Принос на отворен инвестициски фонд
Назив на отворениот инвестиционен фонд Нето вредност Цена на уделот 3M 6M 1Y YTD Датум на вреднување
Генерали Југоисточна Европа 59.276.798 61,4833 3,0082 4,9862 8,3593 16,7814 12,8387 21.10.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.005.648 77,5924 5,2209 1,5908 4,5307 7,9137 7,1079 21.10.2021
Иново Статус Акции 63.382.154 36,1944 -1,1430 -2,4339 -1,7450 3,5001 3,4140 21.10.2021
Генерали Нова ЕУ 25.363.691 127,8518 2,2653 3,8255 6,6687 18,1905 11,8542 21.10.2021
КБ Публикум - Балансиран 685.513.158 192,2946 2,2069 2,9411 6,6361 17,5312 11,9856 21.10.2021
КБ Публикум - Обврзници 255.207.569 158,8845 -0,5392 -0,0535 1,5084 3,8728 2,4942 21.10.2021
КБ Публикум Паричен 3.609.863.561 131,2287 0,1304 0,4516 0,7731 1,4373 1,1600 21.10.2021
Генерали Кеш Депозит 1.751.350.668 124,0108 0,1019 0,3687 0,6505 1,2699 1,0256 21.10.2021
Генерали Кеш Фонд 152.231.734 1.220,9569 0,1360 0,5568 0,9070 1,3498 1,2230 21.10.2021
Генерали Топ Брендови 338.052.893 154,6086 2,8995 1,2246 4,7499 15,7496 12,7085 21.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.929.060.838 143,5968 3,4101 3,4347 7,8860 29,1236 19,1852 21.10.2021
ВФП Кеш Депозит 1.025.925.623 112,6332 0,0860 0,3518 0,5290 0,9747 0,8135 21.10.2021
ВФП 100% БОНД 367.136.999 117,8038 -0,2736 0,3006 1,4604 3,3689 1,8951 21.10.2021
КБ Публикум-МБИ 10 841.812.720 243,0861 4,6689 9,7720 17,6860 31,6117 23,7312 21.10.2021
Граве Глобал 45.301.635 133,0661 3,5232 5,4086 9,0336 27,0714 19,3588 21.10.2021
ВФП Дивиденда 145.034.912 118,0818 4,1372 2,9512 8,7982 21.10.2021
КБ Публикум - Акции 138.814.402 102,7112 3,7784 2,5363 2,5939 21.10.2021
КБ Публикум - Златен фонд 231.917.217 94,5584 10,0157 1,0960 -7,5913 21.10.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.589.295 61,7221 3,8454 5,5477 8,7996 17,4123 13,2769 20.10.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.048.599 77,6674 6,0637 1,9866 4,5198 7,9366 7,2114 20.10.2021
Иново Статус Акции 63.128.799 36,0497 -1,7784 -3,2573 -2,4223 2,8431 3,0006 20.10.2021
Генерали БРИК 58.267.276 169,8997 6,5929 4,9924 8,4253 20,5039 10,0430 20.10.2021
Генерали Нова ЕУ 25.443.127 128,2522 2,8820 4,0819 6,5438 18,7970 12,2045 20.10.2021
КБ Публикум - Балансиран 685.208.705 192,4162 2,5007 3,3878 6,6840 17,4720 12,0564 20.10.2021
КБ Публикум - Обврзници 255.481.243 159,0549 -0,3020 0,0454 1,6714 3,8899 2,6041 20.10.2021
КБ Публикум Паричен 3.620.987.076 131,2236 0,1442 0,4421 0,7731 1,4370 1,1561 20.10.2021
Генерали Кеш Депозит 1.751.298.595 124,0071 0,1117 0,3625 0,6509 1,2700 1,0226 20.10.2021
Генерали Кеш Фонд 152.224.602 1.220,8997 0,1521 0,5574 0,9041 1,3476 1,2183 20.10.2021
Генерали Топ Брендови 338.983.355 155,0458 3,8834 2,2759 5,3769 15,6355 13,0272 20.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.936.360.237 143,8510 4,6216 4,7386 9,0853 27,8079 19,3962 20.10.2021
ВФП Кеш Депозит 1.030.547.150 112,6305 0,0994 0,3403 0,5290 0,9755 0,8111 20.10.2021
ВФП 100% БОНД 366.905.834 117,7842 -0,1401 0,2639 1,4189 3,2801 1,8782 20.10.2021
КБ Публикум-МБИ 10 833.695.594 240,8457 2,8355 8,2819 16,5051 30,1094 22,5909 20.10.2021
Граве Глобал 45.179.034 132,7060 2,3838 5,8523 7,9245 26,5110 19,0358 20.10.2021
ВФП Дивиденда 144.420.397 117,5815 4,2318 3,3277 8,8021 20.10.2021
КБ Публикум - Акции 138.391.464 102,9973 4,5105 3,4927 3,1157 20.10.2021
КБ Публикум - Златен фонд 232.369.499 94,7436 11,1797 1,8835 -6,4214 20.10.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.529.347 61,5575 2,3609 5,3475 8,2432 16,9314 12,9748 19.10.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.411.736 77,9854 4,5417 2,8534 5,2994 8,2603 7,6504 19.10.2021
Иново Статус Акции 63.003.823 35,9783 -2,2767 -3,1753 -2,4375 2,3839 2,7966 19.10.2021
Генерали БРИК 58.445.264 170,4552 5,2267 5,9231 7,7138 20,8954 10,4028 19.10.2021
Генерали Нова ЕУ 25.410.942 128,1187 1,6201 4,1802 6,5023 18,4003 12,0877 19.10.2021
КБ Публикум - Балансиран 679.899.964 191,8222 1,2237 3,2950 6,0681 16,9731 11,7105 19.10.2021
КБ Публикум - Обврзници 255.379.098 158,9913 -0,4405 0,0592 1,5135 3,5858 2,5631 19.10.2021
КБ Публикум Паричен 3.618.910.921 131,2185 0,1461 0,4324 0,7735 1,4368 1,1521 19.10.2021
Генерали Кеш Депозит 1.642.488.197 124,0029 0,1142 0,3562 0,6515 1,2698 1,0192 19.10.2021
Генерали Кеш Фонд 152.218.442 1.220,8423 0,1546 0,5460 0,9035 1,3458 1,2135 19.10.2021
Генерали Топ Брендови 337.495.876 155,1493 2,4867 3,2549 4,1973 15,7230 13,1027 19.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.935.066.356 143,7758 2,8374 5,6185 7,3974 27,3926 19,3337 19.10.2021
ВФП Кеш Депозит 979.300.008 112,6275 0,1026 0,3287 0,5292 0,9762 0,8084 19.10.2021
ВФП 100% БОНД 367.110.095 117,8590 -0,1933 0,3859 1,3310 3,2060 1,9429 19.10.2021
КБ Публикум-МБИ 10 827.065.492 238,9309 0,7794 7,5125 15,8650 29,0366 21,6162 19.10.2021
Граве Глобал 45.042.303 132,3043 1,0243 4,6922 6,7000 25,3669 18,6755 19.10.2021
ВФП Дивиденда 144.914.648 117,9839 2,8554 4,6098 8,1077 19.10.2021
КБ Публикум - Акции 137.940.736 102,7322 3,0061 3,7185 2,6774 19.10.2021
КБ Публикум - Златен фонд 229.179.810 94,2527 10,4194 1,7607 -6,6540 19.10.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.407.668 61,4338 2,1457 5,0614 8,1792 16,3991 12,7478 18.10.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.763.638 77,2208 3,5070 2,8659 3,6551 6,4918 6,5950 18.10.2021
Иново Статус Акции 62.881.704 35,9086 -2,4713 -3,3353 -2,6239 1,9887 2,5975 18.10.2021
Генерали БРИК 58.066.889 169,5833 4,6792 4,0531 6,1101 20,8836 9,8381 18.10.2021
Генерали Нова ЕУ 25.382.833 127,9770 1,4987 3,2419 6,5538 17,9553 11,9637 18.10.2021
КБ Публикум - Балансиран 677.522.665 191,1692 0,8765 2,3656 5,7765 16,5790 11,3302 18.10.2021
КБ Публикум - Обврзници 255.281.046 158,9303 -0,4749 0,0066 1,5182 3,5669 2,5237 18.10.2021
КБ Публикум Паричен 3.488.110.945 131,2130 0,1458 0,4317 0,7739 1,4366 1,1479 18.10.2021
Генерали Кеш Депозит 1.617.345.547 123,9988 0,1145 0,3557 0,6521 1,2703 1,0159 18.10.2021
Генерали Кеш Фонд 152.211.254 1.220,7846 0,1547 0,5352 0,9032 1,3441 1,2087 18.10.2021
Генерали Топ Брендови 336.183.466 154,5512 2,0825 1,0835 3,5773 14,3153 12,6667 18.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.929.538.405 143,3821 2,5492 3,0398 6,9028 26,4300 19,0070 18.10.2021
ВФП Кеш Депозит 979.180.770 112,6247 0,1024 0,3280 0,5297 0,9775 0,8059 18.10.2021
ВФП 100% БОНД 367.128.583 117,8649 -0,1833 0,3551 1,3601 3,2394 1,9480 18.10.2021
КБ Публикум-МБИ 10 822.100.665 238,3147 0,5153 7,5011 15,6698 28,7337 21,3026 18.10.2021
Граве Глобал 44.990.808 132,1531 0,9020 3,6509 6,9995 24,7441 18,5399 18.10.2021
ВФП Дивиденда 140.704.985 117,4588 2,3909 2,5258 7,2154 18.10.2021
КБ Публикум - Акции 136.845.764 102,0201 2,2872 1,9740 1,8585 18.10.2021
КБ Публикум - Златен фонд 226.924.247 93,3304 9,3316 -0,8569 -7,8677 18.10.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.294.434 61,3192 1,9540 3,9351 8,2785 16,1705 12,5375 17.10.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.575.898 76,9929 3,1091 1,1324 3,0590 6,1671 6,2804 17.10.2021
Иново Статус Акции 63.847.675 36,4602 -0,9511 -1,8563 -1,1310 3,5498 4,1735 17.10.2021
Генерали БРИК 57.987.983 169,3908 4,4926 3,9258 5,9803 20,7358 9,7134 17.10.2021
Генерали Нова ЕУ 25.341.276 127,8329 1,3810 3,1165 6,4245 17,8119 11,8377 17.10.2021
КБ Публикум - Балансиран 677.622.839 191,1980 0,8890 2,3789 5,7907 16,5955 11,3470 17.10.2021
КБ Публикум - Обврзници 255.399.817 159,0042 -0,4212 0,0592 1,5714 3,6212 2,5714 17.10.2021
КБ Публикум Паричен 3.496.053.383 131,2072 0,1579 0,4312 0,7735 1,4356 1,1434 17.10.2021
Генерали Кеш Депозит 1.614.592.301 123,9948 0,1245 0,3560 0,6522 1,2694 1,0126 17.10.2021
Генерали Кеш Фонд 152.204.123 1.220,7274 0,1699 0,5343 0,9032 1,3423 1,2040 17.10.2021
Генерали Топ Брендови 336.538.376 154,7857 2,1642 1,2275 3,7251 14,4888 12,8376 17.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.936.127.935 143,9134 2,8573 3,4150 7,2920 26,8904 19,4480 17.10.2021
ВФП Кеш Депозит 979.131.216 112,6211 0,1144 0,3273 0,5294 0,9773 0,8027 17.10.2021
ВФП 100% БОНД 364.844.404 117,9226 -0,1366 0,4091 1,4141 3,2954 1,9979 17.10.2021
КБ Публикум-МБИ 10 814.268.276 236,0491 -0,4433 6,4748 14,5655 27,5046 20,1494 17.10.2021
Граве Глобал 44.771.701 131,5095 0,4429 3,1390 6,4715 24,1283 17,9626 17.10.2021
ВФП Дивиденда 140.538.485 117,3448 2,1694 2,4196 7,1041 17.10.2021
КБ Публикум - Акции 137.127.043 102,2417 2,4473 2,1911 2,0774 17.10.2021
КБ Публикум - Златен фонд 228.935.157 94,1598 10,1978 0,0178 -7,0521 17.10.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.300.148 61,3251 1,5984 3,9354 8,2788 16,1702 12,5483 16.10.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.581.849 77,0004 2,7925 1,1327 3,0597 5,9698 6,2907 16.10.2021
Иново Статус Акции 63.848.759 36,4608 -1,1259 -1,8776 -1,1246 3,5462 4,1752 16.10.2021
Генерали БРИК 57.993.143 169,4059 3,6979 3,9435 5,9021 20,4764 9,7232 16.10.2021
Генерали Нова ЕУ 25.343.537 127,8443 0,8785 3,0800 6,4103 17,8115 11,8476 16.10.2021
КБ Публикум - Балансиран 677.638.829 191,2026 0,7226 2,3720 5,7786 16,5422 11,3496 16.10.2021
КБ Публикум - Обврзници 255.387.493 158,9965 -0,3658 0,0513 1,5548 3,5393 2,5664 16.10.2021
КБ Публикум Паричен 3.495.919.167 131,2021 0,1695 0,4229 0,7774 1,4352 1,1395 16.10.2021
Генерали Кеш Депозит 1.614.543.919 123,9911 0,1328 0,3506 0,6553 1,2691 1,0096 16.10.2021
Генерали Кеш Фонд 152.196.572 1.220,6669 0,1838 0,5339 0,9023 1,3404 1,1990 16.10.2021
Генерали Топ Брендови 336.568.436 154,7996 1,5843 1,2143 3,6891 14,2960 12,8478 16.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.936.248.847 143,9225 2,1805 3,3763 7,2911 26,6888 19,4555 16.10.2021
ВФП Кеш Депозит 979.103.160 112,6187 0,1267 0,3174 0,5350 0,9782 0,8005 16.10.2021
ВФП 100% БОНД 364.825.628 117,9165 -0,0230 0,4036 1,4335 3,2030 1,9926 16.10.2021
КБ Публикум-МБИ 10 814.302.100 236,0589 -1,4461 6,4732 14,5666 27,5046 20,1544 16.10.2021
Граве Глобал 44.774.636 131,5181 0,6985 3,1129 6,4836 24,1286 17,9703 16.10.2021
ВФП Дивиденда 140.547.714 117,3525 1,9395 2,4154 7,0285 16.10.2021
КБ Публикум - Акции 137.133.678 102,2474 2,3236 2,1948 2,0653 16.10.2021
КБ Публикум - Златен фонд 228.949.635 94,1658 10,0770 0,0232 -7,0855 16.10.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.286.171 61,3236 1,4173 3,8725 8,2496 16,3580 12,5456 15.10.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.581.396 77,0067 2,4880 1,1477 2,9950 6,3609 6,2994 15.10.2021
Иново Статус Акции 63.849.844 36,4615 -1,4069 -1,7441 -1,1731 3,5100 4,1772 15.10.2021
Генерали БРИК 57.998.778 169,4223 3,4313 3,2219 6,3132 20,6596 9,7338 15.10.2021
Генерали Нова ЕУ 25.343.536 127,8443 0,8268 2,8936 6,5422 18,1039 11,8476 15.10.2021
КБ Публикум - Балансиран 677.521.849 191,2071 0,4462 2,1361 6,1423 16,8376 11,3523 15.10.2021
КБ Публикум - Обврзници 255.375.169 158,9889 -0,4249 0,0344 1,7274 3,6876 2,5615 15.10.2021
КБ Публикум Паричен 3.522.483.143 131,1972 0,1689 0,4089 0,7698 1,4354 1,1357 15.10.2021
Генерали Кеш Депозит 1.614.487.576 123,9868 0,1321 0,3408 0,6497 1,2689 1,0061 15.10.2021
Генерали Кеш Фонд 152.189.839 1.220,6129 0,1839 0,5247 0,9056 1,3394 1,1945 15.10.2021
Генерали Топ Брендови 336.649.436 154,8368 1,4543 0,6684 4,1708 15,0551 12,8749 15.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.936.822.379 143,9619 2,2838 2,8948 8,0854 28,2980 19,4882 15.10.2021
ВФП Кеш Депозит 979.082.305 112,6163 0,1269 0,3014 0,5273 0,9797 0,7984 15.10.2021
ВФП 100% БОНД 364.754.558 117,8909 -0,0895 0,3783 1,3897 3,3870 1,9705 15.10.2021
КБ Публикум-МБИ 10 813.507.818 236,0687 -1,9244 6,6143 14,7281 27,3518 20,1594 15.10.2021
Граве Глобал 44.777.571 131,5267 0,7641 2,5152 7,0002 23,6518 17,9780 15.10.2021
ВФП Дивиденда 140.630.272 117,4215 1,9468 2,0032 7,6946 15.10.2021
КБ Публикум - Акции 137.055.269 102,2950 1,9991 1,5665 2,1089 15.10.2021
КБ Публикум - Златен фонд 228.935.157 94,1598 6,7650 -2,4916 -6,7030 15.10.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.195.209 61,2326 1,0629 3,6356 8,0315 15,9208 12,3786 14.10.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.385.717 76,7645 2,1542 0,0527 2,8359 5,8387 5,9651 14.10.2021
Иново Статус Акции 63.920.395 36,5017 -1,6983 -2,0701 -0,8701 3,3691 4,2921 14.10.2021
Генерали БРИК 57.776.361 168,8343 3,2295 2,5060 5,4538 18,8915 9,3530 14.10.2021
Генерали Нова ЕУ 25.336.270 127,8531 0,6889 2,9698 6,5010 17,9177 11,8553 14.10.2021
КБ Публикум - Балансиран 675.836.875 191,0645 0,3295 2,1848 5,8604 16,3798 11,2692 14.10.2021
КБ Публикум - Обврзници 255.480.983 159,0547 -0,4185 0,1525 1,4348 3,7897 2,6040 14.10.2021
КБ Публикум Паричен 3.417.271.731 131,1916 0,1693 0,4030 0,7709 1,4346 1,1314 14.10.2021
Генерали Кеш Депозит 1.512.428.616 123,9823 0,1322 0,3367 0,6520 1,2682 1,0024 14.10.2021
Генерали Кеш Фонд 152.203.479 1.220,5566 0,1854 0,5089 0,8976 1,3374 1,1898 14.10.2021
Генерали Топ Брендови 335.069.348 154,1315 0,7970 -0,0722 4,0239 13,6645 12,3607 14.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.915.988.555 142,9416 1,1000 1,6720 7,8375 25,4286 18,6414 14.10.2021
ВФП Кеш Депозит 979.428.188 112,6136 0,1281 0,2950 0,5292 0,9803 0,7960 14.10.2021
ВФП 100% БОНД 365.164.033 117,9740 -0,0880 0,5598 1,4935 3,3474 2,0423 14.10.2021
КБ Публикум-МБИ 10 811.840.501 235,6976 -2,6416 6,8507 14,8063 26,5091 19,9705 14.10.2021
Граве Глобал 44.338.452 130,2369 -0,4687 1,4860 5,8602 22,1413 16,8211 14.10.2021
ВФП Дивиденда 140.254.106 117,1074 1,5654 1,4732 7,7218 14.10.2021
КБ Публикум - Акции 136.889.981 102,1415 1,7471 1,3143 2,0379 14.10.2021
КБ Публикум - Златен фонд 225.997.635 95,0433 7,5298 -0,7215 -4,8587 14.10.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.020.302 61,0538 0,7007 3,3395 7,5279 16,0247 12,0504 13.10.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.889.224 76,2402 1,2658 -0,6123 2,2104 4,9903 5,2413 13.10.2021
Иново Статус Акции 63.831.092 36,4507 -1,9905 -2,3997 -0,8428 3,2469 4,1463 13.10.2021
Генерали БРИК 57.554.357 168,1914 2,8624 2,2611 5,7996 19,0580 8,9366 13.10.2021
Генерали Нова ЕУ 25.286.155 127,6002 0,3240 2,5599 6,4303 18,3303 11,6341 13.10.2021
КБ Публикум - Балансиран 674.113.841 190,5774 0,0188 2,1389 5,7015 16,2987 10,9856 13.10.2021
КБ Публикум - Обврзници 255.581.283 159,1180 -0,2952 0,1892 1,4423 4,2098 2,6448 13.10.2021
КБ Публикум Паричен 3.455.985.220 131,1879 0,1764 0,4009 0,7722 1,4352 1,1286 13.10.2021
Генерали Кеш Депозит 1.512.498.804 123,9780 0,1354 0,3342 0,6519 1,2676 0,9989 13.10.2021
Генерали Кеш Фонд 151.695.326 1.220,4990 0,1962 0,5025 0,9003 1,3361 1,1851 13.10.2021
Генерали Топ Брендови 331.497.348 152,5351 -0,2388 -0,9137 2,6608 12,1742 11,1970 13.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.884.551.245 140,8783 -0,4707 0,2358 6,5574 23,1968 16,9288 13.10.2021
ВФП Кеш Депозит 974.670.664 112,6112 0,1362 0,2914 0,5296 0,9812 0,7938 13.10.2021
ВФП 100% БОНД 365.171.009 117,8691 0,0065 0,5095 1,4729 3,2580 1,9516 13.10.2021
КБ Публикум-МБИ 10 808.406.303 234,7006 -3,5877 6,7537 14,4489 25,9523 19,4630 13.10.2021
Граве Глобал 44.006.328 129,2613 -0,9241 0,4609 5,4063 20,7793 15,9460 13.10.2021
ВФП Дивиденда 134.794.903 115,7935 0,3814 0,5694 6,2842 13.10.2021
КБ Публикум - Акции 135.919.969 101,4303 0,8241 0,7293 1,2683 13.10.2021
КБ Публикум - Златен фонд 162.109.952 93,1366 5,9284 -1,6013 -6,9244 13.10.2021
Генерали Југоисточна Европа 58.896.197 60,8597 0,3509 2,9131 7,1294 14,4939 11,6942 12.10.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.343.244 75,5749 0,5396 -1,0328 0,9162 3,2159 4,3230 12.10.2021
Иново Статус Акции 63.793.895 36,4309 -2,3054 -2,5688 -0,8737 2,9290 4,0898 12.10.2021
Генерали БРИК 57.158.282 167,0456 2,2410 2,0290 5,3353 18,0493 8,1944 12.10.2021
Генерали Нова ЕУ 25.247.476 127,4075 0,2523 2,5005 6,5230 17,8430 11,4655 12.10.2021
КБ Публикум - Балансиран 673.842.241 190,5487 0,2740 2,2230 5,7205 15,8137 10,9688 12.10.2021
КБ Публикум - Обврзници 252.206.082 159,0076 -0,3547 0,1560 1,4139 3,6789 2,5736 12.10.2021
КБ Публикум Паричен 3.511.614.534 131,1827 0,1769 0,3946 0,7717 1,4339 1,1245 12.10.2021
Генерали Кеш Депозит 1.527.433.306 123,9737 0,1363 0,3308 0,6515 1,2680 0,9954 12.10.2021
Генерали Кеш Фонд 151.688.171 1.220,4420 0,1985 0,4985 0,8999 1,3357 1,1803 12.10.2021
Генерали Топ Брендови 330.416.555 152,1864 -0,1169 -1,1294 2,3817 11,6388 10,9428 12.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.876.687.515 140,3147 -0,3167 -0,1278 6,0986 22,0199 16,4610 12.10.2021
ВФП Кеш Депозит 998.490.650 112,6084 0,1387 0,2883 0,5274 0,9817 0,7913 12.10.2021
ВФП 100% БОНД 364.723.647 117,7297 -0,1079 0,3769 1,3049 3,1862 1,8310 12.10.2021
КБ Публикум-МБИ 10 806.119.199 233,9227 -3,4030 6,4656 14,1536 24,2287 19,0671 12.10.2021
Граве Глобал 44.067.843 129,4420 -1,1072 1,2861 5,3493 21,8477 16,1080 12.10.2021
ВФП Дивиденда 133.251.541 115,2895 0,1765 0,1592 5,7672 12.10.2021
КБ Публикум - Акции 136.233.350 101,4908 1,0888 0,7097 1,3506 12.10.2021
КБ Публикум - Златен фонд 157.249.053 90,3384 4,3596 -3,6884 -9,2467 12.10.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.012.959 60,7348 0,1354 2,8755 7,3309 14,1981 11,4650 11.10.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.511.895 75,7802 0,8030 -0,0422 1,1545 4,2271 4,6064 11.10.2021
Иново Статус Акции 63.773.309 36,4197 -2,3409 -2,6349 -0,7984 2,7571 4,0578 11.10.2021
Генерали БРИК 57.136.656 167,1446 2,2926 2,3137 4,3305 18,6832 8,2586 11.10.2021
Генерали Нова ЕУ 25.218.625 127,3028 0,1610 2,3253 6,4060 17,4096 11,3739 11.10.2021
КБ Публикум - Балансиран 672.986.518 190,5383 0,2659 2,2048 5,9078 15,9073 10,9628 11.10.2021
КБ Публикум - Обврзници 252.266.968 159,0460 -0,3268 0,1916 1,3466 3,7357 2,5983 11.10.2021
КБ Публикум Паричен 3.515.518.958 131,1766 0,1751 0,3928 0,7711 1,4328 1,1198 11.10.2021
Генерали Кеш Депозит 1.628.359.936 123,9700 0,1361 0,3300 0,6525 1,2676 0,9924 11.10.2021
Генерали Кеш Фонд 151.681.490 1.220,3877 0,1988 0,4933 0,8994 1,3341 1,1758 11.10.2021
Генерали Топ Брендови 331.325.605 152,5836 0,1348 -0,4289 2,6755 12,9680 11,2323 11.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.883.572.373 140,8866 0,0833 0,7416 6,1650 23,4997 16,9357 11.10.2021
ВФП Кеш Депозит 1.025.944.376 112,6045 0,1375 0,2828 0,5269 0,9813 0,7878 11.10.2021
ВФП 100% БОНД 364.922.204 117,8161 -0,0294 0,4582 1,4016 3,3151 1,9058 11.10.2021
КБ Публикум-МБИ 10 805.066.387 233,7043 -3,4972 6,1762 14,4644 24,1076 18,9559 11.10.2021
Граве Глобал 44.148.153 129,6779 -0,9336 2,4049 5,7546 23,0199 16,3196 11.10.2021
ВФП Дивиденда 133.698.758 115,6765 0,5061 0,6819 5,9453 11.10.2021
КБ Публикум - Акции 136.074.090 101,7097 1,3019 1,0558 1,6583 11.10.2021
КБ Публикум - Златен фонд 154.510.601 88,9340 2,7303 -5,9357 -10,9878 11.10.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.099.442 60,8238 0,2970 2,9530 7,6607 14,3543 11,6283 10.10.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.454.261 75,7092 0,7082 -0,0558 1,4697 4,1194 4,5084 10.10.2021
Иново Статус Акции 63.785.305 36,4266 -2,3083 -2,6219 -0,7828 2,7714 4,0775 10.10.2021
Генерали БРИК 56.884.353 166,4066 1,8376 1,8529 3,8607 18,1487 7,7806 10.10.2021
Генерали Нова ЕУ 25.205.201 127,2350 0,1163 2,2617 6,3399 17,3367 11,3146 10.10.2021
КБ Публикум - Балансиран 673.518.684 190,6890 0,3571 2,2836 5,9898 15,9979 11,0505 10.10.2021
КБ Публикум - Обврзници 252.444.900 159,1582 -0,2381 0,2685 1,4245 3,8150 2,6707 10.10.2021
КБ Публикум Паричен 3.515.386.641 131,1717 0,1827 0,3930 0,7712 1,4325 1,1161 10.10.2021
Генерали Кеш Депозит 1.628.307.328 123,9660 0,1414 0,3303 0,6525 1,2670 0,9892 10.10.2021
Генерали Кеш Фонд 151.674.427 1.220,3309 0,2098 0,4920 0,8997 1,3324 1,1711 10.10.2021
Генерали Топ Брендови 332.402.526 153,0796 0,4805 -0,1144 3,0000 13,3256 11,5939 10.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.884.047.780 140,9223 0,1505 0,7606 6,1851 23,5231 16,9653 10.10.2021
ВФП Кеш Депозит 1.025.922.914 112,6021 0,1460 0,2833 0,5267 0,9821 0,7857 10.10.2021
ВФП 100% БОНД 365.076.876 117,8661 0,0401 0,5057 1,4492 3,3644 1,9490 10.10.2021
КБ Публикум-МБИ 10 805.099.794 233,7140 -3,4964 6,1763 14,4645 24,1076 18,9608 10.10.2021
Граве Глобал 44.195.420 129,8167 -0,8066 2,5076 5,8609 23,1434 16,4441 10.10.2021
ВФП Дивиденда 133.569.714 115,5648 0,4256 0,5781 5,8358 10.10.2021
КБ Публикум - Акции 135.825.019 101,5235 1,1223 0,8665 1,4702 10.10.2021
КБ Публикум - Златен фонд 154.671.178 89,0264 2,8662 -5,8439 -10,8974 10.10.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.105.135 60,8297 0,4177 2,9534 7,6613 14,3405 11,6391 09.10.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.460.196 75,7166 0,4880 -0,0556 1,4704 3,9995 4,5186 09.10.2021
Иново Статус Акции 63.788.876 36,4286 -2,4011 -2,6379 -0,7776 2,7718 4,0832 09.10.2021
Генерали БРИК 56.889.407 166,4214 2,1297 1,7370 3,7894 17,9725 7,7901 09.10.2021
Генерали Нова ЕУ 25.207.449 127,2464 0,2002 2,2404 6,3756 17,3034 11,3245 09.10.2021
КБ Публикум - Балансиран 673.524.334 190,6934 0,3400 2,2385 5,9735 15,9615 11,0531 09.10.2021
КБ Публикум - Обврзници 252.429.405 159,1503 -0,1769 0,2215 1,4031 3,7585 2,6656 09.10.2021
КБ Публикум Паричен 3.515.254.335 131,1667 0,1968 0,3857 0,7721 1,4319 1,1122 09.10.2021
Генерали Кеш Депозит 1.648.244.863 123,9613 0,1506 0,3249 0,6528 1,2658 0,9853 09.10.2021
Генерали Кеш Фонд 151.667.358 1.220,2740 0,2290 0,4919 0,8991 1,3307 1,1664 09.10.2021
Генерали Топ Брендови 332.432.193 153,0933 0,1703 -0,2142 2,9406 13,2318 11,6039 09.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.884.138.441 140,9312 -0,0302 0,7087 6,1330 23,4461 16,9727 09.10.2021
ВФП Кеш Депозит 1.025.830.101 112,5998 0,1611 0,2752 0,5278 0,9831 0,7836 09.10.2021
ВФП 100% БОНД 365.058.140 117,8600 0,1368 0,4813 1,4187 3,3080 1,9437 09.10.2021
КБ Публикум-МБИ 10 805.133.203 233,7237 -3,5194 6,1748 14,4650 24,1076 18,9658 09.10.2021
Граве Глобал 44.198.343 129,8253 -1,1128 2,4841 5,8654 23,1435 16,4519 09.10.2021
ВФП Дивиденда 133.578.493 115,5724 0,1165 0,4239 5,7078 09.10.2021
КБ Публикум - Акции 135.825.051 101,5291 1,0015 0,8001 1,4604 09.10.2021
КБ Публикум - Златен фонд 154.681.557 89,0324 1,6781 -5,9307 -10,9127 09.10.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.117.328 60,8449 -0,0457 2,9397 7,7210 13,9343 11,6670 08.10.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.493.171 75,7572 0,1734 -0,1645 1,4409 4,2732 4,5746 08.10.2021
Иново Статус Акции 63.789.700 36,4291 -2,4974 -2,6884 -0,8360 3,1989 4,0846 08.10.2021
Генерали БРИК 56.912.493 166,4889 2,2734 2,5187 3,1874 18,4365 7,8339 08.10.2021
Генерали Нова ЕУ 25.212.548 127,2721 -0,2250 2,1341 6,4304 17,2829 11,3470 08.10.2021
КБ Публикум - Балансиран 675.944.365 190,7119 0,0463 2,6177 6,0090 15,9560 11,0639 08.10.2021
КБ Публикум - Обврзници 252.424.413 159,1509 -0,1756 0,1394 1,3745 3,8385 2,6660 08.10.2021
КБ Публикум Паричен 3.505.292.441 131,1594 0,1954 0,3611 0,7690 1,4302 1,1066 08.10.2021
Генерали Кеш Депозит 1.648.174.177 123,9560 0,1490 0,3081 0,6515 1,2636 0,9810 08.10.2021
Генерали Кеш Фонд 151.656.534 1.220,1869 0,2266 0,4808 0,8972 1,3265 1,1592 08.10.2021
Генерали Топ Брендови 332.562.650 153,1533 -0,0714 0,8609 3,3479 13,7717 11,6476 08.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.884.685.605 140,9721 -0,3942 2,0766 6,5199 24,4071 17,0067 08.10.2021
ВФП Кеш Депозит 1.025.821.854 112,5956 0,1617 0,2465 0,5255 0,9828 0,7799 08.10.2021
ВФП 100% БОНД 365.078.237 117,8665 0,1834 0,3928 1,4548 3,5178 1,9494 08.10.2021
КБ Публикум-МБИ 10 805.159.192 233,7330 -3,6857 5,9235 14,8892 23,7213 18,9705 08.10.2021
Граве Глобал 44.198.587 129,8261 -1,4007 1,6278 6,3247 24,1749 16,4526 08.10.2021
ВФП Дивиденда 133.667.294 115,6493 -0,7392 1,3789 6,1453 08.10.2021
КБ Публикум - Акции 135.830.320 101,5757 0,7390 1,6505 1,5602 08.10.2021
КБ Публикум - Златен фонд 154.700.824 89,0659 0,8174 -4,8944 -10,8319 08.10.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.189.853 60,9257 -0,3472 2,7781 7,7848 13,6754 11,8153 07.10.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.451.017 75,5497 -1,0623 0,5582 1,1869 4,0595 4,2882 07.10.2021
Иново Статус Акции 63.799.699 36,4348 -2,5766 -2,6711 -1,0698 2,5815 4,1009 07.10.2021
Генерали БРИК 56.749.887 166,0132 1,0125 1,1465 2,9424 18,9969 7,5258 07.10.2021
Генерали Нова ЕУ 25.256.798 127,4955 -0,4049 2,0455 6,9800 17,4811 11,5425 07.10.2021
КБ Публикум - Балансиран 672.577.511 190,5594 -0,2852 1,9433 6,0001 15,9375 10,9751 07.10.2021
КБ Публикум - Обврзници 252.676.877 159,4589 0,0489 0,3118 1,5247 4,1716 2,8647 07.10.2021
КБ Публикум Паричен 3.471.115.543 131,1538 0,2067 0,3385 0,7799 1,4294 1,1023 07.10.2021
Генерали Кеш Депозит 1.651.878.522 123,9518 0,1581 0,2932 0,6603 1,2629 0,9776 07.10.2021
Генерали Кеш Фонд 151.648.636 1.220,1234 0,2438 0,4536 0,8954 1,3244 1,1539 07.10.2021
Генерали Топ Брендови 332.759.444 153,2500 -0,5342 -0,1074 3,5570 14,4832 11,7181 07.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.886.276.520 141,3066 -0,8703 0,8846 7,1449 25,5863 17,2843 07.10.2021
ВФП Кеш Депозит 1.041.140.124 112,5926 0,1736 0,2191 0,5356 0,9833 0,7772 07.10.2021
ВФП 100% БОНД 365.358.458 117,9519 0,2879 0,3515 1,4318 3,7163 2,0232 07.10.2021
КБ Публикум-МБИ 10 804.748.357 233,5848 -3,7496 6,3903 14,9108 22,7558 18,8951 07.10.2021
Граве Глобал 43.931.529 129,0416 -2,2968 0,8677 5,5406 24,4355 15,7489 07.10.2021
ВФП Дивиденда 133.516.090 115,7178 -0,9165 0,5029 6,4312 07.10.2021
КБ Публикум - Акции 135.289.095 101,3050 0,0250 0,5274 1,3111 07.10.2021
КБ Публикум - Златен фонд 153.356.608 88,4109 -0,6039 -7,4885 -11,4988 07.10.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.028.848 60,7538 -0,4646 2,3174 7,7592 13,7232 11,4998 06.10.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 60.167.526 73,9892 -2,6172 -2,5209 -0,8646 2,7263 2,1341 06.10.2021
Иново Статус Акции 64.065.774 36,5868 -2,0848 -2,2527 -0,6603 3,2691 4,5352 06.10.2021
Генерали БРИК 55.927.730 163,6197 -0,6043 -0,3853 1,1467 17,6878 5,9755 06.10.2021
Генерали Нова ЕУ 25.196.181 127,1895 -0,4903 2,1401 7,0330 16,9596 11,2748 06.10.2021
КБ Публикум - Балансиран 668.618.065 189,5153 -0,5797 1,4099 5,6192 15,1635 10,3670 06.10.2021
КБ Публикум - Обврзници 252.222.488 159,1741 -0,1168 0,1380 1,4470 3,3608 2,6810 06.10.2021
КБ Публикум Паричен 3.496.574.493 131,1438 0,2084 0,3337 0,7903 1,4255 1,0946 06.10.2021
Генерали Кеш Депозит 1.684.059.363 123,9452 0,1588 0,2905 0,6691 1,2605 0,9722 06.10.2021
Генерали Кеш Фонд 151.634.055 1.220,0061 0,2461 0,4229 0,9016 1,3184 1,1442 06.10.2021
Генерали Топ Брендови 329.511.880 151,3017 -1,9543 -0,6358 2,4507 13,5453 10,2978 06.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.848.990.925 138,7924 -3,0396 -0,1928 5,1676 23,7124 15,1975 06.10.2021
ВФП Кеш Депозит 968.054.935 112,5855 0,1752 0,2141 0,5445 0,9802 0,7708 06.10.2021
КБ Публикум-МБИ 10 805.506.775 233,7792 -3,1736 6,5536 15,1565 25,3703 18,9940 06.10.2021
Граве Глобал 43.721.307 128,4241 -2,5524 0,3250 4,9680 23,4592 15,1950 06.10.2021
ВФП Дивиденда 131.296.586 113,8130 -2,9083 -0,6362 4,8289 06.10.2021
КБ Публикум - Акции 133.903.201 100,3088 -1,2512 -0,4825 0,3063 06.10.2021
КБ Публикум - Златен фонд 151.172.349 87,1642 -4,0022 -8,4319 -12,8368 06.10.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.245.335 60,9766 -0,1549 2,9989 8,4661 13,3007 11,9087 05.10.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 59.798.659 73,5596 -3,1612 -2,9185 -1,6276 0,9511 1,5411 05.10.2021
Иново Статус Акции 64.115.437 36,6151 -1,9865 -2,0801 -0,6072 3,0010 4,6161 05.10.2021
Генерали БРИК 56.044.241 163,9737 -0,2904 -1,4067 0,2845 17,5451 6,2048 05.10.2021
Генерали Нова ЕУ 25.254.671 127,4847 -0,3150 2,1199 7,2220 16,9567 11,5330 05.10.2021
КБ Публикум - Балансиран 669.996.049 189,9310 -0,2941 1,4913 6,0050 15,3465 10,6091 05.10.2021
КБ Публикум - Обврзници 252.166.441 159,1387 -0,1308 0,0770 1,3661 3,2605 2,6581 05.10.2021
КБ Публикум Паричен 3.494.759.731 131,1357 0,2060 0,3318 0,7996 1,4231 1,0883 05.10.2021
Генерали Кеш Депозит 1.653.318.377 123,9391 0,1574 0,2892 0,6759 1,2584 0,9672 05.10.2021
Генерали Кеш Фонд 151.622.448 1.219,9130 0,2439 0,4186 0,9125 1,3136 1,1365 05.10.2021
Генерали Топ Брендови 329.329.519 151,2738 -1,7809 -1,1791 2,5707 12,7013 10,2775 05.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.850.334.258 139,5428 -1,9112 -0,3057 6,1311 23,7861 15,8204 05.10.2021
ВФП Кеш Депозит 969.404.538 112,5804 0,1740 0,2126 0,5520 0,9793 0,7663 05.10.2021
ВФП 100% БОНД 364.311.583 117,5990 -0,0261 0,0291 1,2489 3,4447 1,7180 05.10.2021
КБ Публикум-МБИ 10 808.584.608 234,6725 -2,6696 7,2092 15,6752 24,9657 19,4487 05.10.2021
Граве Глобал 43.419.622 127,5380 -3,3066 -0,3356 5,5340 23,7442 14,4002 05.10.2021
ВФП Дивиденда 130.916.154 113,4851 -2,9484 -1,4779 4,4001 05.10.2021
КБ Публикум - Акции 133.733.210 100,4117 -1,0601 -0,9736 0,4082 05.10.2021
КБ Публикум - Златен фонд 147.890.987 85,7849 -5,4387 -9,7879 -14,2172 05.10.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.202.625 60,9954 -0,1338 2,9495 8,3017 13,3518 11,9432 04.10.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 59.237.415 72,8799 -4,0653 -4,7887 -2,4486 0,3129 0,6028 04.10.2021
Иново Статус Акции 64.141.754 36,6302 -1,9519 -1,9566 -0,5541 3,0243 4,6592 04.10.2021
Генерали БРИК 55.493.009 162,4099 -1,2501 -2,2515 -0,4466 17,5070 5,1919 04.10.2021
Генерали Нова ЕУ 25.207.565 127,2605 -0,4992 2,0269 7,0932 17,1338 11,3369 04.10.2021
КБ Публикум - Балансиран 669.506.987 189,8245 -0,3527 1,4781 6,0019 15,5003 10,5471 04.10.2021
КБ Публикум - Обврзници 252.767.530 159,5187 0,1114 0,3153 1,6091 3,5628 2,9033 04.10.2021
КБ Публикум Паричен 3.350.335.835 131,1302 0,2050 0,3321 0,7991 1,4230 1,0841 04.10.2021
Генерали Кеш Депозит 1.651.995.031 123,9353 0,1571 0,2900 0,6763 1,2588 0,9641 04.10.2021
Генерали Кеш Фонд 151.031.368 1.219,8555 0,2440 0,4192 0,9232 1,3122 1,1317 04.10.2021
Генерали Топ Брендови 326.997.872 150,2864 -2,4308 -1,8240 2,5774 12,8216 9,5577 04.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.830.159.362 138,1003 -2,9314 -1,2141 5,4602 23,7303 14,6231 04.10.2021
ВФП Кеш Депозит 1.022.490.243 112,5785 0,1744 0,2144 0,5532 0,9816 0,7646 04.10.2021
ВФП 100% БОНД 366.530.216 117,7523 0,1094 0,1686 1,3835 3,7007 1,8506 04.10.2021
КБ Публикум-МБИ 10 810.812.898 234,8851 -2,5854 7,7060 15,9103 24,4647 19,5569 04.10.2021
Граве Глобал 43.518.276 127,8572 -3,0712 0,3160 5,7913 23,9874 14,6865 04.10.2021
ВФП Дивиденда 128.948.714 112,6874 -3,6370 -2,0964 4,7895 04.10.2021
КБ Публикум - Акции 133.247.227 100,0542 -1,4172 -1,2513 0,0498 04.10.2021
КБ Публикум - Златен фонд 147.405.329 85,6770 -5,5641 -9,9369 -14,3261 04.10.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.190.747 60,8363 -0,3825 2,6285 8,0785 13,0450 11,6512 03.10.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 60.157.887 73,8750 -2,9356 -3,4881 -0,4214 1,6726 1,9764 03.10.2021
Иново Статус Акции 64.619.382 36,9029 -1,2259 -1,2325 0,1830 3,7861 5,4384 03.10.2021
Генерали БРИК 55.911.552 163,7071 -0,5987 -1,4794 0,3397 18,4351 6,0321 03.10.2021
Генерали Нова ЕУ 25.236.258 127,4054 -0,3791 2,1340 7,2057 17,2567 11,4636 03.10.2021
КБ Публикум - Балансиран 668.989.188 189,6780 -0,4699 1,3977 5,9183 15,4100 10,4618 03.10.2021
КБ Публикум - Обврзници 252.472.785 159,3327 -0,0334 0,2044 1,4969 3,4474 2,7833 03.10.2021
КБ Публикум Паричен 3.362.526.756 131,1246 0,2047 0,3318 0,7987 1,4222 1,0798 03.10.2021
Генерали Кеш Депозит 1.505.049.372 123,9306 0,1565 0,2894 0,6758 1,2576 0,9603 03.10.2021
Генерали Кеш Фонд 151.024.059 1.219,7965 0,2446 0,4197 0,9225 1,3106 1,1268 03.10.2021
Генерали Топ Брендови 327.644.588 151,3477 -1,8614 -1,1398 3,2925 13,6087 10,3314 03.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.841.479.727 139,0141 -2,3648 -0,5668 6,1513 24,5411 15,3815 03.10.2021
ВФП Кеш Депозит 863.514.365 112,5749 0,1740 0,2138 0,5517 0,9813 0,7613 03.10.2021
ВФП 100% БОНД 366.770.744 117,8299 0,1283 0,2398 1,4550 3,7745 1,9177 03.10.2021
КБ Публикум-МБИ 10 811.887.724 235,1892 -2,4633 7,8411 16,0557 24,6206 19,7117 03.10.2021
Граве Глобал 43.656.003 128,2618 -2,7691 0,6269 6,1193 24,3716 15,0494 03.10.2021
ВФП Дивиденда 129.148.958 113,7261 -2,9066 -1,2004 5,7482 03.10.2021
КБ Публикум - Акции 133.492.888 100,2478 -1,3060 -1,0644 0,2424 03.10.2021
КБ Публикум - Златен фонд 145.628.005 84,6445 -6,8052 -11,0279 -15,3596 03.10.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.196.274 60,8420 -0,0317 2,6285 8,0786 13,0461 11,6617 02.10.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 60.163.525 73,8820 -3,0048 -3,4882 -0,4209 1,7614 1,9861 02.10.2021
Иново Статус Акции 64.623.009 36,9050 -0,9573 -1,2327 0,1919 3,7867 5,4444 02.10.2021
Генерали БРИК 55.916.510 163,7216 -0,2401 -1,1810 0,2388 18,5643 6,0415 02.10.2021
Генерали Нова ЕУ 25.238.507 127,4168 -0,2460 2,1362 7,2214 17,2608 11,4736 02.10.2021
КБ Публикум - Балансиран 669.003.374 189,6829 -0,5549 1,4833 5,8959 15,4393 10,4646 02.10.2021
КБ Публикум - Обврзници 252.462.172 159,3260 -0,0756 0,3110 1,4674 3,4906 2,7790 02.10.2021
КБ Публикум Паричен 3.362.393.620 131,1194 0,2037 0,3316 0,8013 1,4217 1,0757 02.10.2021
Генерали Кеш Депозит 1.505.006.514 123,9271 0,1564 0,2896 0,6782 1,2574 0,9575 02.10.2021
Генерали Кеш Фонд 151.017.239 1.219,7414 0,2444 0,4198 0,9220 1,3094 1,1223 02.10.2021
Генерали Топ Брендови 327.673.841 151,3612 -2,1468 -0,8483 3,2229 13,6894 10,3412 02.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.841.589.282 139,0230 -2,9176 -0,3749 6,1248 24,6129 15,3889 02.10.2021
ВФП Кеш Депозит 863.494.639 112,5723 0,1736 0,2140 0,5537 0,9821 0,7590 02.10.2021
ВФП 100% БОНД 366.752.047 117,8239 0,0655 0,3449 1,4225 3,7665 1,9125 02.10.2021
КБ Публикум-МБИ 10 811.921.440 235,1989 -2,2713 7,8411 16,0566 24,6207 19,7166 02.10.2021
Граве Глобал 43.658.891 128,2703 -2,6852 0,6268 6,1287 24,3716 15,0570 02.10.2021
ВФП Дивиденда 129.157.451 113,7336 -3,1956 -0,8139 5,6307 02.10.2021
КБ Публикум - Акции 133.500.237 100,2533 -1,3760 -0,9006 0,2469 02.10.2021
КБ Публикум - Златен фонд 145.637.675 84,6502 -5,6248 -10,7236 -15,3549 02.10.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.224.370 60,8863 0,1886 2,6963 8,1662 12,5846 11,7430 01.10.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 60.261.859 74,0099 -2,8954 -2,9259 -0,3533 1,1354 2,1627 01.10.2021
Иново Статус Акции 64.633.171 36,9108 -1,1838 -1,1860 0,2224 3,3632 5,4609 01.10.2021
Генерали БРИК 55.985.538 163,9237 -0,0373 -0,9031 0,2271 17,9287 6,1724 01.10.2021
Генерали Нова ЕУ 25.252.356 127,4867 0,0429 2,2107 7,3183 16,7755 11,5348 01.10.2021
КБ Публикум - Балансиран 668.927.651 189,7696 -0,1117 1,6071 6,0503 15,2536 10,5151 01.10.2021
КБ Публикум - Обврзници 252.547.415 159,3798 0,0016 0,3501 1,4459 3,4182 2,8137 01.10.2021
КБ Публикум Паричен 3.344.126.532 131,1197 0,2087 0,3359 0,7932 1,4257 1,0760 01.10.2021
Генерали Кеш Депозит 1.505.015.446 123,9278 0,1607 0,2935 0,6721 1,2608 0,9580 01.10.2021
Генерали Кеш Фонд 151.018.638 1.219,7527 0,2516 0,4252 0,9297 1,3137 1,1232 01.10.2021
Генерали Топ Брендови 327.930.244 151,4801 -2,0540 -0,3370 3,1610 13,1078 10,4279 01.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.841.828.283 139,0420 -2,6894 -0,1304 6,0166 24,2648 15,4047 01.10.2021
ВФП Премиум Инвест 1.832.114.024 138,6161 -2,9875 -0,4363 5,6918 23,8842 15,0512 01.10.2021
ВФП Кеш Депозит 863.512.761 112,5747 0,1757 0,2188 0,5446 0,9875 0,7612 01.10.2021
ВФП 100% БОНД 366.965.275 117,8924 0,1568 1,4005 3,7738 1,9718 01.10.2021
КБ Публикум-МБИ 10 813.965.067 235,2097 -1,9160 8,2100 16,3926 23,9282 19,7221 01.10.2021
Граве Глобал 43.667.862 128,2967 -2,3755 1,1174 6,1098 24,6279 15,0807 01.10.2021
ВФП Дивиденда 129.274.990 113,8382 -2,8987 -0,2972 5,4816 01.10.2021
КБ Публикум - Акции 133.334.704 100,3107 -1,0970 -0,9433 0,3034 01.10.2021
КБ Публикум - Златен фонд 145.728.256 84,7187 -5,6635 -9,9349 -15,2874 01.10.2021
Генерали Југоисточна Европа 58.901.717 60,7434 -0,1583 2,4849 7,8529 12,7494 11,4807 30.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 59.517.701 73,4126 -3,2219 -3,4540 -1,3047 0,6412 1,3382 30.09.2021
Иново Статус Акции 64.765.591 36,9864 -1,5206 -1,0087 0,4097 3,7507 5,6769 30.09.2021
Генерали БРИК 55.730.357 163,1911 0,2567 -1,8070 0,5400 17,6908 5,6979 30.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.196.798 127,2062 -0,3142 2,1431 7,4601 16,7669 11,2894 30.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 668.449.600 189,6959 -0,0395 1,7054 6,1800 15,4511 10,4722 30.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 252.450.264 159,3185 -0,0184 0,3268 1,4348 3,4285 2,7741 30.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.114.004.137 131,1183 0,2160 0,3400 0,7267 1,4293 1,0749 30.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.405.066.933 123,9269 0,1670 0,2973 0,6198 1,2640 0,9573 30.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.017.900 1.219,7467 0,2549 0,4294 0,9198 1,3165 1,1227 30.09.2021
Генерали Топ Брендови 323.273.773 150,1815 -3,1455 -0,7700 3,0262 12,3203 9,4812 30.09.2021
ВФП Кеш Депозит 818.660.547 112,5754 0,1853 0,2226 0,4796 0,9917 0,7618 30.09.2021
ВФП 100% БОНД 366.807.588 117,8292 0,0551 0,3109 1,5038 3,8549 1,9171 30.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 816.961.587 236,0910 -1,7144 8,6097 17,8260 25,2483 20,1707 30.09.2021
Граве Глобал 43.838.661 128,7985 -2,3650 1,2995 7,1391 25,2524 15,5308 30.09.2021
ВФП Дивиденда 128.056.862 112,7789 -4,2111 -0,7290 5,1691 30.09.2021
КБ Публикум - Акции 132.764.378 100,0390 -1,4462 -0,9998 30.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 145.146.413 84,3868 -5,9889 -10,1602 30.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 58.832.007 60,6061 -0,5933 2,4638 8,5199 12,7293 11,2288 29.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 59.609.233 73,4523 -2,8946 -3,7141 -0,4599 1,0223 1,3930 29.09.2021
Иново Статус Акции 64.448.055 36,8051 -1,7892 -1,0397 0,1099 3,8460 5,1589 29.09.2021
Генерали БРИК 55.668.495 163,0363 0,2960 -1,9909 0,9270 18,2726 5,5976 29.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.184.428 127,1437 -0,0934 1,7847 7,5635 16,9936 11,2347 29.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 669.219.014 189,9145 0,3523 1,8479 6,4606 15,7590 10,5995 29.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 252.815.476 159,5489 0,1028 0,4829 1,5792 3,5103 2,9228 29.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.112.347.412 131,1127 0,2156 0,3398 0,7280 1,4294 1,0706 29.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.406.025.809 123,9234 0,1676 0,2978 0,6220 1,2648 0,9544 29.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.010.887 1.219,6901 0,2563 0,4298 0,8766 1,3147 1,1180 29.09.2021
Генерали Топ Брендови 323.626.648 151,0114 -2,1911 -0,4791 3,7046 13,1249 10,0862 29.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.842.039.139 139,6106 -2,2327 0,4148 7,0618 24,3984 15,8766 29.09.2021
ВФП Кеш Депозит 816.654.998 112,5725 0,1858 0,2223 0,4804 0,9930 0,7592 29.09.2021
ВФП 100% БОНД 366.724.168 117,8137 0,0834 0,3142 1,4118 3,7805 1,9037 29.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 815.896.487 235,7832 -1,2690 8,6101 17,4546 25,5602 20,0140 29.09.2021
Граве Глобал 43.812.796 128,7225 -1,8581 1,5477 7,1159 25,1817 15,4627 29.09.2021
КБ Публикум - Акции 132.617.760 100,0331 -1,4968 -0,9664 29.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 142.087.790 82,6655 -8,8578 -11,4043 29.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 58.840.524 60,5835 -0,3192 1,9656 8,9173 13,0979 11,1873 28.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 59.834.396 73,5875 -2,2041 -3,4450 0,0251 1,3492 1,5796 28.09.2021
Иново Статус Акции 64.314.481 36,7288 -1,9983 -1,1322 -0,0851 3,2465 4,9409 28.09.2021
Генерали БРИК 55.481.043 162,4774 -0,0567 -2,3829 0,5571 17,0345 5,2356 28.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.089.028 126,6621 -0,4807 1,0218 7,2986 15,7695 10,8134 28.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 668.052.957 189,5920 0,1793 1,7558 6,1579 15,3887 10,4117 28.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 252.430.089 159,3057 -0,0461 0,4029 1,3287 3,2091 2,7659 28.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.422.881.685 131,1083 0,2159 0,3416 0,7293 1,4294 1,0672 28.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.515.767.961 123,9203 0,1684 0,2997 0,6235 1,2653 0,9519 28.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.004.703 1.219,6401 0,2576 0,4302 0,8517 1,3134 1,1139 28.09.2021
Генерали Топ Брендови 320.421.919 150,4785 -2,5451 -0,4372 3,6231 12,2881 9,6977 28.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.823.653.774 138,7128 -2,8676 0,0710 6,8282 22,8409 15,1315 28.09.2021
ВФП Кеш Депозит 800.161.837 112,5704 0,1861 0,2247 0,4818 0,9941 0,7573 28.09.2021
ВФП 100% БОНД 366.708.094 117,7294 0,0167 0,3005 1,3132 3,5779 1,8308 28.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 818.534.603 236,5469 -0,9534 9,9720 17,4196 26,5343 20,4028 28.09.2021
Граве Глобал 44.291.509 130,1290 -0,7925 2,7102 9,4692 27,7414 16,7243 28.09.2021
ВФП Дивиденда 125.813.373 113,2879 -3,2600 0,0079 5,4875 28.09.2021
КБ Публикум - Акции 132.456.814 100,0120 -1,5224 -1,0318 28.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 143.354.195 83,5955 -7,8389 -10,9180 28.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 58.970.550 60,5790 -0,3361 1,5888 9,2322 13,1144 11,1790 27.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.348.238 74,6354 -0,8208 -1,5113 1,0662 3,0120 3,0261 27.09.2021
Иново Статус Акции 64.335.401 36,7407 -1,9741 -1,2639 -0,0560 2,8699 4,9749 27.09.2021
Генерали БРИК 56.154.429 164,4613 1,1806 -1,2856 1,7760 18,7316 6,5206 27.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.160.391 127,0224 -0,2085 1,1239 7,5943 16,6516 11,1286 27.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 669.197.745 189,9995 0,3995 1,8399 6,3845 15,9408 10,6490 27.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 252.704.363 159,4788 0,0723 0,5255 1,4459 3,3170 2,8775 27.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.427.701.107 131,1020 0,2136 0,3414 0,7283 1,4288 1,0623 27.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.618.687.414 123,9179 0,1687 0,3021 0,6251 1,2671 0,9500 27.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.025.176 1.219,8055 0,2760 0,4494 0,8708 1,3310 1,1276 27.09.2021
Генерали Топ Брендови 324.112.486 152,3941 -1,2941 0,6795 4,9329 15,0766 11,0942 27.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.856.182.866 141,2626 -1,0807 1,4842 8,7850 27,2361 17,2478 27.09.2021
ВФП Кеш Депозит 845.968.637 112,5660 0,1835 0,2243 0,4797 0,9940 0,7534 27.09.2021
ВФП 100% БОНД 366.953.201 117,8081 0,0985 0,3693 1,3857 3,7982 1,8988 27.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 816.157.108 236,3451 -1,0421 9,7369 17,3147 25,8724 20,3001 27.09.2021
Граве Глобал 44.526.152 130,8183 -0,2764 3,4772 10,0419 29,6581 17,3426 27.09.2021
ВФП Дивиденда 127.691.139 115,0007 -1,7761 1,6509 7,0752 27.09.2021
КБ Публикум - Акции 133.069.321 100,4889 -1,0432 -0,6737 27.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 144.641.851 84,3464 -6,9989 -10,8549 27.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.347.650 60,4749 -0,5195 1,2768 9,3369 12,9093 10,9880 26.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.540.642 74,3886 -1,1199 -1,5434 1,0976 2,6615 2,6854 26.09.2021
Иново Статус Акции 64.255.684 36,6952 -2,0913 -1,3885 -0,1842 2,7385 4,8449 26.09.2021
Генерали БРИК 55.671.957 163,0822 1,0299 -2,1221 1,0107 17,7256 5,6274 26.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.078.760 126,6128 -0,4968 0,7888 7,2402 16,2651 10,7702 26.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 664.565.574 189,5371 0,2586 1,5901 6,1499 15,6574 10,3797 26.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 251.256.390 159,5798 0,1091 0,5953 1,5508 3,3878 2,9427 26.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.456.725.426 131,0961 0,2127 0,3411 0,7272 1,4278 1,0578 26.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.618.596.916 123,9141 0,1686 0,3027 0,6249 1,2667 0,9469 26.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.018.006 1.219,7476 0,2749 0,4496 0,8710 1,3289 1,1228 26.09.2021
Генерали Топ Брендови 323.505.066 152,3367 -1,0842 0,6323 4,9544 15,0235 11,0523 26.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.853.478.005 141,1530 -0,8503 1,3989 8,7492 27,1294 17,1568 26.09.2021
ВФП Кеш Депозит 845.939.851 112,5621 0,1825 0,2234 0,4776 0,9936 0,7499 26.09.2021
ВФП 100% БОНД 366.072.299 117,9028 0,1505 0,4549 1,5166 3,8871 1,9807 26.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 803.814.365 235,6554 -1,3964 9,4123 16,9677 25,5000 19,9490 26.09.2021
Граве Глобал 44.614.326 131,0774 -0,3555 3,6737 10,2511 29,9064 17,5750 26.09.2021
КБ Публикум - Акции 132.363.936 99,9562 -1,2953 -1,2043 26.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 144.965.469 84,5351 -4,6109 -10,6611 26.09.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.353.192 60,4805 -0,4279 1,2767 9,3373 12,9147 10,9982 25.09.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 61.546.376 74,3955 -0,9791 -1,5435 1,0980 2,6976 2,6949 25.09.2021
Иново Статус Акции 64.259.280 36,6973 -2,0125 -1,3863 -0,1472 2,7392 4,8509 25.09.2021
Генерали БРИК 55.676.888 163,0967 0,4996 -2,1891 2,3820 17,7887 5,6368 25.09.2021
Генерали Нова ЕУ 25.080.994 126,6241 -0,3033 0,7952 7,3031 16,2793 10,7801 25.09.2021
КБ Публикум - Балансиран 664.583.020 189,5420 0,1077 1,5701 6,4628 15,6718 10,3826 25.09.2021
КБ Публикум - Обврзници 251.246.344 159,5734 0,1423 0,5725 1,5674 3,4088 2,9386 25.09.2021
КБ Публикум Паричен 3.456.591.593 131,0911 0,2131 0,3410 0,7277 1,4270 1,0539 25.09.2021
Генерали Кеш Депозит 1.618.535.906 123,9095 0,1684 0,3023 0,6248 1,2653 0,9431 25.09.2021
Генерали Кеш Фонд 151.009.611 1.219,6798 0,2744 0,4489 0,8692 1,3256 1,1171 25.09.2021
Генерали Топ Брендови 323.533.966 152,3503 -1,4699 0,5753 5,9937 15,0446 11,0622 25.09.2021
ВФП Премиум Инвест 1.853.591.423 141,1620 -1,1449 1,3667 9,9075 27,1243 17,1643 25.09.2021
ВФП Кеш Депозит 845.920.411 112,5596 0,1833 0,2231 0,4778 0,9936 0,7476 25.09.2021
ВФП 100% БОНД 366.053.719 117,8968 0,1167 0,4285 1,5381 3,8884 1,9756 25.09.2021
КБ Публикум-МБИ 10 803.847.716 235,6651 -1,7676 9,4122 17,0393 25,4999 19,9539 25.09.2021
Граве Глобал 44.617.343 131,0863 -0,3213 3,6710 10,8330 29,9040 17,5830 25.09.2021
КБ Публикум - Акции 132.370.828 99,9614 -1,6050 -1,2353 25.09.2021
КБ Публикум - Златен фонд 144.970.087 84,5407 -5,1015 -10,7214 25.09.2021
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.