Листа за набљудување

Согласно член 57 и 61-а од Правилата за котација предвидено е воспоставување на „Листа за набљудување“, што јавно се објавува на веб страната на Берзата.
На „Листата за набљудување“ се внесуваат издавачи кои котираат на Официјалниот Пазар поради:
а) изречена мерка од страна на Берзата - во случаи на посериозно непостапување од страна на издавачот согласно барањата утврдени во Правилата за котација;
или
б) обрнување на внимание на инвеститорската јавност за определени актуелни состојби поврзани со конкретниот издавач - во случаи на поспецифични ситуации поврзани со хартиите од вредност или со работењето на издавачот. Обрнувањето на внимание на инвеститорската јавност е механизам за комуникација со инвеститорите на македонскиот пазар на хартии од вредност и нивно дополнително информирање дека кај одредено котирано друштво се настанати поспецифични околности што треба да се имаат предвид при донесувањето на инвестициски одлуки при тргувањето со конкретни хартии од вредност.


Внесувањето на котираните друштва на „Листата на набљудување“ се прави согласно член 57, односно 61-а од Правилата за котација, како мерка спрема котираните друштва или со цел обрнување внимание на инвеститорската јавност, респективно.
За внесување, односно отстранување од „Листата за набљудување“ одлучува Одборот на директори на Берзата врз основа на анализа на исполнувањето на обврските на котираните издавачи согласно Правилата за котација и направените објави на СЕИНет од нивна страна и други информации што и стојат на располагање на Берзата.
Хартиите од вредност на котираниот издавач што е внесен на „Листата за набљудување“ остануваат котирани на пазарниот сегмент каде што се примени за котација.

ЛИСТА ЗА НАБЉУДУВАЊЕ:

ИЗДАВАЧИ СО ПОСЕРИОЗНИ НЕПОСТАПУВАЊА ВО ОДНОС НА ИСПОЛНУВАЊЕТО НА ОБВРСКИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА КОТАЦИЈА
Датум на внесување Издавач Шифра на ХВ Основ за внесување Причина за внесување
22.12.2023 Пелистерка АД Скопје LOZP член 57 од Правила за котација посериозно непостапување од страна на издавачот по Правилата за котација
ИЗДАВАЧИ СО ПОСПЕЦИФИЧНИ СИТУАЦИИ И НАСТАНИ ПОВРЗАНИ СО  ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ ИЛИ НИВНОТО РАБОТЕЊЕ
Датум на внесување Издавач Шифра на ХВ Основ за внесување Причина за внесување
11.11.2020 ЖАС АД Скопје  ZAS член 61-а од Правила за котација

• објава на издавачот дека нема деловна  активност
• објава на издавачот дека има блокирана банкарска сметка 

11.11.2020 Агромеханика АД Скопје AMEH член 61-а од Правила за котација објава на издавачот дека нема деловна активност
11.11.2020 РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје RZIT член 61-а од Правила за котација објава на издавачот дека има блокирана банкарска сметка
11.11.2020 Стокопромет АД Скопје STOK член 61-а од Правила за котација објава на издавачот дека има блокирана банкарска сметка
30.05.2022 Герас Цунев Конфекција АД Струмица GECK член 61-а од Правила за котација донесена одлука за преобразба на друштвото во д.о.о.
30.05.2022 Герас Цунев Трговија АД Струмица GECT член 61-а од Правила за котација донесена одлука за преобразба на друштвото во д.о.о
12.08.2022 Неметали Огражден АД Струмица NEME член 61-а од Правила за котација донесена одлука за преобразба на друштвото во д.о.о
16.05.2023 Македонија осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп KJUBI член 61-а од Правила за котација објава за отпочнување на постапка за спроведување на статусни промени на издавачот - присоединување
07.05.2024 Реплек АД Скопје REPL член 61-а од Правила за котација - донесена одлука за поделба на обичните акции и намалување на номиналниот износ на акциите
- донесена одлука за измена и дополнување на Статутот на друштвото