Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Илирика Југоисточна Европа 16.04.2021 15.04.2021 56,6803 56,6803 56,6803
Илирика Глобал-Растечки пазари 16.04.2021 15.04.2021 74,6476 74,6476 74,6476
Иново Статус Акции 16.04.2021 15.04.2021 36,8943 36,8943 36,8943
Генерали БРИК 16.04.2021 15.04.2021 159,3615 159,3615 159,3615
Генерали Нова ЕУ 16.04.2021 15.04.2021 119,9941 119,9941 119,9941
КБ Публикум - Балансиран 16.04.2021 15.04.2021 180,1423 180,1423 180,1423
КБ Публикум - Обврзници 16.04.2021 15.04.2021 156,2892 156,2892 156,2892
КБ Публикум Паричен 16.04.2021 15.04.2021 130,1949 130,1949 130,1949
Генерали Кеш Депозит 16.04.2021 15.04.2021 123,1864 123,1864 123,1864
Илирика Кеш Фонд 16.04.2021 15.04.2021 1.209,6982 1.209,6982 1.209,6982
Генерали Топ Брендови 16.04.2021 15.04.2021 148,6375 148,6375 148,6375
ВФП Премиум Инвест 16.04.2021 15.04.2021 133,1927 133,1927 133,1927
ВФП Кеш Депозит 16.04.2021 15.04.2021 112,0256 112,0256 112,0256
КБ Публикум-МБИ 10 16.04.2021 15.04.2021 205,7636 205,7636 205,7636
Граве Глобал 16.04.2021 15.04.2021 122,9219 122,9219 122,9219
ВФП Дивиденда 16.04.2021 15.04.2021 109,0319 109,0319 109,0319
КБ Публикум - Акции 16.04.2021 15.04.2021 100,1823 100,1823 100,1823
КБ Публикум - Златен фонд 16.04.2021 15.04.2021 100,9248 100,9248 100,9248
Илирика Југоисточна Европа 15.04.2021 14.04.2021 56,7795 56,7795 56,7795
Илирика Глобал-Растечки пазари 15.04.2021 14.04.2021 74,5914 74,5914 74,5914
Иново Статус Акции 15.04.2021 14.04.2021 36,8221 36,8221 36,8221
Генерали БРИК 15.04.2021 14.04.2021 160,1026 160,1026 160,1026
Генерали Нова ЕУ 15.04.2021 14.04.2021 120,0487 120,0487 120,0487
КБ Публикум - Балансиран 15.04.2021 14.04.2021 180,4873 180,4873 180,4873
КБ Публикум - Обврзници 15.04.2021 14.04.2021 156,8048 156,8048 156,8048
КБ Публикум Паричен 15.04.2021 14.04.2021 130,1880 130,1880 130,1880
Генерали Кеш Депозит 15.04.2021 14.04.2021 123,1792 123,1792 123,1792
Илирика Кеш Фонд 15.04.2021 14.04.2021 1.209,6092 1.209,6092 1.209,6092
Генерали Топ Брендови 15.04.2021 14.04.2021 148,1693 148,1693 148,1693
ВФП Премиум Инвест 15.04.2021 14.04.2021 132,5528 132,5528 132,5528
ВФП Кеш Депозит 15.04.2021 14.04.2021 112,0208 112,0208 112,0208
КБ Публикум-МБИ 10 15.04.2021 14.04.2021 205,3002 205,3002 205,3002
Граве Глобал 15.04.2021 14.04.2021 123,0273 123,0273 123,0273
ВФП Дивиденда 15.04.2021 14.04.2021 108,7128 108,7128 108,7128
КБ Публикум - Акции 15.04.2021 14.04.2021 100,1015 100,1015 100,1015
КБ Публикум - Златен фонд 15.04.2021 14.04.2021 99,8970 99,8970 99,8970
Илирика Југоисточна Европа 14.04.2021 13.04.2021 56,8095 56,8095 56,8095
Илирика Глобал-Растечки пазари 14.04.2021 13.04.2021 74,8888 74,8888 74,8888
Иново Статус Акции 14.04.2021 13.04.2021 36,7605 36,7605 36,7605
Генерали БРИК 14.04.2021 13.04.2021 158,9717 158,9717 158,9717
Генерали Нова ЕУ 14.04.2021 13.04.2021 119,8909 119,8909 119,8909
КБ Публикум - Балансиран 14.04.2021 13.04.2021 180,2978 180,2978 180,2978
КБ Публикум - Обврзници 14.04.2021 13.04.2021 156,8557 156,8557 156,8557
КБ Публикум Паричен 14.04.2021 13.04.2021 130,1826 130,1826 130,1826
Генерали Кеш Депозит 14.04.2021 13.04.2021 123,1750 123,1750 123,1750
Илирика Кеш Фонд 14.04.2021 13.04.2021 1.209,5568 1.209,5568 1.209,5568
Генерали Топ Брендови 14.04.2021 13.04.2021 148,5816 148,5816 148,5816
ВФП Премиум Инвест 14.04.2021 13.04.2021 132,2088 132,2088 132,2088
ВФП Кеш Депозит 14.04.2021 13.04.2021 112,0179 112,0179 112,0179
КБ Публикум-МБИ 10 14.04.2021 13.04.2021 205,0702 205,0702 205,0702
Граве Глобал 14.04.2021 13.04.2021 122,6315 122,6315 122,6315
ВФП Дивиденда 14.04.2021 13.04.2021 108,9471 108,9471 108,9471
КБ Публикум - Акции 14.04.2021 13.04.2021 100,1600 100,1600 100,1600
КБ Публикум - Златен фонд 14.04.2021 13.04.2021 100,0655 100,0655 100,0655
Илирика Југоисточна Европа 13.04.2021 12.04.2021 56,5865 56,5865 56,5865
Илирика Глобал-Растечки пазари 13.04.2021 12.04.2021 74,9153 74,9153 74,9153
Иново Статус Акции 13.04.2021 12.04.2021 36,7520 36,7520 36,7520
Генерали БРИК 13.04.2021 12.04.2021 158,5847 158,5847 158,5847
Генерали Нова ЕУ 13.04.2021 12.04.2021 119,6056 119,6056 119,6056
КБ Публикум - Балансиран 13.04.2021 12.04.2021 180,2382 180,2382 180,2382
КБ Публикум - Обврзници 13.04.2021 12.04.2021 156,7907 156,7907 156,7907
КБ Публикум Паричен 13.04.2021 12.04.2021 130,1781 130,1781 130,1781
Генерали Кеш Депозит 13.04.2021 12.04.2021 123,1712 123,1712 123,1712
Илирика Кеш Фонд 13.04.2021 12.04.2021 1.209,5092 1.209,5092 1.209,5092
Генерали Топ Брендови 13.04.2021 12.04.2021 148,6461 148,6461 148,6461
ВФП Премиум Инвест 13.04.2021 12.04.2021 132,2494 132,2494 132,2494
ВФП Кеш Депозит 13.04.2021 12.04.2021 112,0176 112,0176 112,0176
КБ Публикум-МБИ 10 13.04.2021 12.04.2021 204,9192 204,9192 204,9192
Граве Глобал 14.04.2021 12.04.2021 122,8693 122,8693 122,8693
ВФП Дивиденда 13.04.2021 12.04.2021 109,0031 109,0031 109,0031
КБ Публикум - Акции 13.04.2021 12.04.2021 100,1383 100,1383 100,1383
КБ Публикум - Акции 13.04.2021 12.04.2021 100,1383 100,1383 100,1383
КБ Публикум - Златен фонд 13.04.2021 12.04.2021 99,5428 99,5428 99,5428
Илирика Југоисточна Европа 12.04.2021 11.04.2021 56,4958 56,4958 56,4958
Илирика Глобал-Растечки пазари 12.04.2021 11.04.2021 74,6126 74,6126 74,6126
Иново Статус Акции 12.04.2021 11.04.2021 36,7128 36,7128 36,7128
Генерали БРИК 12.04.2021 11.04.2021 160,2068 160,2068 160,2068
Генерали Нова ЕУ 12.04.2021 11.04.2021 119,6387 119,6387 119,6387
КБ Публикум - Балансиран 12.04.2021 11.04.2021 179,9096 179,9096 179,9096
КБ Публикум - Обврзници 12.04.2021 11.04.2021 156,9327 156,9327 156,9327
КБ Публикум Паричен 12.04.2021 11.04.2021 130,1728 130,1728 130,1728
Генерали Кеш Депозит 12.04.2021 11.04.2021 123,1664 123,1664 123,1664
Илирика Кеш Фонд 12.04.2021 11.04.2021 1.209,4496 1.209,4496 1.209,4496
Генерали Топ Брендови 12.04.2021 11.04.2021 148,6076 148,6076 148,6076
ВФП Премиум Инвест 12.04.2021 11.04.2021 132,7053 132,7053 132,7053
ВФП Кеш Депозит 13.04.2021 11.04.2021 112,0143 112,0143 112,0143
КБ Публикум-МБИ 10 12.04.2021 11.04.2021 204,1721 204,1721 204,1721
Граве Глобал 12.04.2021 11.04.2021 122,6215 122,6215 122,6215
ВФП Дивиденда 12.04.2021 11.04.2021 109,1851 109,1851 109,1851
КБ Публикум - Акции 12.04.2021 11.04.2021 100,0506 100,0506 100,0506
КБ Публикум - Златен фонд 12.04.2021 11.04.2021 99,9121 99,9121 99,9121
Илирика Југоисточна Европа 12.04.2021 10.04.2021 56,5010 56,5010 56,5010
Илирика Глобал-Растечки пазари 12.04.2021 10.04.2021 74,6194 74,6194 74,6194
Иново Статус Акции 12.04.2021 10.04.2021 36,7140 36,7140 36,7140
Генерали БРИК 12.04.2021 10.04.2021 160,2209 160,2209 160,2209
Генерали Нова ЕУ 12.04.2021 10.04.2021 119,6493 119,6493 119,6493
КБ Публикум - Балансиран 12.04.2021 10.04.2021 179,9126 179,9126 179,9126
КБ Публикум - Обврзници 12.04.2021 10.04.2021 156,9229 156,9229 156,9229
КБ Публикум Паричен 12.04.2021 10.04.2021 130,1679 130,1679 130,1679
Генерали Кеш Депозит 12.04.2021 10.04.2021 123,1624 123,1624 123,1624
Илирика Кеш Фонд 12.04.2021 10.04.2021 1.209,4008 1.209,4008 1.209,4008
Генерали Топ Брендови 12.04.2021 10.04.2021 148,6210 148,6210 148,6210
ВФП Премиум Инвест 12.04.2021 10.04.2021 132,7138 132,7138 132,7138
ВФП Кеш Депозит 13.04.2021 10.04.2021 112,0121 112,0121 112,0121
КБ Публикум-МБИ 10 12.04.2021 10.04.2021 204,1804 204,1804 204,1804
Граве Глобал 12.04.2021 10.04.2021 122,6295 122,6295 122,6295
ВФП Дивиденда 12.04.2021 10.04.2021 109,1925 109,1925 109,1925
КБ Публикум - Акции 12.04.2021 10.04.2021 100,0525 100,0525 100,0525
КБ Публикум - Златен фонд 12.04.2021 10.04.2021 99,9145 99,9145 99,9145
Илирика Југоисточна Европа 12.04.2021 09.04.2021 56,4838 56,4838 56,4838
Илирика Глобал-Растечки пазари 12.04.2021 09.04.2021 74,6811 74,6811 74,6811
Иново Статус Акции 12.04.2021 09.04.2021 36,7141 36,7141 36,7141
Генерали БРИК 12.04.2021 09.04.2021 160,3452 160,3452 160,3452
Генерали Нова ЕУ 12.04.2021 09.04.2021 119,6199 119,6199 119,6199
КБ Публикум - Балансиран 12.04.2021 09.04.2021 179,9444 179,9444 179,9444
КБ Публикум - Обврзници 12.04.2021 09.04.2021 156,9482 156,9482 156,9482
КБ Публикум Паричен 12.04.2021 09.04.2021 130,1617 130,1617 130,1617
Генерали Кеш Депозит 12.04.2021 09.04.2021 123,1573 123,1573 123,1573
Илирика Кеш Фонд 12.04.2021 09.04.2021 1.209,3365 1.209,3365 1.209,3365
Генерали Топ Брендови 12.04.2021 09.04.2021 148,7201 148,7201 148,7201
ВФП Премиум Инвест 12.04.2021 09.04.2021 132,7874 132,7874 132,7874
ВФП Кеш Депозит 13.04.2021 09.04.2021 112,0086 112,0086 112,0086
КБ Публикум-МБИ 10 12.04.2021 09.04.2021 204,1880 204,1880 204,1880
Граве Глобал 12.04.2021 09.04.2021 122,6324 122,6324 122,6324
ВФП Дивиденда 12.04.2021 09.04.2021 109,3319 109,3319 109,3319
КБ Публикум - Акции 12.04.2021 09.04.2021 100,0677 100,0677 100,0677
КБ Публикум - Златен фонд 12.04.2021 09.04.2021 99,9384 99,9384 99,9384
Илирика Југоисточна Европа 09.04.2021 08.04.2021 56,5253 56,5253 56,5253
Илирика Глобал-Растечки пазари 09.04.2021 08.04.2021 74,6635 74,6635 74,6635
Иново Статус Акции 09.04.2021 08.04.2021 36,7362 36,7362 36,7362
Генерали БРИК 09.04.2021 08.04.2021 161,3462 161,3462 161,3462
Генерали Нова ЕУ 09.04.2021 08.04.2021 119,5825 119,5825 119,5825
КБ Публикум - Балансиран 09.04.2021 08.04.2021 179,9016 179,9016 179,9016
КБ Публикум - Обврзници 09.04.2021 08.04.2021 156,9931 156,9931 156,9931
КБ Публикум Паричен 09.04.2021 08.04.2021 130,1585 130,1585 130,1585
Генерали Кеш Депозит 09.04.2021 08.04.2021 123,1537 123,1537 123,1537
Илирика Кеш Фонд 09.04.2021 08.04.2021 1.209,2954 1.209,2954 1.209,2954
Генерали Топ Брендови 09.04.2021 08.04.2021 148,1920 148,1920 148,1920
ВФП Премиум Инвест 09.04.2021 08.04.2021 132,3434 132,3434 132,3434
ВФП Кеш Депозит 09.04.2021 08.04.2021 112,0070 112,0070 112,0070
ВФП 100% БОНД 09.04.2021 08.04.2021 116,1764 116,1764 116,1764
КБ Публикум-МБИ 10 09.04.2021 08.04.2021 203,4421 203,4421 203,4421
Граве Глобал 09.04.2021 08.04.2021 122,1034 122,1034 122,1034
ВФП Дивиденда 09.04.2021 08.04.2021 108,9538 108,9538 108,9538
КБ Публикум - Акции 09.04.2021 08.04.2021 100,0153 100,0153 100,0153
КБ Публикум - Златен фонд 09.04.2021 08.04.2021 99,8854 99,8854 99,8854
Илирика Југоисточна Европа 08.04.2021 07.04.2021 56,3792 56,3792 56,3792
Илирика Глобал-Растечки пазари 08.04.2021 07.04.2021 74,6345 74,6345 74,6345
Иново Статус Акции 08.04.2021 07.04.2021 36,8288 36,8288 36,8288
Генерали БРИК 08.04.2021 07.04.2021 161,2680 161,2680 161,2680
Генерали Нова ЕУ 08.04.2021 07.04.2021 119,1770 119,1770 119,1770
КБ Публикум - Балансиран 08.04.2021 07.04.2021 179,7728 179,7728 179,7728
КБ Публикум - Обврзници 08.04.2021 07.04.2021 157,0642 157,0642 157,0642
КБ Публикум Паричен 08.04.2021 07.04.2021 130,1388 130,1388 130,1388
Генерали Кеш Депозит 08.04.2021 07.04.2021 123,1387 123,1387 123,1387
Илирика Кеш Фонд 08.04.2021 07.04.2021 1.209,1048 1.209,1048 1.209,1048
Генерали Топ Брендови 08.04.2021 07.04.2021 147,9862 147,9862 147,9862
ВФП Премиум Инвест 08.04.2021 07.04.2021 131,8837 131,8837 131,8837
ВФП Кеш Депозит 08.04.2021 07.04.2021 111,9928 111,9928 111,9928
ВФП 100% БОНД 08.04.2021 07.04.2021 116,2869 116,2869 116,2869
КБ Публикум-МБИ 10 08.04.2021 07.04.2021 203,2749 203,2749 203,2749
Граве Глобал 08.04.2021 07.04.2021 122,2673 122,2673 122,2673
ВФП Дивиденда 08.04.2021 07.04.2021 108,7255 108,7255 108,7255
КБ Публикум - Акции 08.04.2021 07.04.2021 99,9940 99,9940 99,9940
КБ Публикум - Златен фонд 08.04.2021 07.04.2021 99,8980 99,8980 99,8980
Илирика Југоисточна Европа 07.04.2021 06.04.2021 56,2172 56,2172 56,2172
Илирика Глобал-Растечки пазари 07.04.2021 06.04.2021 74,7767 74,7767 74,7767
Иново Статус Акции 07.04.2021 06.04.2021 36,8300 36,8300 36,8300
Генерали БРИК 07.04.2021 06.04.2021 161,7648 161,7648 161,7648
Генерали Нова ЕУ 07.04.2021 06.04.2021 118,8320 118,8320 118,8320
КБ Публикум - Балансиран 07.04.2021 06.04.2021 179,4327 179,4327 179,4327
КБ Публикум - Обврзници 07.04.2021 06.04.2021 156,9037 156,9037 156,9037
КБ Публикум Паричен 07.04.2021 06.04.2021 130,1155 130,1155 130,1155
Генерали Кеш Депозит 07.04.2021 06.04.2021 123,1214 123,1214 123,1214
Илирика Кеш Фонд 07.04.2021 06.04.2021 1.208,8817 1.208,8817 1.208,8817
Генерали Топ Брендови 07.04.2021 06.04.2021 147,6824 147,6824 147,6824
ВФП Премиум Инвест 07.04.2021 06.04.2021 131,9726 131,9726 131,9726
ВФП Кеш Депозит 07.04.2021 06.04.2021 111,9758 111,9758 111,9758
ВФП 100% БОНД 07.04.2021 06.04.2021 116,2117 116,2117 116,2117
КБ Публикум-МБИ 10 07.04.2021 06.04.2021 203,0100 203,0100 203,0100
Граве Глобал 07.04.2021 06.04.2021 122,3460 122,3460 122,3460
ВФП Дивиденда 07.04.2021 06.04.2021 108,5702 108,5702 108,5702
КБ Публикум - Акции 07.04.2021 06.04.2021 100,0025 100,0025 100,0025
КБ Публикум - Златен фонд 07.04.2021 06.04.2021 100,0012 100,0012 100,0012
Илирика Југоисточна Европа 06.04.2021 05.04.2021 56,3199 56,3199 56,3199
Илирика Глобал-Растечки пазари 06.04.2021 05.04.2021 74,7092 74,7092 74,7092
Иново Статус Акции 06.04.2021 05.04.2021 36,8388 36,8388 36,8388
Генерали БРИК 06.04.2021 05.04.2021 163,5085 163,5085 163,5085
Генерали Нова ЕУ 06.04.2021 05.04.2021 118,8979 118,8979 118,8979
КБ Публикум - Балансиран 06.04.2021 05.04.2021 179,1718 179,1718 179,1718
КБ Публикум - Обврзници 06.04.2021 05.04.2021 156,9940 156,9940 156,9940
КБ Публикум Паричен 06.04.2021 05.04.2021 130,0954 130,0954 130,0954
Генерали Кеш Депозит 06.04.2021 05.04.2021 123,1070 123,1070 123,1070
Илирика Кеш Фонд 06.04.2021 05.04.2021 1.208,6974 1.208,6974 1.208,6974
Генерали Топ Брендови 06.04.2021 05.04.2021 147,4824 147,4824 147,4824
ВФП Премиум Инвест 06.04.2021 05.04.2021 131,4815 131,4815 131,4815
ВФП Кеш Депозит 06.04.2021 05.04.2021 111,9624 111,9624 111,9624
ВФП 100% БОНД 06.04.2021 05.04.2021 116,1484 116,1484 116,1484
КБ Публикум-МБИ 10 06.04.2021 05.04.2021 202,8719 202,8719 202,8719
Граве Глобал 06.04.2021 05.04.2021 120,8501 120,8501 120,8501
ВФП Дивиденда 06.04.2021 05.04.2021 108,7021 108,7021 108,7021
КБ Публикум - Акции 06.04.2021 05.04.2021 100,0035 100,0035 100,0035
КБ Публикум - Златен фонд 06.04.2021 05.04.2021 100,0024 100,0024 100,0024
Илирика Југоисточна Европа 05.04.2021 04.04.2021 56,2890 56,2890 56,2890
Илирика Глобал-Растечки пазари 05.04.2021 04.04.2021 74,1876 74,1876 74,1876
Иново Статус Акции 05.04.2021 04.04.2021 36,8343 36,8343 36,8343
Генерали БРИК 05.04.2021 04.04.2021 163,1385 163,1385 163,1385
Генерали Нова ЕУ 05.04.2021 04.04.2021 118,8315 118,8315 118,8315
КБ Публикум - Балансиран 05.04.2021 04.04.2021 179,0765 179,0765 179,0765
КБ Публикум - Обврзници 05.04.2021 04.04.2021 156,9926 156,9926 156,9926
КБ Публикум Паричен 05.04.2021 04.04.2021 130,0906 130,0906 130,0906
Генерали Кеш Депозит 05.04.2021 04.04.2021 123,1028 123,1028 123,1028
Илирика Кеш Фонд 05.04.2021 04.04.2021 1.208,6472 1.208,6472 1.208,6472
Генерали Топ Брендови 05.04.2021 04.04.2021 146,5102 146,5102 146,5102
ВФП Премиум Инвест 05.04.2021 04.04.2021 130,9501 130,9501 130,9501
ВФП Кеш Депозит 05.04.2021 04.04.2021 111,9591 111,9591 111,9591
ВФП 100% БОНД 05.04.2021 04.04.2021 116,1454 116,1454 116,1454
КБ Публикум-МБИ 10 05.04.2021 04.04.2021 202,6439 202,6439 202,6439
Граве Глобал 05.04.2021 04.04.2021 120,8579 120,8579 120,8579
ВФП Дивиденда 05.04.2021 04.04.2021 107,5369 107,5369 107,5369
КБ Публикум - Акции 05.04.2021 04.04.2021 100,0044 100,0044 100,0044
КБ Публикум - Златен фонд 05.04.2021 04.04.2021 100,0036 100,0036 100,0036
Илирика Југоисточна Европа 05.04.2021 03.04.2021 56,2942 56,2942 56,2942
Илирика Глобал-Растечки пазари 05.04.2021 03.04.2021 74,1943 74,1943 74,1943
Иново Статус Акции 05.04.2021 03.04.2021 36,8355 36,8355 36,8355
Генерали БРИК 05.04.2021 03.04.2021 163,1528 163,1528 163,1528
Генерали Нова ЕУ 05.04.2021 03.04.2021 118,8420 118,8420 118,8420
КБ Публикум - Балансиран 05.04.2021 03.04.2021 179,0795 179,0795 179,0795
КБ Публикум - Обврзници 05.04.2021 03.04.2021 156,9828 156,9828 156,9828
КБ Публикум Паричен 05.04.2021 03.04.2021 130,0856 130,0856 130,0856
Генерали Кеш Депозит 05.04.2021 03.04.2021 123,0987 123,0987 123,0987
Илирика Кеш Фонд 05.04.2021 03.04.2021 1.208,5987 1.208,5987 1.208,5987
Генерали Топ Брендови 05.04.2021 03.04.2021 146,5234 146,5234 146,5234
ВФП Премиум Инвест 05.04.2021 03.04.2021 130,9584 130,9584 130,9584
ВФП Кеш Депозит 05.04.2021 03.04.2021 111,9572 111,9572 111,9572
ВФП 100% БОНД 05.04.2021 03.04.2021 116,1401 116,1401 116,1401
КБ Публикум-МБИ 10 05.04.2021 03.04.2021 202,6520 202,6520 202,6520
Граве Глобал 05.04.2021 03.04.2021 120,8657 120,8657 120,8657
ВФП Дивиденда 05.04.2021 03.04.2021 107,5442 107,5442 107,5442
КБ Публикум - Акции 05.04.2021 03.04.2021 100,0054 100,0054 100,0054
КБ Публикум - Златен фонд 05.04.2021 03.04.2021 100,0048 100,0048 100,0048
Илирика Југоисточна Европа 05.04.2021 02.04.2021 56,2896 56,2896 56,2896
Илирика Глобал-Растечки пазари 05.04.2021 02.04.2021 74,2723 74,2723 74,2723
Иново Статус Акции 05.04.2021 02.04.2021 36,8343 36,8343 36,8343
Генерали БРИК 05.04.2021 02.04.2021 163,3315 163,3315 163,3315
Генерали Нова ЕУ 05.04.2021 02.04.2021 118,8352 118,8352 118,8352
КБ Публикум - Балансиран 05.04.2021 02.04.2021 179,1220 179,1220 179,1220
КБ Публикум - Обврзници 05.04.2021 02.04.2021 157,0218 157,0218 157,0218
КБ Публикум Паричен 05.04.2021 02.04.2021 130,0771 130,0771 130,0771
Генерали Кеш Депозит 05.04.2021 02.04.2021 123,0923 123,0923 123,0923
Илирика Кеш Фонд 05.04.2021 02.04.2021 1.208,5172 1.208,5172 1.208,5172
Генерали Топ Брендови 05.04.2021 02.04.2021 146,6353 146,6353 146,6353
ВФП Премиум Инвест 05.04.2021 02.04.2021 130,9996 130,9996 130,9996
ВФП Кеш Депозит 05.04.2021 02.04.2021 111,9524 111,9524 111,9524
ВФП 100% БОНД 05.04.2021 02.04.2021 116,1714 116,1714 116,1714
КБ Публикум-МБИ 10 05.04.2021 02.04.2021 202,6588 202,6588 202,6588
Граве Глобал 05.04.2021 02.04.2021 120,8630 120,8630 120,8630
ВФП Дивиденда 05.04.2021 02.04.2021 107,6710 107,6710 107,6710
КБ Публикум - Акции 05.04.2021 02.04.2021 100,0064 100,0064 100,0064
КБ Публикум - Златен фонд 05.04.2021 02.04.2021 100,0060 100,0060 100,0060
Илирика Југоисточна Европа 02.04.2021 01.04.2021 56,3206 56,3206 56,3206
Илирика Глобал-Растечки пазари 02.04.2021 01.04.2021 74,3831 74,3831 74,3831
Иново Статус Акции 02.04.2021 01.04.2021 36,8289 36,8289 36,8289
Генерали БРИК 02.04.2021 01.04.2021 163,5522 163,5522 163,5522
Генерали Нова ЕУ 08.04.2021 01.04.2021 118,7931 118,7931 118,7931
КБ Публикум - Балансиран 02.04.2021 01.04.2021 178,9430 178,9430 178,9430
КБ Публикум - Обврзници 02.04.2021 01.04.2021 157,1082 157,1082 157,1082
КБ Публикум Паричен 02.04.2021 01.04.2021 130,0878 130,0878 130,0878
Генерали Кеш Депозит 02.04.2021 01.04.2021 123,1005 123,1005 123,1005
Илирика Кеш Фонд 08.04.2021 01.04.2021 1.208,6292 1.208,6292 1.208,6292
Генерали Топ Брендови 02.04.2021 01.04.2021 146,8386 146,8386 146,8386
ВФП Премиум Инвест 02.04.2021 01.04.2021 131,1512 131,1512 131,1512
ВФП Кеш Депозит 02.04.2021 01.04.2021 111,9649 111,9649 111,9649
ВФП 100% БОНД 02.04.2021 01.04.2021 116,2641 116,2641 116,2641
КБ Публикум-МБИ 10 02.04.2021 01.04.2021 202,0830 202,0830 202,0830
Граве Глобал 02.04.2021 01.04.2021 120,9094 120,9094 120,9094
ВФП Дивиденда 02.04.2021 01.04.2021 107,9223 107,9223 107,9223
КБ Публикум - Акции 02.04.2021 01.04.2021 100,0073 100,0073 100,0073
КБ Публикум - Златен фонд 02.04.2021 01.04.2021 100,0072 100,0072 100,0072
Илирика Југоисточна Европа 01.04.2021 31.03.2021 55,8479 55,8479 55,8479
Илирика Глобал-Растечки пазари 01.04.2021 31.03.2021 73,7917 73,7917 73,7917
Иново Статус Акции 01.04.2021 31.03.2021 36,8854 36,8854 36,8854
Генерали БРИК 01.04.2021 31.03.2021 163,1946 163,1946 163,1946
Генерали Нова ЕУ 01.04.2021 31.03.2021 118,5965 118,5965 118,5965
КБ Публикум - Балансиран 01.04.2021 31.03.2021 178,7586 178,7586 178,7586
КБ Публикум - Обврзници 01.04.2021 31.03.2021 157,0936 157,0936 157,0936
КБ Публикум Паричен 01.04.2021 31.03.2021 130,1419 130,1419 130,1419
Генерали Кеш Депозит 01.04.2021 31.03.2021 123,1414 123,1414 123,1414
Илирика Кеш Фонд 01.04.2021 31.03.2021 1.209,0910 1.209,0910 1.209,0910
Генерали Топ Брендови 01.04.2021 31.03.2021 145,9990 145,9990 145,9990
ВФП Премиум Инвест 01.04.2021 31.03.2021 130,7225 130,7225 130,7225
ВФП Кеш Депозит 01.04.2021 31.03.2021 112,0119 112,0119 112,0119
ВФП 100% БОНД 01.04.2021 31.03.2021 116,1975 116,1975 116,1975
КБ Публикум-МБИ 10 01.04.2021 31.03.2021 200,7197 200,7197 200,7197
Граве Глобал 01.04.2021 31.03.2021 120,8483 120,8483 120,8483
ВФП Дивиденда 01.04.2021 31.03.2021 107,4064 107,4064 107,4064
Илирика Југоисточна Европа 31.03.2021 30.03.2021 55,6234 55,6234 55,6234
Илирика Глобал-Растечки пазари 31.03.2021 30.03.2021 73,5690 73,5690 73,5690
Иново Статус Акции 31.03.2021 30.03.2021 36,8355 36,8355 36,8355
Генерали БРИК 31.03.2021 30.03.2021 162,3146 162,3146 162,3146
Генерали Нова ЕУ 31.03.2021 30.03.2021 118,3753 118,3753 118,3753
КБ Публикум - Балансиран 31.03.2021 30.03.2021 178,6551 178,6551 178,6551
КБ Публикум - Обврзници 31.03.2021 30.03.2021 157,0649 157,0649 157,0649
КБ Публикум Паричен 31.03.2021 30.03.2021 130,1724 130,1724 130,1724
Генерали Кеш Депозит 31.03.2021 30.03.2021 123,1635 123,1635 123,1635
Илирика Кеш Фонд 31.03.2021 30.03.2021 1.209,3407 1.209,3407 1.209,3407
Генерали Топ Брендови 31.03.2021 30.03.2021 145,7702 145,7702 145,7702
ВФП Премиум Инвест 31.03.2021 30.03.2021 130,9410 130,9410 130,9410
ВФП Кеш Депозит 31.03.2021 30.03.2021 112,0381 112,0381 112,0381
ВФП 100% БОНД 31.03.2021 30.03.2021 116,0835 116,0835 116,0835
КБ Публикум-МБИ 10 31.03.2021 30.03.2021 200,3726 200,3726 200,3726
Граве Глобал 31.03.2021 30.03.2021 120,2161 120,2161 120,2161
ВФП Дивиденда 31.03.2021 30.03.2021 107,2358 107,2358 107,2358
Илирика Југоисточна Европа 30.03.2021 29.03.2021 55,4589 55,4589 55,4589
Илирика Глобал-Растечки пазари 30.03.2021 29.03.2021 73,8480 73,8480 73,8480
Иново Статус Акции 30.03.2021 29.03.2021 36,7647 36,7647 36,7647
Генерали БРИК 30.03.2021 29.03.2021 161,5389 161,5389 161,5389
Генерали Нова ЕУ 30.03.2021 29.03.2021 118,2034 118,2034 118,2034
КБ Публикум - Балансиран 30.03.2021 29.03.2021 178,3895 178,3895 178,3895
КБ Публикум - Обврзници 30.03.2021 29.03.2021 157,0684 157,0684 157,0684
КБ Публикум Паричен 30.03.2021 29.03.2021 130,1651 130,1651 130,1651
Генерали Кеш Депозит 30.03.2021 29.03.2021 123,1574 123,1574 123,1574
Илирика Кеш Фонд 30.03.2021 29.03.2021 1.209,2752 1.209,2752 1.209,2752
Генерали Топ Брендови 30.03.2021 29.03.2021 145,6169 145,6169 145,6169
ВФП Премиум Инвест 30.03.2021 29.03.2021 130,4019 130,4019 130,4019
ВФП Кеш Депозит 30.03.2021 29.03.2021 112,0343 112,0343 112,0343
ВФП 100% БОНД 30.03.2021 29.03.2021 116,1736 116,1736 116,1736
КБ Публикум-МБИ 10 30.03.2021 29.03.2021 200,7441 200,7441 200,7441
Граве Глобал 30.03.2021 29.03.2021 120,1712 120,1712 120,1712
ВФП Дивиденда 30.03.2021 29.03.2021 107,6330 107,6330 107,6330
Илирика Југоисточна Европа 29.03.2021 28.03.2021 55,3106 55,3106 55,3106
Илирика Глобал-Растечки пазари 29.03.2021 28.03.2021 73,5810 73,5810 73,5810
Иново Статус Акции 29.03.2021 28.03.2021 36,7601 36,7601 36,7601
Генерали БРИК 29.03.2021 28.03.2021 161,5772 161,5772 161,5772
Генерали Нова ЕУ 29.03.2021 28.03.2021 118,0464 118,0464 118,0464
КБ Публикум - Балансиран 29.03.2021 28.03.2021 178,5943 178,5943 178,5943
КБ Публикум - Обврзници 29.03.2021 28.03.2021 157,2168 157,2168 157,2168
КБ Публикум Паричен 29.03.2021 28.03.2021 130,1591 130,1591 130,1591
Генерали Кеш Депозит 29.03.2021 28.03.2021 123,1524 123,1524 123,1524
Илирика Кеш Фонд 29.03.2021 28.03.2021 1.209,2153 1.209,2153 1.209,2153
Генерали Топ Брендови 30.03.2021 28.03.2021 145,2171 145,2171 145,2171
ВФП Премиум Инвест 29.03.2021 28.03.2021 129,8466 129,8466 129,8466
ВФП Кеш Депозит 29.03.2021 28.03.2021 112,0306 112,0306 112,0306
ВФП 100% БОНД 29.03.2021 28.03.2021 116,2034 116,2034 116,2034
КБ Публикум-МБИ 10 29.03.2021 28.03.2021 201,4544 201,4544 201,4544
Граве Глобал 29.03.2021 28.03.2021 118,8727 118,8727 118,8727
ВФП Дивиденда 29.03.2021 28.03.2021 107,3946 107,3946 107,3946
Илирика Југоисточна Европа 29.03.2021 27.03.2021 55,3155 55,3155 55,3155
Илирика Глобал-Растечки пазари 29.03.2021 27.03.2021 73,5875 73,5875 73,5875
Иново Статус Акции 29.03.2021 27.03.2021 36,7613 36,7613 36,7613
Генерали БРИК 29.03.2021 27.03.2021 161,5914 161,5914 161,5914
Генерали Нова ЕУ 29.03.2021 27.03.2021 118,0568 118,0568 118,0568
КБ Публикум - Балансиран 29.03.2021 27.03.2021 178,5969 178,5969 178,5969
КБ Публикум - Обврзници 29.03.2021 27.03.2021 157,2057 157,2057 157,2057
КБ Публикум Паричен 29.03.2021 27.03.2021 130,1541 130,1541 130,1541
Генерали Кеш Депозит 29.03.2021 27.03.2021 123,1481 123,1481 123,1481
Илирика Кеш Фонд 29.03.2021 27.03.2021 1.209,1692 1.209,1692 1.209,1692
Генерали Топ Брендови 30.03.2021 27.03.2021 145,2301 145,2301 145,2301
ВФП Премиум Инвест 29.03.2021 27.03.2021 129,8549 129,8549 129,8549
ВФП Кеш Депозит 29.03.2021 27.03.2021 112,0286 112,0286 112,0286
ВФП 100% БОНД 29.03.2021 27.03.2021 116,1979 116,1979 116,1979
КБ Публикум-МБИ 10 29.03.2021 27.03.2021 201,4625 201,4625 201,4625
Граве Глобал 29.03.2021 27.03.2021 118,8804 118,8804 118,8804
ВФП Дивиденда 29.03.2021 27.03.2021 107,4018 107,4018 107,4018
Илирика Југоисточна Европа 29.03.2021 26.03.2021 55,3193 55,3193 55,3193
Илирика Глобал-Растечки пазари 29.03.2021 26.03.2021 73,5258 73,5258 73,5258
Иново Статус Акции 29.03.2021 26.03.2021 36,7629 36,7629 36,7629
Генерали БРИК 29.03.2021 26.03.2021 161,4504 161,4504 161,4504
Генерали Нова ЕУ 29.03.2021 26.03.2021 118,0647 118,0647 118,0647
КБ Публикум - Балансиран 29.03.2021 26.03.2021 178,5561 178,5561 178,5561
КБ Публикум - Обврзници 29.03.2021 26.03.2021 157,1428 157,1428 157,1428
КБ Публикум Паричен 29.03.2021 26.03.2021 130,1497 130,1497 130,1497
Генерали Кеш Депозит 29.03.2021 26.03.2021 123,1446 123,1446 123,1446
Илирика Кеш Фонд 29.03.2021 26.03.2021 1.209,1290 1.209,1290 1.209,1290
Генерали Топ Брендови 30.03.2021 26.03.2021 145,1456 145,1456 145,1456
ВФП Премиум Инвест 29.03.2021 26.03.2021 129,7968 129,7968 129,7968
ВФП Кеш Депозит 29.03.2021 26.03.2021 112,0271 112,0271 112,0271
ВФП 100% БОНД 29.03.2021 26.03.2021 116,1414 116,1414 116,1414
КБ Публикум-МБИ 10 29.03.2021 26.03.2021 201,4705 201,4705 201,4705
Граве Глобал 29.03.2021 26.03.2021 118,8899 118,8899 118,8899
ВФП Дивиденда 29.03.2021 26.03.2021 107,3152 107,3152 107,3152
Илирика Југоисточна Европа 26.03.2021 25.03.2021 55,1779 55,1779 55,1779
Илирика Глобал-Растечки пазари 26.03.2021 25.03.2021 72,9205 72,9205 72,9205
Иново Статус Акции 26.03.2021 25.03.2021 36,7514 36,7514 36,7514
Генерали БРИК 26.03.2021 25.03.2021 159,3022 159,3022 159,3022
Генерали Нова ЕУ 26.03.2021 25.03.2021 118,0060 118,0060 118,0060
КБ Публикум - Балансиран 26.03.2021 25.03.2021 178,0359 178,0359 178,0359
КБ Публикум - Обврзници 26.03.2021 25.03.2021 157,1108 157,1108 157,1108
КБ Публикум Паричен 26.03.2021 25.03.2021 130,1441 130,1441 130,1441
Генерали Кеш Депозит 26.03.2021 25.03.2021 123,1401 123,1401 123,1401
Илирика Кеш Фонд 26.03.2021 25.03.2021 1.209,0751 1.209,0751 1.209,0751
Генерали Топ Брендови 26.03.2021 25.03.2021 143,7352 143,7352 143,7352
ВФП Премиум Инвест 26.03.2021 25.03.2021 128,4371 128,4371 128,4371
ВФП Кеш Депозит 26.03.2021 25.03.2021 112,0244 112,0244 112,0244
ВФП 100% БОНД 26.03.2021 25.03.2021 116,1109 116,1109 116,1109
КБ Публикум-МБИ 10 26.03.2021 25.03.2021 201,3555 201,3555 201,3555
Граве Глобал 26.03.2021 25.03.2021 118,2737 118,2737 118,2737
ВФП Дивиденда 26.03.2021 25.03.2021 105,3350 105,3350 105,3350
Илирика Југоисточна Европа 25.03.2021 24.03.2021 55,5814 55,5814 55,5814
Илирика Глобал-Растечки пазари 25.03.2021 24.03.2021 73,0597 73,0597 73,0597
Иново Статус Акции 25.03.2021 24.03.2021 36,6501 36,6501 36,6501
Генерали БРИК 25.03.2021 24.03.2021 160,0863 160,0863 160,0863
Генерали Нова ЕУ 25.03.2021 24.03.2021 118,2631 118,2631 118,2631
КБ Публикум - Балансиран 25.03.2021 24.03.2021 178,1496 178,1496 178,1496
КБ Публикум - Обврзници 25.03.2021 24.03.2021 156,8410 156,8410 156,8410
КБ Публикум Паричен 25.03.2021 24.03.2021 130,1393 130,1393 130,1393
Генерали Кеш Депозит 25.03.2021 24.03.2021 123,1356 123,1356 123,1356
Илирика Кеш Фонд 25.03.2021 24.03.2021 1.209,0277 1.209,0277 1.209,0277
Генерали Топ Брендови 25.03.2021 24.03.2021 143,2720 143,2720 143,2720
ВФП Премиум Инвест 25.03.2021 24.03.2021 128,0626 128,0626 128,0626
ВФП Кеш Депозит 25.03.2021 24.03.2021 112,0222 112,0222 112,0222
ВФП 100% БОНД 25.03.2021 24.03.2021 116,0124 116,0124 116,0124
КБ Публикум-МБИ 10 25.03.2021 24.03.2021 202,3048 202,3048 202,3048
Граве Глобал 25.03.2021 24.03.2021 118,6759 118,6759 118,6759
ВФП Дивиденда 25.03.2021 24.03.2021 104,5873 104,5873 104,5873
Илирика Југоисточна Европа 24.03.2021 23.03.2021 56,3840 56,3840 56,3840
Илирика Глобал-Растечки пазари 24.03.2021 23.03.2021 73,8831 73,8831 73,8831
Иново Статус Акции 24.03.2021 23.03.2021 36,6919 36,6919 36,6919
Генерали БРИК 24.03.2021 23.03.2021 161,6926 161,6926 161,6926
Генерали Нова ЕУ 24.03.2021 23.03.2021 118,5326 118,5326 118,5326
КБ Публикум - Балансиран 24.03.2021 23.03.2021 178,8525 178,8525 178,8525
КБ Публикум - Обврзници 24.03.2021 23.03.2021 156,7374 156,7374 156,7374
КБ Публикум Паричен 24.03.2021 23.03.2021 130,1340 130,1340 130,1340
Генерали Кеш Депозит 24.03.2021 23.03.2021 123,1345 123,1345 123,1345
Илирика Кеш Фонд 24.03.2021 23.03.2021 1.208,9770 1.208,9770 1.208,9770
Генерали Топ Брендови 24.03.2021 23.03.2021 143,9037 143,9037 143,9037
ВФП Премиум Инвест 24.03.2021 23.03.2021 128,0410 128,0410 128,0410
ВФП Кеш Депозит 24.03.2021 23.03.2021 112,0198 112,0198 112,0198
ВФП 100% БОНД 24.03.2021 23.03.2021 115,9151 115,9151 115,9151
КБ Публикум-МБИ 10 24.03.2021 23.03.2021 203,0453 203,0453 203,0453
Граве Глобал 24.03.2021 23.03.2021 119,0858 119,0858 119,0858
ВФП Дивиденда 24.03.2021 23.03.2021 104,9391 104,9391 104,9391
Илирика Југоисточна Европа 23.03.2021 22.03.2021 56,4340 56,4340 56,4340
Илирика Глобал-Растечки пазари 23.03.2021 22.03.2021 74,0494 74,0494 74,0494
Иново Статус Акции 23.03.2021 22.03.2021 36,6980 36,6980 36,6980
Генерали БРИК 23.03.2021 22.03.2021 163,3414 163,3414 163,3414
Генерали Нова ЕУ 23.03.2021 22.03.2021 118,5283 118,5283 118,5283
КБ Публикум - Балансиран 23.03.2021 22.03.2021 179,4361 179,4361 179,4361
КБ Публикум - Обврзници 23.03.2021 22.03.2021 156,8206 156,8206 156,8206
КБ Публикум Паричен 23.03.2021 22.03.2021 130,1287 130,1287 130,1287
Генерали Кеш Депозит 23.03.2021 22.03.2021 123,1300 123,1300 123,1300
Илирика Кеш Фонд 23.03.2021 22.03.2021 1.208,9261 1.208,9261 1.208,9261
Генерали Топ Брендови 23.03.2021 22.03.2021 144,5250 144,5250 144,5250
ВФП Премиум Инвест 23.03.2021 22.03.2021 128,6562 128,6562 128,6562
ВФП Кеш Депозит 23.03.2021 22.03.2021 112,0174 112,0174 112,0174
ВФП 100% БОНД 23.03.2021 22.03.2021 116,0277 116,0277 116,0277
КБ Публикум-МБИ 10 23.03.2021 22.03.2021 202,9658 202,9658 202,9658
Граве Глобал 23.03.2021 22.03.2021 118,8754 118,8754 118,8754
ВФП Дивиденда 23.03.2021 22.03.2021 106,0639 106,0639 106,0639
Илирика Југоисточна Европа 22.03.2021 21.03.2021 56,4272 56,4272 56,4272
Илирика Глобал-Растечки пазари 22.03.2021 21.03.2021 73,7354 73,7354 73,7354
Иново Статус Акции 22.03.2021 21.03.2021 36,6757 36,6757 36,6757
Генерали БРИК 22.03.2021 21.03.2021 162,9249 162,9249 162,9249
Генерали Нова ЕУ 22.03.2021 21.03.2021 119,0985 119,0985 119,0985
КБ Публикум - Балансиран 22.03.2021 21.03.2021 179,7142 179,7142 179,7142
КБ Публикум - Обврзници 22.03.2021 21.03.2021 157,1207 157,1207 157,1207
КБ Публикум Паричен 22.03.2021 21.03.2021 130,1231 130,1231 130,1231
Генерали Кеш Депозит 22.03.2021 21.03.2021 123,1249 123,1249 123,1249
Илирика Кеш Фонд 22.03.2021 21.03.2021 1.208,8670 1.208,8670 1.208,8670
Генерали Топ Брендови 22.03.2021 21.03.2021 143,6460 143,6460 143,6460
ВФП Премиум Инвест 22.03.2021 21.03.2021 128,4674 128,4674 128,4674
ВФП Кеш Депозит 22.03.2021 21.03.2021 112,0143 112,0143 112,0143
ВФП 100% БОНД 22.03.2021 21.03.2021 116,2184 116,2184 116,2184
КБ Публикум-МБИ 10 22.03.2021 21.03.2021 202,7773 202,7773 202,7773
Граве Глобал 22.03.2021 21.03.2021 118,9658 118,9658 118,9658
ВФП Дивиденда 22.03.2021 21.03.2021 104,8512 104,8512 104,8512
Илирика Југоисточна Европа 22.03.2021 20.03.2021 56,4323 56,4323 56,4323
Илирика Глобал-Растечки пазари 22.03.2021 20.03.2021 73,7419 73,7419 73,7419
Иново Статус Акции 22.03.2021 20.03.2021 36,6769 36,6769 36,6769
Генерали БРИК 22.03.2021 20.03.2021 162,9393 162,9393 162,9393
Генерали Нова ЕУ 22.03.2021 20.03.2021 119,1090 119,1090 119,1090
КБ Публикум - Балансиран 22.03.2021 20.03.2021 179,7177 179,7177 179,7177
КБ Публикум - Обврзници 22.03.2021 20.03.2021 157,1110 157,1110 157,1110
КБ Публикум Паричен 22.03.2021 20.03.2021 130,1182 130,1182 130,1182
Генерали Кеш Депозит 22.03.2021 20.03.2021 123,1208 123,1208 123,1208
Илирика Кеш Фонд 22.03.2021 20.03.2021 1.208,8211 1.208,8211 1.208,8211
Генерали Топ Брендови 22.03.2021 20.03.2021 143,6589 143,6589 143,6589
ВФП Премиум Инвест 22.03.2021 20.03.2021 128,4756 128,4756 128,4756
ВФП Кеш Депозит 22.03.2021 20.03.2021 112,0123 112,0123 112,0123
ВФП 100% БОНД 22.03.2021 20.03.2021 116,2135 116,2135 116,2135
КБ Публикум-МБИ 10 22.03.2021 20.03.2021 202,7854 202,7854 202,7854
Граве Глобал 22.03.2021 20.03.2021 118,9735 118,9735 118,9735
ВФП Дивиденда 22.03.2021 20.03.2021 104,8584 104,8584 104,8584
Илирика Југоисточна Европа 22.03.2021 19.03.2021 56,4398 56,4398 56,4398
Илирика Глобал-Растечки пазари 22.03.2021 19.03.2021 73,6772 73,6772 73,6772
Иново Статус Акции 22.03.2021 19.03.2021 36,6784 36,6784 36,6784
Генерали БРИК 22.03.2021 19.03.2021 162,7918 162,7918 162,7918
Генерали Нова ЕУ 22.03.2021 19.03.2021 119,1242 119,1242 119,1242
КБ Публикум - Балансиран 22.03.2021 19.03.2021 179,6746 179,6746 179,6746
КБ Публикум - Обврзници 22.03.2021 19.03.2021 157,0471 157,0471 157,0471
КБ Публикум Паричен 22.03.2021 19.03.2021 130,1139 130,1139 130,1139
Генерали Кеш Депозит 22.03.2021 19.03.2021 123,1170 123,1170 123,1170
Илирика Кеш Фонд 22.03.2021 19.03.2021 1.208,7797 1.208,7797 1.208,7797
Генерали Топ Брендови 22.03.2021 19.03.2021 143,5604 143,5604 143,5604
ВФП Премиум Инвест 22.03.2021 19.03.2021 128,4299 128,4299 128,4299
ВФП Кеш Депозит 22.03.2021 19.03.2021 112,0107 112,0107 112,0107
ВФП 100% БОНД 22.03.2021 19.03.2021 116,1703 116,1703 116,1703
КБ Публикум-МБИ 10 22.03.2021 19.03.2021 202,7935 202,7935 202,7935
Граве Глобал 22.03.2021 19.03.2021 118,9827 118,9827 118,9827
ВФП Дивиденда 22.03.2021 19.03.2021 104,7168 104,7168 104,7168
Илирика Југоисточна Европа 19.03.2021 18.03.2021 56,4398 56,4398 56,4398
Илирика Глобал-Растечки пазари 19.03.2021 18.03.2021 73,5475 73,5475 73,5475
Иново Статус Акции 19.03.2021 18.03.2021 36,6208 36,6208 36,6208
Генерали БРИК 19.03.2021 18.03.2021 162,9537 162,9537 162,9537
Генерали Нова ЕУ 19.03.2021 18.03.2021 119,2213 119,2213 119,2213
КБ Публикум - Балансиран 19.03.2021 18.03.2021 180,0440 180,0440 180,0440
КБ Публикум - Обврзници 19.03.2021 18.03.2021 157,1184 157,1184 157,1184
КБ Публикум Паричен 19.03.2021 18.03.2021 130,1085 130,1085 130,1085
Генерали Кеш Депозит 19.03.2021 18.03.2021 123,1123 123,1123 123,1123
Илирика Кеш Фонд 19.03.2021 18.03.2021 1.208,7282 1.208,7282 1.208,7282
Генерали Топ Брендови 19.03.2021 18.03.2021 144,3101 144,3101 144,3101
ВФП Премиум Инвест 19.03.2021 18.03.2021 129,2612 129,2612 129,2612
ВФП Кеш Депозит 19.03.2021 18.03.2021 112,0078 112,0078 112,0078
ВФП 100% БОНД 19.03.2021 18.03.2021 116,1717 116,1717 116,1717
КБ Публикум-МБИ 10 19.03.2021 18.03.2021 202,7666 202,7666 202,7666
Граве Глобал 19.03.2021 18.03.2021 119,4480 119,4480 119,4480
ВФП Дивиденда 19.03.2021 18.03.2021 104,7284 104,7284 104,7284
Илирика Југоисточна Европа 18.03.2021 17.03.2021 56,5639 56,5639 56,5639
Илирика Глобал-Растечки пазари 18.03.2021 17.03.2021 73,9617 73,9617 73,9617
Иново Статус Акции 18.03.2021 17.03.2021 36,5628 36,5628 36,5628
Генерали БРИК 18.03.2021 17.03.2021 164,5703 164,5703 164,5703
Генерали Нова ЕУ 18.03.2021 17.03.2021 119,4547 119,4547 119,4547
КБ Публикум - Балансиран 18.03.2021 17.03.2021 180,3348 180,3348 180,3348
КБ Публикум - Обврзници 18.03.2021 17.03.2021 157,1512 157,1512 157,1512
КБ Публикум Паричен 18.03.2021 17.03.2021 130,1029 130,1029 130,1029
Генерали Кеш Депозит 18.03.2021 17.03.2021 123,1076 123,1076 123,1076
Илирика Кеш Фонд 18.03.2021 17.03.2021 1.208,6811 1.208,6811 1.208,6811
Генерали Топ Брендови 18.03.2021 17.03.2021 144,8753 144,8753 144,8753
ВФП Премиум Инвест 18.03.2021 17.03.2021 128,9718 128,9718 128,9718
ВФП Кеш Депозит 18.03.2021 17.03.2021 112,0049 112,0049 112,0049
ВФП 100% БОНД 18.03.2021 17.03.2021 116,1848 116,1848 116,1848
КБ Публикум-МБИ 10 18.03.2021 17.03.2021 203,3239 203,3239 203,3239
Граве Глобал 18.03.2021 17.03.2021 119,3612 119,3612 119,3612
ВФП Дивиденда 18.03.2021 17.03.2021 105,2095 105,2095 105,2095
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.