Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 10.373,00 10.000,00 10.000,00 10.300,00 108 102.618.412 10.195 4
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 17.400,00 16.500,00 16.700,00 17.400,00 55 16.015.381 937 4
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 5 583.700 449 3
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 75.000,00 73.100,00 75.000,00 74.200,00 14 4.309.000 58 3
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 2 517.000 110 1
Стопанска банка Битола 3000.00 MKD 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2 120.000 40 2
Тетекс Тетово 50.40 EUR 2.336,00 2.250,00 2.250,00 2.336,00 8 481.738 210 2
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.410,00 1.380,00 1.380,00 1.400,00 9 2.184.220 1.561 3
ЗК Пелагонија Битола 70.21 EUR 3.602,00 3.602,00 3.602,00 3.602,00 1 129.672 36 1
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 20 1.00 EUR 99,00 99,00 99,00 99,90 14 3.378.861 54.822 4
Задолжителна котација - обични акции
ОКТА Скопје 51.12 EUR 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 1 31.050 9 1
Либерти АД Скопје 5.11 EUR 61,00 61,00 61,00 61,00 2 93.391 1.531 1
РЖ Техничка контрола Скопје 5.11 EUR 420,00 420,00 420,00 420,00 2 3.360 8 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.333,00 1.295,00 1.295,00 1.295,00 8 2.384.390 1.838 1
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 340,00 340,00 340,00 340,00 5 377.060 1.109 3
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 26.000,00 25.500,00 25.501,00 26.000,00 20 34.980.770 1.312 3