Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 7.835 74.627.835 180 7.948 78.271.384 4
Берзанска котација - обични акции 18.855 70.254.365 143 5.075 99.754.000 5
Берзанска котација - обврзници 39.424 2.419.832 10 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 1.984 8.039.239 40 3.437 73.475.020 2
Вкупно Официјален пазар 68.098 155.341.271 373 16.460 251.500.404 11
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции 5 65.000 1 864 5.356.800 1
Вкупно Редовен пазар 5 65.000 1 864 5.356.800 1
Вкупно 68.103 155.406.271 374 17.324 256.857.204 12
Промет на акциите од МБИ-10 21.105 115.900.522 317 11.385 151.746.404 6
Промет на обврзниците од ОМБ 39.424 2.419.832 10 0 0 0