Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
ВФП Кеш Депозит 29.11.2021 28.11.2021 112,7421 112,7421 112,7421
ВФП 100% БОНД 29.11.2021 28.11.2021 117,9435 117,9435 117,9435
Граве Глобал 29.11.2021 28.11.2021 137,6392 137,6392 137,6392
ВФП Кеш Депозит 29.11.2021 27.11.2021 112,7390 112,7390 112,7390
ВФП 100% БОНД 29.11.2021 27.11.2021 117,9375 117,9375 117,9375
Граве Глобал 29.11.2021 27.11.2021 137,6481 137,6481 137,6481
Генерали Кеш Депозит 29.11.2021 26.11.2021 124,1511 124,1511 124,1511
ВФП Кеш Депозит 29.11.2021 26.11.2021 112,7359 112,7359 112,7359
ВФП 100% БОНД 29.11.2021 26.11.2021 118,1258 118,1258 118,1258
Граве Глобал 29.11.2021 26.11.2021 137,6570 137,6570 137,6570
Генерали Југоисточна Европа 26.11.2021 25.11.2021 62,5614 62,5614 62,5614
Генерали Глобал- Растечки Пазари 26.11.2021 25.11.2021 78,5823 78,5823 78,5823
Иново Статус Акции 26.11.2021 25.11.2021 35,9942 35,9942 35,9942
Генерали БРИК 26.11.2021 25.11.2021 166,4544 166,4544 166,4544
Генерали Нова ЕУ 26.11.2021 25.11.2021 130,1912 130,1912 130,1912
КБ Публикум - Балансиран 26.11.2021 25.11.2021 191,5709 191,5709 191,5709
КБ Публикум - Обврзници 26.11.2021 25.11.2021 158,8102 158,8102 158,8102
КБ Публикум Паричен 26.11.2021 25.11.2021 131,4068 131,4068 131,4068
Генерали Кеш Депозит 26.11.2021 25.11.2021 124,1464 124,1464 124,1464
Генерали Кеш Фонд 26.11.2021 25.11.2021 1.222,8207 1.222,8207 1.222,8207
Генерали Топ Брендови 26.11.2021 25.11.2021 157,8111 157,8111 157,8111
ВФП Премиум Инвест 26.11.2021 25.11.2021 149,5673 149,5673 149,5673
ВФП Кеш Депозит 26.11.2021 25.11.2021 112,7325 112,7325 112,7325
ВФП 100% БОНД 26.11.2021 25.11.2021 118,4853 118,4853 118,4853
КБ Публикум-МБИ 10 26.11.2021 25.11.2021 243,9901 243,9901 243,9901
Граве Глобал 26.11.2021 25.11.2021 138,7649 138,7649 138,7649
ВФП Дивиденда 26.11.2021 25.11.2021 122,0557 122,0557 122,0557
КБ Публикум - Акции 26.11.2021 25.11.2021 104,5703 104,5703 104,5703
КБ Публикум - Златен фонд 26.11.2021 25.11.2021 96,5770 96,5770 96,5770
Генерали Југоисточна Европа 25.11.2021 24.11.2021 62,5649 62,5649 62,5649
Генерали Глобал- Растечки Пазари 25.11.2021 24.11.2021 78,1377 78,1377 78,1377
Иново Статус Акции 25.11.2021 24.11.2021 35,9991 35,9991 35,9991
Генерали БРИК 25.11.2021 24.11.2021 165,1315 165,1315 165,1315
Генерали Нова ЕУ 25.11.2021 24.11.2021 130,1957 130,1957 130,1957
КБ Публикум - Балансиран 25.11.2021 24.11.2021 191,5135 191,5135 191,5135
КБ Публикум - Обврзници 25.11.2021 24.11.2021 158,6917 158,6917 158,6917
КБ Публикум Паричен 25.11.2021 24.11.2021 131,4013 131,4013 131,4013
Генерали Кеш Депозит 25.11.2021 24.11.2021 124,1419 124,1419 124,1419
Генерали Кеш Фонд 25.11.2021 24.11.2021 1.222,7686 1.222,7686 1.222,7686
Генерали Топ Брендови 25.11.2021 24.11.2021 157,0815 157,0815 157,0815
ВФП Премиум Инвест 25.11.2021 24.11.2021 148,8518 148,8518 148,8518
ВФП Кеш Депозит 25.11.2021 24.11.2021 112,7291 112,7291 112,7291
ВФП 100% БОНД 25.11.2021 24.11.2021 118,3289 118,3289 118,3289
КБ Публикум-МБИ 10 25.11.2021 24.11.2021 244,0433 244,0433 244,0433
Граве Глобал 25.11.2021 24.11.2021 138,4032 138,4032 138,4032
ВФП Дивиденда 25.11.2021 24.11.2021 121,6550 121,6550 121,6550
КБ Публикум - Акции 25.11.2021 24.11.2021 104,3915 104,3915 104,3915
КБ Публикум - Златен фонд 25.11.2021 24.11.2021 96,1718 96,1718 96,1718
Генерали Југоисточна Европа 24.11.2021 23.11.2021 62,3876 62,3876 62,3876
Генерали Глобал- Растечки Пазари 24.11.2021 23.11.2021 77,8981 77,8981 77,8981
Иново Статус Акции 24.11.2021 23.11.2021 36,0629 36,0629 36,0629
Генерали БРИК 24.11.2021 23.11.2021 164,8412 164,8412 164,8412
Генерали Нова ЕУ 24.11.2021 23.11.2021 129,5457 129,5457 129,5457
КБ Публикум - Балансиран 24.11.2021 23.11.2021 191,5204 191,5204 191,5204
КБ Публикум - Обврзници 24.11.2021 23.11.2021 158,6578 158,6578 158,6578
КБ Публикум Паричен 24.11.2021 23.11.2021 131,3957 131,3957 131,3957
Генерали Кеш Депозит 24.11.2021 23.11.2021 124,1374 124,1374 124,1374
Генерали Кеш Фонд 24.11.2021 23.11.2021 1.222,7195 1.222,7195 1.222,7195
Генерали Топ Брендови 24.11.2021 23.11.2021 157,0378 157,0378 157,0378
ВФП Премиум Инвест 24.11.2021 23.11.2021 148,9292 148,9292 148,9292
ВФП Кеш Депозит 24.11.2021 23.11.2021 112,7257 112,7257 112,7257
ВФП 100% БОНД 24.11.2021 23.11.2021 118,2819 118,2819 118,2819
КБ Публикум-МБИ 10 24.11.2021 23.11.2021 244,7365 244,7365 244,7365
Граве Глобал 24.11.2021 23.11.2021 138,5425 138,5425 138,5425
ВФП Дивиденда 24.11.2021 23.11.2021 121,3496 121,3496 121,3496
КБ Публикум - Акции 24.11.2021 23.11.2021 104,4894 104,4894 104,4894
КБ Публикум - Златен фонд 24.11.2021 23.11.2021 96,7080 96,7080 96,7080
Генерали Југоисточна Европа 23.11.2021 22.11.2021 62,3766 62,3766 62,3766
Генерали Глобал- Растечки Пазари 23.11.2021 22.11.2021 77,7790 77,7790 77,7790
Иново Статус Акции 23.11.2021 22.11.2021 36,1047 36,1047 36,1047
Генерали БРИК 23.11.2021 22.11.2021 163,5963 163,5963 163,5963
Генерали Нова ЕУ 23.11.2021 22.11.2021 129,6685 129,6685 129,6685
КБ Публикум - Балансиран 23.11.2021 22.11.2021 192,1319 192,1319 192,1319
КБ Публикум - Обврзници 23.11.2021 22.11.2021 159,0526 159,0526 159,0526
КБ Публикум Паричен 23.11.2021 22.11.2021 131,3908 131,3908 131,3908
Генерали Кеш Депозит 23.11.2021 22.11.2021 124,1334 124,1334 124,1334
Генерали Кеш Фонд 23.11.2021 22.11.2021 1.222,6706 1.222,6706 1.222,6706
Генерали Топ Брендови 23.11.2021 22.11.2021 157,1784 157,1784 157,1784
ВФП Премиум Инвест 23.11.2021 22.11.2021 149,5466 149,5466 149,5466
ВФП Кеш Депозит 23.11.2021 22.11.2021 112,7230 112,7230 112,7230
ВФП 100% БОНД 23.11.2021 22.11.2021 118,6981 118,6981 118,6981
КБ Публикум-МБИ 10 23.11.2021 22.11.2021 245,5211 245,5211 245,5211
Граве Глобал 23.11.2021 22.11.2021 139,3515 139,3515 139,3515
ВФП Дивиденда 23.11.2021 22.11.2021 121,5568 121,5568 121,5568
КБ Публикум - Акции 23.11.2021 22.11.2021 104,6473 104,6473 104,6473
КБ Публикум - Златен фонд 23.11.2021 22.11.2021 98,1352 98,1352 98,1352
Генерали Југоисточна Европа 22.11.2021 21.11.2021 62,3406 62,3406 62,3406
Генерали Глобал- Растечки Пазари 22.11.2021 21.11.2021 78,8690 78,8690 78,8690
Иново Статус Акции 22.11.2021 21.11.2021 36,1145 36,1145 36,1145
Генерали БРИК 22.11.2021 21.11.2021 167,0944 167,0944 167,0944
Генерали Нова ЕУ 22.11.2021 21.11.2021 129,6939 129,6939 129,6939
КБ Публикум - Балансиран 22.11.2021 21.11.2021 192,2213 192,2213 192,2213
КБ Публикум - Балансиран 22.11.2021 21.11.2021 191,9772 191,9772 191,9772
КБ Публикум - Обврзници 22.11.2021 21.11.2021 159,2473 159,2473 159,2473
КБ Публикум Паричен 22.11.2021 21.11.2021 131,3864 131,3864 131,3864
Генерали Кеш Депозит 22.11.2021 21.11.2021 124,1293 124,1293 124,1293
Генерали Кеш Фонд 22.11.2021 21.11.2021 1.222,6212 1.222,6212 1.222,6212
Генерали Топ Брендови 22.11.2021 21.11.2021 157,2837 157,2837 157,2837
ВФП Премиум Инвест 22.11.2021 21.11.2021 149,7023 149,7023 149,7023
ВФП Кеш Депозит 22.11.2021 21.11.2021 112,7189 112,7189 112,7189
ВФП 100% БОНД 22.11.2021 21.11.2021 118,7867 118,7867 118,7867
КБ Публикум-МБИ 10 22.11.2021 21.11.2021 244,9296 244,9296 244,9296
Граве Глобал 22.11.2021 21.11.2021 139,1151 139,1151 139,1151
Граве Глобал 22.11.2021 21.11.2021 139,1061 139,1061 139,1061
ВФП Дивиденда 22.11.2021 21.11.2021 121,9395 121,9395 121,9395
КБ Публикум - Акции 22.11.2021 21.11.2021 105,0801 105,0801 105,0801
КБ Публикум - Златен фонд 22.11.2021 21.11.2021 99,8752 99,8752 99,8752
Генерали Југоисточна Европа 22.11.2021 20.11.2021 62,3464 62,3464 62,3464
Генерали Глобал- Растечки Пазари 22.11.2021 20.11.2021 78,8763 78,8763 78,8763
Иново Статус Акции 22.11.2021 20.11.2021 36,1149 36,1149 36,1149
Генерали БРИК 22.11.2021 20.11.2021 167,1097 167,1097 167,1097
Генерали Нова ЕУ 22.11.2021 20.11.2021 129,7055 129,7055 129,7055
КБ Публикум - Балансиран 22.11.2021 20.11.2021 192,2258 192,2258 192,2258
КБ Публикум - Обврзници 22.11.2021 20.11.2021 159,2403 159,2403 159,2403
КБ Публикум Паричен 22.11.2021 20.11.2021 131,3810 131,3810 131,3810
Генерали Кеш Депозит 22.11.2021 20.11.2021 124,1260 124,1260 124,1260
Генерали Кеш Фонд 22.11.2021 20.11.2021 1.222,5625 1.222,5625 1.222,5625
Генерали Топ Брендови 22.11.2021 20.11.2021 157,2977 157,2977 157,2977
ВФП Премиум Инвест 22.11.2021 20.11.2021 149,7117 149,7117 149,7117
ВФП Кеш Депозит 22.11.2021 20.11.2021 112,7159 112,7159 112,7159
ВФП 100% БОНД 22.11.2021 20.11.2021 118,7806 118,7806 118,7806
КБ Публикум-МБИ 10 22.11.2021 20.11.2021 244,9392 244,9392 244,9392
ВФП Дивиденда 22.11.2021 20.11.2021 121,9474 121,9474 121,9474
КБ Публикум - Акции 22.11.2021 20.11.2021 105,0863 105,0863 105,0863
КБ Публикум - Златен фонд 22.11.2021 20.11.2021 99,8820 99,8820 99,8820
Генерали Југоисточна Европа 22.11.2021 19.11.2021 62,3606 62,3606 62,3606
Генерали Глобал- Растечки Пазари 22.11.2021 19.11.2021 78,4794 78,4794 78,4794
Иново Статус Акции 22.11.2021 19.11.2021 36,1150 36,1150 36,1150
Генерали БРИК 22.11.2021 19.11.2021 166,3123 166,3123 166,3123
Генерали Нова ЕУ 22.11.2021 19.11.2021 129,7324 129,7324 129,7324
КБ Публикум - Обврзници 22.11.2021 19.11.2021 159,0756 159,0756 159,0756
КБ Публикум Паричен 22.11.2021 19.11.2021 131,3749 131,3749 131,3749
Генерали Кеш Депозит 22.11.2021 19.11.2021 124,1218 124,1218 124,1218
Генерали Кеш Фонд 22.11.2021 19.11.2021 1.222,5075 1.222,5075 1.222,5075
Генерали Топ Брендови 22.11.2021 19.11.2021 156,7531 156,7531 156,7531
ВФП Премиум Инвест 22.11.2021 19.11.2021 149,3343 149,3343 149,3343
ВФП Кеш Депозит 22.11.2021 19.11.2021 112,7123 112,7123 112,7123
ВФП 100% БОНД 22.11.2021 19.11.2021 118,6036 118,6036 118,6036
КБ Публикум-МБИ 10 22.11.2021 19.11.2021 244,9486 244,9486 244,9486
Граве Глобал 22.11.2021 19.11.2021 139,1221 139,1221 139,1221
ВФП Дивиденда 22.11.2021 19.11.2021 121,3081 121,3081 121,3081
КБ Публикум - Акции 22.11.2021 19.11.2021 104,7386 104,7386 104,7386
КБ Публикум - Златен фонд 22.11.2021 19.11.2021 99,4200 99,4200 99,4200
Генерали Југоисточна Европа 19.11.2021 18.11.2021 62,4207 62,4207 62,4207
Генерали Глобал- Растечки Пазари 19.11.2021 18.11.2021 78,7372 78,7372 78,7372
Иново Статус Акции 19.11.2021 18.11.2021 36,1070 36,1070 36,1070
Генерали БРИК 19.11.2021 18.11.2021 167,5227 167,5227 167,5227
Генерали Нова ЕУ 19.11.2021 18.11.2021 130,0555 130,0555 130,0555
КБ Публикум - Балансиран 19.11.2021 18.11.2021 192,8490 192,8490 192,8490
КБ Публикум - Обврзници 19.11.2021 18.11.2021 159,1501 159,1501 159,1501
КБ Публикум Паричен 19.11.2021 18.11.2021 131,3692 131,3692 131,3692
Генерали Кеш Депозит 19.11.2021 18.11.2021 124,1174 124,1174 124,1174
Генерали Кеш Фонд 19.11.2021 18.11.2021 1.222,4559 1.222,4559 1.222,4559
Генерали Топ Брендови 19.11.2021 18.11.2021 157,9534 157,9534 157,9534
ВФП Премиум Инвест 19.11.2021 18.11.2021 150,2258 150,2258 150,2258
ВФП Кеш Депозит 19.11.2021 18.11.2021 112,7093 112,7093 112,7093
ВФП 100% БОНД 19.11.2021 18.11.2021 118,6949 118,6949 118,6949
КБ Публикум-МБИ 10 19.11.2021 18.11.2021 244,4477 244,4477 244,4477
Граве Глобал 19.11.2021 18.11.2021 139,1661 139,1661 139,1661
ВФП Дивиденда 19.11.2021 18.11.2021 122,0490 122,0490 122,0490
КБ Публикум - Акции 19.11.2021 18.11.2021 105,7719 105,7719 105,7719
КБ Публикум - Златен фонд 19.11.2021 18.11.2021 100,8299 100,8299 100,8299
Генерали Југоисточна Европа 18.11.2021 17.11.2021 62,2240 62,2240 62,2240
Генерали Глобал- Растечки Пазари 18.11.2021 17.11.2021 78,9488 78,9488 78,9488
Иново Статус Акции 18.11.2021 17.11.2021 36,1275 36,1275 36,1275
Генерали БРИК 18.11.2021 17.11.2021 168,4380 168,4380 168,4380
Генерали Нова ЕУ 18.11.2021 17.11.2021 129,7991 129,7991 129,7991
КБ Публикум - Балансиран 18.11.2021 17.11.2021 193,3015 193,3015 193,3015
КБ Публикум - Обврзници 18.11.2021 17.11.2021 159,0886 159,0886 159,0886
КБ Публикум Паричен 18.11.2021 17.11.2021 131,3639 131,3639 131,3639
Генерали Кеш Депозит 18.11.2021 17.11.2021 124,1133 124,1133 124,1133
Генерали Кеш Фонд 18.11.2021 17.11.2021 1.222,4073 1.222,4073 1.222,4073
Генерали Топ Брендови 18.11.2021 17.11.2021 157,7626 157,7626 157,7626
ВФП Премиум Инвест 18.11.2021 17.11.2021 150,4423 150,4423 150,4423
ВФП Кеш Депозит 18.11.2021 17.11.2021 112,7066 112,7066 112,7066
ВФП 100% БОНД 18.11.2021 17.11.2021 118,5229 118,5229 118,5229
КБ Публикум-МБИ 10 18.11.2021 17.11.2021 243,8930 243,8930 243,8930
Граве Глобал 18.11.2021 17.11.2021 139,2843 139,2843 139,2843
ВФП Дивиденда 18.11.2021 17.11.2021 122,2458 122,2458 122,2458
КБ Публикум - Акции 18.11.2021 17.11.2021 106,3766 106,3766 106,3766
КБ Публикум - Златен фонд 18.11.2021 17.11.2021 101,3212 101,3212 101,3212
Генерали Југоисточна Европа 17.11.2021 16.11.2021 62,1599 62,1599 62,1599
Генерали Глобал- Растечки Пазари 17.11.2021 16.11.2021 78,9176 78,9176 78,9176
Иново Статус Акции 17.11.2021 16.11.2021 36,1718 36,1718 36,1718
Генерали БРИК 17.11.2021 16.11.2021 168,4371 168,4371 168,4371
Генерали Нова ЕУ 17.11.2021 16.11.2021 129,6343 129,6343 129,6343
КБ Публикум - Балансиран 17.11.2021 16.11.2021 193,1456 193,1456 193,1456
КБ Публикум - Обврзници 17.11.2021 16.11.2021 158,9798 158,9798 158,9798
КБ Публикум Паричен 17.11.2021 16.11.2021 131,3583 131,3583 131,3583
Генерали Кеш Депозит 17.11.2021 16.11.2021 124,1090 124,1090 124,1090
Генерали Кеш Фонд 17.11.2021 16.11.2021 1.222,3543 1.222,3543 1.222,3543
Генерали Топ Брендови 17.11.2021 16.11.2021 157,6599 157,6599 157,6599
ВФП Премиум Инвест 17.11.2021 16.11.2021 150,1601 150,1601 150,1601
ВФП Кеш Депозит 17.11.2021 16.11.2021 112,7035 112,7035 112,7035
ВФП 100% БОНД 17.11.2021 16.11.2021 118,4077 118,4077 118,4077
КБ Публикум-МБИ 10 17.11.2021 16.11.2021 243,9988 243,9988 243,9988
Граве Глобал 17.11.2021 16.11.2021 138,7727 138,7727 138,7727
ВФП Дивиденда 17.11.2021 16.11.2021 122,0307 122,0307 122,0307
КБ Публикум - Акции 17.11.2021 16.11.2021 106,4634 106,4634 106,4634
КБ Публикум - Златен фонд 17.11.2021 16.11.2021 100,3187 100,3187 100,3187
Генерали Југоисточна Европа 16.11.2021 15.11.2021 62,0384 62,0384 62,0384
Генерали Глобал- Растечки Пазари 16.11.2021 15.11.2021 78,8103 78,8103 78,8103
Иново Статус Акции 16.11.2021 15.11.2021 36,1782 36,1782 36,1782
Генерали БРИК 16.11.2021 15.11.2021 168,8667 168,8667 168,8667
Генерали Нова ЕУ 16.11.2021 15.11.2021 129,5106 129,5106 129,5106
КБ Публикум - Балансиран 16.11.2021 15.11.2021 193,3506 193,3506 193,3506
КБ Публикум - Обврзници 16.11.2021 15.11.2021 159,1063 159,1063 159,1063
КБ Публикум Паричен 16.11.2021 15.11.2021 131,3538 131,3538 131,3538
Генерали Кеш Депозит 16.11.2021 15.11.2021 124,1049 124,1049 124,1049
Генерали Кеш Фонд 16.11.2021 15.11.2021 1.222,2993 1.222,2993 1.222,2993
Генерали Топ Брендови 16.11.2021 15.11.2021 157,4325 157,4325 157,4325
ВФП Премиум Инвест 16.11.2021 15.11.2021 149,6222 149,6222 149,6222
ВФП Кеш Депозит 16.11.2021 15.11.2021 112,7016 112,7016 112,7016
ВФП 100% БОНД 16.11.2021 15.11.2021 118,4199 118,4199 118,4199
КБ Публикум-МБИ 10 16.11.2021 15.11.2021 243,9954 243,9954 243,9954
Граве Глобал 16.11.2021 15.11.2021 138,1987 138,1987 138,1987
ВФП Дивиденда 16.11.2021 15.11.2021 121,5262 121,5262 121,5262
КБ Публикум - Акции 16.11.2021 15.11.2021 106,2077 106,2077 106,2077
КБ Публикум - Златен фонд 16.11.2021 15.11.2021 101,1332 101,1332 101,1332
Генерали Југоисточна Европа 15.11.2021 14.11.2021 62,1100 62,1100 62,1100
Генерали Глобал- Растечки Пазари 15.11.2021 14.11.2021 79,0283 79,0283 79,0283
Иново Статус Акции 15.11.2021 14.11.2021 36,2831 36,2831 36,2831
Генерали БРИК 15.11.2021 14.11.2021 169,6842 169,6842 169,6842
Генерали Нова ЕУ 15.11.2021 14.11.2021 129,5723 129,5723 129,5723
КБ Публикум - Балансиран 15.11.2021 14.11.2021 193,2995 193,2995 193,2995
КБ Публикум - Обврзници 15.11.2021 14.11.2021 159,1749 159,1749 159,1749
КБ Публикум Паричен 15.11.2021 14.11.2021 131,3492 131,3492 131,3492
Генерали Кеш Депозит 15.11.2021 14.11.2021 124,1005 124,1005 124,1005
Генерали Кеш Фонд 15.11.2021 14.11.2021 1.222,2423 1.222,2423 1.222,2423
Генерали Топ Брендови 15.11.2021 14.11.2021 157,2130 157,2130 157,2130
ВФП Премиум Инвест 15.11.2021 14.11.2021 149,1577 149,1577 149,1577
ВФП Кеш Депозит 15.11.2021 14.11.2021 112,6982 112,6982 112,6982
ВФП 100% БОНД 15.11.2021 14.11.2021 118,4439 118,4439 118,4439
КБ Публикум-МБИ 10 15.11.2021 14.11.2021 244,9933 244,9933 244,9933
Граве Глобал 15.11.2021 14.11.2021 137,5065 137,5065 137,5065
ВФП Дивиденда 15.11.2021 14.11.2021 121,4955 121,4955 121,4955
КБ Публикум - Акции 15.11.2021 14.11.2021 105,9803 105,9803 105,9803
КБ Публикум - Златен фонд 15.11.2021 14.11.2021 100,6845 100,6845 100,6845
Генерали Југоисточна Европа 15.11.2021 13.11.2021 62,1157 62,1157 62,1157
Генерали Глобал- Растечки Пазари 15.11.2021 13.11.2021 79,0356 79,0356 79,0356
Иново Статус Акции 15.11.2021 13.11.2021 36,2836 36,2836 36,2836
Генерали БРИК 15.11.2021 13.11.2021 169,6995 169,6995 169,6995
Генерали Нова ЕУ 15.11.2021 13.11.2021 129,5839 129,5839 129,5839
КБ Публикум - Балансиран 15.11.2021 13.11.2021 193,3040 193,3040 193,3040
КБ Публикум - Обврзници 15.11.2021 13.11.2021 159,1680 159,1680 159,1680
КБ Публикум Паричен 15.11.2021 13.11.2021 131,3445 131,3445 131,3445
Генерали Кеш Депозит 15.11.2021 13.11.2021 124,0968 124,0968 124,0968
Генерали Кеш Фонд 15.11.2021 13.11.2021 1.222,1930 1.222,1930 1.222,1930
Генерали Топ Брендови 15.11.2021 13.11.2021 157,2269 157,2269 157,2269
ВФП Премиум Инвест 15.11.2021 13.11.2021 149,1670 149,1670 149,1670
ВФП Кеш Депозит 15.11.2021 13.11.2021 112,6957 112,6957 112,6957
ВФП 100% БОНД 15.11.2021 13.11.2021 118,4379 118,4379 118,4379
КБ Публикум-МБИ 10 15.11.2021 13.11.2021 245,0029 245,0029 245,0029
Граве Глобал 15.11.2021 13.11.2021 137,5153 137,5153 137,5153
ВФП Дивиденда 15.11.2021 13.11.2021 121,5033 121,5033 121,5033
КБ Публикум - Акции 15.11.2021 13.11.2021 105,9866 105,9866 105,9866
КБ Публикум - Златен фонд 15.11.2021 13.11.2021 100,6913 100,6913 100,6913
Генерали Југоисточна Европа 15.11.2021 12.11.2021 62,1229 62,1229 62,1229
Генерали Глобал- Растечки Пазари 15.11.2021 12.11.2021 78,9784 78,9784 78,9784
Иново Статус Акции 15.11.2021 12.11.2021 36,2842 36,2842 36,2842
Генерали БРИК 15.11.2021 12.11.2021 169,5929 169,5929 169,5929
Генерали Нова ЕУ 15.11.2021 12.11.2021 129,5980 129,5980 129,5980
КБ Публикум - Балансиран 15.11.2021 12.11.2021 193,2678 193,2678 193,2678
КБ Публикум - Обврзници 15.11.2021 12.11.2021 159,1367 159,1367 159,1367
КБ Публикум Паричен 15.11.2021 12.11.2021 131,3400 131,3400 131,3400
Генерали Кеш Депозит 15.11.2021 12.11.2021 124,0932 124,0932 124,0932
Генерали Кеш Фонд 15.11.2021 12.11.2021 1.222,1456 1.222,1456 1.222,1456
Генерали Топ Брендови 15.11.2021 12.11.2021 157,1654 157,1654 157,1654
ВФП Премиум Инвест 15.11.2021 12.11.2021 149,1372 149,1372 149,1372
ВФП Кеш Депозит 15.11.2021 12.11.2021 112,6934 112,6934 112,6934
ВФП 100% БОНД 15.11.2021 12.11.2021 118,4500 118,4500 118,4500
КБ Публикум-МБИ 10 15.11.2021 12.11.2021 245,0125 245,0125 245,0125
Граве Глобал 15.11.2021 12.11.2021 137,5249 137,5249 137,5249
ВФП Дивиденда 15.11.2021 12.11.2021 121,4212 121,4212 121,4212
КБ Публикум - Акции 15.11.2021 12.11.2021 105,9415 105,9415 105,9415
КБ Публикум - Златен фонд 15.11.2021 12.11.2021 100,6177 100,6177 100,6177
Генерали Југоисточна Европа 12.11.2021 11.11.2021 62,0436 62,0436 62,0436
Генерали Глобал- Растечки Пазари 12.11.2021 11.11.2021 78,1086 78,1086 78,1086
Иново Статус Акции 12.11.2021 11.11.2021 36,2531 36,2531 36,2531
Генерали БРИК 12.11.2021 11.11.2021 169,0163 169,0163 169,0163
Генерали Нова ЕУ 12.11.2021 11.11.2021 129,6754 129,6754 129,6754
КБ Публикум - Балансиран 12.11.2021 11.11.2021 193,0628 193,0628 193,0628
КБ Публикум - Обврзници 12.11.2021 11.11.2021 159,2272 159,2272 159,2272
КБ Публикум Паричен 12.11.2021 11.11.2021 131,3350 131,3350 131,3350
Генерали Кеш Депозит 12.11.2021 11.11.2021 124,0893 124,0893 124,0893
Генерали Кеш Фонд 12.11.2021 11.11.2021 1.222,0915 1.222,0915 1.222,0915
Генерали Топ Брендови 12.11.2021 11.11.2021 156,0392 156,0392 156,0392
ВФП Премиум Инвест 12.11.2021 11.11.2021 148,5612 148,5612 148,5612
ВФП Кеш Депозит 12.11.2021 11.11.2021 112,6906 112,6906 112,6906
КБ Публикум-МБИ 10 12.11.2021 11.11.2021 245,0924 245,0924 245,0924
Граве Глобал 12.11.2021 11.11.2021 136,6058 136,6058 136,6058
ВФП Дивиденда 12.11.2021 11.11.2021 119,8570 119,8570 119,8570
КБ Публикум - Акции 12.11.2021 11.11.2021 105,2014 105,2014 105,2014
КБ Публикум - Златен фонд 12.11.2021 11.11.2021 100,2389 100,2389 100,2389
Генерали Југоисточна Европа 11.11.2021 10.11.2021 61,8290 61,8290 61,8290
Генерали Глобал- Растечки Пазари 11.11.2021 10.11.2021 77,3882 77,3882 77,3882
Иново Статус Акции 11.11.2021 10.11.2021 36,2023 36,2023 36,2023
Генерали БРИК 11.11.2021 10.11.2021 167,4944 167,4944 167,4944
Генерали Нова ЕУ 11.11.2021 10.11.2021 129,1517 129,1517 129,1517
КБ Публикум - Балансиран 11.11.2021 10.11.2021 192,8045 192,8045 192,8045
КБ Публикум - Обврзници 11.11.2021 10.11.2021 159,2310 159,2310 159,2310
КБ Публикум Паричен 11.11.2021 10.11.2021 131,3302 131,3302 131,3302
Генерали Кеш Депозит 11.11.2021 10.11.2021 124,0857 124,0857 124,0857
Генерали Кеш Фонд 12.11.2021 10.11.2021 1.222,0416 1.222,0416 1.222,0416
Генерали Топ Брендови 11.11.2021 10.11.2021 156,0695 156,0695 156,0695
ВФП Премиум Инвест 11.11.2021 10.11.2021 148,3421 148,3421 148,3421
ВФП Кеш Депозит 11.11.2021 10.11.2021 112,6882 112,6882 112,6882
ВФП 100% БОНД 11.11.2021 10.11.2021 118,2913 118,2913 118,2913
КБ Публикум-МБИ 10 11.11.2021 10.11.2021 242,8352 242,8352 242,8352
Граве Глобал 11.11.2021 10.11.2021 136,8864 136,8864 136,8864
ВФП Дивиденда 11.11.2021 10.11.2021 119,7472 119,7472 119,7472
КБ Публикум - Акции 11.11.2021 10.11.2021 104,4259 104,4259 104,4259
КБ Публикум - Златен фонд 11.11.2021 10.11.2021 97,5047 97,5047 97,5047
Генерали Југоисточна Европа 10.11.2021 09.11.2021 61,7592 61,7592 61,7592
Генерали Глобал- Растечки Пазари 10.11.2021 09.11.2021 77,6655 77,6655 77,6655
Иново Статус Акции 10.11.2021 09.11.2021 36,2042 36,2042 36,2042
Генерали БРИК 10.11.2021 09.11.2021 168,1280 168,1280 168,1280
Генерали Нова ЕУ 10.11.2021 09.11.2021 129,0071 129,0071 129,0071
КБ Публикум - Балансиран 10.11.2021 09.11.2021 192,5084 192,5084 192,5084
КБ Публикум - Обврзници 10.11.2021 09.11.2021 159,3524 159,3524 159,3524
КБ Публикум Паричен 10.11.2021 09.11.2021 131,3293 131,3293 131,3293
Генерали Кеш Депозит 10.11.2021 09.11.2021 124,0833 124,0833 124,0833
Генерали Кеш Фонд 10.11.2021 09.11.2021 1.222,0133 1.222,0133 1.222,0133
Генерали Топ Брендови 10.11.2021 09.11.2021 156,3732 156,3732 156,3732
ВФП Премиум Инвест 10.11.2021 09.11.2021 148,5069 148,5069 148,5069
ВФП Кеш Депозит 10.11.2021 09.11.2021 112,6877 112,6877 112,6877
ВФП 100% БОНД 10.11.2021 09.11.2021 118,3933 118,3933 118,3933
КБ Публикум-МБИ 10 10.11.2021 09.11.2021 242,7355 242,7355 242,7355
Граве Глобал 10.11.2021 09.11.2021 136,9353 136,9353 136,9353
ВФП Дивиденда 10.11.2021 09.11.2021 120,2686 120,2686 120,2686
КБ Публикум - Акции 10.11.2021 09.11.2021 104,4220 104,4220 104,4220
КБ Публикум - Златен фонд 10.11.2021 09.11.2021 95,4777 95,4777 95,4777
Генерали Југоисточна Европа 09.11.2021 08.11.2021 61,9361 61,9361 61,9361
Генерали Глобал- Растечки Пазари 09.11.2021 08.11.2021 78,1201 78,1201 78,1201
Иново Статус Акции 09.11.2021 08.11.2021 36,2592 36,2592 36,2592
Генерали БРИК 09.11.2021 08.11.2021 168,5651 168,5651 168,5651
Генерали Нова ЕУ 09.11.2021 08.11.2021 129,6169 129,6169 129,6169
КБ Публикум - Балансиран 09.11.2021 08.11.2021 193,0792 193,0792 193,0792
КБ Публикум - Обврзници 09.11.2021 08.11.2021 159,4687 159,4687 159,4687
КБ Публикум Паричен 09.11.2021 08.11.2021 131,3219 131,3219 131,3219
Генерали Кеш Депозит 09.11.2021 08.11.2021 124,0785 124,0785 124,0785
Генерали Кеш Фонд 09.11.2021 08.11.2021 1.221,9360 1.221,9360 1.221,9360
Генерали Топ Брендови 09.11.2021 08.11.2021 157,4169 157,4169 157,4169
ВФП Премиум Инвест 09.11.2021 08.11.2021 148,9521 148,9521 148,9521
ВФП Кеш Депозит 09.11.2021 08.11.2021 112,6832 112,6832 112,6832
ВФП 100% БОНД 09.11.2021 08.11.2021 118,5305 118,5305 118,5305
КБ Публикум-МБИ 10 09.11.2021 08.11.2021 244,1392 244,1392 244,1392
Граве Глобал 09.11.2021 08.11.2021 137,1178 137,1178 137,1178
ВФП Дивиденда 09.11.2021 08.11.2021 120,6857 120,6857 120,6857
КБ Публикум - Акции 09.11.2021 08.11.2021 104,6262 104,6262 104,6262
КБ Публикум - Златен фонд 09.11.2021 08.11.2021 95,4523 95,4523 95,4523
Генерали Југоисточна Европа 08.11.2021 07.11.2021 61,8259 61,8259 61,8259
Генерали Глобал- Растечки Пазари 08.11.2021 07.11.2021 77,6245 77,6245 77,6245
Иново Статус Акции 08.11.2021 07.11.2021 36,3367 36,3367 36,3367
Генерали БРИК 08.11.2021 07.11.2021 166,7475 166,7475 166,7475
Генерали Нова ЕУ 08.11.2021 07.11.2021 129,3512 129,3512 129,3512
КБ Публикум - Балансиран 08.11.2021 07.11.2021 193,6445 193,6445 193,6445
КБ Публикум - Обврзници 08.11.2021 07.11.2021 159,4199 159,4199 159,4199
КБ Публикум Паричен 08.11.2021 07.11.2021 131,3167 131,3167 131,3167
Генерали Кеш Депозит 08.11.2021 07.11.2021 124,0742 124,0742 124,0742
Генерали Кеш Фонд 08.11.2021 07.11.2021 1.221,8782 1.221,8782 1.221,8782
Генерали Топ Брендови 08.11.2021 07.11.2021 157,5772 157,5772 157,5772
ВФП Премиум Инвест 08.11.2021 07.11.2021 148,9202 148,9202 148,9202
ВФП Кеш Депозит 08.11.2021 07.11.2021 112,6799 112,6799 112,6799
ВФП 100% БОНД 08.11.2021 07.11.2021 118,4914 118,4914 118,4914
КБ Публикум-МБИ 10 08.11.2021 07.11.2021 246,8082 246,8082 246,8082
Граве Глобал 08.11.2021 07.11.2021 136,9916 136,9916 136,9916
ВФП Дивиденда 08.11.2021 07.11.2021 120,8415 120,8415 120,8415
КБ Публикум - Акции 08.11.2021 07.11.2021 104,3219 104,3219 104,3219
КБ Публикум - Златен фонд 08.11.2021 07.11.2021 94,9439 94,9439 94,9439
Генерали Југоисточна Европа 08.11.2021 06.11.2021 61,8315 61,8315 61,8315
Генерали Глобал- Растечки Пазари 08.11.2021 06.11.2021 77,6316 77,6316 77,6316
Иново Статус Акции 08.11.2021 06.11.2021 36,3373 36,3373 36,3373
Генерали БРИК 08.11.2021 06.11.2021 166,7621 166,7621 166,7621
Генерали Нова ЕУ 08.11.2021 06.11.2021 129,3626 129,3626 129,3626
КБ Публикум - Балансиран 08.11.2021 06.11.2021 193,6488 193,6488 193,6488
КБ Публикум - Обврзници 08.11.2021 06.11.2021 159,4135 159,4135 159,4135
КБ Публикум Паричен 08.11.2021 06.11.2021 131,3121 131,3121 131,3121
Генерали Кеш Депозит 08.11.2021 06.11.2021 124,0706 124,0706 124,0706
Генерали Кеш Фонд 08.11.2021 06.11.2021 1.221,8275 1.221,8275 1.221,8275
Генерали Топ Брендови 08.11.2021 06.11.2021 157,5910 157,5910 157,5910
ВФП Премиум Инвест 08.11.2021 06.11.2021 148,9295 148,9295 148,9295
ВФП Кеш Депозит 08.11.2021 06.11.2021 112,6776 112,6776 112,6776
ВФП 100% БОНД 08.11.2021 06.11.2021 118,4854 118,4854 118,4854
КБ Публикум-МБИ 10 08.11.2021 06.11.2021 246,8178 246,8178 246,8178
Граве Глобал 08.11.2021 06.11.2021 137,0004 137,0004 137,0004
ВФП Дивиденда 08.11.2021 06.11.2021 120,8493 120,8493 120,8493
КБ Публикум - Акции 08.11.2021 06.11.2021 104,3279 104,3279 104,3279
КБ Публикум - Златен фонд 08.11.2021 06.11.2021 94,9503 94,9503 94,9503
Генерали Југоисточна Европа 08.11.2021 05.11.2021 61,8321 61,8321 61,8321
Генерали Глобал- Растечки Пазари 08.11.2021 05.11.2021 77,3797 77,3797 77,3797
Иново Статус Акции 08.11.2021 05.11.2021 36,3378 36,3378 36,3378
Генерали БРИК 08.11.2021 05.11.2021 166,3593 166,3593 166,3593
Генерали Нова ЕУ 08.11.2021 05.11.2021 129,3650 129,3650 129,3650
КБ Публикум - Балансиран 08.11.2021 05.11.2021 193,4833 193,4833 193,4833
КБ Публикум - Обврзници 08.11.2021 05.11.2021 159,3089 159,3089 159,3089
КБ Публикум Паричен 08.11.2021 05.11.2021 131,3075 131,3075 131,3075
Генерали Кеш Депозит 08.11.2021 05.11.2021 124,0670 124,0670 124,0670
Генерали Кеш Фонд 08.11.2021 05.11.2021 1.221,7785 1.221,7785 1.221,7785
Генерали Топ Брендови 08.11.2021 05.11.2021 157,2918 157,2918 157,2918
ВФП Премиум Инвест 08.11.2021 05.11.2021 148,7774 148,7774 148,7774
ВФП Кеш Депозит 08.11.2021 05.11.2021 112,6752 112,6752 112,6752
ВФП 100% БОНД 08.11.2021 05.11.2021 118,3436 118,3436 118,3436
КБ Публикум-МБИ 10 08.11.2021 05.11.2021 246,8275 246,8275 246,8275
Граве Глобал 08.11.2021 05.11.2021 137,0093 137,0093 137,0093
ВФП Дивиденда 08.11.2021 05.11.2021 120,4719 120,4719 120,4719
КБ Публикум - Акции 08.11.2021 05.11.2021 104,1232 104,1232 104,1232
КБ Публикум - Златен фонд 08.11.2021 05.11.2021 94,6739 94,6739 94,6739
Генерали Југоисточна Европа 05.11.2021 04.11.2021 61,8404 61,8404 61,8404
Генерали Глобал- Растечки Пазари 05.11.2021 04.11.2021 77,5324 77,5324 77,5324
Иново Статус Акции 05.11.2021 04.11.2021 36,3773 36,3773 36,3773
Генерали БРИК 05.11.2021 04.11.2021 166,2180 166,2180 166,2180
Генерали Нова ЕУ 05.11.2021 04.11.2021 129,1155 129,1155 129,1155
КБ Публикум - Балансиран 05.11.2021 04.11.2021 192,7187 192,7187 192,7187
КБ Публикум - Обврзници 05.11.2021 04.11.2021 159,1380 159,1380 159,1380
КБ Публикум Паричен 05.11.2021 04.11.2021 131,3037 131,3037 131,3037
Генерали Кеш Депозит 05.11.2021 04.11.2021 124,0638 124,0638 124,0638
Генерали Кеш Фонд 05.11.2021 04.11.2021 1.221,7337 1.221,7337 1.221,7337
Генерали Топ Брендови 05.11.2021 04.11.2021 156,5659 156,5659 156,5659
ВФП Премиум Инвест 05.11.2021 04.11.2021 148,0305 148,0305 148,0305
ВФП Кеш Депозит 05.11.2021 04.11.2021 112,6737 112,6737 112,6737
ВФП 100% БОНД 05.11.2021 04.11.2021 118,1240 118,1240 118,1240
КБ Публикум-МБИ 10 05.11.2021 04.11.2021 247,9645 247,9645 247,9645
Граве Глобал 05.11.2021 04.11.2021 136,4376 136,4376 136,4376
ВФП Дивиденда 05.11.2021 04.11.2021 120,0002 120,0002 120,0002
КБ Публикум - Акции 05.11.2021 04.11.2021 103,2410 103,2410 103,2410
КБ Публикум - Златен фонд 05.11.2021 04.11.2021 92,5536 92,5536 92,5536
Генерали Југоисточна Европа 04.11.2021 03.11.2021 61,8368 61,8368 61,8368
Генерали Глобал- Растечки Пазари 04.11.2021 03.11.2021 77,4476 77,4476 77,4476
Иново Статус Акции 04.11.2021 03.11.2021 36,3215 36,3215 36,3215
Генерали БРИК 04.11.2021 03.11.2021 166,1395 166,1395 166,1395
Генерали Нова ЕУ 04.11.2021 03.11.2021 128,9806 128,9806 128,9806
КБ Публикум - Балансиран 04.11.2021 03.11.2021 192,6096 192,6096 192,6096
КБ Публикум - Обврзници 04.11.2021 03.11.2021 159,0072 159,0072 159,0072
КБ Публикум Паричен 04.11.2021 03.11.2021 131,2978 131,2978 131,2978
Генерали Кеш Депозит 04.11.2021 03.11.2021 124,0594 124,0594 124,0594
Генерали Кеш Фонд 04.11.2021 03.11.2021 1.221,6766 1.221,6766 1.221,6766
Генерали Топ Брендови 04.11.2021 03.11.2021 156,2226 156,2226 156,2226
ВФП Премиум Инвест 04.11.2021 03.11.2021 147,4352 147,4352 147,4352
ВФП Кеш Депозит 04.11.2021 03.11.2021 112,6702 112,6702 112,6702
ВФП 100% БОНД 04.11.2021 03.11.2021 117,9299 117,9299 117,9299
КБ Публикум-МБИ 10 04.11.2021 03.11.2021 247,0649 247,0649 247,0649
Граве Глобал 04.11.2021 03.11.2021 135,5154 135,5154 135,5154
ВФП Дивиденда 04.11.2021 03.11.2021 119,3743 119,3743 119,3743
КБ Публикум - Акции 04.11.2021 03.11.2021 103,2443 103,2443 103,2443
КБ Публикум - Златен фонд 04.11.2021 03.11.2021 92,4742 92,4742 92,4742
Генерали Југоисточна Европа 03.11.2021 02.11.2021 61,7009 61,7009 61,7009
Генерали Глобал- Растечки Пазари 03.11.2021 02.11.2021 77,2038 77,2038 77,2038
Иново Статус Акции 03.11.2021 02.11.2021 36,3228 36,3228 36,3228
Генерали БРИК 03.11.2021 02.11.2021 166,9850 166,9850 166,9850
Генерали Нова ЕУ 03.11.2021 02.11.2021 128,6647 128,6647 128,6647
КБ Публикум - Балансиран 03.11.2021 02.11.2021 192,2459 192,2459 192,2459
КБ Публикум - Обврзници 03.11.2021 02.11.2021 159,0496 159,0496 159,0496
КБ Публикум Паричен 03.11.2021 02.11.2021 131,2917 131,2917 131,2917
Генерали Кеш Депозит 03.11.2021 02.11.2021 124,0547 124,0547 124,0547
Генерали Кеш Фонд 03.11.2021 02.11.2021 1.221,6143 1.221,6143 1.221,6143
Генерали Топ Брендови 03.11.2021 02.11.2021 156,1478 156,1478 156,1478
ВФП Премиум Инвест 03.11.2021 02.11.2021 147,2445 147,2445 147,2445
ВФП Кеш Депозит 03.11.2021 02.11.2021 112,6666 112,6666 112,6666
ВФП 100% БОНД 03.11.2021 02.11.2021 118,0101 118,0101 118,0101
КБ Публикум-МБИ 10 03.11.2021 02.11.2021 247,1660 247,1660 247,1660
Граве Глобал 03.11.2021 02.11.2021 135,4828 135,4828 135,4828
ВФП Дивиденда 03.11.2021 02.11.2021 118,8076 118,8076 118,8076
КБ Публикум - Акции 03.11.2021 02.11.2021 102,4533 102,4533 102,4533
КБ Публикум - Златен фонд 03.11.2021 02.11.2021 92,1727 92,1727 92,1727
Генерали Југоисточна Европа 02.11.2021 01.11.2021 61,6415 61,6415 61,6415
Генерали Глобал- Растечки Пазари 02.11.2021 01.11.2021 77,3042 77,3042 77,3042
Иново Статус Акции 02.11.2021 01.11.2021 36,4091 36,4091 36,4091
Генерали БРИК 02.11.2021 01.11.2021 167,6863 167,6863 167,6863
Генерали Нова ЕУ 02.11.2021 01.11.2021 128,5326 128,5326 128,5326
КБ Публикум - Балансиран 02.11.2021 01.11.2021 191,6262 191,6262 191,6262
КБ Публикум - Обврзници 02.11.2021 01.11.2021 158,9029 158,9029 158,9029
КБ Публикум Паричен 02.11.2021 01.11.2021 131,2719 131,2719 131,2719
Генерали Кеш Депозит 02.11.2021 01.11.2021 124,0417 124,0417 124,0417
Генерали Кеш Фонд 02.11.2021 01.11.2021 1.221,4371 1.221,4371 1.221,4371
Генерали Топ Брендови 02.11.2021 01.11.2021 155,3576 155,3576 155,3576
ВФП Премиум Инвест 02.11.2021 01.11.2021 146,2401 146,2401 146,2401
ВФП Кеш Депозит 02.11.2021 01.11.2021 112,6525 112,6525 112,6525
ВФП 100% БОНД 02.11.2021 01.11.2021 117,7741 117,7741 117,7741
КБ Публикум-МБИ 10 02.11.2021 01.11.2021 247,1011 247,1011 247,1011
Граве Глобал 02.11.2021 01.11.2021 134,5702 134,5702 134,5702
ВФП Дивиденда 02.11.2021 01.11.2021 118,0587 118,0587 118,0587
КБ Публикум - Акции 02.11.2021 01.11.2021 102,2643 102,2643 102,2643
КБ Публикум - Златен фонд 02.11.2021 01.11.2021 92,1769 92,1769 92,1769
Генерали Југоисточна Европа 01.11.2021 31.10.2021 61,6346 61,6346 61,6346
Генерали Глобал- Растечки Пазари 01.11.2021 31.10.2021 76,6776 76,6776 76,6776
Иново Статус Акции 01.11.2021 31.10.2021 36,3535 36,3535 36,3535
Генерали БРИК 01.11.2021 31.10.2021 166,5062 166,5062 166,5062
Генерали Нова ЕУ 01.11.2021 31.10.2021 128,4597 128,4597 128,4597
КБ Публикум - Балансиран 01.11.2021 31.10.2021 191,0347 191,0347 191,0347
КБ Публикум - Обврзници 01.11.2021 31.10.2021 158,8168 158,8168 158,8168
КБ Публикум Паричен 01.11.2021 31.10.2021 131,2661 131,2661 131,2661
Генерали Кеш Депозит 01.11.2021 31.10.2021 124,0369 124,0369 124,0369
Генерали Кеш Фонд 01.11.2021 31.10.2021 1.221,3872 1.221,3872 1.221,3872
Генерали Топ Брендови 01.11.2021 31.10.2021 154,9819 154,9819 154,9819
ВФП Премиум Инвест 01.11.2021 31.10.2021 145,6160 145,6160 145,6160
ВФП Кеш Депозит 01.11.2021 31.10.2021 112,6497 112,6497 112,6497
ВФП 100% БОНД 01.11.2021 31.10.2021 117,8208 117,8208 117,8208
КБ Публикум-МБИ 10 01.11.2021 31.10.2021 246,8603 246,8603 246,8603
Граве Глобал 01.11.2021 31.10.2021 134,5756 134,5756 134,5756
ВФП Дивиденда 01.11.2021 31.10.2021 117,6962 117,6962 117,6962
КБ Публикум - Акции 01.11.2021 31.10.2021 101,6567 101,6567 101,6567
КБ Публикум - Златен фонд 01.11.2021 31.10.2021 91,9685 91,9685 91,9685
Генерали Југоисточна Европа 01.11.2021 30.10.2021 61,6402 61,6402 61,6402
Генерали Глобал- Растечки Пазари 01.11.2021 30.10.2021 76,6847 76,6847 76,6847
Иново Статус Акции 01.11.2021 30.10.2021 36,3541 36,3541 36,3541
Генерали БРИК 01.11.2021 30.10.2021 166,5209 166,5209 166,5209
Генерали Нова ЕУ 01.11.2021 30.10.2021 128,4711 128,4711 128,4711
КБ Публикум - Балансиран 01.11.2021 30.10.2021 191,0407 191,0407 191,0407
КБ Публикум - Обврзници 01.11.2021 30.10.2021 158,8139 158,8139 158,8139
КБ Публикум Паричен 01.11.2021 30.10.2021 131,2606 131,2606 131,2606
Генерали Кеш Депозит 01.11.2021 30.10.2021 124,0332 124,0332 124,0332
Генерали Кеш Фонд 01.11.2021 30.10.2021 1.221,3392 1.221,3392 1.221,3392
Генерали Топ Брендови 01.11.2021 30.10.2021 154,9957 154,9957 154,9957
ВФП Премиум Инвест 01.11.2021 30.10.2021 145,6253 145,6253 145,6253
ВФП Кеш Депозит 01.11.2021 30.10.2021 112,6471 112,6471 112,6471
ВФП 100% БОНД 01.11.2021 30.10.2021 117,8160 117,8160 117,8160
КБ Публикум-МБИ 10 01.11.2021 30.10.2021 246,8701 246,8701 246,8701
Граве Глобал 01.11.2021 30.10.2021 134,5844 134,5844 134,5844
ВФП Дивиденда 01.11.2021 30.10.2021 117,7039 117,7039 117,7039
КБ Публикум - Акции 01.11.2021 30.10.2021 101,6624 101,6624 101,6624
КБ Публикум - Златен фонд 01.11.2021 30.10.2021 91,9747 91,9747 91,9747
Генерали Југоисточна Европа 01.11.2021 29.10.2021 61,6887 61,6887 61,6887
Генерали Глобал- Растечки Пазари 01.11.2021 29.10.2021 76,9769 76,9769 76,9769
Иново Статус Акции 01.11.2021 29.10.2021 36,3622 36,3622 36,3622
Генерали БРИК 01.11.2021 29.10.2021 166,9997 166,9997 166,9997
Генерали Нова ЕУ 01.11.2021 29.10.2021 128,5554 128,5554 128,5554
КБ Публикум - Балансиран 01.11.2021 29.10.2021 191,2567 191,2567 191,2567
КБ Публикум - Обврзници 01.11.2021 29.10.2021 158,9497 158,9497 158,9497
КБ Публикум Паричен 01.11.2021 29.10.2021 131,2699 131,2699 131,2699
Генерали Кеш Депозит 01.11.2021 29.10.2021 124,0391 124,0391 124,0391
Генерали Кеш Фонд 01.11.2021 29.10.2021 1.221,4214 1.221,4214 1.221,4214
Генерали Топ Брендови 01.11.2021 29.10.2021 155,3591 155,3591 155,3591
ВФП Премиум Инвест 01.11.2021 29.10.2021 145,8286 145,8286 145,8286
ВФП Кеш Депозит 01.11.2021 29.10.2021 112,6548 112,6548 112,6548
ВФП 100% БОНД 01.11.2021 29.10.2021 117,9819 117,9819 117,9819
КБ Публикум-МБИ 10 01.11.2021 29.10.2021 246,8836 246,8836 246,8836
Граве Глобал 01.11.2021 29.10.2021 134,6340 134,6340 134,6340
ВФП Дивиденда 01.11.2021 29.10.2021 118,1327 118,1327 118,1327
КБ Публикум - Акции 01.11.2021 29.10.2021 101,8900 101,8900 101,8900
КБ Публикум - Златен фонд 01.11.2021 29.10.2021 92,3083 92,3083 92,3083
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.