Преглед на сите истргувани ХВ за период
Опис на хв Номинална вредност Мак. Мин. Почетна цена Последна цена Број на трансакции Вредност Количина Број на ден. на тргување
Официјален пазар
Супер котација - обични акции
Комерцијална банка Скопје 1000.00 MKD 11.800,00 11.600,00 11.700,00 11.650,00 81 26.658.358 2.280 5
Берзанска котација - обични акции
Алкалоид Скопје 25.56 EUR 16.900,00 16.700,00 16.751,00 16.751,00 45 9.568.235 571 5
Фершпед Скопје 37400.00 MKD 55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 1 166.500 3 1
Гранит Скопје 5.00 EUR 1.350,00 1.320,00 1.320,00 1.350,00 3 1.005.150 749 3
Макпетрол Скопје 511.29 EUR 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 6 1.917.000 27 3
Македонијатурист Скопје 25.56 EUR 4.559,00 4.559,00 4.559,00 4.559,00 1 45.590 10 1
Макстил Скопје 5.11 EUR 122,00 120,00 121,00 121,00 18 1.748.020 14.450 4
ВВ Тиквеш АД Кавадарци 51.13 EUR 5.010,00 5.010,00 5.010,00 5.010,00 5 601.200 120 2
ТТК Банка АД Скопје 1000.00 MKD 1.430,00 1.350,00 1.350,00 1.430,00 5 1.665.900 1.177 3
Берзанска котација - обврзници
Р. Македонија - денационализација 19 1.00 EUR 90,00 90,00 90,00 90,00 1 245.201 4.416 1
Р. Македонија - денационализација 21 1.00 EUR 94,00 94,00 94,00 94,70 16 6.000.049 102.697 1
Задолжителна котација - обични акции
РЖ Економика Скопје 10.00 DEM 50,00 50,00 50,00 50,00 1 385.950 7.719 1
Стопанска банка Скопје 201.10 MKD 1.370,00 1.365,00 1.370,00 1.365,00 4 638.320 466 2
Македонски Телеком Скопје 100.00 MKD 375,00 370,00 370,00 375,00 9 1.390.375 3.733 5
НЛБ Банка АД Скопје 1000.00 MKD 24.800,00 24.700,00 24.701,00 24.800,00 29 10.749.090 435 3
Редовен пазар
Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување - обични акции
Еурохаус АД Скопје 1.00 EUR 15,00 15,00 15,00 15,00 2 210.000 14.000 1
Слободен пазар - обични акции
ИГМ Вратница с. Вратница 30.00 EUR 1.231,00 1.231,00 1.231,00 1.231,00 1 307.750 250 1
Јавна понуда на хв
Јавна понуда на акции
Шпаркасе Банка АД Скопје - јавна понуда на сопствени акции 2670.00 MKD 2.938,00 2.938,00 2.938,00 2.938,00 1 4.665.544 1.588 1