Промет по пазарни сегменти
Пазарен сегмент Без блокови Блок трансакции
Количина Вредност Број на трансакции Количина Вредност Број на трансакции
Официјален пазар
Супер котација - обични акции 2.917 24.186.280 110 0 0 0
Берзанска котација - обични акции 23.990 148.523.351 387 106 11.798.000 3
Берзанска котација - обврзници 74.721 4.594.650 29 0 0 0
Задолжителна котација - обични акции 8.059 13.528.652 62 0 0 0
Вкупно Официјален пазар 109.687 190.832.933 588 106 11.798.000 3
Редовен пазар
Слободен пазар - обични акции 2.505 25.520 4 0 0 0
Вкупно Редовен пазар 2.505 25.520 4 0 0 0
Вкупно 112.192 190.858.453 592 106 11.798.000 3
Промет на акциите од МБИ-10 26.542 92.633.629 360 0 0 0
Промет на обврзниците од ОМБ 74.659 4.590.868 28 0 0 0