Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 18.350,00 17.890,00 17.890,00 18.190,00 137 35.541.122 1.969 5
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 20.801,00 20.700,00 20.700,00 20.800,00 56 23.788.515 1.144 5
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.352,00 1.301,00 1.301,00 1.351,00 22 5.607.173 4.194 3
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 79.000,00 76.001,00 76.001,00 78.000,00 37 14.817.263 191 3
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 6.077,00 6.001,00 6.077,00 6.001,00 6 1.357.290 226 1
Реплек Скопје 562.42 EUR 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 7 3.360.000 30 2
РЖ Услуги Скопје 5.11 EUR 52,00 52,00 52,00 52,00 2 53.300 1.025 1
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2 315.000 105 2
Скопски Пазар Скопје 3092.48 MKD 6.790,00 6.790,00 6.790,00 6.790,00 1 149.380 22 1
Макстил Скопје 5.11 EUR 131,00 130,00 131,00 130,00 4 435.360 3.334 2
Тетекс Тетово 50.40 EUR 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2 358.400 128 1
ВВ Тиквеш АД Кавадарци 51.13 EUR 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 3 339.150 51 1
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.480,00 1.459,00 1.459,00 1.480,00 5 439.900 300 2
Берзанска котација - приоритетни акции
Скопски пазар Скопје 3092.48 MKD 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1 40.000 10 1
Задолжителна котација - обични акции
Адинг Скопје 9.98 EUR 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 1 84.500 50 1
Македонија осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп 20.08 EUR 1.242,00 1.242,00 1.242,00 1.242,00 1 12.420 10 1
МЗТ Пумпи Скопје 51.00 EUR 607,00 607,00 607,00 607,00 1 11.533 19 1
ОКТА Скопје 51.13 EUR 4.997,00 4.997,00 4.997,00 4.997,00 3 299.820 60 1
Раде Кончар Скопје 20.00 EUR 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2 202.000 101 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.590,00 1.580,00 1.580,00 1.590,00 9 1.415.360 892 3
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 425,00 418,00 418,00 420,00 34 3.477.271 8.276 5
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 41.000,00 39.008,00 39.008,00 40.500,00 136 51.458.795 1.301 5
Универзална Инвестициона Банка Скопје 1000.00 MKD 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 1 14.000 2 1
Цементарница УСЈЕ Скопје 3100.00 MKD 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 2 365.000 10 1
Задолжителна котација - приоритетни акции
Стопанска банка Скопје 400.00 MKD 750,00 750,00 750,00 750,00 1 106.500 142 1
Редовен пазар
Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување - обични акции
Гетро Гостивар 10726.00 MKD 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1 9.000 3 1
Слободен пазар - обични акции
Генерали инвестментс АД Скопје 10.00 EUR 1.235,00 1 153.858.114 93.574 1