Принос на отворен инвестициски фонд
Назив на отворениот инвестиционен фонд Нето вредност Цена на уделот 3M 6M 1Y YTD Датум на вреднување
Илирика Југоисточна Европа 66.146.703 56,6803 0,1237 1,7548 7,5476 11,6053 4,0238 15.04.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 83.535.095 74,6476 1,0207 3,1968 3,1026 6,8262 3,0429 15.04.2021
Иново Статус Акции 64.662.116 36,8943 0,7191 3,7467 4,7387 9,2986 5,4138 15.04.2021
Генерали БРИК 54.459.575 159,3615 -3,9071 -0,4588 13,4945 22,7907 3,2175 15.04.2021
Генерали Нова ЕУ 23.928.882 119,9941 0,0402 1,1728 10,8518 13,8863 4,9797 15.04.2021
КБ Публикум - Балансиран 571.516.488 180,1423 -0,1699 2,9278 10,0764 15,6336 4,9085 15.04.2021
КБ Публикум - Обврзници 205.527.815 156,2892 -0,3975 0,7067 1,9270 4,9453 0,8200 15.04.2021
КБ Публикум Паричен 3.323.548.998 130,1949 0,0786 0,3644 0,6604 1,3918 0,3631 15.04.2021
Генерали Кеш Депозит 1.518.558.008 123,1864 0,0712 0,3477 0,6151 1,2195 0,3540 15.04.2021
Илирика Кеш Фонд 178.426.638 1.209,6982 0,0877 0,3117 0,4332 1,1141 0,2896 15.04.2021
Генерали Топ Брендови 314.455.414 148,6375 3,2752 7,5042 10,4486 19,0845 8,3556 15.04.2021
ВФП Премиум Инвест 1.588.498.365 133,1927 3,7292 8,7364 18,7005 29,1561 10,5498 15.04.2021
ВФП Кеш Депозит 691.343.704 112,0256 0,0232 0,2298 0,4500 0,8338 0,2697 15.04.2021
КБ Публикум-МБИ 10 792.898.439 205,7636 0,8908 2,4598 11,0031 23,2370 4,7340 15.04.2021
Граве Глобал 40.154.785 122,9219 3,3620 6,6999 15,5622 31,9814 10,2596 15.04.2021
ВФП Дивиденда 50.211.640 109,0319 3,9962 15.04.2021
КБ Публикум - Акции 65.493.458 100,1823 15.04.2021
КБ Публикум - Златен фонд 51.247.326 100,9248 15.04.2021
Илирика Југоисточна Европа 66.337.552 56,7795 0,1943 2,1741 7,4905 10,3695 4,2059 14.04.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 83.903.397 74,5914 1,1617 3,0010 2,8426 5,4197 2,9654 14.04.2021
Иново Статус Акции 64.535.694 36,8221 -0,0600 4,1482 4,2764 8,1600 5,2075 14.04.2021
Генерали БРИК 54.743.576 160,1026 -3,3768 -0,8712 12,7428 19,5846 3,6975 14.04.2021
Генерали Нова ЕУ 24.170.052 120,0487 0,0569 1,2050 10,7198 12,4619 5,0275 14.04.2021
КБ Публикум - Балансиран 572.618.808 180,4873 -0,1155 3,0075 9,9371 14,8427 5,1094 14.04.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.205.921 156,8048 -0,0710 1,1472 2,3215 5,2404 1,1526 14.04.2021
КБ Публикум Паричен 3.328.161.018 130,1880 0,0776 0,3930 0,6586 1,3913 0,3578 14.04.2021
Генерали Кеш Депозит 1.521.597.256 123,1792 0,0694 0,3685 0,6122 1,2180 0,3482 14.04.2021
Илирика Кеш Фонд 178.721.850 1.209,6092 0,0840 0,3161 0,4285 1,1107 0,2822 14.04.2021
Генерали Топ Брендови 313.211.143 148,1693 3,1369 6,7540 9,2676 16,9969 8,0143 14.04.2021
ВФП Премиум Инвест 1.580.228.453 132,5528 3,3329 7,6910 16,3126 25,1731 10,0187 14.04.2021
ВФП Кеш Депозит 701.191.660 112,0208 0,0219 0,2611 0,4487 0,8325 0,2654 14.04.2021
КБ Публикум-МБИ 10 791.112.685 205,3002 0,2771 2,0031 10,1935 22,1856 4,4981 14.04.2021
Граве Глобал 40.189.217 123,0273 3,7555 7,0071 15,3798 32,7447 10,3541 14.04.2021
ВФП Дивиденда 50.063.431 108,7128 4,4471 14.04.2021
КБ Публикум - Акции 65.109.935 100,1015 14.04.2021
КБ Публикум - Златен фонд 50.685.833 99,8970 14.04.2021
Илирика Југоисточна Европа 66.372.646 56,8095 0,4381 2,2153 7,9589 10,8961 4,2610 13.04.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.235.976 74,8888 1,8592 3,7375 3,1293 7,6169 3,3759 13.04.2021
Иново Статус Акции 64.427.605 36,7605 -0,2304 4,5179 4,1244 8,2710 5,0315 13.04.2021
Генерали БРИК 54.401.277 158,9717 -4,0678 -0,3260 12,5317 19,4653 2,9650 13.04.2021
Генерали Нова ЕУ 24.138.284 119,8909 -0,0838 1,3736 11,1811 12,5935 4,8894 13.04.2021
КБ Публикум - Балансиран 572.144.364 180,2978 -0,2224 3,4054 10,0256 15,1464 4,9991 13.04.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.272.859 156,8557 -0,0315 1,2033 2,7281 5,4495 1,1854 13.04.2021
КБ Публикум Паричен 3.375.718.769 130,1826 0,0773 0,4024 0,6579 1,3920 0,3536 13.04.2021
Генерали Кеш Депозит 1.609.537.353 123,1750 0,0692 0,3756 0,6117 1,2190 0,3448 13.04.2021
Илирика Кеш Фонд 178.925.060 1.209,5568 0,0839 0,3148 0,4276 1,1104 0,2779 13.04.2021
Генерали Топ Брендови 314.195.003 148,5816 3,4146 7,0605 9,2668 19,0918 8,3149 13.04.2021
ВФП Премиум Инвест 1.574.977.677 132,2088 3,0582 7,7320 15,6154 26,6704 9,7331 13.04.2021
ВФП Кеш Депозит 764.011.085 112,0179 0,0213 0,2711 0,4492 0,8328 0,2628 13.04.2021
КБ Публикум-МБИ 10 790.112.076 205,0702 0,1608 2,8014 10,0511 22,4741 4,3811 13.04.2021
Граве Глобал 40.059.938 122,6315 3,4151 6,8765 14,5846 33,6120 9,9991 13.04.2021
ВФП Дивиденда 49.871.353 108,9471 4,6650 13.04.2021
КБ Публикум - Акции 64.427.605 100,1600 13.04.2021
КБ Публикум - Златен фонд 50.711.223 100,0655 13.04.2021
Илирика Југоисточна Европа 66.103.047 56,5865 0,0343 2,2011 6,4548 10,2490 3,8517 12.04.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.243.896 74,9153 1,8857 3,8175 2,3151 7,3522 3,4125 12.04.2021
Иново Статус Акции 64.412.688 36,7520 -0,2570 4,7039 3,8362 8,3564 5,0072 12.04.2021
Генерали БРИК 54.245.890 158,5847 -4,1378 -0,7426 12,0701 19,1631 2,7144 12.04.2021
Генерали Нова ЕУ 24.079.847 119,6056 -0,3408 1,1243 10,6268 12,2710 4,6398 12.04.2021
КБ Публикум - Балансиран 571.955.176 180,2382 -0,2141 3,5350 9,5471 15,0323 4,9644 12.04.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.187.277 156,7907 0,0001 1,2502 2,2334 5,4346 1,1435 12.04.2021
КБ Публикум Паричен 3.569.195.307 130,1781 0,0775 0,4009 0,6572 1,3926 0,3501 12.04.2021
Генерали Кеш Депозит 1.609.486.499 123,1712 0,0695 0,3760 0,6125 1,2211 0,3417 12.04.2021
Илирика Кеш Фонд 178.918.024 1.209,5092 0,0832 0,3184 0,4279 1,1105 0,2740 12.04.2021
Генерали Топ Брендови 313.794.416 148,6461 3,5770 7,4888 9,0418 19,1741 8,3619 12.04.2021
ВФП Премиум Инвест 1.574.842.842 132,2494 3,1416 7,9682 15,0062 26,3179 9,7668 12.04.2021
ВФП Кеш Депозит 763.069.186 112,0176 0,0229 0,2723 0,4519 0,8356 0,2625 12.04.2021
КБ Публикум-МБИ 10 789.530.422 204,9192 0,0830 3,7475 8,8259 22,1618 4,3042 12.04.2021
Граве Глобал 40.137.616 122,8693 3,6089 7,4521 15,6606 33,8540 10,2124 12.04.2021
ВФП Дивиденда 49.893.083 109,0031 4,8844 12.04.2021
КБ Публикум - Акции 64.286.655 100,1383 12.04.2021
КБ Публикум - Акции 64.286.655 100,1383 12.04.2021
КБ Публикум - Златен фонд 50.001.670 99,5428 12.04.2021
Илирика Југоисточна Европа 65.995.086 56,4958 -0,1453 2,2626 6,2277 10,0613 3,6852 11.04.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.146.396 74,6126 1,6227 3,1702 2,6212 6,9080 2,9946 11.04.2021
Иново Статус Акции 64.361.849 36,7128 -0,3377 4,5430 3,5841 8,2367 4,8952 11.04.2021
Генерали БРИК 54.756.608 160,2068 -4,3191 1,9260 13,7569 20,3716 3,7650 11.04.2021
Генерали Нова ЕУ 24.085.218 119,6387 -0,1084 2,0163 10,3411 12,2925 4,6688 11.04.2021
КБ Публикум - Балансиран 570.374.099 179,9096 -0,4181 3,8327 9,4417 14,8233 4,7730 11.04.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.374.013 156,9327 -0,1169 1,3795 2,3573 5,5386 1,2351 11.04.2021
КБ Публикум Паричен 3.565.528.628 130,1728 0,0775 0,4043 0,6566 1,3929 0,3460 11.04.2021
Генерали Кеш Депозит 1.609.456.253 123,1664 0,0690 0,3784 0,6112 1,2213 0,3378 11.04.2021
Илирика Кеш Фонд 179.191.181 1.209,4496 0,0814 0,3166 0,4259 1,1096 0,2690 11.04.2021
Генерали Топ Брендови 313.486.344 148,6076 2,9953 7,5245 10,0243 19,1335 8,3338 11.04.2021
ВФП Премиум Инвест 1.582.543.738 132,7053 3,3695 8,3562 16,3281 26,7452 10,1452 11.04.2021
ВФП Кеш Депозит 762.937.159 112,0143 0,0221 0,2765 0,4520 0,8353 0,2596 11.04.2021
КБ Публикум-МБИ 10 786.652.044 204,1721 -0,1688 3,1892 8,4247 21,7113 3,9239 11.04.2021
Граве Глобал 40.056.680 122,6215 3,7066 7,0035 16,3258 33,5756 9,9901 11.04.2021
ВФП Дивиденда 49.913.416 109,1851 4,7485 11.04.2021
КБ Публикум - Акции 63.032.122 100,0506 11.04.2021
КБ Публикум - Златен фонд 49.699.335 99,9121 11.04.2021
Илирика Југоисточна Европа 66.001.246 56,5010 -0,1319 2,2620 6,2271 10,0633 3,6948 10.04.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.154.050 74,6194 0,7092 3,1696 2,6207 6,5086 3,0040 10.04.2021
Иново Статус Акции 64.363.845 36,7140 -0,2177 4,4549 3,5822 8,2358 4,8986 10.04.2021
Генерали БРИК 54.761.421 160,2209 -2,4638 1,2744 13,7569 19,8225 3,7741 10.04.2021
Генерали Нова ЕУ 24.087.343 119,6493 -0,0054 2,0943 10,3411 12,2978 4,6780 10.04.2021
КБ Публикум - Балансиран 570.383.766 179,9126 -0,1513 3,9534 9,4425 14,7132 4,7748 10.04.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.361.238 156,9229 0,0555 1,3170 2,3570 5,3517 1,2288 10.04.2021
КБ Публикум Паричен 3.565.396.053 130,1679 0,0765 0,4045 0,6563 1,3936 0,3423 10.04.2021
Генерали Кеш Депозит 1.609.404.176 123,1624 0,0690 0,3790 0,6105 1,2222 0,3345 10.04.2021
Илирика Кеш Фонд 179.183.952 1.209,4008 0,0808 0,3161 0,4248 1,1096 0,2650 10.04.2021
Генерали Топ Брендови 313.514.694 148,6210 3,4728 6,9250 10,0248 18,8177 8,3436 10.04.2021
ВФП Премиум Инвест 1.582.642.997 132,7138 3,6061 7,9042 16,3281 26,4303 10,1523 10.04.2021
ВФП Кеш Депозит 762.922.572 112,0121 0,0220 0,2779 0,4530 0,8359 0,2576 10.04.2021
КБ Публикум-МБИ 10 786.683.767 204,1804 -0,2201 3,7023 8,4246 21,7112 3,9282 10.04.2021
Граве Глобал 40.059.269 122,6295 4,2772 7,7106 16,3257 33,5759 9,9973 10.04.2021
ВФП Дивиденда 49.916.792 109,1925 5,0384 10.04.2021
КБ Публикум - Акции 63.033.295 100,0525 10.04.2021
КБ Публикум - Златен фонд 49.700.535 99,9145 10.04.2021
Илирика Југоисточна Европа 65.973.667 56,4838 -0,1781 2,2002 6,1716 10,4576 3,6632 09.04.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.219.618 74,6811 1,2338 3,3218 2,5772 7,0114 3,0892 09.04.2021
Иново Статус Акции 64.364.003 36,7141 -0,2090 4,4528 3,5773 8,2638 4,8989 09.04.2021
Генерали БРИК 54.803.911 160,3452 -2,8086 1,3440 13,6652 19,9306 3,8546 09.04.2021
Генерали Нова ЕУ 24.081.423 119,6199 -0,2911 2,0601 10,2728 12,3059 4,6523 09.04.2021
КБ Публикум - Балансиран 570.484.364 179,9444 -0,0652 3,9708 9,4249 14,7435 4,7933 09.04.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.388.422 156,9482 0,1334 1,3403 2,3228 5,3767 1,2451 09.04.2021
КБ Публикум Паричен 3.646.007.811 130,1617 0,0757 0,4032 0,6548 1,3936 0,3375 09.04.2021
Генерали Кеш Депозит 1.609.337.564 123,1573 0,0713 0,3782 0,6090 1,2225 0,3303 09.04.2021
Илирика Кеш Фонд 179.174.424 1.209,3365 0,0791 0,3118 0,4224 1,1083 0,2596 09.04.2021
Генерали Топ Брендови 313.723.749 148,7201 4,0298 6,9868 9,9972 18,9059 8,4159 09.04.2021
ВФП Премиум Инвест 1.583.486.278 132,7874 4,4941 7,9571 16,3126 26,5307 10,2134 09.04.2021
ВФП Кеш Депозит 762.854.615 112,0086 0,0261 0,2775 0,4529 0,8357 0,2545 09.04.2021
КБ Публикум-МБИ 10 786.711.172 204,1880 -0,3279 3,7021 8,4241 22,1421 3,9320 09.04.2021
Граве Глобал 40.060.237 122,6324 5,0680 7,7063 16,3208 33,5706 9,9999 09.04.2021
ВФП Дивиденда 49.980.542 109,3319 5,4730 09.04.2021
КБ Публикум - Акции 62.280.134 100,0677 09.04.2021
КБ Публикум - Златен фонд 49.712.452 99,9384 09.04.2021
Илирика Југоисточна Европа 66.021.146 56,5253 -0,3368 2,9305 5,8457 12,0158 3,7394 08.04.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.477.754 74,6635 1,1079 3,4956 2,7678 7,7335 3,0649 08.04.2021
Иново Статус Акции 64.402.777 36,7362 -0,1438 4,5058 4,0689 8,5345 4,9621 08.04.2021
Генерали БРИК 55.139.514 161,3462 -0,5180 2,0640 14,7781 21,4420 4,5030 08.04.2021
Генерали Нова ЕУ 24.103.801 119,5825 0,0262 1,9766 10,1968 13,0649 4,6196 08.04.2021
КБ Публикум - Балансиран 570.348.887 179,9016 0,1728 3,9639 9,3832 15,3144 4,7683 08.04.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.441.482 156,9931 0,3786 1,4052 2,4306 5,8391 1,2740 08.04.2021
КБ Публикум Паричен 3.643.317.909 130,1585 0,0772 0,4017 0,6562 1,3959 0,3350 08.04.2021
Генерали Кеш Депозит 1.584.645.931 123,1537 0,0713 0,3766 0,6082 1,2246 0,3274 08.04.2021
Илирика Кеш Фонд 179.168.335 1.209,2954 0,0792 0,3116 0,4220 1,1090 0,2562 08.04.2021
Генерали Топ Брендови 312.581.265 148,1920 4,6883 6,6571 10,0861 19,0717 8,0309 08.04.2021
ВФП Премиум Инвест 1.589.361.840 132,3434 4,8059 7,6247 16,7923 27,5994 9,8449 08.04.2021
ВФП Кеш Депозит 786.854.129 112,0070 0,0274 0,2761 0,4549 0,8368 0,2530 08.04.2021
ВФП 100% БОНД 376.812.382 116,1764 0,2033 0,5744 2,0334 6,5619 0,4875 08.04.2021
КБ Публикум-МБИ 10 773.071.914 203,4421 -0,5145 3,3192 7,6875 21,4302 3,5524 08.04.2021
Граве Глобал 39.887.406 122,1034 5,3905 7,2248 16,7884 35,4126 9,5254 08.04.2021
ВФП Дивиденда 49.806.283 108,9538 6,8739 08.04.2021
КБ Публикум - Акции 61.687.774 100,0153 08.04.2021
КБ Публикум - Златен фонд 49.526.151 99,8854 08.04.2021
Илирика Југоисточна Европа 65.850.810 56,3792 -0,1695 3,1198 5,1925 11,1952 3,4712 07.04.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.459.235 74,6345 2,4310 3,8662 2,7989 7,7930 3,0249 07.04.2021
Иново Статус Акции 64.565.123 36,8288 0,1438 4,4060 3,6908 9,0219 5,2266 07.04.2021
Генерали БРИК 55.108.796 161,2680 -1,4843 2,8849 15,5956 21,6740 4,4523 07.04.2021
Генерали Нова ЕУ 24.022.057 119,1770 -0,2223 2,6199 9,8160 12,3826 4,2648 07.04.2021
КБ Публикум - Балансиран 569.181.312 179,7728 0,3510 4,2467 9,3749 15,0435 4,6933 07.04.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.535.002 157,0642 0,2952 1,4637 2,6072 5,6571 1,3199 07.04.2021
КБ Публикум Паричен 3.459.745.037 130,1388 0,0664 0,3890 0,6444 1,3854 0,3198 07.04.2021
Генерали Кеш Депозит 1.544.373.922 123,1387 0,0632 0,3661 0,5987 1,2169 0,3152 07.04.2021
Илирика Кеш Фонд 179.140.106 1.209,1048 0,0671 0,2992 0,4094 1,0972 0,2404 07.04.2021
Генерали Топ Брендови 312.265.684 147,9862 4,8723 7,1152 10,5510 19,3781 7,8808 07.04.2021
ВФП Премиум Инвест 1.581.494.702 131,8837 6,2552 7,7515 17,2117 27,6955 9,4633 07.04.2021
ВФП Кеш Депозит 816.880.199 111,9928 0,0180 0,2642 0,4453 0,8271 0,2403 07.04.2021
ВФП 100% БОНД 377.166.832 116,2869 0,1569 0,6901 2,2523 6,5155 0,5831 07.04.2021
КБ Публикум-МБИ 10 764.376.658 203,2749 -0,5536 3,1403 6,8270 20,7045 3,4673 07.04.2021
Граве Глобал 39.940.976 122,2673 7,0419 8,5963 17,9030 36,2399 9,6724 07.04.2021
ВФП Дивиденда 49.701.888 108,7255 7,2855 07.04.2021
КБ Публикум - Акции 60.374.914 99,9940 07.04.2021
КБ Публикум - Златен фонд 46.429.998 99,8980 07.04.2021
Илирика Југоисточна Европа 65.905.761 56,2172 -0,3312 2,8201 5,2313 13,6886 3,1739 06.04.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.586.164 74,7767 2,0385 3,8293 3,8196 8,5156 3,2211 06.04.2021
Иново Статус Акции 64.567.319 36,8300 0,1438 4,6432 3,9556 9,7751 5,2301 06.04.2021
Генерали БРИК 55.268.309 161,7648 -1,1895 4,0486 16,3536 23,0081 4,7741 06.04.2021
Генерали Нова ЕУ 23.951.808 118,8320 -0,5202 3,0978 9,2743 14,7064 3,9630 06.04.2021
КБ Публикум - Балансиран 566.706.627 179,4327 0,1592 4,2528 9,0366 16,2808 4,4953 06.04.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.363.321 156,9037 0,1998 1,3752 1,8865 5,6337 1,2164 06.04.2021
КБ Публикум Паричен 3.466.434.541 130,1155 0,0523 0,3748 0,6302 1,3721 0,3019 06.04.2021
Генерали Кеш Депозит 1.543.931.831 123,1214 0,0524 0,3554 0,5875 1,2074 0,3011 06.04.2021
Илирика Кеш Фонд 180.323.421 1.208,8817 0,0529 0,2688 0,3945 1,0827 0,2219 06.04.2021
Генерали Топ Брендови 311.466.234 147,6824 4,6476 7,6082 10,8292 18,9674 7,6594 06.04.2021
ВФП Премиум Инвест 1.580.964.211 131,9726 6,3199 8,4081 17,6335 29,1215 9,5371 06.04.2021
ВФП Кеш Депозит 816.080.374 111,9758 0,0051 0,2518 0,4334 0,8152 0,2251 06.04.2021
ВФП 100% БОНД 377.130.292 116,2117 0,0969 0,5913 2,2034 6,7984 0,5180 06.04.2021
КБ Публикум-МБИ 10 763.677.416 203,0100 -0,6872 3,0018 8,8695 25,0760 3,3324 06.04.2021
Граве Глобал 39.966.670 122,3460 7,1039 9,8039 17,6161 42,6611 9,7430 06.04.2021
ВФП Дивиденда 49.139.589 108,5702 7,1249 06.04.2021
КБ Публикум - Акции 59.978.837 100,0025 06.04.2021
КБ Публикум - Златен фонд 46.447.937 100,0012 06.04.2021
Илирика Југоисточна Европа 66.002.753 56,3199 -0,1585 3,3120 4,6480 16,8034 3,3624 05.04.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.726.539 74,7092 1,9370 3,7055 2,5287 11,6945 3,1280 05.04.2021
Иново Статус Акции 64.582.676 36,8388 0,1642 4,3421 3,6303 10,5420 5,2552 05.04.2021
Генерали БРИК 55.842.144 163,5085 0,3493 5,4525 17,2117 27,5384 5,9035 05.04.2021
Генерали Нова ЕУ 23.965.098 118,8979 -0,4226 3,2092 9,0790 18,0569 4,0207 05.04.2021
КБ Публикум - Балансиран 565.876.557 179,1718 0,1237 4,3788 8,8123 18,3996 4,3433 05.04.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.382.102 156,9940 0,4395 1,4404 1,8689 7,2574 1,2746 05.04.2021
КБ Публикум Паричен 3.431.354.340 130,0954 0,0406 0,3462 0,6185 1,3616 0,2864 05.04.2021
Генерали Кеш Депозит 1.542.371.650 123,1070 0,0440 0,3345 0,5786 1,2009 0,2894 05.04.2021
Илирика Кеш Фонд 180.806.780 1.208,6974 0,0408 0,2407 0,3822 1,0725 0,2067 05.04.2021
Генерали Топ Брендови 310.999.325 147,4824 4,9107 7,9751 9,8767 22,4783 7,5136 05.04.2021
ВФП Премиум Инвест 1.574.737.856 131,4815 6,2128 9,4733 16,6350 34,3733 9,1295 05.04.2021
ВФП Кеш Депозит 815.988.152 111,9624 -0,0046 0,2252 0,4250 0,8069 0,2131 05.04.2021
ВФП 100% БОНД 376.893.113 116,1484 0,1902 0,4574 2,1687 7,2018 0,4633 05.04.2021
КБ Публикум-МБИ 10 744.169.693 202,8719 -0,7587 2,9277 8,0315 30,2263 3,2621 05.04.2021
Граве Глобал 39.478.017 120,8501 5,7875 8,8276 17,2553 41,6209 8,4012 05.04.2021
ВФП Дивиденда 49.199.261 108,7021 7,8421 05.04.2021
КБ Публикум - Акции 59.724.418 100,0035 05.04.2021
КБ Публикум - Златен фонд 46.198.493 100,0024 05.04.2021
Илирика Југоисточна Европа 66.292.150 56,2890 -0,1743 3,4194 4,6056 16,7279 3,3057 04.04.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.484.166 74,1876 1,6539 2,4883 2,1128 10,9039 2,4080 04.04.2021
Иново Статус Акции 64.572.338 36,8343 -0,0811 5,2583 3,5984 10,5242 5,2424 04.04.2021
Генерали БРИК 55.702.789 163,1385 0,6899 5,5910 18,0341 27,2389 5,6638 04.04.2021
Генерали Нова ЕУ 23.949.717 118,8315 -0,5821 3,6331 9,3755 17,9810 3,9626 04.04.2021
КБ Публикум - Балансиран 565.442.114 179,0765 -0,0680 4,2517 8,9606 18,3374 4,2878 04.04.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.379.187 156,9926 0,3793 1,3137 1,9228 7,2654 1,2737 04.04.2021
КБ Публикум Паричен 3.556.833.150 130,0906 0,0409 0,3278 0,6189 1,3624 0,2827 04.04.2021
Генерали Кеш Депозит 1.600.860.322 123,1028 0,0441 0,3209 0,5786 1,2016 0,2859 04.04.2021
Илирика Кеш Фонд 181.856.460 1.208,6472 0,0398 0,2359 0,3814 1,0720 0,2025 04.04.2021
Генерали Топ Брендови 308.515.660 146,5102 4,9456 7,3801 9,9868 21,6604 6,8049 04.04.2021
ВФП Премиум Инвест 1.568.373.595 130,9501 5,8339 8,9169 17,3241 33,8215 8,6884 04.04.2021
ВФП Кеш Депозит 780.823.185 111,9591 -0,0053 0,2054 0,4260 0,8067 0,2102 04.04.2021
ВФП 100% БОНД 376.652.881 116,1454 0,0688 0,3534 2,2855 7,2043 0,4607 04.04.2021
КБ Публикум-МБИ 10 743.333.332 202,6439 -1,6956 3,0616 7,3802 30,0740 3,1461 04.04.2021
Граве Глобал 39.480.569 120,8579 4,6765 8,6525 17,2000 41,6211 8,4082 04.04.2021
ВФП Дивиденда 48.647.184 107,5369 8,0122 04.04.2021
КБ Публикум - Акции 59.724.998 100,0044 04.04.2021
КБ Публикум - Златен фонд 46.199.050 100,0036 04.04.2021
Илирика Југоисточна Европа 66.298.265 56,2942 -0,2670 3,4187 4,6050 16,7280 3,3152 03.04.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.491.835 74,1943 2,5080 2,4877 2,1120 11,5264 2,4172 03.04.2021
Иново Статус Акции 64.574.376 36,8355 -0,1071 5,2509 3,5965 10,5235 5,2458 03.04.2021
Генерали БРИК 55.707.695 163,1528 -0,2127 5,7815 18,0340 28,0978 5,6731 03.04.2021
Генерали Нова ЕУ 23.951.829 118,8420 -0,6424 4,1424 9,3754 17,9830 3,9718 03.04.2021
КБ Публикум - Балансиран 565.451.384 179,0795 -0,1876 4,4134 8,9613 18,5127 4,2896 03.04.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.366.290 156,9828 0,2862 1,3729 1,9217 7,5604 1,2674 03.04.2021
КБ Публикум Паричен 3.556.696.676 130,0856 0,0411 0,3262 0,6186 1,3629 0,2788 03.04.2021
Генерали Кеш Депозит 1.600.807.980 123,0987 0,0444 0,3188 0,5779 1,2025 0,2826 03.04.2021
Илирика Кеш Фонд 181.849.151 1.208,5987 0,0394 0,2348 0,3806 1,0717 0,1985 03.04.2021
Генерали Топ Брендови 308.543.539 146,5234 4,5194 6,9491 9,9874 22,1570 6,8145 03.04.2021
ВФП Премиум Инвест 1.568.468.796 130,9584 5,5570 8,7091 17,3241 34,2381 8,6953 03.04.2021
ВФП Кеш Депозит 780.809.689 111,9572 -0,0043 0,2028 0,4272 0,8078 0,2085 03.04.2021
ВФП 100% БОНД 376.635.533 116,1401 -0,0040 0,4464 2,2862 7,6816 0,4561 03.04.2021
КБ Публикум-МБИ 10 743.363.099 202,6520 -1,8494 3,1624 7,3800 30,0734 3,1502 03.04.2021
Граве Глобал 39.483.114 120,8657 3,8893 8,4289 17,1998 41,6215 8,4152 03.04.2021
ВФП Дивиденда 48.650.479 107,5442 7,2264 03.04.2021
КБ Публикум - Акции 59.725.579 100,0054 03.04.2021
КБ Публикум - Златен фонд 46.199.606 100,0048 03.04.2021
Илирика Југоисточна Европа 66.288.093 56,2896 -0,1972 3,4002 4,5877 20,1822 3,3068 02.04.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.574.684 74,2723 2,1764 2,5853 2,2989 13,5455 2,5249 02.04.2021
Иново Статус Акции 64.572.311 36,8343 -0,1643 5,2451 3,5879 11,8421 5,2424 02.04.2021
Генерали БРИК 55.768.695 163,3315 0,3909 5,8880 18,2818 27,4633 5,7888 02.04.2021
Генерали Нова ЕУ 23.950.454 118,8352 -0,5099 4,1272 9,3632 18,9507 3,9658 02.04.2021
КБ Публикум - Балансиран 565.582.747 179,1220 -0,1092 4,4373 9,0120 19,1932 4,3143 02.04.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.417.662 157,0218 0,3507 1,4051 1,9939 7,4129 1,2926 02.04.2021
КБ Публикум Паричен 3.572.310.158 130,0771 0,0387 0,3235 0,6155 1,3615 0,2723 02.04.2021
Генерали Кеш Депозит 1.600.724.364 123,0923 0,0428 0,3173 0,5753 1,2019 0,2774 02.04.2021
Илирика Кеш Фонд 181.836.893 1.208,5172 0,0363 0,2310 0,3771 1,0687 0,1917 02.04.2021
Генерали Топ Брендови 308.779.070 146,6353 4,2993 7,0213 10,1397 21,4986 6,8961 02.04.2021
ВФП Премиум Инвест 1.568.904.085 130,9996 5,4794 8,7364 17,4211 33,1609 8,7295 02.04.2021
ВФП Кеш Депозит 780.776.612 111,9524 -0,0060 0,2013 0,4260 0,8066 0,2042 02.04.2021
ВФП 100% БОНД 376.736.996 116,1714 0,0254 0,4784 2,3111 7,7572 0,4832 02.04.2021
КБ Публикум-МБИ 10 743.387.875 202,6588 -1,9011 3,1618 7,3793 37,9225 3,1537 02.04.2021
Граве Глобал 39.482.216 120,8630 3,5748 8,4196 17,1895 42,7601 8,4128 02.04.2021
ВФП Дивиденда 48.706.468 107,6710 6,6526 02.04.2021
КБ Публикум - Акции 59.726.160 100,0064 02.04.2021
КБ Публикум - Златен фонд 46.200.162 100,0060 02.04.2021
Илирика Југоисточна Европа 67.155.180 56,3206 0,1472 3,3637 4,1422 19,7345 3,3637 01.04.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.782.973 74,3831 2,1203 2,6778 1,6454 14,9706 2,6778 01.04.2021
Иново Статус Акции 64.562.805 36,8289 -0,4600 5,2269 3,1339 11,2209 5,2269 01.04.2021
Генерали БРИК 55.839.044 163,5522 0,8614 6,0217 17,6614 30,4192 5,9318 01.04.2021
Генерали Нова ЕУ 23.941.977 118,7931 -0,4935 4,0810 8,8123 18,4465 3,9290 01.04.2021
КБ Публикум - Балансиран 561.275.801 178,9430 -0,0139 4,3320 8,6782 19,0621 4,2101 01.04.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.525.845 157,1082 0,5610 1,4679 1,9442 7,4927 1,3483 01.04.2021
КБ Публикум Паричен 3.322.883.609 130,0878 0,0516 0,3358 0,6275 1,3750 0,2805 01.04.2021
Генерали Кеш Депозит 1.497.814.713 123,1005 0,0532 0,3276 0,5848 1,2133 0,2841 01.04.2021
Илирика Кеш Фонд 182.774.784 1.208,6292 0,0491 0,2010 0,3898 1,0857 0,2010 01.04.2021
Генерали Топ Брендови 309.186.705 146,8386 4,4515 7,1603 9,6421 23,4079 7,0443 01.04.2021
ВФП Премиум Инвест 1.570.954.742 131,1512 5,8311 8,8553 17,2126 34,9925 8,8553 01.04.2021
ВФП Кеш Депозит 780.640.439 111,9649 0,0065 0,2154 0,4405 0,8210 0,2154 01.04.2021
ВФП 100% БОНД 378.291.660 116,2641 0,2750 0,5633 2,3405 7,8536 0,5633 01.04.2021
КБ Публикум-МБИ 10 735.251.795 202,0830 -1,4644 2,8647 6,4743 36,9196 2,8606 01.04.2021
Граве Глобал 39.497.365 120,9094 5,0452 8,4544 17,4519 39,6397 8,4544 01.04.2021
ВФП Дивиденда 48.783.536 107,9223 6,9332 01.04.2021
КБ Публикум - Акции 59.576.728 100,0073 01.04.2021
КБ Публикум - Златен фонд 46.200.719 100,0072 01.04.2021
Илирика Југоисточна Европа 66.750.065 55,8479 -0,3714 2,4920 3,6626 16,7016 2,4962 31.03.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 83.837.034 73,7917 1,3351 1,9360 1,1609 12,0213 1,8615 31.03.2021
Иново Статус Акции 64.661.917 36,8854 -0,1643 5,2494 3,4674 10,1514 5,3884 31.03.2021
Генерали БРИК 55.675.045 163,1946 1,7399 5,7002 17,6933 27,4349 5,7002 31.03.2021
Генерали Нова ЕУ 23.902.356 118,5965 -0,2419 3,7570 8,8638 17,5123 3,7570 31.03.2021
КБ Публикум - Балансиран 557.434.146 178,7586 0,2156 4,1027 8,7945 17,9307 4,1027 31.03.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.506.611 157,0936 0,6337 1,3389 1,9841 7,6932 1,3389 31.03.2021
КБ Публикум Паричен 3.207.871.379 130,1419 0,0982 0,3222 0,6740 1,4223 0,3222 31.03.2021
Генерали Кеш Депозит 1.300.894.412 123,1414 0,0910 0,3174 0,6222 1,2524 0,3174 31.03.2021
Илирика Кеш Фонд 183.183.993 1.209,0910 0,0912 0,1534 0,4314 1,1319 0,2393 31.03.2021
Генерали Топ Брендови 306.620.620 145,9990 5,4866 6,4322 9,1923 20,2677 6,4322 31.03.2021
ВФП Премиум Инвест 1.563.730.714 130,7225 7,5253 8,3977 16,7560 30,7637 8,4995 31.03.2021
ВФП Кеш Депозит 685.077.216 112,0119 0,0527 0,1998 0,4862 0,8681 0,2574 31.03.2021
ВФП 100% БОНД 377.879.518 116,1975 0,3797 0,3989 2,4167 7,7165 0,5057 31.03.2021
КБ Публикум-МБИ 10 729.043.127 200,7197 -2,8169 2,1667 6,4835 32,3334 2,1667 31.03.2021
Граве Глобал 39.477.405 120,8483 5,0230 8,1937 17,5210 38,0535 8,3996 31.03.2021
ВФП Дивиденда 47.995.640 107,4064 8,4287 31.03.2021
Илирика Југоисточна Европа 66.480.770 55,6234 -0,8849 2,5482 3,4613 19,5971 2,0841 30.03.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 83.608.033 73,5690 1,6875 1,6948 1,1828 12,5705 1,5540 30.03.2021
Иново Статус Акции 64.574.394 36,8355 -0,2994 5,1133 3,3274 12,2486 5,2458 30.03.2021
Генерали БРИК 55.369.859 162,3146 1,1913 4,9710 17,0587 28,3893 5,1302 30.03.2021
Генерали Нова ЕУ 23.852.792 118,3753 -0,4280 3,5140 8,6607 19,0083 3,5634 30.03.2021
КБ Публикум - Балансиран 562.103.150 178,6551 0,1576 3,8472 8,7315 19,5436 4,0424 30.03.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.467.868 157,0649 0,6153 0,8828 1,9655 7,9315 1,3204 30.03.2021
КБ Публикум Паричен 3.104.705.542 130,1724 0,1217 0,3495 0,6976 1,4509 0,3457 30.03.2021
Генерали Кеш Депозит 1.302.626.609 123,1635 0,1089 0,3392 0,6402 1,2747 0,3354 30.03.2021
Илирика Кеш Фонд 183.222.107 1.209,3407 0,1161 0,1784 0,4550 1,1570 0,2600 30.03.2021
Генерали Топ Брендови 251.143.456 145,7702 5,3213 6,1278 9,0211 19,6609 6,2654 30.03.2021
ВФП Премиум Инвест 1.557.443.602 130,9410 7,7050 8,3848 16,9512 31,4850 8,6809 30.03.2021
ВФП Кеш Депозит 679.184.776 112,0381 0,0761 0,2259 0,5097 0,8948 0,2809 30.03.2021
ВФП 100% БОНД 377.508.918 116,0835 0,2812 0,2233 2,3162 7,5880 0,4071 30.03.2021
КБ Публикум-МБИ 10 732.616.429 200,3726 -2,9849 1,9860 6,2994 40,9302 1,9900 30.03.2021
Граве Глобал 39.270.912 120,2161 4,4736 7,6091 16,9063 39,6553 7,8325 30.03.2021
ВФП Дивиденда 47.311.854 107,2358 8,2564 30.03.2021
Илирика Југоисточна Европа 66.440.313 55,4589 -1,1873 2,5427 3,5313 21,3816 1,7822 29.03.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.433.617 73,8480 2,0637 2,1166 1,7079 16,2646 1,9392 29.03.2021
Иново Статус Акции 64.450.346 36,7647 -0,4910 5,1252 3,7320 12,8638 5,0435 29.03.2021
Генерали БРИК 55.101.255 161,5389 0,7077 5,0300 17,1863 28,0300 4,6278 29.03.2021
Генерали Нова ЕУ 23.816.157 118,2034 -0,5726 3,3227 8,7670 18,5114 3,4131 29.03.2021
КБ Публикум - Балансиран 561.212.738 178,3895 0,0087 4,0929 8,7342 18,9565 3,8878 29.03.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.478.490 157,0684 0,6175 0,8537 1,9010 6,1723 1,3226 29.03.2021
КБ Публикум Паричен 3.288.044.615 130,1651 0,1161 0,3493 0,6963 1,4501 0,3401 29.03.2021
Генерали Кеш Депозит 1.302.561.185 123,1574 0,1040 0,3388 0,6389 1,2744 0,3304 29.03.2021
Илирика Кеш Фонд 183.290.374 1.209,2752 0,1138 0,1756 0,4524 1,1556 0,2546 29.03.2021
Генерали Топ Брендови 308.913.894 145,6169 5,2106 5,7258 9,0838 22,0664 6,1536 29.03.2021
ВФП Премиум Инвест 1.551.222.816 130,4019 7,2616 7,6461 16,1931 34,0253 8,2334 29.03.2021
ВФП Кеш Депозит 710.193.491 112,0343 0,0727 0,2266 0,5102 0,8919 0,2775 29.03.2021
ВФП 100% БОНД 377.837.478 116,1736 0,3590 0,2758 2,3358 7,3902 0,4851 29.03.2021
КБ Публикум-МБИ 10 733.885.078 200,7441 -2,8051 3,1610 6,9010 46,6340 2,1791 29.03.2021
Граве Глобал 39.256.224 120,1712 4,4346 7,4410 16,8657 37,6246 7,7922 29.03.2021
ВФП Дивиденда 47.141.328 107,6330 8,6574 29.03.2021
Илирика Југоисточна Европа 67.732.619 55,3106 -1,4377 3,0163 3,2772 21,0451 1,5101 28.03.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.746.473 73,5810 2,1501 2,5631 1,5567 15,8329 1,5706 28.03.2021
Иново Статус Акции 64.442.212 36,7601 -0,5034 5,6055 3,3345 12,8455 5,0304 28.03.2021
Генерали БРИК 54.889.781 161,5772 0,7316 5,2361 16,3861 28,0493 4,6526 28.03.2021
Генерали Нова ЕУ 23.784.509 118,0464 -0,7046 3,3007 7,8947 18,3439 3,2757 28.03.2021
КБ Публикум - Балансиран 561.857.113 178,5943 0,1235 4,3160 8,6954 19,0945 4,0070 28.03.2021
КБ Публикум - Обврзници 207.692.531 157,2168 0,7126 0,9401 1,8558 6,2812 1,4184 28.03.2021
КБ Публикум Паричен 3.472.765.514 130,1591 0,1114 0,3486 0,6951 1,4499 0,3355 28.03.2021
Генерали Кеш Депозит 1.558.304.485 123,1524 0,0999 0,3382 0,6378 1,2746 0,3263 28.03.2021
Илирика Кеш Фонд 185.599.027 1.209,2153 0,1117 0,1740 0,4513 1,1547 0,2496 28.03.2021
Генерали Топ Брендови 307.162.783 145,2171 4,9217 5,4679 8,3620 21,7207 5,8622 28.03.2021
ВФП Премиум Инвест 1.544.588.244 129,8466 6,8048 7,3956 14,9892 33,4460 7,7725 28.03.2021
ВФП Кеш Депозит 835.319.165 112,0306 0,0694 0,2260 0,5098 0,8913 0,2742 28.03.2021
ВФП 100% БОНД 377.360.332 116,2034 0,3848 0,3348 2,2353 7,4236 0,5108 28.03.2021
КБ Публикум-МБИ 10 736.481.764 201,4544 -2,4611 4,8464 7,7625 47,1461 2,5406 28.03.2021
Граве Глобал 38.832.061 118,8727 3,3061 6,5515 16,6916 36,1290 6,6275 28.03.2021
ВФП Дивиденда 47.036.881 107,3946 8,4168 28.03.2021
Илирика Југоисточна Европа 67.738.658 55,3155 -1,8534 3,0153 3,2765 21,0389 1,5191 27.03.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.753.954 73,5875 1,4838 2,5621 1,5559 15,8973 1,5796 27.03.2021
Иново Статус Акции 64.444.315 36,7613 -0,5034 5,7262 2,9276 12,8447 5,0338 27.03.2021
Генерали БРИК 54.894.609 161,5914 0,7315 5,8688 16,6597 28,0805 4,6618 27.03.2021
Генерали Нова ЕУ 23.786.603 118,0568 -0,7049 3,9776 8,4180 18,3358 3,2848 27.03.2021
КБ Публикум - Балансиран 561.865.206 178,5969 0,1231 4,5006 8,9828 19,1042 4,0085 27.03.2021
КБ Публикум - Обврзници 207.677.977 157,2057 0,7126 0,9631 1,8444 6,2920 1,4112 27.03.2021
КБ Публикум Паричен 3.472.631.305 130,1541 0,1118 0,3493 0,6954 1,4503 0,3316 27.03.2021
Генерали Кеш Депозит 1.558.250.349 123,1481 0,0997 0,3393 0,6380 1,2753 0,3228 27.03.2021
Илирика Кеш Фонд 185.591.963 1.209,1692 0,1114 0,1735 0,4501 1,1549 0,2458 27.03.2021
Генерали Топ Брендови 307.190.396 145,2301 4,9217 6,4241 9,6669 21,8129 5,8717 27.03.2021
ВФП Премиум Инвест 1.544.687.071 129,8549 6,8048 8,5101 16,9611 33,6950 7,7794 27.03.2021
ВФП Кеш Депозит 835.304.398 112,0286 0,0701 0,2281 0,5119 0,8923 0,2724 27.03.2021
ВФП 100% БОНД 377.342.366 116,1979 0,3848 0,3347 2,3794 7,3759 0,5061 27.03.2021
КБ Публикум-МБИ 10 736.511.218 201,4625 -2,4611 5,7863 7,2947 47,1454 2,5448 27.03.2021
Граве Глобал 38.834.564 118,8804 3,3062 7,4149 17,8261 36,1292 6,6344 27.03.2021
ВФП Дивиденда 47.040.072 107,4018 8,4166 27.03.2021
Илирика Југоисточна Европа 67.730.783 55,3193 -2,2097 3,0170 3,2789 18,8717 1,5260 26.03.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.668.941 73,5258 0,1003 2,4614 1,4971 12,3907 1,4944 26.03.2021
Иново Статус Акции 64.447.143 36,7629 -0,5034 5,7283 2,9280 11,8331 5,0384 26.03.2021
Генерали БРИК 54.846.694 161,4504 1,1531 5,7671 16,5476 23,1656 4,5705 26.03.2021
Генерали Нова ЕУ 23.788.212 118,0647 -0,6811 3,9753 8,4156 18,2629 3,2917 26.03.2021
КБ Публикум - Балансиран 561.696.202 178,5561 0,2146 4,4755 8,9567 17,1254 3,9848 26.03.2021
КБ Публикум - Обврзници 207.592.777 157,1428 0,8638 0,9296 1,8089 5,7102 1,3706 26.03.2021
КБ Публикум Паричен 3.477.458.870 130,1497 0,1121 0,3499 0,6955 1,4514 0,3282 26.03.2021
Генерали Кеш Депозит 1.613.203.828 123,1446 0,1001 0,3401 0,6379 1,2769 0,3200 26.03.2021
Илирика Кеш Фонд 185.585.784 1.209,1290 0,1116 0,1734 0,4491 1,1556 0,2424 26.03.2021
Генерали Топ Брендови 307.011.684 145,1456 5,2998 6,3530 9,5938 17,8574 5,8101 26.03.2021
ВФП Премиум Инвест 1.544.754.056 129,7968 7,0533 8,4546 16,9014 28,4092 7,7312 26.03.2021
ВФП Кеш Депозит 835.293.296 112,0271 0,0711 0,2297 0,5136 0,8940 0,2710 26.03.2021
ВФП 100% БОНД 377.158.939 116,1414 0,4900 0,2908 2,3351 6,6262 0,4572 26.03.2021
КБ Публикум-МБИ 10 736.506.613 201,4705 -2,4611 5,7861 7,2945 38,0227 2,5488 26.03.2021
Граве Глобал 38.837.670 118,8899 3,3068 7,4163 17,8278 38,2179 6,6429 26.03.2021
ВФП Дивиденда 47.002.121 107,3152 9,0038 26.03.2021
Илирика Југоисточна Европа 67.627.860 55,1779 -2,2384 2,9525 2,8747 15,6954 1,2665 25.03.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.079.414 72,9205 -0,6998 1,6676 1,4341 11,3302 0,6589 25.03.2021
Иново Статус Акции 64.426.989 36,7514 -0,5073 5,6925 2,8906 10,5245 5,0055 25.03.2021
Генерали БРИК 54.110.040 159,3022 -2,3858 4,3500 15,0483 24,4009 3,1791 25.03.2021
Генерали Нова ЕУ 23.776.367 118,0060 -1,0749 3,9247 8,3653 18,6638 3,2404 25.03.2021
КБ Публикум - Балансиран 560.057.474 178,0359 -0,7686 4,1700 8,6500 16,3802 3,6818 25.03.2021
КБ Публикум - Обврзници 207.550.577 157,1108 0,5879 0,9160 1,8129 6,0530 1,3500 25.03.2021
КБ Публикум Паричен 3.470.960.157 130,1441 0,1120 0,3495 0,6943 1,4519 0,3239 25.03.2021
Генерали Кеш Депозит 1.615.721.659 123,1401 0,1001 0,3400 0,6365 1,2779 0,3163 25.03.2021
Илирика Кеш Фонд 185.752.532 1.209,0751 0,1106 0,1727 0,4483 1,1556 0,2380 25.03.2021
Генерали Топ Брендови 304.005.139 143,7352 3,3687 5,2997 8,5390 20,0057 4,7819 25.03.2021
ВФП Премиум Инвест 1.527.529.838 128,4371 4,3891 7,2896 15,6648 31,0938 6,6026 25.03.2021
ВФП Кеш Депозит 834.974.396 112,0244 0,0713 0,2301 0,5134 0,8949 0,2686 25.03.2021
ВФП 100% БОНД 377.106.182 116,1109 0,1748 0,2727 2,3147 7,5427 0,4308 25.03.2021
КБ Публикум-МБИ 10 735.905.442 201,3555 -3,9402 5,7213 7,2288 30,8412 2,4903 25.03.2021
Граве Глобал 38.337.942 118,2737 1,6701 6,8525 17,2070 40,6159 6,0902 25.03.2021
ВФП Дивиденда 45.666.446 105,3350 5,5950 25.03.2021
Илирика Југоисточна Европа 68.365.833 55,5814 -1,4453 3,7270 3,4717 19,1001 2,0071 24.03.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 84.806.108 73,0597 -0,4445 2,3449 1,6750 12,0089 0,8510 24.03.2021
Иново Статус Акции 64.249.383 36,6501 -1,1517 5,5749 2,7425 10,8379 4,7161 24.03.2021
Генерали БРИК 54.371.646 160,0863 -2,7631 4,7177 16,2876 27,7997 3,6869 24.03.2021
Генерали Нова ЕУ 23.827.672 118,2631 -1,0160 4,1753 7,8396 21,2542 3,4653 24.03.2021
КБ Публикум - Балансиран 560.042.109 178,1496 -0,9694 4,2454 8,7523 18,0587 3,7480 24.03.2021
КБ Публикум - Обврзници 207.194.171 156,8410 0,3660 0,7029 1,7812 6,0849 1,1759 24.03.2021
КБ Публикум Паричен 3.469.604.506 130,1393 0,1122 0,3502 0,6948 1,4523 0,3202 24.03.2021
Генерали Кеш Депозит 1.533.522.146 123,1356 0,0998 0,3405 0,6363 1,2785 0,3127 24.03.2021
Илирика Кеш Фонд 191.565.077 1.209,0277 0,1102 0,1717 0,4472 1,1549 0,2340 24.03.2021
Генерали Топ Брендови 303.014.851 143,2720 1,8485 4,8684 8,8200 20,5685 4,4442 24.03.2021
ВФП Премиум Инвест 1.522.747.542 128,0626 3,0140 6,9577 15,7079 34,0290 6,2918 24.03.2021
ВФП Кеш Депозит 821.989.064 112,0222 0,0722 0,2316 0,5156 0,8954 0,2666 24.03.2021
ВФП 100% БОНД 377.225.283 116,0124 0,0033 0,1800 2,3921 8,3834 0,3456 24.03.2021
КБ Публикум-МБИ 10 738.465.951 202,3048 -3,7245 6,8603 8,1658 36,7342 2,9735 24.03.2021
Граве Глобал 38.468.303 118,6759 2,0426 7,2090 17,8093 50,2936 6,4510 24.03.2021
ВФП Дивиденда 45.342.298 104,5873 3,1351 24.03.2021
Илирика Југоисточна Европа 69.658.600 56,3840 -0,1822 5,4910 4,8170 22,0835 3,4800 23.03.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.105.544 73,8831 0,3744 3,1198 2,0414 15,7503 1,9876 23.03.2021
Иново Статус Акции 64.322.728 36,6919 -1,1421 5,7410 2,6927 11,3408 4,8355 23.03.2021
Генерали БРИК 54.780.929 161,6926 -1,5910 6,8246 16,9901 34,5920 4,7273 23.03.2021
Генерали Нова ЕУ 23.881.479 118,5326 -0,5389 4,4475 8,2838 24,5356 3,7011 23.03.2021
КБ Публикум - Балансиран 561.075.061 178,8525 -0,3421 4,7236 9,0811 20,6893 4,1574 23.03.2021
КБ Публикум - Обврзници 207.057.307 156,7374 0,3033 0,7633 1,6830 6,2499 1,1091 23.03.2021
КБ Публикум Паричен 3.532.711.050 130,1340 0,1121 0,3502 0,6948 1,4535 0,3161 23.03.2021
Генерали Кеш Депозит 1.528.508.161 123,1345 0,1024 0,3435 0,6386 1,2808 0,3118 23.03.2021
Илирика Кеш Фонд 191.646.366 1.208,9770 0,1105 0,1706 0,4463 1,1557 0,2298 23.03.2021
Генерали Топ Брендови 304.328.965 143,9037 2,6764 5,4023 9,4126 27,9408 4,9047 23.03.2021
ВФП Премиум Инвест 1.522.368.079 128,0410 3,6810 7,3278 15,2658 44,5522 6,2739 23.03.2021
ВФП Кеш Депозит 845.651.381 112,0198 0,0725 0,2326 0,5171 0,8976 0,2645 23.03.2021
ВФП 100% БОНД 375.468.860 115,9151 -0,0565 0,2586 2,1962 8,7828 0,2615 23.03.2021
КБ Публикум-МБИ 10 735.153.085 203,0453 -2,9531 7,5094 7,7690 38,5033 3,3504 23.03.2021
Граве Глобал 38.601.168 119,0858 2,4478 7,5615 17,3531 50,3385 6,8186 23.03.2021
ВФП Дивиденда 45.494.826 104,9391 4,1775 23.03.2021
Илирика Југоисточна Европа 69.698.340 56,4340 -0,1030 5,8182 4,9538 18,0692 3,5718 22.03.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.246.453 74,0494 0,5911 3,8003 2,7642 13,5133 2,2172 22.03.2021
Иново Статус Акции 64.333.428 36,6980 -0,9351 5,7308 2,9068 10,4350 4,8529 22.03.2021
Генерали БРИК 55.215.283 163,3414 -0,1424 7,8828 17,3167 31,7941 5,7952 22.03.2021
Генерали Нова ЕУ 23.876.614 118,5283 -0,4188 4,7682 8,6805 21,4521 3,6973 22.03.2021
КБ Публикум - Балансиран 562.439.565 179,4361 -0,1510 5,2974 9,1147 19,0400 4,4973 22.03.2021
КБ Публикум - Обврзници 207.170.600 156,8206 0,3419 0,6794 1,7784 5,8676 1,1628 22.03.2021
КБ Публикум Паричен 3.535.857.787 130,1287 0,1120 0,3500 0,6947 1,4547 0,3120 22.03.2021
Генерали Кеш Депозит 1.527.448.701 123,1300 0,1023 0,3436 0,6381 1,2825 0,3081 22.03.2021
Илирика Кеш Фонд 191.648.289 1.208,9261 0,1097 0,1699 0,4454 1,1542 0,2256 22.03.2021
Генерали Топ Брендови 305.091.504 144,5250 3,0582 6,0572 9,2904 26,2128 5,3577 22.03.2021
ВФП Премиум Инвест 1.530.420.139 128,6562 4,0947 8,4639 15,4127 40,7448 6,7845 22.03.2021
ВФП Кеш Депозит 845.193.221 112,0174 0,0704 0,2335 0,5187 0,8996 0,2623 22.03.2021
ВФП 100% БОНД 375.805.368 116,0277 -0,0236 0,2623 2,3426 8,2278 0,3589 22.03.2021
КБ Публикум-МБИ 10 734.660.431 202,9658 -3,0682 7,2154 7,1668 32,3355 3,3099 22.03.2021
Граве Глобал 38.532.955 118,8754 1,4425 7,7722 17,8681 47,4974 6,6299 22.03.2021
ВФП Дивиденда 45.393.095 106,0639 5,5739 22.03.2021
Илирика Југоисточна Европа 69.931.599 56,4272 -0,1287 5,1814 5,0264 18,0433 3,5593 21.03.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.320.394 73,7354 -0,0851 3,1879 2,3514 13,0209 1,7837 21.03.2021
Иново Статус Акции 64.294.205 36,6757 -1,1762 5,6267 2,8849 10,3636 4,7892 21.03.2021
Генерали БРИК 55.048.547 162,9249 -1,8599 8,0628 16,9113 31,4468 5,5255 21.03.2021
Генерали Нова ЕУ 24.010.946 119,0985 -0,1886 5,7206 9,4487 22,0263 4,1962 21.03.2021
КБ Публикум - Балансиран 563.321.248 179,7142 -0,0666 5,5900 9,1445 19,2257 4,6592 21.03.2021
КБ Публикум - Обврзници 207.567.034 157,1207 0,5452 1,0252 1,9970 6,0793 1,3564 21.03.2021
КБ Публикум Паричен 3.550.377.228 130,1231 0,1119 0,3501 0,6944 1,4548 0,3077 21.03.2021
Генерали Кеш Депозит 1.516.382.101 123,1249 0,1020 0,3434 0,6367 1,2825 0,3039 21.03.2021
Илирика Кеш Фонд 191.673.919 1.208,8670 0,1086 0,1693 0,4443 1,1534 0,2207 21.03.2021
Генерали Топ Брендови 303.216.006 143,6460 1,9354 5,9634 9,4137 25,4343 4,7169 21.03.2021
ВФП Премиум Инвест 1.527.246.958 128,4674 3,5510 9,2775 15,8217 40,5292 6,6278 21.03.2021
ВФП Кеш Депозит 846.097.781 112,0143 0,0733 0,2344 0,5188 0,8997 0,2596 21.03.2021
ВФП 100% БОНД 376.166.575 116,2184 0,0548 0,5698 2,5228 8,4121 0,5238 21.03.2021
КБ Публикум-МБИ 10 733.978.036 202,7773 -3,3138 6,8438 7,0934 32,2066 3,2140 21.03.2021
Граве Глобал 38.562.284 118,9658 1,4371 7,4304 16,9381 47,6004 6,7110 21.03.2021
ВФП Дивиденда 39.696.347 104,8512 4,1295 21.03.2021
Илирика Југоисточна Европа 69.937.840 56,4323 0,2574 5,1805 5,0255 18,0392 3,5687 20.03.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.328.015 73,7419 -0,5450 3,1870 2,3505 13,5591 1,7927 20.03.2021
Иново Статус Акции 64.296.328 36,6769 -1,1764 5,7419 2,1609 10,3629 4,7926 20.03.2021
Генерали БРИК 55.053.398 162,9393 -1,8599 6,2831 15,5369 32,1742 5,5348 20.03.2021
Генерали Нова ЕУ 24.013.061 119,1090 -0,1889 4,9539 8,9203 22,0210 4,2053 20.03.2021
КБ Публикум - Балансиран 563.332.141 179,7177 -0,0666 5,0727 8,3951 19,3749 4,6612 20.03.2021
КБ Публикум - Обврзници 207.554.237 157,1110 0,5460 0,9917 1,8067 6,3233 1,3501 20.03.2021
КБ Публикум Паричен 3.550.244.955 130,1182 0,1119 0,3509 0,6953 1,4554 0,3040 20.03.2021
Генерали Кеш Депозит 1.516.331.200 123,1208 0,1018 0,3445 0,6371 1,2833 0,3006 20.03.2021
Илирика Кеш Фонд 191.666.646 1.208,8211 0,1085 0,1685 0,4454 1,1537 0,2169 20.03.2021
Генерали Топ Брендови 303.243.257 143,6589 1,9356 5,0465 8,1666 25,9208 4,7263 20.03.2021
ВФП Премиум Инвест 1.527.400.376 128,4756 3,5510 7,2459 12,7444 41,0823 6,6346 20.03.2021
ВФП Кеш Депозит 846.082.974 112,0123 0,0735 0,2365 0,5209 0,9007 0,2578 20.03.2021
ВФП 100% БОНД 376.150.666 116,2135 0,0554 0,4608 2,1380 8,7662 0,5196 20.03.2021
КБ Публикум-МБИ 10 734.007.376 202,7854 -3,3138 7,3376 7,3675 32,2059 3,2181 20.03.2021
Граве Глобал 38.564.770 118,9735 1,4371 7,0112 15,7902 47,6006 6,7179 20.03.2021
ВФП Дивиденда 39.699.064 104,8584 4,1293 20.03.2021
Илирика Југоисточна Европа 69.943.116 56,4398 -0,4854 5,1822 5,0297 19,1497 3,5825 19.03.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.245.283 73,6772 -1,0282 3,0174 2,0973 12,6046 1,7034 19.03.2021
Иново Статус Акции 64.299.028 36,6784 -1,1753 5,7435 2,1614 10,9382 4,7969 19.03.2021
Генерали БРИК 55.003.578 162,7918 -2,2315 6,1775 15,4222 34,8187 5,4393 19.03.2021
Генерали Нова ЕУ 24.016.130 119,1242 -0,1907 4,9579 8,9245 23,9413 4,2186 19.03.2021
КБ Публикум - Балансиран 563.167.001 179,6746 -0,1561 5,0463 8,3678 20,6864 4,6361 19.03.2021
КБ Публикум - Обврзници 207.469.906 157,0471 0,4152 0,9575 1,7705 6,5992 1,3089 19.03.2021
КБ Публикум Паричен 3.549.736.912 130,1139 0,1126 0,3514 0,6961 1,4567 0,3006 19.03.2021
Генерали Кеш Депозит 1.516.284.762 123,1170 0,1020 0,3446 0,6365 1,2848 0,2975 19.03.2021
Илирика Кеш Фонд 191.660.079 1.208,7797 0,1088 0,1680 0,4468 1,1547 0,2135 19.03.2021
Генерали Топ Брендови 303.035.407 143,5604 1,6418 4,9654 8,0833 24,4499 4,6545 19.03.2021
ВФП Премиум Инвест 1.527.275.641 128,4299 3,3509 7,2008 12,6973 41,8513 6,5967 19.03.2021
ВФП Кеш Депозит 846.264.649 112,0107 0,0745 0,2380 0,5225 0,9025 0,2563 19.03.2021
ВФП 100% БОНД 376.009.828 116,1703 -0,0774 0,4284 2,1055 9,9578 0,4822 19.03.2021
КБ Публикум-МБИ 10 734.036.716 202,7935 -3,3138 7,3373 7,3671 36,1552 3,2222 19.03.2021
Граве Глобал 38.567.738 118,9827 1,4396 7,0123 15,7915 49,5716 6,7262 19.03.2021
ВФП Дивиденда 39.645.448 104,7168 3,6587 19.03.2021
Илирика Југоисточна Европа 69.939.211 56,4398 0,6888 5,4543 5,1017 15,8481 3,5825 18.03.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.097.374 73,5475 -0,7060 2,5793 1,9751 11,4935 1,5244 18.03.2021
Иново Статус Акции 64.198.016 36,6208 -1,4006 5,5750 1,9970 8,4017 4,6324 18.03.2021
Генерали БРИК 55.058.293 162,9537 -1,3345 6,2067 15,3205 35,1703 5,5441 18.03.2021
Генерали Нова ЕУ 24.066.976 119,2213 -0,1811 5,0296 9,0046 21,5907 4,3036 18.03.2021
КБ Публикум - Балансиран 564.001.848 180,0440 0,1310 5,2469 8,5468 19,8803 4,8513 18.03.2021
КБ Публикум - Обврзници 197.524.951 157,1184 0,3151 0,9879 1,7552 6,6964 1,3549 18.03.2021
КБ Публикум Паричен 3.502.675.524 130,1085 0,1123 0,3511 0,6955 1,4572 0,2965 18.03.2021
Генерали Кеш Депозит 1.478.818.950 123,1123 0,1016 0,3440 0,6352 1,2854 0,2937 18.03.2021
Илирика Кеш Фонд 191.651.915 1.208,7282 0,1082 0,1673 0,4451 1,1542 0,2092 18.03.2021
Генерали Топ Брендови 304.614.747 144,3101 1,8820 5,4357 8,4872 26,4860 5,2010 18.03.2021
ВФП Премиум Инвест 1.536.789.752 129,2612 4,1523 7,7798 13,2924 46,2451 7,2866 18.03.2021
ВФП Кеш Депозит 793.689.133 112,0078 0,0739 0,2381 0,5230 0,9031 0,2537 18.03.2021
ВФП 100% БОНД 360.909.538 116,1717 -0,1380 0,3842 2,0197 8,9797 0,4834 18.03.2021
КБ Публикум-МБИ 10 736.377.485 202,7666 -3,5624 7,3185 7,3482 31,4810 3,2085 18.03.2021
Граве Глобал 38.718.582 119,4480 1,3794 7,4235 16,2366 46,2016 7,1435 18.03.2021
ВФП Дивиденда 39.572.750 104,7284 2,8086 18.03.2021
Илирика Југоисточна Европа 70.339.160 56,5639 2,1179 5,7672 5,0737 13,0335 3,8102 17.03.2021
Илирика Глобал-Растечки пазари 86.568.241 73,9617 0,0790 3,1127 2,4711 10,3053 2,0961 17.03.2021
Иново Статус Акции 64.096.250 36,5628 -1,7031 5,9951 2,0481 7,3510 4,4666 17.03.2021
Генерали БРИК 55.604.496 164,5703 -0,6530 7,1112 16,0034 29,5524 6,5912 17.03.2021
Генерали Нова ЕУ 24.112.085 119,4547 -0,0175 5,7024 9,3932 19,3534 4,5078 17.03.2021
КБ Публикум - Балансиран 564.912.768 180,3348 0,3203 5,5102 8,5647 17,6529 5,0206 17.03.2021
КБ Публикум - Обврзници 197.566.266 157,1512 0,5661 0,9131 1,8933 5,9681 1,3760 17.03.2021
КБ Публикум Паричен 3.522.353.391 130,1029 0,1120 0,3510 0,6952 1,4568 0,2922 17.03.2021
Генерали Кеш Депозит 1.478.266.442 123,1076 0,1012 0,3439 0,6343 1,2856 0,2899 17.03.2021
Илирика Кеш Фонд 191.185.699 1.208,6811 0,1081 0,1661 0,4440 1,1543 0,2053 17.03.2021
Генерали Топ Брендови 305.669.141 144,8753 2,2932 5,2387 8,4941 24,7989 5,6130 17.03.2021
ВФП Премиум Инвест 1.533.176.411 128,9718 3,4965 6,9964 12,3287 38,8493 7,0464 17.03.2021
ВФП Кеш Депозит 793.589.435 112,0049 0,0737 0,2390 0,5238 0,9029 0,2512 17.03.2021
ВФП 100% БОНД 360.965.448 116,1848 0,0221 0,3488 2,1482 7,9482 0,4948 17.03.2021
КБ Публикум-МБИ 10 738.401.586 203,3239 -3,8934 8,3726 8,2911 25,7522 3,4922 17.03.2021
Граве Глобал 38.690.445 119,3612 7,6122 15,6132 48,9643 7,0657 17.03.2021
ВФП Дивиденда 39.754.553 105,2095 3,2962 17.03.2021
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.