2021 72,8715 72,8715 72,8715
Иново Статус Акции 28.05.2021 27.05.2021 37,3410 37,3410 37,3410
Генерали БРИК 28.05.2021 27.05.2021 161,1121 161,1121 161,1121
Генерали Нова ЕУ 28.05.2021 27.05.2021 123,9485 123,9485 123,9485
КБ Публикум - Балансиран 28.05.2021 27.05.2021 185,4252 185,4252 185,4252
КБ Публикум - Обврзници 28.05.2021 27.05.2021 157,1716 157,1716 157,1716
КБ Публикум Паричен 28.05.2021 27.05.2021 130,3628 130,3628 130,3628
Генерали Кеш Депозит 28.05.2021 27.05.2021 123,3300 123,3300 123,3300
Илирика Кеш Фонд 28.05.2021 27.05.2021 1.211,1902 1.211,1902 1.211,1902
Генерали Топ Брендови 28.05.2021 27.05.2021 146,7492 146,7492 146,7492
ВФП Премиум Инвест 28.05.2021 27.05.2021 135,0734 135,0734 135,0734
ВФП Кеш Депозит 28.05.2021 27.05.2021 112,0932 112,0932 112,0932
ВФП 100% БОНД 28.05.2021 27.05.2021 116,0884 116,0884 116,0884
КБ Публикум-МБИ 10 28.05.2021 27.05.2021 217,4114 217,4114 217,4114
Граве Глобал 28.05.2021 27.05.2021 122,6938 122,6938 122,6938
ВФП Дивиденда 28.05.2021 27.05.2021 108,5133 108,5133 108,5133
КБ Публикум - Акции 28.05.2021 27.05.2021 100,5665 100,5665 100,5665
КБ Публикум - Златен фонд 28.05.2021 27.05.2021 104,0072 104,0072 104,0072
Илирика Југоисточна Европа 27.05.2021 26.05.2021 59,0350 59,0350 59,0350
Илирика Глобал-Растечки пазари 27.05.2021 26.05.2021 72,8040 72,8040 72,8040
Иново Статус Акции 27.05.2021 26.05.2021 37,4172 37,4172 37,4172
Генерали БРИК 27.05.2021 26.05.2021 160,0115 160,0115 160,0115
Генерали Нова ЕУ 27.05.2021 26.05.2021 124,2793 124,2793 124,2793
КБ Публикум - Балансиран 27.05.2021 26.05.2021 185,4214 185,4214 185,4214
КБ Публикум - Обврзници 27.05.2021 26.05.2021 156,9761 156,9761 156,9761
КБ Публикум Паричен 27.05.2021 26.05.2021 130,3410 130,3410 130,3410
Генерали Кеш Депозит 27.05.2021 26.05.2021 123,3152 123,3152 123,3152
Илирика Кеш Фонд 27.05.2021 26.05.2021 1.210,9498 1.210,9498 1.210,9498
Генерали Топ Брендови 27.05.2021 26.05.2021 146,7598 146,7598 146,7598
ВФП Премиум Инвест 27.05.2021 26.05.2021 134,8859 134,8859 134,8859
ВФП Кеш Депозит 27.05.2021 26.05.2021 112,0728 112,0728 112,0728
ВФП 100% БОНД 27.05.2021 26.05.2021 115,9818 115,9818 115,9818
КБ Публикум-МБИ 10 27.05.2021 26.05.2021 217,9967 217,9967 217,9967
Граве Глобал 27.05.2021 26.05.2021 122,2690 122,2690 122,2690
ВФП Дивиденда 27.05.2021 26.05.2021 108,3093 108,3093 108,3093
КБ Публикум - Акции 27.05.2021 26.05.2021 100,4000 100,4000 100,4000
КБ Публикум - Златен фонд 27.05.2021 26.05.2021 104,0959 104,0959 104,0959
Илирика Југоисточна Европа 26.05.2021 25.05.2021 58,7309 58,7309 58,7309
Илирика Глобал-Растечки пазари 26.05.2021 25.05.2021 72,8794 72,8794 72,8794
Иново Статус Акции 26.05.2021 25.05.2021 37,2901 37,2901 37,2901
Генерали БРИК 26.05.2021 25.05.2021 159,3877 159,3877 159,3877
Генерали Нова ЕУ 26.05.2021 25.05.2021 123,9091 123,9091 123,9091
КБ Публикум - Балансиран 26.05.2021 25.05.2021 184,9775 184,9775 184,9775
КБ Публикум - Обврзници 26.05.2021 25.05.2021 157,1228 157,1228 157,1228
КБ Публикум Паричен 26.05.2021 25.05.2021 130,3305 130,3305 130,3305
Генерали Кеш Депозит 26.05.2021 25.05.2021 123,3077 123,3077 123,3077
Илирика Кеш Фонд 26.05.2021 25.05.2021 1.210,8307 1.210,8307 1.210,8307
Генерали Топ Брендови 26.05.2021 25.05.2021 147,0853 147,0853 147,0853
ВФП Премиум Инвест 26.05.2021 25.05.2021 135,2492 135,2492 135,2492
ВФП Кеш Депозит 26.05.2021 25.05.2021 112,0642 112,0642 112,0642
ВФП 100% БОНД 26.05.2021 25.05.2021 116,0801 116,0801 116,0801
КБ Публикум-МБИ 10 26.05.2021 25.05.2021 216,6653 216,6653 216,6653
Граве Глобал 26.05.2021 25.05.2021 122,2569 122,2569 122,2569
ВФП Дивиденда 26.05.2021 25.05.2021 108,9501 108,9501 108,9501
КБ Публикум - Акции 26.05.2021 25.05.2021 100,5788 100,5788 100,5788
КБ Публикум - Златен фонд 26.05.2021 25.05.2021 104,5997 104,5997 104,5997
Илирика Југоисточна Европа 25.05.2021 24.05.2021 58,6894 58,6894 58,6894
Илирика Глобал-Растечки пазари 25.05.2021 24.05.2021 72,8656 72,8656 72,8656
Иново Статус Акции 25.05.2021 24.05.2021 37,2770 37,2770 37,2770
Генерали БРИК 25.05.2021 24.05.2021 159,3252 159,3252 159,3252
Генерали Нова ЕУ 25.05.2021 24.05.2021 124,0975 124,0975 124,0975
КБ Публикум - Балансиран 25.05.2021 24.05.2021 184,7534 184,7534 184,7534
КБ Публикум - Обврзници 25.05.2021 24.05.2021 156,9995 156,9995 156,9995
КБ Публикум Паричен 25.05.2021 24.05.2021 130,3245 130,3245 130,3245
Генерали Кеш Депозит 25.05.2021 24.05.2021 123,3021 123,3021 123,3021
Илирика Кеш Фонд 25.05.2021 24.05.2021 1.210,7630 1.210,7630 1.210,7630
Генерали Топ Брендови 25.05.2021 24.05.2021 147,2429 147,2429 147,2429
ВФП Премиум Инвест 25.05.2021 24.05.2021 135,4531 135,4531 135,4531
ВФП Кеш Депозит 25.05.2021 24.05.2021 112,0597 112,0597 112,0597
ВФП 100% БОНД 25.05.2021 24.05.2021 116,0416 116,0416 116,0416
КБ Публикум-МБИ 10 25.05.2021 24.05.2021 216,3447 216,3447 216,3447
Граве Глобал 25.05.2021 24.05.2021 121,7533 121,7533 121,7533
ВФП Дивиденда 25.05.2021 24.05.2021 109,2241 109,2241 109,2241
КБ Публикум - Акции 25.05.2021 24.05.2021 100,5228 100,5228 100,5228
КБ Публикум - Златен фонд 25.05.2021 24.05.2021 104,9986 104,9986 104,9986
Илирика Југоисточна Европа 25.05.2021 23.05.2021 58,3773 58,3773 58,3773
Илирика Глобал-Растечки пазари 25.05.2021 23.05.2021 72,6275 72,6275 72,6275
Иново Статус Акции 25.05.2021 23.05.2021 37,2771 37,2771 37,2771
Генерали БРИК 25.05.2021 23.05.2021 158,8487 158,8487 158,8487
Генерали Нова ЕУ 25.05.2021 23.05.2021 123,6492 123,6492 123,6492
КБ Публикум - Балансиран 25.05.2021 23.05.2021 184,4239 184,4239 184,4239
КБ Публикум - Обврзници 25.05.2021 23.05.2021 156,9803 156,9803 156,9803
КБ Публикум Паричен 25.05.2021 23.05.2021 130,3194 130,3194 130,3194
Генерали Кеш Депозит 25.05.2021 23.05.2021 123,2978 123,2978 123,2978
Илирика Кеш Фонд 25.05.2021 23.05.2021 1.210,7074 1.210,7074 1.210,7074
Генерали Топ Брендови 25.05.2021 23.05.2021 146,4123 146,4123 146,4123
ВФП Премиум Инвест 25.05.2021 23.05.2021 134,9258 134,9258 134,9258
ВФП Кеш Депозит 25.05.2021 23.05.2021 112,0567 112,0567 112,0567
ВФП 100% БОНД 25.05.2021 23.05.2021 116,0233 116,0233 116,0233
КБ Публикум-МБИ 10 25.05.2021 23.05.2021 216,3534 216,3534 216,3534
Граве Глобал 25.05.2021 23.05.2021 121,6843 121,6843 121,6843
ВФП Дивиденда 25.05.2021 23.05.2021 108,4666 108,4666 108,4666
КБ Публикум - Акции 25.05.2021 23.05.2021 100,3638 100,3638 100,3638
КБ Публикум - Златен фонд 25.05.2021 23.05.2021 104,8629 104,8629 104,8629
Илирика Југоисточна Европа 25.05.2021 22.05.2021 58,3828 58,3828 58,3828
Илирика Глобал-Растечки пазари 25.05.2021 22.05.2021 72,6341 72,6341 72,6341
Иново Статус Акции 25.05.2021 22.05.2021 37,2781 37,2781 37,2781
Генерали БРИК 25.05.2021 22.05.2021 158,8627 158,8627 158,8627
Генерали Нова ЕУ 25.05.2021 22.05.2021 123,6601 123,6601 123,6601
КБ Публикум - Балансиран 25.05.2021 22.05.2021 184,4273 184,4273 184,4273
КБ Публикум - Обврзници 25.05.2021 22.05.2021 156,9705 156,9705 156,9705
КБ Публикум Паричен 25.05.2021 22.05.2021 130,3143 130,3143 130,3143
Генерали Кеш Депозит 25.05.2021 22.05.2021 123,2935 123,2935 123,2935
Илирика Кеш Фонд 25.05.2021 22.05.2021 1.210,6518 1.210,6518 1.210,6518
Генерали Топ Брендови 25.05.2021 22.05.2021 146,4259 146,4259 146,4259
ВФП Премиум Инвест 25.05.2021 22.05.2021 134,9345 134,9345 134,9345
ВФП Кеш Депозит 25.05.2021 22.05.2021 112,0537 112,0537 112,0537
ВФП 100% БОНД 25.05.2021 22.05.2021 116,0179 116,0179 116,0179
КБ Публикум-МБИ 10 25.05.2021 22.05.2021 216,3622 216,3622 216,3622
Граве Глобал 25.05.2021 22.05.2021 121,6921 121,6921 121,6921
ВФП Дивиденда 25.05.2021 22.05.2021 108,4739 108,4739 108,4739
КБ Публикум - Акции 25.05.2021 22.05.2021 100,3671 100,3671 100,3671
КБ Публикум - Златен фонд 25.05.2021 22.05.2021 104,8689 104,8689 104,8689
Илирика Југоисточна Европа 25.05.2021 21.05.2021 58,3909 58,3909 58,3909
Илирика Глобал-Растечки пазари 25.05.2021 21.05.2021 72,5695 72,5695 72,5695
Иново Статус Акции 25.05.2021 21.05.2021 37,2794 37,2794 37,2794
Генерали БРИК 25.05.2021 21.05.2021 158,7675 158,7675 158,7675
Генерали Нова ЕУ 25.05.2021 21.05.2021 123,6754 123,6754 123,6754
КБ Публикум - Балансиран 25.05.2021 21.05.2021 184,3967 184,3967 184,3967
КБ Публикум - Обврзници 25.05.2021 21.05.2021 156,9226 156,9226 156,9226
КБ Публикум Паричен 25.05.2021 21.05.2021 130,3095 130,3095 130,3095
Генерали Кеш Депозит 25.05.2021 21.05.2021 123,2896 123,2896 123,2896
Илирика Кеш Фонд 25.05.2021 21.05.2021 1.210,5991 1.210,5991 1.210,5991
Генерали Топ Брендови 25.05.2021 21.05.2021 146,2889 146,2889 146,2889
ВФП Премиум Инвест 25.05.2021 21.05.2021 134,7991 134,7991 134,7991
ВФП Кеш Депозит 25.05.2021 21.05.2021 112,0510 112,0510 112,0510
ВФП 100% БОНД 25.05.2021 21.05.2021 115,9731 115,9731 115,9731
КБ Публикум-МБИ 10 25.05.2021 21.05.2021 216,3710 216,3710 216,3710
Граве Глобал 25.05.2021 21.05.2021 121,7008 121,7008 121,7008
ВФП Дивиденда 25.05.2021 21.05.2021 108,3462 108,3462 108,3462
КБ Публикум - Акции 25.05.2021 21.05.2021 100,3370 100,3370 100,3370
КБ Публикум - Златен фонд 25.05.2021 21.05.2021 104,7862 104,7862 104,7862
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.