Годишен извештај за следење на усогласеноста на котираните друштва со ККУ

Берзата  изготвува Извештај за следење на усогласеноста на котираните друштва со Кодексот за корпоративно управување којшто ќе се публикува секоја година и на тој начин ќе се следи напредокот на друштвата во исполнувањето на целите на Кодексот.

 Годишен извештај за следење на усогласеноста на котираните друштва со Кодексот за корпоративно управување во 2022 година