Кодекс на корпоративно управување на котираните акционерски друштва

На 26.10.2021 година, започна со примена новиот Кодекс за корпоративно управување на котираните друштва на Македонска берза.

Овој Кодекс е заеднички проект на Македонската берза и Комисијата за хартии од вредност, со поддршка од страна на Европската банка за обнова и развој  и консултантите кои преку неа беа ангажирани.

Кодексот за корпоративно управување на котираните друштва на Македонска берза (ККУ) е достапен на следниот линк:

  Кодекс за корпоративно управување на котираните акционерски друштва на Македонска берза

 

Известувањето за усогласеност со ККУ се прави преку одговарање на следните прашалници во зависнот од степенот на управување на друштвото:

Прашалници за Кодексот за корпоративно управување на котираните акционерски друштва со двостепен систем на управување 

 Прашалници за Кодексот за корпоративно управување на котираните акционерски друштва со едностепен систем на управување

 

Подетални упатства и насоки за известување на усогласеност со ККУ се дадени во следниов документ

Прирачник за примена на ККУ

 

Кодексот за корпоративно управување на албански јазик е достапен на следниот линк: https://www.sec.gov.mk/Files/Attachments/Kodi.pdf