Отворени инвестициски фондови
Назив на отворениот инвестиционен фонд Датум на пресметка на документот за удел Датум на вреднување Дневна последна продажна цена на документот за удел Дневна просечна продажна цена на документот за удел Дневна откупна цена на документот за удел
Иново Статус Балансиран 05.06.2023 04.06.2023 36,6302 36,6302 36,6302
Генерали БРИК 05.06.2023 04.06.2023 141,9876 141,9876 141,9876
Генерали Америка 05.06.2023 04.06.2023 133,8926 133,8926 133,8926
КБ Публикум - Балансиран 05.06.2023 04.06.2023 179,5251 179,5251 179,5251
КБ Публикум - Обврзници 05.06.2023 04.06.2023 136,0225 136,0225 136,0225
КБ Публикум Паричен 05.06.2023 04.06.2023 135,0684 135,0684 135,0684
Генерали Кеш Депозит 05.06.2023 04.06.2023 127,1866 127,1866 127,1866
Генерали Топ Брендови 05.06.2023 04.06.2023 152,9049 152,9049 152,9049
ВФП Премиум Акции 05.06.2023 04.06.2023 154,7519 154,7519 154,7519
ВФП Кеш Депозит 05.06.2023 04.06.2023 115,4524 115,4524 115,4524
ВФП БОНД 05.06.2023 04.06.2023 111,6546 111,6546 111,6546
КБ Публикум-МБИ 10 05.06.2023 04.06.2023 248,1989 248,1989 248,1989
Граве Глобал 05.06.2023 04.06.2023 129,4688 129,4688 129,4688
ВФП Дивиденда Акции 05.06.2023 04.06.2023 126,7984 126,7984 126,7984
КБ Публикум - Акции 05.06.2023 04.06.2023 97,0198 97,0198 97,0198
КБ Публикум - Златен фонд 05.06.2023 04.06.2023 87,4318 87,4318 87,4318
ВЕГА СВЕТ 05.06.2023 04.06.2023 99,1339 99,1339 99,1339
ВЕГА ФИНАНСИИ 05.06.2023 04.06.2023 100,2933 100,2933 100,2933
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 05.06.2023 04.06.2023 108,5709 108,5709 108,5709
ВЕГА КЕШ 05.06.2023 04.06.2023 102,2116 102,2116 102,2116
Иново Статус Солар 05.06.2023 04.06.2023 100,4132 100,4132 100,4132
Граве Флекс Бонд Евро 05.06.2023 04.06.2023 99,1825 99,1825 99,1825
Иново Статус Балансиран 05.06.2023 03.06.2023 36,6296 36,6296 36,6296
Генерали БРИК 05.06.2023 03.06.2023 142,0008 142,0008 142,0008
Генерали Америка 05.06.2023 03.06.2023 133,9050 133,9050 133,9050
КБ Публикум - Балансиран 05.06.2023 03.06.2023 179,5260 179,5260 179,5260
КБ Публикум - Обврзници 05.06.2023 03.06.2023 136,0087 136,0087 136,0087
КБ Публикум Паричен 05.06.2023 03.06.2023 135,0607 135,0607 135,0607
Генерали Кеш Депозит 05.06.2023 03.06.2023 127,1782 127,1782 127,1782
Генерали Топ Брендови 05.06.2023 03.06.2023 152,9184 152,9184 152,9184
ВФП Премиум Акции 05.06.2023 03.06.2023 154,7617 154,7617 154,7617
ВФП Кеш Депозит 05.06.2023 03.06.2023 115,4451 115,4451 115,4451
ВФП БОНД 05.06.2023 03.06.2023 111,6479 111,6479 111,6479
КБ Публикум-МБИ 10 05.06.2023 03.06.2023 248,2089 248,2089 248,2089
Граве Глобал 05.06.2023 03.06.2023 129,4770 129,4770 129,4770
ВФП Дивиденда Акции 05.06.2023 03.06.2023 126,8065 126,8065 126,8065
КБ Публикум - Акции 05.06.2023 03.06.2023 97,0265 97,0265 97,0265
КБ Публикум - Златен фонд 05.06.2023 03.06.2023 87,4382 87,4382 87,4382
ВЕГА СВЕТ 05.06.2023 03.06.2023 99,1431 99,1431 99,1431
ВЕГА ФИНАНСИИ 05.06.2023 03.06.2023 100,3026 100,3026 100,3026
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 05.06.2023 03.06.2023 108,5810 108,5810 108,5810
ВЕГА КЕШ 05.06.2023 03.06.2023 102,2051 102,2051 102,2051
Иново Статус Солар 05.06.2023 03.06.2023 100,4212 100,4212 100,4212
Граве Флекс Бонд Евро 05.06.2023 03.06.2023 99,1782 99,1782 99,1782
Иново Статус Балансиран 05.06.2023 02.06.2023 36,6289 36,6289 36,6289
Генерали БРИК 05.06.2023 02.06.2023 142,0139 142,0139 142,0139
Генерали Америка 05.06.2023 02.06.2023 133,9173 133,9173 133,9173
КБ Публикум - Балансиран 05.06.2023 02.06.2023 179,5269 179,5269 179,5269
КБ Публикум - Обврзници 05.06.2023 02.06.2023 135,9949 135,9949 135,9949
КБ Публикум Паричен 05.06.2023 02.06.2023 135,0529 135,0529 135,0529
Генерали Кеш Депозит 05.06.2023 02.06.2023 127,1698 127,1698 127,1698
Генерали Топ Брендови 05.06.2023 02.06.2023 152,9320 152,9320 152,9320
ВФП Премиум Акции 05.06.2023 02.06.2023 154,7714 154,7714 154,7714
ВФП Кеш Депозит 05.06.2023 02.06.2023 115,4379 115,4379 115,4379
ВФП БОНД 05.06.2023 02.06.2023 111,6412 111,6412 111,6412
КБ Публикум-МБИ 10 05.06.2023 02.06.2023 248,2189 248,2189 248,2189
Граве Глобал 05.06.2023 02.06.2023 129,4853 129,4853 129,4853
ВФП Дивиденда Акции 05.06.2023 02.06.2023 126,8147 126,8147 126,8147
КБ Публикум - Акции 05.06.2023 02.06.2023 97,0332 97,0332 97,0332
КБ Публикум - Златен фонд 05.06.2023 02.06.2023 87,4446 87,4446 87,4446
ВЕГА СВЕТ 05.06.2023 02.06.2023 99,1524 99,1524 99,1524
ВЕГА ФИНАНСИИ 05.06.2023 02.06.2023 100,3119 100,3119 100,3119
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 05.06.2023 02.06.2023 108,5912 108,5912 108,5912
ВЕГА КЕШ 05.06.2023 02.06.2023 102,1986 102,1986 102,1986
Иново Статус Солар 05.06.2023 02.06.2023 100,4293 100,4293 100,4293
Граве Флекс Бонд Евро 05.06.2023 02.06.2023 99,1738 99,1738 99,1738
Иново Статус Балансиран 05.06.2023 01.06.2023 36,6288 36,6288 36,6288
Генерали БРИК 05.06.2023 01.06.2023 138,3690 138,3690 138,3690
Генерали Америка 05.06.2023 01.06.2023 132,4936 132,4936 132,4936
КБ Публикум - Балансиран 05.06.2023 01.06.2023 178,7594 178,7594 178,7594
КБ Публикум - Обврзници 05.06.2023 01.06.2023 135,8216 135,8216 135,8216
КБ Публикум Паричен 05.06.2023 01.06.2023 135,0430 135,0430 135,0430
Генерали Кеш Депозит 05.06.2023 01.06.2023 127,1602 127,1602 127,1602
Генерали Топ Брендови 05.06.2023 01.06.2023 151,2116 151,2116 151,2116
ВФП Премиум Акции 05.06.2023 01.06.2023 152,6639 152,6639 152,6639
ВФП Кеш Депозит 05.06.2023 01.06.2023 115,4293 115,4293 115,4293
ВФП БОНД 05.06.2023 01.06.2023 111,4636 111,4636 111,4636
КБ Публикум-МБИ 10 05.06.2023 01.06.2023 248,2289 248,2289 248,2289
Граве Глобал 05.06.2023 01.06.2023 127,3494 127,3494 127,3494
ВФП Дивиденда Акции 05.06.2023 01.06.2023 125,2410 125,2410 125,2410
КБ Публикум - Акции 05.06.2023 01.06.2023 95,6610 95,6610 95,6610
КБ Публикум - Златен фонд 05.06.2023 01.06.2023 87,8075 87,8075 87,8075
ВЕГА СВЕТ 05.06.2023 01.06.2023 96,7883 96,7883 96,7883
ВЕГА ФИНАНСИИ 05.06.2023 01.06.2023 97,8866 97,8866 97,8866
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 05.06.2023 01.06.2023 108,3298 108,3298 108,3298
ВЕГА КЕШ 05.06.2023 01.06.2023 102,1917 102,1917 102,1917
Иново Статус Солар 05.06.2023 01.06.2023 100,5972 100,5972 100,5972
Граве Флекс Бонд Евро 05.06.2023 01.06.2023 99,0137 99,0137 99,0137
Иново Статус Балансиран 01.06.2023 31.05.2023 36,6594 36,6594 36,6594
Генерали БРИК 01.06.2023 31.05.2023 136,7690 136,7690 136,7690
Генерали Америка 01.06.2023 31.05.2023 131,1173 131,1173 131,1173
КБ Публикум - Балансиран 01.06.2023 31.05.2023 177,9209 177,9209 177,9209
КБ Публикум - Обврзници 01.06.2023 31.05.2023 135,5999 135,5999 135,5999
КБ Публикум Паричен 01.06.2023 31.05.2023 135,0366 135,0366 135,0366
Генерали Кеш Депозит 01.06.2023 31.05.2023 127,1521 127,1521 127,1521
Генерали Топ Брендови 01.06.2023 31.05.2023 149,4825 149,4825 149,4825
ВФП Премиум Акции 01.06.2023 31.05.2023 151,5082 151,5082 151,5082
ВФП Кеш Депозит 01.06.2023 31.05.2023 115,4227 115,4227 115,4227
ВФП БОНД 01.06.2023 31.05.2023 111,2845 111,2845 111,2845
КБ Публикум-МБИ 10 01.06.2023 31.05.2023 248,4817 248,4817 248,4817
Граве Глобал 01.06.2023 31.05.2023 127,0362 127,0362 127,0362
ВФП Дивиденда Акции 01.06.2023 31.05.2023 123,5768 123,5768 123,5768
КБ Публикум - Акции 01.06.2023 31.05.2023 94,4949 94,4949 94,4949
КБ Публикум - Златен фонд 01.06.2023 31.05.2023 85,0165 85,0165 85,0165
ВЕГА СВЕТ 01.06.2023 31.05.2023 95,4252 95,4252 95,4252
ВЕГА ФИНАНСИИ 01.06.2023 31.05.2023 96,7030 96,7030 96,7030
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 01.06.2023 31.05.2023 106,6144 106,6144 106,6144
ВЕГА КЕШ 01.06.2023 31.05.2023 102,1857 102,1857 102,1857
Иново Статус Солар 01.06.2023 31.05.2023 99,7740 99,7740 99,7740
Граве Флекс Бонд Евро 01.06.2023 31.05.2023 98,9453 98,9453 98,9453
Иново Статус Балансиран 31.05.2023 30.05.2023 36,6541 36,6541 36,6541
Генерали БРИК 31.05.2023 30.05.2023 138,8813 138,8813 138,8813
Генерали Америка 31.05.2023 30.05.2023 131,8492 131,8492 131,8492
КБ Публикум - Балансиран 31.05.2023 30.05.2023 178,1424 178,1424 178,1424
КБ Публикум - Обврзници 31.05.2023 30.05.2023 135,3920 135,3920 135,3920
КБ Публикум Паричен 31.05.2023 30.05.2023 135,0281 135,0281 135,0281
Генерали Кеш Депозит 31.05.2023 30.05.2023 127,1430 127,1430 127,1430
Генерали Топ Брендови 31.05.2023 30.05.2023 150,8484 150,8484 150,8484
ВФП Премиум Акции 31.05.2023 30.05.2023 153,0522 153,0522 153,0522
ВФП Кеш Депозит 31.05.2023 30.05.2023 115,4148 115,4148 115,4148
ВФП БОНД 31.05.2023 30.05.2023 111,2734 111,2734 111,2734
КБ Публикум-МБИ 10 31.05.2023 30.05.2023 248,6262 248,6262 248,6262
Граве Глобал 31.05.2023 30.05.2023 127,6836 127,6836 127,6836
ВФП Дивиденда Акции 31.05.2023 30.05.2023 125,2637 125,2637 125,2637
КБ Публикум - Акции 31.05.2023 30.05.2023 95,1272 95,1272 95,1272
КБ Публикум - Златен фонд 31.05.2023 30.05.2023 84,2868 84,2868 84,2868
ВЕГА СВЕТ 31.05.2023 30.05.2023 96,4653 96,4653 96,4653
ВЕГА ФИНАНСИИ 31.05.2023 30.05.2023 98,6535 98,6535 98,6535
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 31.05.2023 30.05.2023 108,2693 108,2693 108,2693
ВЕГА КЕШ 31.05.2023 30.05.2023 102,1775 102,1775 102,1775
Иново Статус Солар 31.05.2023 30.05.2023 100,2733 100,2733 100,2733
Граве Флекс Бонд Евро 31.05.2023 30.05.2023 98,9422 98,9422 98,9422
Иново Статус Балансиран 30.05.2023 29.05.2023 36,6394 36,6394 36,6394
Генерали БРИК 30.05.2023 29.05.2023 138,7217 138,7217 138,7217
Генерали Америка 30.05.2023 29.05.2023 131,7930 131,7930 131,7930
КБ Публикум - Балансиран 30.05.2023 29.05.2023 177,9706 177,9706 177,9706
КБ Публикум - Обврзници 30.05.2023 29.05.2023 135,2557 135,2557 135,2557
КБ Публикум Паричен 30.05.2023 29.05.2023 135,0196 135,0196 135,0196
Генерали Кеш Депозит 30.05.2023 29.05.2023 127,1338 127,1338 127,1338
Генерали Топ Брендови 30.05.2023 29.05.2023 151,0524 151,0524 151,0524
ВФП Премиум Акции 30.05.2023 29.05.2023 153,9797 153,9797 153,9797
ВФП Кеш Депозит 30.05.2023 29.05.2023 115,4069 115,4069 115,4069
ВФП БОНД 30.05.2023 29.05.2023 111,0546 111,0546 111,0546
КБ Публикум-МБИ 10 30.05.2023 29.05.2023 248,5838 248,5838 248,5838
Граве Глобал 30.05.2023 29.05.2023 127,9504 127,9504 127,9504
ВФП Дивиденда Акции 30.05.2023 29.05.2023 125,4421 125,4421 125,4421
КБ Публикум - Акции 30.05.2023 29.05.2023 95,1853 95,1853 95,1853
КБ Публикум - Златен фонд 30.05.2023 29.05.2023 84,6153 84,6153 84,6153
ВЕГА СВЕТ 30.05.2023 29.05.2023 96,7264 96,7264 96,7264
ВЕГА ФИНАНСИИ 30.05.2023 29.05.2023 99,1634 99,1634 99,1634
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 30.05.2023 29.05.2023 107,7106 107,7106 107,7106
ВЕГА КЕШ 30.05.2023 29.05.2023 102,1708 102,1708 102,1708
Иново Статус Солар 30.05.2023 29.05.2023 100,1791 100,1791 100,1791
Граве Флекс Бонд Евро 30.05.2023 29.05.2023 98,8477 98,8477 98,8477
Иново Статус Балансиран 29.05.2023 28.05.2023 36,6969 36,6969 36,6969
Генерали БРИК 29.05.2023 28.05.2023 138,8468 138,8468 138,8468
Генерали Америка 29.05.2023 28.05.2023 131,8148 131,8148 131,8148
КБ Публикум - Балансиран 29.05.2023 28.05.2023 178,0397 178,0397 178,0397
КБ Публикум - Балансиран 29.05.2023 28.05.2023 178,0390 178,0390 178,0390
КБ Публикум - Обврзници 29.05.2023 28.05.2023 135,1365 135,1365 135,1365
КБ Публикум Паричен 29.05.2023 28.05.2023 135,0098 135,0098 135,0098
Генерали Кеш Депозит 29.05.2023 28.05.2023 127,1234 127,1234 127,1234
Генерали Топ Брендови 29.05.2023 28.05.2023 151,0876 151,0876 151,0876
ВФП Премиум Акции 29.05.2023 28.05.2023 154,2319 154,2319 154,2319
ВФП Кеш Депозит 29.05.2023 28.05.2023 115,3978 115,3978 115,3978
ВФП БОНД 29.05.2023 28.05.2023 110,9694 110,9694 110,9694
КБ Публикум-МБИ 10 29.05.2023 28.05.2023 249,8873 249,8873 249,8873
Граве Глобал 29.05.2023 28.05.2023 127,5255 127,5255 127,5255
ВФП Дивиденда Акции 29.05.2023 28.05.2023 125,1415 125,1415 125,1415
КБ Публикум - Акции 29.05.2023 28.05.2023 95,0877 95,0877 95,0877
КБ Публикум - Златен фонд 29.05.2023 28.05.2023 84,6880 84,6880 84,6880
ВЕГА СВЕТ 29.05.2023 28.05.2023 96,7862 96,7862 96,7862
ВЕГА ФИНАНСИИ 29.05.2023 28.05.2023 99,2959 99,2959 99,2959
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 29.05.2023 28.05.2023 107,8263 107,8263 107,8263
ВЕГА КЕШ 29.05.2023 28.05.2023 102,1641 102,1641 102,1641
Иново Статус Солар 29.05.2023 28.05.2023 100,2708 100,2708 100,2708
Граве Флекс Бонд Евро 29.05.2023 28.05.2023 98,8488 98,8488 98,8488
Иново Статус Балансиран 29.05.2023 27.05.2023 36,6963 36,6963 36,6963
Генерали БРИК 29.05.2023 27.05.2023 138,8597 138,8597 138,8597
Генерали Америка 29.05.2023 27.05.2023 131,8269 131,8269 131,8269
КБ Публикум - Обврзници 29.05.2023 27.05.2023 135,1227 135,1227 135,1227
КБ Публикум Паричен 29.05.2023 27.05.2023 135,0021 135,0021 135,0021
Генерали Кеш Депозит 29.05.2023 27.05.2023 127,1151 127,1151 127,1151
Генерали Топ Брендови 29.05.2023 27.05.2023 151,1005 151,1005 151,1005
ВФП Премиум Акции 29.05.2023 27.05.2023 154,2416 154,2416 154,2416
ВФП Кеш Депозит 29.05.2023 27.05.2023 115,3905 115,3905 115,3905
ВФП БОНД 29.05.2023 27.05.2023 110,9627 110,9627 110,9627
КБ Публикум-МБИ 10 29.05.2023 27.05.2023 249,8973 249,8973 249,8973
Граве Глобал 29.05.2023 27.05.2023 127,5336 127,5336 127,5336
ВФП Дивиденда Акции 29.05.2023 27.05.2023 125,1502 125,1502 125,1502
КБ Публикум - Акции 29.05.2023 27.05.2023 95,0942 95,0942 95,0942
КБ Публикум - Златен фонд 29.05.2023 27.05.2023 84,6943 84,6943 84,6943
ВЕГА СВЕТ 29.05.2023 27.05.2023 96,7952 96,7952 96,7952
ВЕГА ФИНАНСИИ 29.05.2023 27.05.2023 99,3052 99,3052 99,3052
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 29.05.2023 27.05.2023 107,8363 107,8363 107,8363
ВЕГА КЕШ 29.05.2023 27.05.2023 102,1576 102,1576 102,1576
Иново Статус Солар 29.05.2023 27.05.2023 100,2788 100,2788 100,2788
Граве Флекс Бонд Евро 29.05.2023 27.05.2023 98,8444 98,8444 98,8444
Иново Статус Балансиран 29.05.2023 26.05.2023 36,6957 36,6957 36,6957
Генерали БРИК 29.05.2023 26.05.2023 139,0731 139,0731 139,0731
Генерали Америка 29.05.2023 26.05.2023 132,0058 132,0058 132,0058
КБ Публикум - Балансиран 29.05.2023 26.05.2023 178,0806 178,0806 178,0806
КБ Публикум - Обврзници 29.05.2023 26.05.2023 135,1252 135,1252 135,1252
КБ Публикум Паричен 29.05.2023 26.05.2023 134,9943 134,9943 134,9943
Генерали Кеш Депозит 29.05.2023 26.05.2023 127,1067 127,1067 127,1067
Генерали Топ Брендови 29.05.2023 26.05.2023 151,2381 151,2381 151,2381
ВФП Премиум Акции 29.05.2023 26.05.2023 154,3190 154,3190 154,3190
ВФП Кеш Депозит 29.05.2023 26.05.2023 115,3833 115,3833 115,3833
ВФП БОНД 29.05.2023 26.05.2023 110,9822 110,9822 110,9822
КБ Публикум-МБИ 10 29.05.2023 26.05.2023 249,9074 249,9074 249,9074
Граве Глобал 29.05.2023 26.05.2023 127,5420 127,5420 127,5420
ВФП Дивиденда Акции 29.05.2023 26.05.2023 125,3262 125,3262 125,3262
КБ Публикум - Акции 29.05.2023 26.05.2023 95,1911 95,1911 95,1911
КБ Публикум - Златен фонд 29.05.2023 26.05.2023 84,7976 84,7976 84,7976
ВЕГА СВЕТ 29.05.2023 26.05.2023 96,9087 96,9087 96,9087
ВЕГА ФИНАНСИИ 29.05.2023 26.05.2023 99,3765 99,3765 99,3765
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 29.05.2023 26.05.2023 107,9938 107,9938 107,9938
ВЕГА КЕШ 29.05.2023 26.05.2023 102,1511 102,1511 102,1511
Иново Статус Солар 29.05.2023 26.05.2023 100,3208 100,3208 100,3208
Граве Флекс Бонд Евро 29.05.2023 26.05.2023 98,8400 98,8400 98,8400
Иново Статус Балансиран 26.05.2023 25.05.2023 36,7337 36,7337 36,7337
Генерали БРИК 26.05.2023 25.05.2023 137,6953 137,6953 137,6953
Генерали Америка 26.05.2023 25.05.2023 129,9631 129,9631 129,9631
КБ Публикум - Балансиран 26.05.2023 25.05.2023 177,4942 177,4942 177,4942
КБ Публикум - Обврзници 26.05.2023 25.05.2023 134,9881 134,9881 134,9881
КБ Публикум Паричен 26.05.2023 25.05.2023 134,9858 134,9858 134,9858
Генерали Кеш Депозит 26.05.2023 25.05.2023 127,0975 127,0975 127,0975
Генерали Топ Брендови 26.05.2023 25.05.2023 149,3833 149,3833 149,3833
ВФП Премиум Акции 26.05.2023 25.05.2023 152,1356 152,1356 152,1356
ВФП Кеш Депозит 26.05.2023 25.05.2023 115,3753 115,3753 115,3753
ВФП БОНД 26.05.2023 25.05.2023 110,9116 110,9116 110,9116
КБ Публикум-МБИ 10 26.05.2023 25.05.2023 249,7014 249,7014 249,7014
Граве Глобал 26.05.2023 25.05.2023 125,9263 125,9263 125,9263
ВФП Дивиденда Акции 26.05.2023 25.05.2023 123,0560 123,0560 123,0560
КБ Публикум - Акции 26.05.2023 25.05.2023 94,2951 94,2951 94,2951
КБ Публикум - Златен фонд 26.05.2023 25.05.2023 84,4645 84,4645 84,4645
ВЕГА СВЕТ 26.05.2023 25.05.2023 95,6454 95,6454 95,6454
ВЕГА ФИНАНСИИ 26.05.2023 25.05.2023 98,4814 98,4814 98,4814
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 26.05.2023 25.05.2023 103,5522 103,5522 103,5522
ВЕГА КЕШ 26.05.2023 25.05.2023 102,1436 102,1436 102,1436
Иново Статус Солар 26.05.2023 25.05.2023 99,9714 99,9714 99,9714
Граве Флекс Бонд Евро 26.05.2023 25.05.2023 98,9513 98,9513 98,9513
Иново Статус Балансиран 25.05.2023 24.05.2023 36,7250 36,7250 36,7250
Генерали БРИК 25.05.2023 24.05.2023 139,1853 139,1853 139,1853
Генерали Америка 25.05.2023 24.05.2023 129,1498 129,1498 129,1498
КБ Публикум - Балансиран 25.05.2023 24.05.2023 178,0864 178,0864 178,0864
КБ Публикум - Обврзници 25.05.2023 24.05.2023 135,0326 135,0326 135,0326
КБ Публикум Паричен 25.05.2023 24.05.2023 134,9767 134,9767 134,9767
Генерали Кеш Депозит 25.05.2023 24.05.2023 127,0877 127,0877 127,0877
Генерали Топ Брендови 26.05.2023 24.05.2023 149,0027 149,0027 149,0027
ВФП Премиум Акции 25.05.2023 24.05.2023 152,0210 152,0210 152,0210
ВФП Кеш Депозит 25.05.2023 24.05.2023 115,3666 115,3666 115,3666
ВФП БОНД 25.05.2023 24.05.2023 110,9446 110,9446 110,9446
КБ Публикум-МБИ 10 25.05.2023 24.05.2023 249,5391 249,5391 249,5391
Граве Глобал 25.05.2023 24.05.2023 125,5079 125,5079 125,5079
ВФП Дивиденда Акции 25.05.2023 24.05.2023 122,2572 122,2572 122,2572
КБ Публикум - Акции 25.05.2023 24.05.2023 94,9430 94,9430 94,9430
КБ Публикум - Златен фонд 25.05.2023 24.05.2023 86,5947 86,5947 86,5947
ВЕГА СВЕТ 25.05.2023 24.05.2023 96,0227 96,0227 96,0227
ВЕГА ФИНАНСИИ 25.05.2023 24.05.2023 98,4263 98,4263 98,4263
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 25.05.2023 24.05.2023 99,9073 99,9073 99,9073
ВЕГА КЕШ 25.05.2023 24.05.2023 102,1371 102,1371 102,1371
Иново Статус Солар 25.05.2023 24.05.2023 100,1742 100,1742 100,1742
Граве Флекс Бонд Евро 25.05.2023 24.05.2023 98,9448 98,9448 98,9448
Иново Статус Балансиран 25.05.2023 23.05.2023 36,7170 36,7170 36,7170
Генерали БРИК 25.05.2023 23.05.2023 140,3413 140,3413 140,3413
Генерали Америка 25.05.2023 23.05.2023 129,5737 129,5737 129,5737
КБ Публикум - Балансиран 25.05.2023 23.05.2023 178,5097 178,5097 178,5097
КБ Публикум - Обврзници 25.05.2023 23.05.2023 135,0944 135,0944 135,0944
КБ Публикум Паричен 25.05.2023 23.05.2023 134,9682 134,9682 134,9682
Генерали Кеш Депозит 25.05.2023 23.05.2023 127,0784 127,0784 127,0784
Генерали Топ Брендови 25.05.2023 23.05.2023 149,6515 149,6515 149,6515
ВФП Премиум Акции 25.05.2023 23.05.2023 153,6743 153,6743 153,6743
ВФП Кеш Депозит 25.05.2023 23.05.2023 115,3594 115,3594 115,3594
ВФП БОНД 25.05.2023 23.05.2023 110,9492 110,9492 110,9492
КБ Публикум-МБИ 10 25.05.2023 23.05.2023 249,5492 249,5492 249,5492
Граве Глобал 25.05.2023 23.05.2023 127,2217 127,2217 127,2217
ВФП Дивиденда Акции 25.05.2023 23.05.2023 122,9411 122,9411 122,9411
КБ Публикум - Акции 25.05.2023 23.05.2023 95,6660 95,6660 95,6660
КБ Публикум - Златен фонд 25.05.2023 23.05.2023 87,7727 87,7727 87,7727
ВЕГА СВЕТ 25.05.2023 23.05.2023 97,0771 97,0771 97,0771
ВЕГА ФИНАНСИИ 25.05.2023 23.05.2023 99,9163 99,9163 99,9163
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 25.05.2023 23.05.2023 99,9635 99,9635 99,9635
ВЕГА КЕШ 25.05.2023 23.05.2023 102,1306 102,1306 102,1306
Иново Статус Солар 25.05.2023 23.05.2023 100,5370 100,5370 100,5370
Граве Флекс Бонд Евро 25.05.2023 23.05.2023 99,1235 99,1235 99,1235
Иново Статус Балансиран 23.05.2023 22.05.2023 36,7412 36,7412 36,7412
Генерали БРИК 23.05.2023 22.05.2023 141,7416 141,7416 141,7416
Генерали Америка 23.05.2023 22.05.2023 130,7185 130,7185 130,7185
КБ Публикум - Балансиран 23.05.2023 22.05.2023 179,0678 179,0678 179,0678
КБ Публикум - Обврзници 23.05.2023 22.05.2023 135,1120 135,1120 135,1120
КБ Публикум Паричен 23.05.2023 22.05.2023 134,9597 134,9597 134,9597
Генерали Кеш Депозит 23.05.2023 22.05.2023 127,0692 127,0692 127,0692
Генерали Топ Брендови 23.05.2023 22.05.2023 150,6466 150,6466 150,6466
ВФП Премиум Акции 25.05.2023 22.05.2023 155,1515 155,1515 155,1515
ВФП Кеш Депозит 23.05.2023 22.05.2023 115,3513 115,3513 115,3513
ВФП БОНД 25.05.2023 22.05.2023 111,0626 111,0626 111,0626
КБ Публикум-МБИ 10 23.05.2023 22.05.2023 250,0403 250,0403 250,0403
Граве Глобал 23.05.2023 22.05.2023 127,4869 127,4869 127,4869
ВФП Дивиденда Акции 25.05.2023 22.05.2023 124,3588 124,3588 124,3588
КБ Публикум - Акции 23.05.2023 22.05.2023 96,2025 96,2025 96,2025
КБ Публикум - Златен фонд 23.05.2023 22.05.2023 88,5139 88,5139 88,5139
ВЕГА СВЕТ 23.05.2023 22.05.2023 97,7686 97,7686 97,7686
ВЕГА ФИНАНСИИ 23.05.2023 22.05.2023 99,3239 99,3239 99,3239
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 23.05.2023 22.05.2023 101,6654 101,6654 101,6654
ВЕГА КЕШ 23.05.2023 22.05.2023 102,1242 102,1242 102,1242
Иново Статус Солар 23.05.2023 22.05.2023 100,3039 100,3039 100,3039
Граве Флекс Бонд Евро 23.05.2023 22.05.2023 99,3150 99,3150 99,3150
Иново Статус Балансиран 22.05.2023 21.05.2023 36,7304 36,7304 36,7304
Генерали БРИК 22.05.2023 21.05.2023 140,7132 140,7132 140,7132
Генерали Америка 22.05.2023 21.05.2023 130,6849 130,6849 130,6849
КБ Публикум - Балансиран 22.05.2023 21.05.2023 179,0687 179,0687 179,0687
КБ Публикум - Обврзници 22.05.2023 21.05.2023 134,8804 134,8804 134,8804
КБ Публикум Паричен 22.05.2023 21.05.2023 134,9499 134,9499 134,9499
Генерали Кеш Депозит 22.05.2023 21.05.2023 127,0584 127,0584 127,0584
Генерали Топ Брендови 22.05.2023 21.05.2023 150,8743 150,8743 150,8743
ВФП Премиум Акции 22.05.2023 21.05.2023 155,3813 155,3813 155,3813
ВФП Кеш Депозит 22.05.2023 21.05.2023 115,3419 115,3419 115,3419
ВФП БОНД 22.05.2023 21.05.2023 111,0785 111,0785 111,0785
КБ Публикум-МБИ 10 22.05.2023 21.05.2023 249,7893 249,7893 249,7893
Граве Глобал 22.05.2023 21.05.2023 127,0073 127,0073 127,0073
ВФП Дивиденда Акции 22.05.2023 21.05.2023 124,1608 124,1608 124,1608
КБ Публикум - Акции 22.05.2023 21.05.2023 96,0866 96,0866 96,0866
КБ Публикум - Златен фонд 22.05.2023 21.05.2023 88,8487 88,8487 88,8487
ВЕГА СВЕТ 22.05.2023 21.05.2023 97,8082 97,8082 97,8082
ВЕГА ФИНАНСИИ 22.05.2023 21.05.2023 98,8298 98,8298 98,8298
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 22.05.2023 21.05.2023 100,9759 100,9759 100,9759
ВЕГА КЕШ 22.05.2023 21.05.2023 102,1179 102,1179 102,1179
Иново Статус Солар 22.05.2023 21.05.2023 100,0295 100,0295 100,0295
Граве Флекс Бонд Евро 22.05.2023 21.05.2023 99,2946 99,2946 99,2946
Иново Статус Балансиран 22.05.2023 20.05.2023 36,7298 36,7298 36,7298
Генерали БРИК 22.05.2023 20.05.2023 140,7262 140,7262 140,7262
Генерали Америка 22.05.2023 20.05.2023 130,6969 130,6969 130,6969
КБ Публикум - Балансиран 22.05.2023 20.05.2023 179,0695 179,0695 179,0695
КБ Публикум - Обврзници 22.05.2023 20.05.2023 134,8666 134,8666 134,8666
КБ Публикум Паричен 22.05.2023 20.05.2023 134,9421 134,9421 134,9421
Генерали Кеш Депозит 22.05.2023 20.05.2023 127,0502 127,0502 127,0502
Генерали Топ Брендови 22.05.2023 20.05.2023 150,8872 150,8872 150,8872
ВФП Премиум Акции 22.05.2023 20.05.2023 155,3911 155,3911 155,3911
ВФП Кеш Депозит 22.05.2023 20.05.2023 115,3347 115,3347 115,3347
ВФП БОНД 22.05.2023 20.05.2023 111,0718 111,0718 111,0718
КБ Публикум-МБИ 10 22.05.2023 20.05.2023 249,7994 249,7994 249,7994
Граве Глобал 22.05.2023 20.05.2023 127,0153 127,0153 127,0153
ВФП Дивиденда Акции 22.05.2023 20.05.2023 124,1687 124,1687 124,1687
КБ Публикум - Акции 22.05.2023 20.05.2023 96,0931 96,0931 96,0931
КБ Публикум - Златен фонд 22.05.2023 20.05.2023 88,8552 88,8552 88,8552
ВЕГА СВЕТ 22.05.2023 20.05.2023 97,8173 97,8173 97,8173
ВЕГА ФИНАНСИИ 22.05.2023 20.05.2023 98,8390 98,8390 98,8390
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 22.05.2023 20.05.2023 100,9853 100,9853 100,9853
ВЕГА КЕШ 22.05.2023 20.05.2023 102,1117 102,1117 102,1117
Иново Статус Солар 22.05.2023 20.05.2023 100,0375 100,0375 100,0375
Граве Флекс Бонд Евро 22.05.2023 20.05.2023 99,2903 99,2903 99,2903
Иново Статус Балансиран 22.05.2023 19.05.2023 36,7292 36,7292 36,7292
Генерали БРИК 22.05.2023 19.05.2023 140,6021 140,6021 140,6021
Генерали Америка 22.05.2023 19.05.2023 130,6577 130,6577 130,6577
КБ Публикум - Балансиран 22.05.2023 19.05.2023 179,0548 179,0548 179,0548
КБ Публикум - Обврзници 22.05.2023 19.05.2023 134,8477 134,8477 134,8477
КБ Публикум Паричен 22.05.2023 19.05.2023 134,9343 134,9343 134,9343
Генерали Кеш Депозит 22.05.2023 19.05.2023 127,0420 127,0420 127,0420
Генерали Кеш Депозит 22.05.2023 19.05.2023 127,0420 127,0420 127,0420
Генерали Топ Брендови 22.05.2023 19.05.2023 150,8607 150,8607 150,8607
ВФП Премиум Акции 22.05.2023 19.05.2023 155,3801 155,3801 155,3801
ВФП Кеш Депозит 22.05.2023 19.05.2023 115,3276 115,3276 115,3276
ВФП БОНД 22.05.2023 19.05.2023 111,0576 111,0576 111,0576
КБ Публикум-МБИ 10 22.05.2023 19.05.2023 249,8094 249,8094 249,8094
Граве Глобал 22.05.2023 19.05.2023 127,0231 127,0231 127,0231
ВФП Дивиденда Акции 22.05.2023 19.05.2023 124,1606 124,1606 124,1606
КБ Публикум - Акции 22.05.2023 19.05.2023 96,0890 96,0890 96,0890
КБ Публикум - Златен фонд 22.05.2023 19.05.2023 88,7861 88,7861 88,7861
ВЕГА СВЕТ 22.05.2023 19.05.2023 97,7961 97,7961 97,7961
ВЕГА ФИНАНСИИ 22.05.2023 19.05.2023 98,8276 98,8276 98,8276
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 22.05.2023 19.05.2023 100,9519 100,9519 100,9519
ВЕГА КЕШ 22.05.2023 19.05.2023 102,1055 102,1055 102,1055
Иново Статус Солар 22.05.2023 19.05.2023 100,0353 100,0353 100,0353
Граве Флекс Бонд Евро 22.05.2023 19.05.2023 99,2859 99,2859 99,2859
Иново Статус Балансиран 19.05.2023 18.05.2023 36,7682 36,7682 36,7682
Генерали БРИК 19.05.2023 18.05.2023 142,0812 142,0812 142,0812
Генерали Америка 19.05.2023 18.05.2023 130,7625 130,7625 130,7625
КБ Публикум - Балансиран 19.05.2023 18.05.2023 179,0877 179,0877 179,0877
КБ Публикум - Обврзници 19.05.2023 18.05.2023 134,7007 134,7007 134,7007
КБ Публикум Паричен 19.05.2023 18.05.2023 134,9204 134,9204 134,9204
Генерали Кеш Депозит 19.05.2023 18.05.2023 127,0301 127,0301 127,0301
Генерали Топ Брендови 19.05.2023 18.05.2023 150,7512 150,7512 150,7512
ВФП Премиум Акции 19.05.2023 18.05.2023 154,7919 154,7919 154,7919
ВФП Кеш Депозит 19.05.2023 18.05.2023 115,3164 115,3164 115,3164
ВФП БОНД 19.05.2023 18.05.2023 110,9634 110,9634 110,9634
КБ Публикум-МБИ 10 19.05.2023 18.05.2023 251,0389 251,0389 251,0389
Граве Глобал 19.05.2023 18.05.2023 126,7601 126,7601 126,7601
ВФП Дивиденда Акции 19.05.2023 18.05.2023 124,1654 124,1654 124,1654
КБ Публикум - Акции 19.05.2023 18.05.2023 96,2623 96,2623 96,2623
КБ Публикум - Златен фонд 19.05.2023 18.05.2023 88,6108 88,6108 88,6108
ВЕГА СВЕТ 19.05.2023 18.05.2023 98,0126 98,0126 98,0126
ВЕГА ФИНАНСИИ 19.05.2023 18.05.2023 98,7021 98,7021 98,7021
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 19.05.2023 18.05.2023 100,9063 100,9063 100,9063
ВЕГА КЕШ 19.05.2023 18.05.2023 102,0971 102,0971 102,0971
Иново Статус Солар 19.05.2023 18.05.2023 100,6675 100,6675 100,6675
Граве Флекс Бонд Евро 19.05.2023 18.05.2023 99,2254 99,2254 99,2254
Иново Статус Балансиран 18.05.2023 17.05.2023 36,7198 36,7198 36,7198
Генерали БРИК 18.05.2023 17.05.2023 141,1208 141,1208 141,1208
Генерали Америка 18.05.2023 17.05.2023 129,2743 129,2743 129,2743
КБ Публикум - Балансиран 18.05.2023 17.05.2023 178,9249 178,9249 178,9249
КБ Публикум - Обврзници 18.05.2023 17.05.2023 134,9676 134,9676 134,9676
КБ Публикум Паричен 18.05.2023 17.05.2023 134,9173 134,9173 134,9173
Генерали Кеш Депозит 18.05.2023 17.05.2023 127,0239 127,0239 127,0239
Генерали Топ Брендови 18.05.2023 17.05.2023 149,5643 149,5643 149,5643
ВФП Премиум Акции 18.05.2023 17.05.2023 153,4728 153,4728 153,4728
ВФП Кеш Депозит 18.05.2023 17.05.2023 115,3122 115,3122 115,3122
ВФП БОНД 18.05.2023 17.05.2023 110,9204 110,9204 110,9204
КБ Публикум-МБИ 10 18.05.2023 17.05.2023 250,5180 250,5180 250,5180
Граве Глобал 18.05.2023 17.05.2023 125,2173 125,2173 125,2173
ВФП Дивиденда Акции 18.05.2023 17.05.2023 122,5970 122,5970 122,5970
КБ Публикум - Акции 18.05.2023 17.05.2023 95,6939 95,6939 95,6939
КБ Публикум - Златен фонд 18.05.2023 17.05.2023 90,1089 90,1089 90,1089
ВЕГА СВЕТ 18.05.2023 17.05.2023 97,3345 97,3345 97,3345
ВЕГА ФИНАНСИИ 18.05.2023 17.05.2023 97,9548 97,9548 97,9548
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 18.05.2023 17.05.2023 98,3524 98,3524 98,3524
ВЕГА КЕШ 18.05.2023 17.05.2023 102,0928 102,0928 102,0928
Иново Статус Солар 18.05.2023 17.05.2023 100,8695 100,8695 100,8695
Граве Флекс Бонд Евро 18.05.2023 17.05.2023 99,4048 99,4048 99,4048
Иново Статус Балансиран 17.05.2023 16.05.2023 36,7044 36,7044 36,7044
Генерали БРИК 17.05.2023 16.05.2023 141,8851 141,8851 141,8851
Генерали Америка 17.05.2023 16.05.2023 128,1374 128,1374 128,1374
КБ Публикум - Балансиран 17.05.2023 16.05.2023 178,8366 178,8366 178,8366
КБ Публикум - Обврзници 17.05.2023 16.05.2023 134,9845 134,9845 134,9845
КБ Публикум Паричен 17.05.2023 16.05.2023 134,9050 134,9050 134,9050
Генерали Кеш Депозит 17.05.2023 16.05.2023 127,0128 127,0128 127,0128
Генерали Топ Брендови 17.05.2023 16.05.2023 148,5860 148,5860 148,5860
ВФП Премиум Акции 17.05.2023 16.05.2023 152,9923 152,9923 152,9923
ВФП Кеш Депозит 17.05.2023 16.05.2023 115,3019 115,3019 115,3019
ВФП БОНД 17.05.2023 16.05.2023 111,0101 111,0101 111,0101
КБ Публикум-МБИ 10 17.05.2023 16.05.2023 250,6982 250,6982 250,6982
Граве Глобал 17.05.2023 16.05.2023 125,0336 125,0336 125,0336
ВФП Дивиденда Акции 17.05.2023 16.05.2023 121,6188 121,6188 121,6188
КБ Публикум - Акции 17.05.2023 16.05.2023 95,1557 95,1557 95,1557
КБ Публикум - Златен фонд 17.05.2023 16.05.2023 91,3752 91,3752 91,3752
ВЕГА СВЕТ 17.05.2023 16.05.2023 96,4295 96,4295 96,4295
ВЕГА ФИНАНСИИ 17.05.2023 16.05.2023 96,2443 96,2443 96,2443
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 17.05.2023 16.05.2023 97,0944 97,0944 97,0944
ВЕГА КЕШ 17.05.2023 16.05.2023 102,0851 102,0851 102,0851
Иново Статус Солар 17.05.2023 16.05.2023 101,0120 101,0120 101,0120
Граве Флекс Бонд Евро 17.05.2023 16.05.2023 99,4560 99,4560 99,4560
Иново Статус Балансиран 16.05.2023 15.05.2023 36,6448 36,6448 36,6448
Генерали БРИК 16.05.2023 15.05.2023 141,8517 141,8517 141,8517
Генерали Америка 16.05.2023 15.05.2023 128,6305 128,6305 128,6305
КБ Публикум - Балансиран 16.05.2023 15.05.2023 178,9706 178,9706 178,9706
КБ Публикум - Обврзници 16.05.2023 15.05.2023 135,1240 135,1240 135,1240
КБ Публикум Паричен 16.05.2023 15.05.2023 134,8987 134,8987 134,8987
Генерали Кеш Депозит 16.05.2023 15.05.2023 127,0050 127,0050 127,0050
Генерали Топ Брендови 16.05.2023 15.05.2023 148,9635 148,9635 148,9635
ВФП Премиум Акции 16.05.2023 15.05.2023 153,3886 153,3886 153,3886
ВФП Кеш Депозит 16.05.2023 15.05.2023 115,2957 115,2957 115,2957
ВФП БОНД 16.05.2023 15.05.2023 111,0656 111,0656 111,0656
КБ Публикум-МБИ 10 16.05.2023 15.05.2023 249,9061 249,9061 249,9061
Граве Глобал 16.05.2023 15.05.2023 125,0950 125,0950 125,0950
ВФП Дивиденда Акции 16.05.2023 15.05.2023 122,0247 122,0247 122,0247
КБ Публикум - Акции 16.05.2023 15.05.2023 95,7408 95,7408 95,7408
КБ Публикум - Златен фонд 16.05.2023 15.05.2023 93,3564 93,3564 93,3564
ВЕГА СВЕТ 16.05.2023 15.05.2023 97,2176 97,2176 97,2176
ВЕГА ФИНАНСИИ 16.05.2023 15.05.2023 96,7420 96,7420 96,7420
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 16.05.2023 15.05.2023 96,7233 96,7233 96,7233
ВЕГА КЕШ 16.05.2023 15.05.2023 102,0790 102,0790 102,0790
Иново Статус Солар 16.05.2023 15.05.2023 101,2750 101,2750 101,2750
Граве Флекс Бонд Евро 16.05.2023 15.05.2023 99,4628 99,4628 99,4628
Иново Статус Балансиран 15.05.2023 14.05.2023 36,6608 36,6608 36,6608
Генерали БРИК 15.05.2023 14.05.2023 140,1517 140,1517 140,1517
Генерали Америка 15.05.2023 14.05.2023 128,4307 128,4307 128,4307
КБ Публикум - Балансиран 15.05.2023 14.05.2023 179,1333 179,1333 179,1333
КБ Публикум - Обврзници 15.05.2023 14.05.2023 135,3791 135,3791 135,3791
КБ Публикум Паричен 15.05.2023 14.05.2023 134,8924 134,8924 134,8924
Генерали Кеш Депозит 15.05.2023 14.05.2023 126,9956 126,9956 126,9956
Генерали Топ Брендови 15.05.2023 14.05.2023 148,6288 148,6288 148,6288
ВФП Премиум Акции 15.05.2023 14.05.2023 153,3027 153,3027 153,3027
ВФП Кеш Депозит 15.05.2023 14.05.2023 115,2893 115,2893 115,2893
ВФП БОНД 15.05.2023 14.05.2023 111,3274 111,3274 111,3274
КБ Публикум-МБИ 10 15.05.2023 14.05.2023 250,7106 250,7106 250,7106
Граве Глобал 15.05.2023 14.05.2023 124,7824 124,7824 124,7824
ВФП Дивиденда Акции 15.05.2023 14.05.2023 121,3941 121,3941 121,3941
КБ Публикум - Акции 15.05.2023 14.05.2023 95,0222 95,0222 95,0222
КБ Публикум - Златен фонд 15.05.2023 14.05.2023 92,3105 92,3105 92,3105
ВЕГА СВЕТ 15.05.2023 14.05.2023 96,2748 96,2748 96,2748
ВЕГА ФИНАНСИИ 15.05.2023 14.05.2023 95,7779 95,7779 95,7779
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 15.05.2023 14.05.2023 95,7606 95,7606 95,7606
ВЕГА КЕШ 15.05.2023 14.05.2023 102,0721 102,0721 102,0721
Иново Статус Солар 15.05.2023 14.05.2023 101,1412 101,1412 101,1412
Граве Флекс Бонд Евро 15.05.2023 14.05.2023 99,4974 99,4974 99,4974
Иново Статус Балансиран 15.05.2023 13.05.2023 36,6602 36,6602 36,6602
Генерали БРИК 15.05.2023 13.05.2023 140,1647 140,1647 140,1647
Генерали Америка 15.05.2023 13.05.2023 128,4425 128,4425 128,4425
КБ Публикум - Балансиран 15.05.2023 13.05.2023 179,1338 179,1338 179,1338
КБ Публикум - Обврзници 15.05.2023 13.05.2023 135,3634 135,3634 135,3634
КБ Публикум Паричен 15.05.2023 13.05.2023 134,8846 134,8846 134,8846
Генерали Кеш Депозит 15.05.2023 13.05.2023 126,9871 126,9871 126,9871
Генерали Топ Брендови 15.05.2023 13.05.2023 148,6417 148,6417 148,6417
ВФП Премиум Акции 15.05.2023 13.05.2023 153,3123 153,3123 153,3123
ВФП Кеш Депозит 15.05.2023 13.05.2023 115,2823 115,2823 115,2823
ВФП БОНД 15.05.2023 13.05.2023 111,3207 111,3207 111,3207
КБ Публикум-МБИ 10 15.05.2023 13.05.2023 250,7205 250,7205 250,7205
Граве Глобал 15.05.2023 13.05.2023 124,7902 124,7902 124,7902
ВФП Дивиденда Акции 15.05.2023 13.05.2023 121,4018 121,4018 121,4018
КБ Публикум - Акции 15.05.2023 13.05.2023 95,0287 95,0287 95,0287
КБ Публикум - Златен фонд 15.05.2023 13.05.2023 92,3174 92,3174 92,3174
ВЕГА СВЕТ 15.05.2023 13.05.2023 96,2838 96,2838 96,2838
ВЕГА ФИНАНСИИ 15.05.2023 13.05.2023 95,7868 95,7868 95,7868
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 15.05.2023 13.05.2023 95,7695 95,7695 95,7695
ВЕГА КЕШ 15.05.2023 13.05.2023 102,0653 102,0653 102,0653
Иново Статус Солар 15.05.2023 13.05.2023 101,1493 101,1493 101,1493
Граве Флекс Бонд Евро 15.05.2023 13.05.2023 99,4931 99,4931 99,4931
Иново Статус Балансиран 15.05.2023 12.05.2023 36,6604 36,6604 36,6604
Генерали БРИК 15.05.2023 12.05.2023 139,7694 139,7694 139,7694
Генерали Америка 15.05.2023 12.05.2023 128,0811 128,0811 128,0811
КБ Публикум - Балансиран 15.05.2023 12.05.2023 179,0487 179,0487 179,0487
КБ Публикум - Обврзници 15.05.2023 12.05.2023 135,3136 135,3136 135,3136
КБ Публикум Паричен 15.05.2023 12.05.2023 134,8789 134,8789 134,8789
Генерали Кеш Депозит 15.05.2023 12.05.2023 126,9798 126,9798 126,9798
Генерали Топ Брендови 15.05.2023 12.05.2023 148,3832 148,3832 148,3832
ВФП Премиум Акции 15.05.2023 12.05.2023 153,1778 153,1778 153,1778
ВФП Кеш Депозит 15.05.2023 12.05.2023 115,2766 115,2766 115,2766
ВФП БОНД 15.05.2023 12.05.2023 111,2596 111,2596 111,2596
КБ Публикум-МБИ 10 15.05.2023 12.05.2023 250,7300 250,7300 250,7300
Граве Глобал 15.05.2023 12.05.2023 124,8017 124,8017 124,8017
ВФП Дивиденда Акции 15.05.2023 12.05.2023 121,1603 121,1603 121,1603
КБ Публикум - Акции 15.05.2023 12.05.2023 94,8754 94,8754 94,8754
КБ Публикум - Златен фонд 15.05.2023 12.05.2023 92,1502 92,1502 92,1502
ВЕГА СВЕТ 15.05.2023 12.05.2023 96,0403 96,0403 96,0403
ВЕГА ФИНАНСИИ 15.05.2023 12.05.2023 95,6723 95,6723 95,6723
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 15.05.2023 12.05.2023 95,4778 95,4778 95,4778
ВЕГА КЕШ 15.05.2023 12.05.2023 102,0591 102,0591 102,0591
Иново Статус Солар 15.05.2023 12.05.2023 101,1437 101,1437 101,1437
Граве Флекс Бонд Евро 15.05.2023 12.05.2023 99,4922 99,4922 99,4922
Иново Статус Балансиран 12.05.2023 11.05.2023 36,6392 36,6392 36,6392
Генерали БРИК 12.05.2023 11.05.2023 139,4703 139,4703 139,4703
Генерали Америка 12.05.2023 11.05.2023 128,0430 128,0430 128,0430
КБ Публикум - Балансиран 12.05.2023 11.05.2023 178,9780 178,9780 178,9780
КБ Публикум - Обврзници 12.05.2023 11.05.2023 135,3692 135,3692 135,3692
КБ Публикум Паричен 12.05.2023 11.05.2023 134,8814 134,8814 134,8814
Генерали Кеш Депозит 12.05.2023 11.05.2023 126,9776 126,9776 126,9776
Генерали Топ Брендови 12.05.2023 11.05.2023 148,4070 148,4070 148,4070
ВФП Премиум Акции 12.05.2023 11.05.2023 152,6696 152,6696 152,6696
ВФП Кеш Депозит 12.05.2023 11.05.2023 115,2771 115,2771 115,2771
ВФП БОНД 12.05.2023 11.05.2023 111,2012 111,2012 111,2012
КБ Публикум-МБИ 10 12.05.2023 11.05.2023 250,8280 250,8280 250,8280
Граве Глобал 12.05.2023 11.05.2023 124,4098 124,4098 124,4098
ВФП Дивиденда Акции 12.05.2023 11.05.2023 120,9922 120,9922 120,9922
КБ Публикум - Акции 12.05.2023 11.05.2023 94,9551 94,9551 94,9551
КБ Публикум - Златен фонд 12.05.2023 11.05.2023 92,5063 92,5063 92,5063
ВЕГА СВЕТ 12.05.2023 11.05.2023 96,2004 96,2004 96,2004
ВЕГА ФИНАНСИИ 12.05.2023 11.05.2023 95,5797 95,5797 95,5797
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 12.05.2023 11.05.2023 95,7548 95,7548 95,7548
ВЕГА КЕШ 12.05.2023 11.05.2023 102,0558 102,0558 102,0558
Иново Статус Солар 12.05.2023 11.05.2023 99,8116 99,8116 99,8116
Граве Флекс Бонд Евро 12.05.2023 11.05.2023 99,4280 99,4280 99,4280
Иново Статус Балансиран 11.05.2023 10.05.2023 36,6613 36,6613 36,6613
Генерали БРИК 11.05.2023 10.05.2023 139,5407 139,5407 139,5407
Генерали Америка 11.05.2023 10.05.2023 128,2440 128,2440 128,2440
КБ Публикум - Балансиран 11.05.2023 10.05.2023 178,7885 178,7885 178,7885
КБ Публикум - Обврзници 11.05.2023 10.05.2023 135,0682 135,0682 135,0682
КБ Публикум Паричен 11.05.2023 10.05.2023 134,8847 134,8847 134,8847
Генерали Кеш Депозит 11.05.2023 10.05.2023 126,9752 126,9752 126,9752
Генерали Топ Брендови 11.05.2023 10.05.2023 148,4273 148,4273 148,4273
ВФП Премиум Акции 11.05.2023 10.05.2023 152,6258 152,6258 152,6258
ВФП Кеш Депозит 11.05.2023 10.05.2023 115,2771 115,2771 115,2771
ВФП БОНД 11.05.2023 10.05.2023 110,9842 110,9842 110,9842
КБ Публикум-МБИ 10 11.05.2023 10.05.2023 251,3237 251,3237 251,3237
Граве Глобал 11.05.2023 10.05.2023 124,2325 124,2325 124,2325
ВФП Дивиденда Акции 11.05.2023 10.05.2023 120,7139 120,7139 120,7139
КБ Публикум - Акции 11.05.2023 10.05.2023 95,0064 95,0064 95,0064
КБ Публикум - Златен фонд 11.05.2023 10.05.2023 95,4286 95,4286 95,4286
ВЕГА СВЕТ 11.05.2023 10.05.2023 96,2392 96,2392 96,2392
ВЕГА ФИНАНСИИ 11.05.2023 10.05.2023 95,6026 95,6026 95,6026
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 11.05.2023 10.05.2023 95,7074 95,7074 95,7074
ВЕГА КЕШ 11.05.2023 10.05.2023 102,0542 102,0542 102,0542
Иново Статус Солар 11.05.2023 10.05.2023 100,2262 100,2262 100,2262
Граве Флекс Бонд Евро 11.05.2023 10.05.2023 99,1956 99,1956 99,1956
Иново Статус Балансиран 10.05.2023 09.05.2023 36,6936 36,6936 36,6936
Генерали БРИК 10.05.2023 09.05.2023 138,6289 138,6289 138,6289
Генерали Америка 10.05.2023 09.05.2023 126,9480 126,9480 126,9480
КБ Публикум - Балансиран 10.05.2023 09.05.2023 178,2782 178,2782 178,2782
КБ Публикум - Обврзници 10.05.2023 09.05.2023 134,7022 134,7022 134,7022
КБ Публикум Паричен 10.05.2023 09.05.2023 134,8706 134,8706 134,8706
Генерали Кеш Депозит 10.05.2023 09.05.2023 126,9632 126,9632 126,9632
Генерали Топ Брендови 10.05.2023 09.05.2023 147,7009 147,7009 147,7009
ВФП Премиум Акции 10.05.2023 09.05.2023 152,7880 152,7880 152,7880
ВФП Кеш Депозит 10.05.2023 09.05.2023 115,2659 115,2659 115,2659
ВФП БОНД 10.05.2023 09.05.2023 110,6994 110,6994 110,6994
КБ Публикум-МБИ 10 10.05.2023 09.05.2023 253,3005 253,3005 253,3005
Граве Глобал 10.05.2023 09.05.2023 124,2817 124,2817 124,2817
ВФП Дивиденда Акции 10.05.2023 09.05.2023 119,8654 119,8654 119,8654
КБ Публикум - Акции 10.05.2023 09.05.2023 94,5685 94,5685 94,5685
КБ Публикум - Златен фонд 10.05.2023 09.05.2023 95,0400 95,0400 95,0400
ВЕГА СВЕТ 10.05.2023 09.05.2023 96,0913 96,0913 96,0913
ВЕГА ФИНАНСИИ 10.05.2023 09.05.2023 95,6026 95,6026 95,6026
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 10.05.2023 09.05.2023 94,1012 94,1012 94,1012
ВЕГА КЕШ 10.05.2023 09.05.2023 102,0455 102,0455 102,0455
Иново Статус Солар 10.05.2023 09.05.2023 99,9502 99,9502 99,9502
Граве Флекс Бонд Евро 10.05.2023 09.05.2023 98,9378 98,9378 98,9378
Иново Статус Балансиран 09.05.2023 08.05.2023 36,7342 36,7342 36,7342
Генерали БРИК 09.05.2023 08.05.2023 140,6508 140,6508 140,6508
Генерали Америка 09.05.2023 08.05.2023 127,7411 127,7411 127,7411
КБ Публикум - Балансиран 09.05.2023 08.05.2023 178,6112 178,6112 178,6112
КБ Публикум - Обврзници 09.05.2023 08.05.2023 134,6432 134,6432 134,6432
КБ Публикум Паричен 09.05.2023 08.05.2023 134,8744 134,8744 134,8744
Генерали Кеш Депозит 09.05.2023 08.05.2023 126,9656 126,9656 126,9656
Генерали Топ Брендови 09.05.2023 08.05.2023 148,3971 148,3971 148,3971
ВФП Премиум Акции 09.05.2023 08.05.2023 153,3917 153,3917 153,3917
ВФП Кеш Депозит 09.05.2023 08.05.2023 115,2667 115,2667 115,2667
ВФП БОНД 09.05.2023 08.05.2023 110,7239 110,7239 110,7239
КБ Публикум-МБИ 10 09.05.2023 08.05.2023 254,3599 254,3599 254,3599
Граве Глобал 09.05.2023 08.05.2023 123,9941 123,9941 123,9941
ВФП Дивиденда Акции 09.05.2023 08.05.2023 120,4751 120,4751 120,4751
КБ Публикум - Акции 09.05.2023 08.05.2023 95,2740 95,2740 95,2740
КБ Публикум - Златен фонд 09.05.2023 08.05.2023 95,7691 95,7691 95,7691
ВЕГА СВЕТ 09.05.2023 08.05.2023 96,5044 96,5044 96,5044
ВЕГА ФИНАНСИИ 09.05.2023 08.05.2023 95,8370 95,8370 95,8370
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 09.05.2023 08.05.2023 94,9630 94,9630 94,9630
ВЕГА КЕШ 09.05.2023 08.05.2023 102,0428 102,0428 102,0428
Иново Статус Солар 09.05.2023 08.05.2023 100,0732 100,0732 100,0732
Граве Флекс Бонд Евро 09.05.2023 08.05.2023 98,8791 98,8791 98,8791
Иново Статус Балансиран 08.05.2023 07.05.2023 36,7732 36,7732 36,7732
Генерали БРИК 08.05.2023 07.05.2023 140,0723 140,0723 140,0723
Генерали Америка 08.05.2023 07.05.2023 127,6193 127,6193 127,6193
КБ Публикум - Балансиран 08.05.2023 07.05.2023 178,8003 178,8003 178,8003
КБ Публикум - Обврзници 08.05.2023 07.05.2023 134,7372 134,7372 134,7372
КБ Публикум Паричен 08.05.2023 07.05.2023 134,8652 134,8652 134,8652
Генерали Кеш Депозит 08.05.2023 07.05.2023 126,9558 126,9558 126,9558
Генерали Топ Брендови 08.05.2023 07.05.2023 148,0788 148,0788 148,0788
ВФП Премиум Акции 08.05.2023 07.05.2023 152,9563 152,9563 152,9563
ВФП Кеш Депозит 08.05.2023 07.05.2023 115,2587 115,2587 115,2587
ВФП БОНД 08.05.2023 07.05.2023 110,7977 110,7977 110,7977
КБ Публикум-МБИ 10 08.05.2023 07.05.2023 255,7888 255,7888 255,7888
Граве Глобал 08.05.2023 07.05.2023 123,4444 123,4444 123,4444
ВФП Дивиденда Акции 08.05.2023 07.05.2023 120,1067 120,1067 120,1067
КБ Публикум - Акции 08.05.2023 07.05.2023 95,5415 95,5415 95,5415
КБ Публикум - Златен фонд 08.05.2023 07.05.2023 96,1309 96,1309 96,1309
ВЕГА СВЕТ 08.05.2023 07.05.2023 96,5305 96,5305 96,5305
ВЕГА ФИНАНСИИ 08.05.2023 07.05.2023 95,5870 95,5870 95,5870
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 08.05.2023 07.05.2023 93,9326 93,9326 93,9326
ВЕГА КЕШ 08.05.2023 07.05.2023 102,0363 102,0363 102,0363
Иново Статус Солар 08.05.2023 07.05.2023 100,1580 100,1580 100,1580
Граве Флекс Бонд Евро 08.05.2023 07.05.2023 98,9121 98,9121 98,9121
Иново Статус Балансиран 08.05.2023 06.05.2023 36,7726 36,7726 36,7726
Генерали БРИК 08.05.2023 06.05.2023 140,0853 140,0853 140,0853
Генерали Америка 08.05.2023 06.05.2023 127,6312 127,6312 127,6312
КБ Публикум - Балансиран 08.05.2023 06.05.2023 178,8014 178,8014 178,8014
КБ Публикум - Обврзници 08.05.2023 06.05.2023 134,7232 134,7232 134,7232
КБ Публикум Паричен 08.05.2023 06.05.2023 134,8575 134,8575 134,8575
Генерали Кеш Депозит 08.05.2023 06.05.2023 126,9473 126,9473 126,9473
Генерали Топ Брендови 08.05.2023 06.05.2023 148,0915 148,0915 148,0915
ВФП Премиум Акции 08.05.2023 06.05.2023 152,9659 152,9659 152,9659
ВФП Кеш Депозит 08.05.2023 06.05.2023 115,2525 115,2525 115,2525
ВФП БОНД 08.05.2023 06.05.2023 110,7914 110,7914 110,7914
КБ Публикум-МБИ 10 08.05.2023 06.05.2023 255,7988 255,7988 255,7988
Граве Глобал 08.05.2023 06.05.2023 123,4521 123,4521 123,4521
ВФП Дивиденда Акции 08.05.2023 06.05.2023 120,1143 120,1143 120,1143
КБ Публикум - Акции 08.05.2023 06.05.2023 95,5481 95,5481 95,5481
КБ Публикум - Златен фонд 08.05.2023 06.05.2023 96,1381 96,1381 96,1381
ВЕГА СВЕТ 08.05.2023 06.05.2023 96,5395 96,5395 96,5395
ВЕГА ФИНАНСИИ 08.05.2023 06.05.2023 95,5959 95,5959 95,5959
ВЕГА ТЕХНОЛОГИЈА 08.05.2023 06.05.2023 93,9414 93,9414 93,9414
ВЕГА КЕШ 08.05.2023 06.05.2023 102,0298 102,0298 102,0298
Иново Статус Солар 08.05.2023 06.05.2023 100,1660 100,1660 100,1660
Граве Флекс Бонд Евро 08.05.2023 06.05.2023 98,9077 98,9077 98,9077
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.