Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 1.969 35.541.122 137 0 0 0
Берзанска котација - обични акции 10.750 51.020.731 147 0 0 0
Берзанска котација - приоритетни акции 10 40.000 1 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 10.621 53.390.699 189 100 3.950.000 1
Задолжителна котација - приоритетни акции 142 106.500 1 0 0 0
Вкупно Официјален пазар 23.492 140.099.052 475 100 3.950.000 1
Редовен пазар
Пазар на акционерски друштва со посебни обврски за известување - обични акции 3 9.000 1 0 0 0
Слободен пазар - обични акции 0 0 0 93.574 153.858.114 1
Вкупно Редовен пазар 3 9.000 1 93.574 153.858.114 1
Вкупно 23.495 140.108.052 476 93.674 157.808.114 2
Промет на акциите од МБИ-10 18.395 133.966.689 442 100 3.950.000 1