Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 2.771 38.464.380 116 0 0 0
Берзанска котација - обични акции 14.741 25.242.382 141 27.104 33.235.615 2
Берзанска котација - обврзници 1.120 64.395 1 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 8.498 36.010.990 108 0 0 0
Вкупно Официјален пазар 27.130 99.782.147 366 27.104 33.235.615 2
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции 666 465.066 2 0 0 0
Вкупно Редовен пазар 666 465.066 2 0 0 0
Вкупно 27.796 100.247.213 368 27.104 33.235.615 2
Промет на акциите од МБИ-10 12.738 94.282.688 317 25.417 29.102.465 1