Принос на отворен инвестициски фонд
Назив на отворениот инвестиционен фонд Нето вредност Цена на уделот 3M 6M 1Y YTD Датум на вреднување
Генерали Југоисточна Европа 59.893.193 60,0184 1,3005 4,6293 9,2350 13,7649 10,1502 04.08.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.290.698 75,1433 -1,8317 1,8419 2,5363 5,5987 3,7272 04.08.2021
Иново Статус Акции 65.275.717 37,2803 -0,2165 0,5828 2,5218 5,9271 6,5167 04.08.2021
Генерали БРИК 56.009.341 162,6574 -2,1025 3,7065 1,0475 15,8216 5,3522 04.08.2021
Генерали Нова ЕУ 24.985.829 126,2340 1,2039 4,3016 6,5705 16,9486 10,4388 04.08.2021
КБ Публикум - Балансиран 629.981.870 186,5390 -0,2783 3,3799 5,6732 13,7599 8,6337 04.08.2021
КБ Публикум - Обврзници 222.710.202 158,7503 -0,1679 1,3267 1,5850 3,6291 2,4076 04.08.2021
КБ Публикум Паричен 3.329.665.391 130,7098 0,0104 0,3143 0,6291 1,3180 0,7600 04.08.2021
Генерали Кеш Депозит 1.584.364.020 123,6155 0,0312 0,2784 0,5876 1,1628 0,7036 04.08.2021
Генерали Кеш Фонд 152.695.971 1.214,9769 0,0176 0,3541 0,6746 1,1073 0,7273 04.08.2021
Генерали Топ Брендови 306.841.563 153,0760 -0,0016 5,0673 8,1789 14,9110 11,5913 04.08.2021
ВФП Премиум Инвест 1.792.478.138 140,9758 0,8428 6,6133 14,1290 24,8445 17,0097 04.08.2021
ВФП Кеш Депозит 617.583.887 112,2839 -0,0479 0,1790 0,3578 0,7579 0,5009 04.08.2021
ВФП 100% БОНД 353.892.571 117,3130 -0,2051 1,0681 0,7796 3,8294 1,4706 04.08.2021
КБ Публикум-МБИ 10 818.674.743 224,3705 2,8846 7,9229 10,7215 23,2359 14,2050 04.08.2021
Граве Глобал 42.147.765 129,1540 1,3335 5,1866 11,3186 26,9769 15,8497 04.08.2021
ВФП Дивиденда 115.926.830 115,2227 0,1063 6,9352 14,6793 04.08.2021
КБ Публикум - Акции 110.507.137 101,2400 -0,0809 1,8888 04.08.2021
КБ Публикум - Златен фонд 118.664.228 95,5092 0,3986 -3,9869 04.08.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.933.583 60,0155 1,2438 4,9609 9,3818 13,8058 10,1448 03.08.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.307.825 75,1660 -1,8016 2,4011 2,9367 5,7321 3,7585 03.08.2021
Иново Статус Акции 65.101.611 37,1823 -0,4847 0,2894 1,8877 5,5431 6,2367 03.08.2021
Генерали БРИК 56.004.694 162,6628 -2,1079 3,1308 1,4640 16,8651 5,3557 03.08.2021
Генерали Нова ЕУ 24.990.045 126,2553 1,2120 4,3977 6,8799 17,0982 10,4575 03.08.2021
КБ Публикум - Балансиран 629.640.976 186,4839 -0,3098 3,1887 5,8376 14,0224 8,6016 03.08.2021
КБ Публикум - Обврзници 224.304.311 158,7062 -0,1896 1,2378 1,6861 3,6250 2,3791 03.08.2021
КБ Публикум Паричен 3.337.791.030 130,6984 0,0057 0,3119 0,6240 1,3138 0,7512 03.08.2021
Генерали Кеш Депозит 1.604.256.285 123,6072 0,0277 0,2780 0,5843 1,1602 0,6969 03.08.2021
Генерали Кеш Фонд 152.680.102 1.214,8507 0,0126 0,3446 0,6680 1,1030 0,7168 03.08.2021
Генерали Топ Брендови 307.100.954 153,2786 0,1214 4,2185 9,3093 15,1824 11,7390 03.08.2021
ВФП Премиум Инвест 1.787.139.523 140,5731 0,5483 5,1563 14,8447 24,6088 16,6755 03.08.2021
ВФП Кеш Депозит 640.391.840 112,2739 -0,0541 0,1751 0,3515 0,7523 0,4919 03.08.2021
ВФП 100% БОНД 352.244.022 117,2767 -0,2308 1,0475 0,8088 3,8865 1,4392 03.08.2021
КБ Публикум-МБИ 10 811.281.542 223,0976 2,2967 7,2676 10,2060 22,3831 13,5571 03.08.2021
Граве Глобал 41.935.797 128,5045 0,8173 4,6769 11,3330 27,8868 15,2671 03.08.2021
ВФП Дивиденда 115.995.201 115,2947 0,1623 6,3093 16,1683 03.08.2021
КБ Публикум - Акции 110.533.760 101,3387 0,0122 1,7774 03.08.2021
КБ Публикум - Златен фонд 118.917.125 95,7127 0,6062 -4,5446 03.08.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.956.558 59,9134 1,0622 4,8651 8,9396 13,6215 9,9575 02.08.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.001.279 75,0891 -1,9114 1,5328 3,1371 6,0957 3,6524 02.08.2021
Иново Статус Акции 65.010.037 37,1300 -0,6305 0,1454 2,0226 5,5267 6,0872 02.08.2021
Генерали БРИК 55.709.229 161,8364 -2,3189 2,3320 1,3016 16,2624 4,8205 02.08.2021
Генерали Нова ЕУ 24.909.844 125,8501 0,8803 4,4126 6,8334 16,8840 10,1030 02.08.2021
КБ Публикум - Балансиран 628.985.535 186,2939 -0,3298 3,2932 6,0223 14,0776 8,4910 02.08.2021
КБ Публикум - Обврзници 223.425.879 158,9350 0,0648 1,3996 1,9664 3,7674 2,5267 02.08.2021
КБ Публикум Паричен 3.196.178.784 130,6926 0,0051 0,3119 0,6236 1,3133 0,7467 02.08.2021
Генерали Кеш Депозит 1.473.833.258 123,6009 0,0257 0,2764 0,5829 1,1579 0,6917 02.08.2021
Генерали Кеш Фонд 152.671.093 1.214,7790 0,0112 0,3453 0,6657 1,1000 0,7108 02.08.2021
Генерали Топ Брендови 305.516.142 152,5934 -0,0411 4,1663 9,5538 15,7971 11,2395 02.08.2021
ВФП Премиум Инвест 1.779.325.952 140,0196 0,3393 5,4089 14,8438 26,2596 16,2161 02.08.2021
ВФП Премиум Инвест 1.779.325.952 140,0196 0,3393 5,4089 14,8438 26,2596 16,2161 02.08.2021
ВФП Кеш Депозит 639.470.434 112,2693 -0,0557 0,1735 0,3502 0,7510 0,4878 02.08.2021
ВФП 100% БОНД 352.343.103 117,3714 -0,0405 1,1426 1,0208 4,0639 1,5211 02.08.2021
КБ Публикум-МБИ 10 806.786.221 222,8039 2,1579 7,1220 9,8563 22,2167 13,4076 02.08.2021
Граве Глобал 41.881.514 128,3381 0,6800 4,2323 12,2875 27,8066 15,1179 02.08.2021
ВФП Дивиденда 115.191.408 114,5821 -0,0740 6,4249 15,7491 02.08.2021
КБ Публикум - Акции 109.901.965 100,7603 -0,3994 1,4442 02.08.2021
КБ Публикум - Златен фонд 118.275.646 95,1964 0,3990 -3,5768 02.08.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.700.991 59,6580 0,6246 4,8652 8,1396 13,1260 9,4887 01.08.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.734.564 74,7713 -1,9272 1,3316 3,0281 5,6363 3,2137 01.08.2021
Иново Статус Акции 65.057.510 37,1571 -0,5266 0,2155 2,0651 5,6001 6,1647 01.08.2021
Генерали БРИК 55.447.071 161,0749 -2,6253 1,8415 2,2935 15,7048 4,3272 01.08.2021
Генерали Нова ЕУ 24.774.358 125,1656 0,3498 3,8355 6,1330 16,2376 9,5041 01.08.2021
КБ Публикум - Балансиран 628.585.322 186,1760 -0,3170 3,2261 6,1558 14,0049 8,4223 01.08.2021
КБ Публикум - Обврзници 223.252.174 158,8114 -0,0077 1,3270 2,0089 3,6926 2,4470 01.08.2021
КБ Публикум Паричен 3.196.067.045 130,6880 0,0055 0,3127 0,6242 1,3136 0,7432 01.08.2021
Генерали Кеш Депозит 1.473.786.798 123,5970 0,0258 0,2767 0,5833 1,1576 0,6885 01.08.2021
Генерали Кеш Фонд 152.664.142 1.214,7237 0,0111 0,3450 0,6656 1,0984 0,7063 01.08.2021
Генерали Топ Брендови 305.421.783 152,5463 0,3645 4,1248 10,4806 15,7515 11,2051 01.08.2021
ВФП Премиум Инвест 1.775.869.024 139,7481 0,3767 5,1979 16,2999 26,0067 15,9908 01.08.2021
ВФП Кеш Депозит 639.454.582 112,2665 -0,0556 0,1735 0,3504 0,7514 0,4853 01.08.2021
ВФП 100% БОНД 352.186.520 117,3193 1,1025 1,1175 4,0232 1,4760 01.08.2021
КБ Публикум-МБИ 10 806.819.112 222,8129 2,5067 7,1221 9,7754 22,2164 13,4121 01.08.2021
Граве Глобал 42.026.062 128,7811 1,4991 4,5853 14,7019 28,2392 15,5152 01.08.2021
ВФП Дивиденда 115.471.576 114,8608 0,5985 6,6767 17,7148 01.08.2021
КБ Публикум - Акции 109.826.471 100,6911 -0,5676 1,3721 01.08.2021
КБ Публикум - Златен фонд 118.685.258 95,5261 1,5546 -3,2464 01.08.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.706.660 59,6637 0,6632 4,8652 8,1393 13,1355 9,4992 31.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.740.538 74,7784 -1,6578 1,3319 3,0278 5,1977 3,2235 31.07.2021
Иново Статус Акции 65.061.254 37,1593 -0,5460 0,2185 1,8831 5,6016 6,1709 31.07.2021
Генерали БРИК 55.451.970 161,0891 -3,0718 1,8415 4,3387 15,0904 4,3364 31.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.776.559 125,1767 0,5135 3,8356 6,5486 16,2629 9,5138 31.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 628.596.063 186,1804 -0,1794 3,2267 6,4022 13,8692 8,4249 31.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 223.240.770 158,8033 0,0024 1,3282 2,0526 3,4917 2,4418 31.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.195.955.316 130,6834 0,0072 0,3136 0,6253 1,3134 0,7396 31.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.473.740.337 123,5931 0,0272 0,2771 0,5850 1,1570 0,6854 31.07.2021
Генерали Кеш Фонд 152.657.193 1.214,6684 0,0113 0,3447 0,6643 1,0966 0,7017 31.07.2021
Генерали Топ Брендови 305.449.428 152,5601 0,8017 4,1248 11,7489 15,3165 11,2152 31.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.775.978.010 139,7571 0,8401 5,1979 17,5524 25,6588 15,9982 31.07.2021
ВФП Кеш Депозит 639.438.729 112,2638 -0,0548 0,1737 0,3525 0,7518 0,4829 31.07.2021
ВФП 100% БОНД 352.173.430 117,3149 -0,1269 1,1035 1,1497 3,7692 1,4722 31.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 806.849.004 222,8220 2,5055 7,1220 9,7476 22,2160 13,4168 31.07.2021
Граве Глобал 42.028.910 128,7898 1,2927 4,5856 13,6235 28,2376 15,5230 31.07.2021
ВФП Дивиденда 115.479.184 114,8684 1,1102 6,6766 19,0305 31.07.2021
КБ Публикум - Акции 109.831.310 100,6955 -0,3501 1,3740 31.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 118.692.788 95,5322 1,7054 -3,2436 31.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.682.554 59,6396 0,8298 4,8129 8,0841 12,8130 9,4550 30.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.813.414 74,8724 -1,8525 1,4500 2,9528 5,3471 3,3532 30.07.2021
Иново Статус Акции 65.061.735 37,1595 -0,5455 0,2190 1,8811 5,5404 6,1715 30.07.2021
Генерали БРИК 55.504.870 161,2428 -2,9793 1,9387 4,4290 14,0809 4,4360 30.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.769.602 125,1416 0,4853 3,8065 6,5092 16,0306 9,4831 30.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 628.745.707 186,2247 -0,1557 3,2513 6,4251 13,7303 8,4507 30.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 223.280.148 158,8313 0,0200 1,3461 2,0755 3,4280 2,4598 30.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.207.497.654 130,6757 0,0013 0,3077 0,6233 1,3117 0,7337 30.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.473.668.647 123,5871 0,0223 0,2722 0,5834 1,1556 0,6805 30.07.2021
Генерали Кеш Фонд 152.646.241 1.214,5812 0,0092 0,3418 0,6604 1,0930 0,6945 30.07.2021
Генерали Топ Брендови 305.666.482 152,6685 0,8733 4,1988 11,8185 15,3720 11,2942 30.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.776.524.023 139,8034 0,8735 5,2328 17,5838 24,7017 16,0367 30.07.2021
ВФП Кеш Депозит 639.504.762 112,2577 -0,0603 0,1683 0,3496 0,7497 0,4774 30.07.2021
ВФП 100% БОНД 352.227.339 117,3329 -0,1116 1,1190 1,1689 3,7277 1,4878 30.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 806.878.247 222,8301 2,5093 7,1259 9,7472 21,7062 13,4209 30.07.2021
Граве Глобал 42.028.773 128,7894 1,2924 4,5853 13,6159 26,9388 15,5227 30.07.2021
ВФП Дивиденда 115.585.022 114,9737 1,2029 6,7744 19,1319 30.07.2021
КБ Публикум - Акции 109.743.363 100,7446 -0,3015 1,4234 30.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 118.790.054 95,6497 1,8305 -3,1246 30.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.655.520 59,4985 0,1395 4,5808 8,3004 12,7149 9,1960 29.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.540.024 75,6909 -0,6851 1,7630 3,4856 6,5973 4,4831 29.07.2021
Иново Статус Акции 65.043.848 37,1493 -0,1143 0,1969 1,8506 5,6792 6,1424 29.07.2021
Генерали БРИК 56.204.973 163,2766 -1,8465 1,6263 5,5062 14,2316 5,7533 29.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.785.388 125,2214 0,2458 3,8858 6,5652 15,8691 9,5529 29.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 628.849.018 186,2825 -0,0999 3,0865 6,3983 13,4884 8,4844 29.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 223.332.551 158,9761 0,1221 1,3606 2,0934 3,4051 2,5533 29.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.193.271.930 130,6664 -0,0018 0,3093 0,6200 1,3084 0,7265 29.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.456.472.617 123,5801 0,0199 0,2730 0,5810 1,1526 0,6748 29.07.2021
Генерали Кеш Фонд 152.633.512 1.214,4799 0,0053 0,3416 0,6547 1,0876 0,6861 29.07.2021
Генерали Топ Брендови 308.202.684 153,9393 1,4505 4,2965 12,5544 15,2717 12,2206 29.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.778.219.046 140,6778 1,1824 5,4340 18,1810 23,2552 16,7624 29.07.2021
ВФП Кеш Депозит 639.666.076 112,2504 -0,0645 0,1687 0,3458 0,7456 0,4709 29.07.2021
ВФП 100% БОНД 352.106.900 117,4603 0,0133 1,1610 1,2262 3,7328 1,5980 29.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 799.802.898 221,6887 2,1177 6,5738 9,1807 21,2453 12,8399 29.07.2021
Граве Глобал 41.994.228 128,6835 1,5170 4,4010 13,5155 27,1403 15,4277 29.07.2021
ВФП Дивиденда 115.817.281 115,7781 2,0604 6,7783 19,6181 29.07.2021
КБ Публикум - Акции 109.697.017 101,0456 0,0359 1,3757 29.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 119.092.816 96,2274 3,1305 -3,2052 29.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.226.950 59,0711 -0,9399 3,9139 7,7269 12,2225 8,4116 28.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.262.342 75,3898 -0,5158 1,5343 3,4892 6,8203 4,0675 28.07.2021
Иново Статус Акции 65.172.369 37,2227 0,1973 0,6275 1,7325 6,0660 6,3521 28.07.2021
Генерали БРИК 56.008.234 162,7195 -2,2375 1,1458 3,6114 14,8277 5,3924 28.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.598.347 124,2814 -0,8770 3,2912 5,4234 15,1213 8,7305 28.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 627.543.779 185,8963 -0,2277 2,8927 6,1999 13,2634 8,2594 28.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 221.361.929 158,9469 0,1767 1,4357 2,1655 3,4475 2,5344 28.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.521.458.435 130,6675 0,0043 0,3165 0,6246 1,3132 0,7274 28.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.453.268.823 123,5798 0,0241 0,2777 0,5842 1,1550 0,6745 28.07.2021
Генерали Кеш Фонд 152.633.765 1.214,4820 0,0110 0,3475 0,6620 1,0917 0,6862 28.07.2021
Генерали Топ Брендови 307.800.591 153,8114 1,7680 4,2836 10,8233 15,9034 12,1274 28.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.771.288.401 140,2396 1,1725 5,2537 15,2582 23,3415 16,3987 28.07.2021
ВФП Кеш Депозит 641.222.753 112,2533 -0,0576 0,1758 0,3504 0,7515 0,4735 28.07.2021
ВФП 100% БОНД 351.943.143 117,3869 0,0087 1,1785 1,2102 3,7174 1,5345 28.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 795.836.866 220,5909 2,5540 6,5622 8,7249 21,4297 12,2811 28.07.2021
Граве Глобал 41.896.836 128,3851 1,3338 4,1041 13,0941 26,7007 15,1600 28.07.2021
ВФП Дивиденда 115.406.964 115,3691 1,8452 7,2442 17,1718 28.07.2021
КБ Публикум - Акции 108.304.808 100,4414 -0,6069 0,7850 28.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 116.690.459 94,3832 0,5777 -5,6537 28.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.238.896 58,8356 -1,4685 3,3999 7,0164 11,3800 7,9794 27.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 62.776.579 74,5123 -1,3797 0,3787 1,4987 4,4710 2,8562 27.07.2021
Иново Статус Акции 64.924.841 37,0814 -0,3483 0,7688 1,7303 5,7369 5,9484 27.07.2021
Генерали БРИК 55.415.692 161,0325 -3,3437 0,5718 3,3850 11,4967 4,2998 27.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.535.647 123,9646 -1,3105 2,8466 5,1301 14,7114 8,4534 27.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 621.727.673 185,4531 -0,5969 2,8361 6,3294 12,6882 8,0013 27.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 209.103.338 159,0755 0,2713 1,5189 2,2527 3,1906 2,6174 27.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.541.588.769 130,6668 0,0083 0,3157 0,6302 1,3166 0,7269 27.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.661.461.931 123,5782 0,0271 0,2770 0,5883 1,1563 0,6732 27.07.2021
Генерали Кеш Фонд 152.672.233 1.214,4673 0,0147 0,3467 0,6782 1,0941 0,6850 27.07.2021
Генерали Топ Брендови 307.116.115 153,6139 1,4853 4,2863 11,3454 14,7600 11,9834 27.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.764.181.743 139,7436 0,3929 4,9896 15,5114 22,2508 15,9870 27.07.2021
ВФП Кеш Депозит 642.306.646 112,2545 -0,0531 0,1749 0,3573 0,7555 0,4746 27.07.2021
ВФП 100% БОНД 352.289.544 117,4647 0,0768 1,1626 1,3056 3,4263 1,6018 27.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 796.359.741 220,7260 2,4848 7,0163 9,5193 20,9622 12,3499 27.07.2021
Граве Глобал 42.014.779 128,7465 1,8384 4,2755 12,0789 27,0841 15,4842 27.07.2021
ВФП Дивиденда 115.492.744 115,3639 1,9719 7,0747 17,8758 27.07.2021
КБ Публикум - Акции 107.416.859 99,8789 -1,2767 0,2007 27.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 114.506.640 93,4856 -1,1958 -6,3170 27.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.205.700 58,7739 -1,5811 3,2547 7,1074 11,3361 7,8662 26.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 63.496.643 75,2796 -0,3735 1,4397 2,7642 5,9011 3,9153 26.07.2021
Иново Статус Акции 65.104.639 37,1841 -0,0747 1,2460 1,7469 6,0669 6,2418 26.07.2021
Генерали БРИК 55.808.363 162,1911 -2,6569 1,5505 2,8200 13,3456 5,0502 26.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.526.420 123,8264 -1,4293 2,8054 5,1362 14,5604 8,3325 26.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 612.452.561 185,8400 -0,3915 2,9157 6,3263 12,9424 8,2267 26.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 209.263.840 159,1991 0,3553 1,5630 2,3488 3,3247 2,6971 26.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.497.053.936 130,6637 0,0102 0,3228 0,6456 1,3181 0,7245 26.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.657.420.596 123,5751 0,0282 0,2818 0,5990 1,1570 0,6707 26.07.2021
Генерали Кеш Фонд 152.666.867 1.214,4246 0,0161 0,3522 0,6947 1,0941 0,6815 26.07.2021
Генерали Топ Брендови 308.106.244 154,5149 2,0712 4,6661 10,4932 15,9072 12,6402 26.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.774.403.167 140,5719 0,9814 5,4353 14,4423 23,0468 16,6745 26.07.2021
ВФП Кеш Депозит 644.026.390 112,2531 -0,0517 0,1819 0,3712 0,7573 0,4733 26.07.2021
ВФП 100% БОНД 352.599.159 117,5713 0,1724 1,2009 1,4242 3,5519 1,6940 26.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 796.793.939 220,5381 2,3935 7,0230 9,5050 21,3736 12,2543 26.07.2021
Граве Глобал 42.135.524 129,1165 2,1228 4,7451 11,9141 26,0346 15,8161 26.07.2021
ВФП Дивиденда 115.967.547 115,8382 2,3844 7,2975 16,4417 26.07.2021
КБ Публикум - Акции 107.390.418 100,1772 -0,9858 0,3772 26.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 114.379.677 93,3819 -1,3115 -7,4490 26.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.148.603 58,7190 -1,6743 3,4268 5,8660 11,2212 7,7654 25.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 64.437.682 76,2195 0,7725 2,5048 4,0779 7,2129 5,2128 25.07.2021
Иново Статус Акции 65.068.983 37,1637 -0,1330 1,0809 1,9306 6,0048 6,1835 25.07.2021
Генерали БРИК 56.042.548 163,0476 -2,2186 2,6307 3,2226 13,9336 5,6049 25.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.501.454 123,7054 -1,5281 3,0742 5,4080 14,4380 8,2266 25.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 612.355.093 185,8256 -0,4214 3,0502 6,5792 12,9330 8,2183 25.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 209.253.329 159,1911 0,3315 1,5622 2,4135 3,3254 2,6919 25.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.546.455.061 130,6586 0,0100 0,3236 0,6632 1,3177 0,7205 25.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.707.975.877 123,5706 0,0279 0,2825 0,6107 1,1556 0,6670 25.07.2021
Генерали Кеш Фонд 152.658.771 1.214,3602 0,0151 0,3518 0,6937 1,0917 0,6761 25.07.2021
Генерали Топ Брендови 308.151.083 154,5445 2,0238 4,7088 10,9390 15,9194 12,6618 25.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.774.643.424 140,6007 0,9637 5,5181 15,2532 23,0642 16,6984 25.07.2021
ВФП Кеш Депозит 674.836.076 112,2495 -0,0530 0,1820 0,3843 0,7562 0,4701 25.07.2021
ВФП 100% БОНД 352.778.559 117,5766 0,1557 1,1998 1,4903 3,5622 1,6986 25.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 797.466.565 220,7215 2,4743 6,9086 9,5571 21,4692 12,3476 25.07.2021
Граве Глобал 41.878.630 128,3293 1,4906 4,5098 11,2318 25,2579 15,1100 25.07.2021
ВФП Дивиденда 114.607.417 115,7574 2,2254 7,1563 16,6993 25.07.2021
КБ Публикум - Акции 107.323.630 100,1615 -1,0376 0,4231 25.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 113.347.388 92,5391 -2,2747 -8,2903 25.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.154.199 58,7246 -1,5271 3,4270 5,8656 11,2278 7,7757 24.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 64.443.842 76,2268 1,5111 2,5053 4,0777 7,0485 5,2229 24.07.2021
Иново Статус Акции 65.072.729 37,1658 -0,4937 1,0836 1,8375 6,0069 6,1895 24.07.2021
Генерали БРИК 56.047.506 163,0620 -2,0160 2,6308 2,3099 13,7000 5,6143 24.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.503.629 123,7164 -1,3428 3,0742 5,0229 14,4551 8,2362 24.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 612.368.481 185,8297 -0,3784 3,0507 6,4533 12,8882 8,2207 24.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 209.241.120 159,1819 0,3429 1,5628 2,5005 3,2489 2,6860 24.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.546.334.291 130,6542 0,0111 0,3246 0,6639 1,3178 0,7171 24.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.707.924.030 123,5668 0,0287 0,2829 0,6115 1,1548 0,6639 24.07.2021
Генерали Кеш Фонд 152.651.825 1.214,3050 0,0157 0,3514 0,6924 1,0901 0,6716 24.07.2021
Генерали Топ Брендови 308.179.443 154,5587 2,3645 4,7090 10,7578 15,7668 12,6722 24.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.774.973.801 140,6098 1,1208 5,5182 14,5702 22,9588 16,7060 24.07.2021
ВФП Кеш Депозит 674.813.752 112,2468 -0,0524 0,1821 0,3852 0,7559 0,4677 24.07.2021
ВФП 100% БОНД 352.761.569 117,5710 0,1932 1,1994 1,4737 3,4462 1,6938 24.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 797.499.035 220,7305 2,3092 6,9086 9,5801 21,4689 12,3522 24.07.2021
Граве Глобал 41.881.469 128,3380 2,1068 4,5102 10,8890 25,2579 15,1178 24.07.2021
ВФП Дивиденда 114.614.969 115,7650 2,6602 7,1561 16,8279 24.07.2021
КБ Публикум - Акции 107.322.072 100,1658 -0,8165 0,4246 24.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 113.353.500 92,5449 -2,5691 -8,2888 24.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.170.080 58,7428 -1,4168 3,4494 5,8871 11,1949 7,8091 23.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 64.415.321 76,1972 1,6973 2,3432 4,0222 6,6493 5,1820 23.07.2021
Иново Статус Акции 65.078.603 37,1692 -0,4865 1,0840 1,8443 6,0653 6,1992 23.07.2021
Генерали БРИК 56.030.824 163,0135 -1,7325 2,4849 2,2704 13,8471 5,5829 23.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.509.706 123,7471 -1,1739 3,0911 5,0396 14,2124 8,2631 23.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 612.048.669 185,8191 -0,3212 3,0123 6,4462 12,7354 8,2145 23.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 209.209.844 159,1581 0,2396 1,5136 2,4923 3,2288 2,6707 23.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.545.551.077 130,6511 0,0129 0,3236 0,6650 1,3191 0,7147 23.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.707.888.433 123,5643 0,0301 0,2826 0,6126 1,1554 0,6619 23.07.2021
Генерали Кеш Фонд 152.647.457 1.214,2702 0,0175 0,3501 0,6928 1,0903 0,6687 23.07.2021
Генерали Топ Брендови 308.127.706 154,5328 2,6055 4,5907 10,7294 14,6146 12,6533 23.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.775.539.790 140,6057 1,7219 5,4411 14,5595 21,3464 16,7026 23.07.2021
ВФП Кеш Депозит 674.809.512 112,2461 -0,0504 0,1810 0,3868 0,7580 0,4670 23.07.2021
ВФП 100% БОНД 352.766.499 117,5393 0,0887 1,1680 1,4513 3,2739 1,6663 23.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 797.533.860 220,7401 1,8941 6,9084 9,5805 21,8026 12,3571 23.07.2021
Граве Глобал 41.886.223 128,3525 1,8449 4,5071 10,8945 24,2130 15,1308 23.07.2021
ВФП Дивиденда 114.593.515 115,7433 2,6200 7,0225 16,7985 23.07.2021
КБ Публикум - Акции 107.304.403 100,1521 -0,8486 0,3787 23.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 113.302.368 92,5081 -2,8884 -8,4039 23.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.065.998 58,5632 -1,1031 3,2129 5,4401 10,7708 7,4795 22.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 64.717.962 76,3774 1,9724 2,8939 4,1181 5,7702 5,4307 22.07.2021
Иново Статус Акции 65.020.506 37,1360 -0,8890 0,8549 1,7506 6,0232 6,1044 22.07.2021
Генерали БРИК 56.114.911 163,2581 -1,3583 3,0358 2,4140 12,7228 5,7413 22.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.423.973 123,3344 -1,4031 2,9601 4,6780 13,6346 7,9020 22.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 611.545.812 185,8360 -0,2280 3,1579 6,4550 12,7186 8,2243 22.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 209.166.802 159,1253 0,2744 1,4715 2,4785 3,1289 2,6495 22.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.509.008.660 130,6439 0,0116 0,3224 0,6630 1,3171 0,7092 22.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.699.274.199 123,5591 0,0296 0,2820 0,6116 1,1537 0,6577 22.07.2021
Генерали Кеш Фонд 152.638.112 1.214,1959 0,0163 0,3482 0,6909 1,0872 0,6625 22.07.2021
Генерали Топ Брендови 305.063.883 153,0524 1,2277 3,6796 9,6490 12,2243 11,5741 22.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.755.211.138 139,0376 -0,1416 4,1528 13,2447 19,0292 15,4010 22.07.2021
ВФП Кеш Депозит 663.927.119 112,2411 -0,0521 0,1792 0,3846 0,7560 0,4626 22.07.2021
ВФП 100% БОНД 352.670.168 117,5085 0,1039 1,1070 1,3841 3,1288 1,6397 22.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 794.842.454 220,4187 1,3280 6,8729 9,4166 22,1135 12,1935 22.07.2021
Граве Глобал 41.630.984 127,5704 1,5210 3,8218 10,2119 22,9560 14,4292 22.07.2021
ВФП Дивиденда 113.446.153 114,6210 1,1591 6,0421 15,6480 22.07.2021
КБ Публикум - Акции 107.277.438 100,1754 -0,5027 0,2719 22.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 114.003.737 93,0819 -2,4590 -8,3277 22.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.198.632 58,4779 -1,6025 3,0809 5,2901 10,8201 7,3229 21.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 64.751.061 76,1545 2,2083 2,4838 3,9906 5,9960 5,1230 21.07.2021
Иново Статус Акции 64.952.683 37,0973 -1,1701 0,7061 1,3109 6,0926 5,9938 21.07.2021
Генерали БРИК 56.075.261 162,8722 -1,0745 3,4496 0,3991 12,1808 5,4913 21.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.385.686 123,1410 -1,8309 2,7384 4,5957 13,3333 7,7328 21.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 612.827.844 186,8006 0,2438 3,5894 6,5824 13,5056 8,7861 21.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 208.962.183 158,9696 0,2770 1,5628 2,3244 3,1168 2,5491 21.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.520.132.363 130,6388 0,0122 0,3201 0,6629 1,3159 0,7053 21.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.677.350.933 123,5553 0,0303 0,2808 0,6121 1,1525 0,6546 21.07.2021
Генерали Кеш Фонд 152.668.843 1.214,1325 0,0167 0,3448 0,6920 1,0847 0,6573 21.07.2021
Генерали Топ Брендови 304.321.521 152,7381 1,4373 3,4826 9,0054 12,0084 11,3449 21.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.756.512.161 138,8285 0,0173 4,3035 12,6122 18,3044 15,2275 21.07.2021
ВФП Кеш Депозит 662.237.815 112,2384 -0,0512 0,1766 0,3850 0,7553 0,4602 21.07.2021
ВФП 100% БОНД 352.453.140 117,4508 0,0740 1,1564 1,1884 3,4176 1,5898 21.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 806.111.285 221,4464 1,5918 7,2095 9,7949 23,4560 12,7166 21.07.2021
Граве Глобал 41.196.299 126,2384 1,1858 3,4390 8,8471 21,6215 13,2344 21.07.2021
ВФП Дивиденда 111.605.318 114,6969 1,9140 5,6794 14,7395 21.07.2021
КБ Публикум - Акции 106.654.192 100,1706 -0,2967 0,0562 21.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 114.555.238 93,5333 -2,3890 -8,5931 21.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.196.604 58,4328 -2,0511 2,7487 4,6899 10,5237 7,2402 20.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 64.629.219 75,8219 2,3018 2,3782 3,8925 5,1623 4,6639 20.07.2021
Иново Статус Акции 65.243.691 37,2635 -0,6582 0,8632 2,5263 6,6372 6,4687 20.07.2021
Генерали БРИК 55.713.288 161,8209 -1,5053 3,2696 -0,5636 12,4197 4,8104 20.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.401.796 123,2224 -2,1633 2,3654 4,0199 13,7279 7,8040 20.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 607.578.472 186,1111 -0,2350 3,1882 6,0361 13,1534 8,3845 20.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 209.041.420 158,9828 0,2771 1,6254 2,2859 3,2401 2,5576 20.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.473.414.794 130,6460 0,0224 0,3295 0,6750 1,3256 0,7108 20.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.677.465.542 123,5592 0,0376 0,2874 0,6206 1,1586 0,6578 20.07.2021
Генерали Кеш Фонд 152.678.854 1.214,2121 0,0288 0,3555 0,7036 1,0947 0,6639 20.07.2021
Генерали Топ Брендови 301.658.991 151,5956 1,5073 3,0320 8,0178 11,2467 10,5121 20.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.733.243.768 137,3429 -0,2467 4,1501 11,1056 17,4874 13,9944 20.07.2021
ВФП Кеш Депозит 658.854.506 112,2485 -0,0386 0,1881 0,3993 0,7675 0,4692 20.07.2021
ВФП 100% БОНД 352.732.161 117,4742 0,0549 1,1520 1,1877 3,6810 1,6100 20.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 808.569.904 222,4248 2,0381 7,5943 10,3454 23,8663 13,2146 20.07.2021
Граве Глобал 40.912.583 125,3690 -0,2959 1,9576 8,8859 21,6112 12,4546 20.07.2021
ВФП Дивиденда 110.724.448 113,7947 1,5957 5,2981 13,6865 20.07.2021
КБ Публикум - Акции 105.940.372 99,5213 -0,7972 -0,3643 20.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 113.791.067 92,9921 -1,9575 -8,1513 20.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.368.999 58,4742 -1,9907 2,9677 4,6878 10,7758 7,3161 19.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 64.099.913 75,0694 1,2769 0,7673 3,3822 4,7610 3,6252 19.07.2021
Иново Статус Акции 65.059.365 37,1582 -0,9416 0,7620 3,5318 6,5511 6,1678 19.07.2021
Генерали БРИК 55.392.397 160,9235 -2,0601 1,6906 -0,6606 13,3618 4,2292 19.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.347.211 122,9780 -2,3660 2,2289 3,8133 13,0976 7,5902 19.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 606.846.139 185,7032 -0,4556 2,6846 5,9432 13,0001 8,1470 19.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 208.929.055 158,8973 0,2292 1,4535 2,2895 3,2846 2,5024 19.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.411.483.421 130,6535 0,0322 0,3396 0,6856 1,3354 0,7166 19.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.577.285.226 123,5628 0,0439 0,2943 0,6280 1,1641 0,6607 19.07.2021
Генерали Кеш Фонд 153.688.210 1.214,2860 0,0396 0,3660 0,7210 1,1048 0,6700 19.07.2021
Генерали Топ Брендови 298.461.402 150,2585 0,6026 0,9126 8,0497 11,1763 9,5373 19.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.717.115.281 136,1275 -1,1359 1,6843 10,8331 16,9894 12,9857 19.07.2021
ВФП Кеш Депозит 659.291.559 112,2585 -0,0273 0,1998 0,4117 0,7801 0,4781 19.07.2021
ВФП 100% БОНД 349.282.710 117,4059 0,0017 0,9414 1,1680 3,8382 1,5510 19.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 807.875.811 222,2354 1,9471 7,7688 10,1101 24,5380 13,1182 19.07.2021
Граве Глобал 41.240.716 126,3745 0,4955 1,9178 10,1981 22,9636 13,3565 19.07.2021
ВФП Дивиденда 109.368.912 112,7848 0,6874 3,3438 19.07.2021
КБ Публикум - Акции 105.281.284 99,0491 -1,2717 -1,0038 19.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 113.338.076 92,6219 -2,3536 -8,2691 19.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.878.665 58,9976 -1,1227 4,1790 5,9260 11,7563 8,2767 18.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 65.067.336 76,1308 2,6992 1,9050 5,1873 6,2318 5,0903 18.07.2021
Иново Статус Акции 65.059.434 37,1476 -0,9725 0,7360 4,4029 6,5170 6,1375 18.07.2021
Генерали БРИК 56.099.493 162,9777 -0,8188 1,9769 1,7496 14,7983 5,5597 18.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.539.290 123,9584 -1,5964 3,2079 4,6547 13,9887 8,4480 18.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 610.270.500 186,7514 0,1043 3,3321 6,6227 13,6374 8,7574 18.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 209.054.706 158,9198 0,2496 1,5115 2,3963 3,3052 2,5169 18.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.441.177.609 130,6490 0,0327 0,3407 0,6940 1,3356 0,7131 18.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.522.004.090 123,5593 0,0444 0,2954 0,6342 1,1627 0,6578 18.07.2021
Генерали Кеш Фонд 153.682.309 1.214,2394 0,0404 0,3669 0,7251 1,1039 0,6661 18.07.2021
Генерали Топ Брендови 303.441.233 152,8946 2,3582 2,4671 10,6569 13,1171 11,4590 18.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.754.076.347 139,1522 1,0543 3,7491 13,6031 19,5812 15,4962 18.07.2021
ВФП Кеш Депозит 638.750.167 112,2565 -0,0266 0,2010 0,4195 0,7805 0,4764 18.07.2021
ВФП 100% БОНД 349.590.940 117,4478 0,0422 1,0014 1,3429 3,8809 1,5872 18.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 805.906.109 221,6858 1,6908 7,5987 9,8335 24,2246 12,8384 18.07.2021
Граве Глобал 41.607.457 127,4983 1,3809 3,2307 11,4340 24,0488 14,3646 18.07.2021
ВФП Дивиденда 111.063.122 114,5651 2,2700 4,5741 18.07.2021
КБ Публикум - Акции 106.333.752 100,0452 -0,2826 -0,1133 18.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 115.040.429 94,1371 -0,7621 -7,0713 18.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 59.884.310 59,0031 -1,0774 4,1789 5,9254 11,7530 8,2868 17.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 65.073.524 76,1380 2,9667 1,9054 5,1870 6,1789 5,1003 17.07.2021
Иново Статус Акции 65.063.180 37,1498 -0,9632 0,7389 4,4534 6,5212 6,1438 17.07.2021
Генерали БРИК 56.104.455 162,9921 -0,7240 1,9769 1,8068 14,7147 5,5690 17.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.541.469 123,9694 -1,6727 3,2080 4,4716 13,9822 8,4576 17.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 610.282.964 186,7553 0,0062 3,3325 6,6899 13,6234 8,7597 17.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 209.042.035 158,9102 0,5923 1,5113 2,3614 3,2784 2,5107 17.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.441.039.636 130,6438 0,0319 0,3408 0,6962 1,3358 0,7091 17.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.521.950.843 123,5549 0,0435 0,2952 0,6369 1,1608 0,6542 17.07.2021
Генерали Кеш Фонд 153.675.321 1.214,1842 0,0394 0,3665 0,7238 1,1025 0,6615 17.07.2021
Генерали Топ Брендови 303.469.194 152,9087 1,8955 2,4672 10,5643 13,0885 11,4693 17.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.754.178.135 139,1611 0,0513 3,7491 13,5644 19,5651 15,5035 17.07.2021
ВФП Кеш Депозит 638.734.108 112,2537 -0,0276 0,2015 0,4237 0,7808 0,4738 17.07.2021
ВФП 100% БОНД 349.573.984 117,4421 0,4871 1,0009 1,3413 3,8244 1,5823 17.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 805.938.959 221,6948 1,6906 7,5987 10,4015 24,2242 12,8430 17.07.2021
Граве Глобал 41.610.279 127,5070 1,5447 3,2311 10,6687 24,0517 14,3724 17.07.2021
ВФП Дивиденда 111.070.445 114,5726 1,9704 4,5739 17.07.2021
КБ Публикум - Акции 106.338.318 100,0495 -0,6384 -0,1113 17.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 115.047.674 94,1430 -1,4226 -7,0686 17.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.062.376 59,0374 -1,2599 4,2139 6,0131 11,9475 8,3498 16.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 65.186.387 76,1329 3,2837 1,8263 5,1968 6,1700 5,0932 16.07.2021
Иново Статус Акции 65.078.553 37,1585 -0,8544 0,7674 4,4752 6,6100 6,1687 16.07.2021
Генерали БРИК 56.099.877 162,9788 -1,1453 1,8843 1,7894 14,9375 5,5604 16.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.552.356 124,0244 -1,8434 3,2308 4,5087 13,9130 8,5057 16.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 610.338.771 186,7723 -0,2580 3,3276 6,6986 13,6898 8,7696 16.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 209.048.182 158,9149 0,5209 1,5027 2,3716 3,2732 2,5138 16.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.435.319.083 130,6496 0,0403 0,3530 0,7044 1,3442 0,7136 16.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.521.987.271 123,5579 0,0494 0,3036 0,6426 1,1662 0,6567 16.07.2021
Генерали Кеш Фонд 153.682.668 1.214,2423 0,0487 0,3789 0,7380 1,1106 0,6664 16.07.2021
Генерали Топ Брендови 303.535.971 152,9424 1,9770 2,4451 10,5789 13,1491 11,4939 16.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.754.932.124 139,2220 0,1033 3,7870 13,6068 19,4412 15,5541 16.07.2021
ВФП Кеш Депозит 638.776.433 112,2624 -0,0179 0,2169 0,4337 0,7913 0,4816 16.07.2021
ВФП 100% БОНД 349.575.151 117,4425 0,3495 1,0258 1,3465 3,8430 1,5826 16.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 805.984.788 221,7074 0,6586 7,6013 10,4034 24,5205 12,8494 16.07.2021
Граве Глобал 41.623.586 127,5477 1,7774 3,2690 10,6970 23,9901 14,4089 16.07.2021
ВФП Дивиденда 111.082.226 114,5848 2,0308 4,5043 16.07.2021
КБ Публикум - Акции 106.278.437 100,0515 -1,0988 -0,1267 16.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 115.029.963 94,1440 -5,2008 -7,1070 16.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.491.341 59,0845 -0,7775 4,2417 6,0710 12,0508 8,4362 15.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 65.904.529 76,7241 3,7290 2,7817 6,0674 6,8701 5,9093 15.07.2021
Иново Статус Акции 64.991.347 37,1087 -0,9827 0,5811 4,3496 6,4494 6,0264 15.07.2021
Генерали БРИК 56.492.925 164,1340 -0,5613 2,9948 2,5222 15,4833 6,3086 15.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.596.827 124,2490 -1,3011 3,5459 4,7603 14,0047 8,7022 15.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 611.758.064 187,2082 -0,2406 3,9224 6,9651 14,0531 9,0235 15.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 209.073.750 158,9343 0,5605 1,6924 2,4111 3,3601 2,5263 15.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.428.616.701 130,6629 0,0546 0,3595 0,7252 1,3584 0,7238 15.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.540.084.758 123,5657 0,0591 0,3079 0,6566 1,1757 0,6630 15.07.2021
Генерали Кеш Фонд 153.199.565 1.214,3762 0,0647 0,3867 0,6997 1,1250 0,6775 15.07.2021
Генерали Топ Брендови 304.626.364 153,8087 2,2336 3,4791 11,2444 13,3544 12,1254 15.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.766.899.062 139,9117 0,4859 5,0446 14,2217 19,4929 16,1265 15.07.2021
ВФП Кеш Депозит 631.721.920 112,2779 -0,0012 0,2252 0,4555 0,8082 0,4955 15.07.2021
ВФП 100% БОНД 349.278.053 117,4466 0,3915 1,0076 1,3758 3,9266 1,5862 15.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 805.074.918 221,4231 0,3322 7,6104 10,2575 24,4910 12,7047 15.07.2021
Граве Глобал 41.868.980 128,2997 2,3475 4,3750 11,3680 25,4367 15,0834 15.07.2021
ВФП Дивиденда 111.590.419 115,1155 2,1007 5,5797 15.07.2021
КБ Публикум - Акции 107.091.787 100,7173 -0,8549 0,5340 15.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 117.656.206 96,5658 -4,0815 -4,3191 15.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.479.070 59,0808 -0,5362 4,0530 6,3153 12,1320 8,4294 14.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 65.867.230 76,7099 3,2985 2,8401 5,9264 6,8199 5,8897 14.07.2021
Иново Статус Акции 65.279.477 37,2733 -0,6332 1,2254 5,4243 7,2999 6,4967 14.07.2021
Генерали БРИК 56.647.188 164,7067 -0,6916 2,8757 1,9794 15,4771 6,6795 14.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.559.840 124,1656 -1,2680 3,4294 4,6757 14,2394 8,6292 14.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 610.965.701 186,9793 -0,4122 3,5969 6,7126 14,1416 8,8901 14.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 208.913.452 158,8125 0,4439 1,2804 2,4422 3,3816 2,4477 14.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.442.352.643 130,6650 0,0598 0,3664 0,7609 1,3637 0,7255 14.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.537.701.423 123,5663 0,0625 0,3143 0,6839 1,1787 0,6635 14.07.2021
Генерали Кеш Фонд 153.413.470 1.214,3968 0,0708 0,3958 0,7132 1,1297 0,6792 14.07.2021
Генерали Топ Брендови 305.073.404 154,2428 2,4796 4,0990 11,1299 14,2624 12,4419 14.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.775.323.812 140,5909 1,2537 6,0641 14,2215 21,4635 16,6903 14.07.2021
ВФП Кеш Депозит 633.842.367 112,2824 0,0053 0,2335 0,4952 0,8145 0,4995 14.07.2021
ВФП 100% БОНД 348.846.241 117,3172 0,2100 0,9284 1,3678 3,8284 1,4742 14.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 802.031.099 220,5859 -0,5849 7,4455 9,5978 24,0150 12,2786 14.07.2021
Граве Глобал 41.878.836 128,3299 2,4511 4,3101 11,6192 25,9258 15,1105 14.07.2021
ВФП Дивиденда 111.629.029 115,4072 2,2443 6,1579 14.07.2021
КБ Публикум - Акции 107.174.256 100,8165 -0,9313 0,7143 14.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 116.342.797 95,7340 -5,7032 -4,1673 14.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.795.957 59,1370 -0,6772 4,0970 6,4030 12,4134 8,5326 13.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 65.903.029 76,3636 3,2729 1,9693 5,7804 6,5703 5,4117 13.07.2021
Иново Статус Акции 65.441.713 37,3469 -0,6018 1,5952 6,1851 7,5641 6,7070 13.07.2021
Генерали БРИК 57.055.285 164,4725 -0,2910 3,4602 3,1230 14,8886 6,5278 13.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.609.217 124,4153 -1,1201 3,7738 5,1992 14,1841 8,8477 13.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 609.582.230 186,5865 -0,5985 3,4880 7,0121 13,7757 8,6614 13.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.422.009 158,8175 0,4280 1,2507 2,4691 3,1847 2,4509 13.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.503.819.294 130,6641 0,0636 0,3699 0,7737 1,3661 0,7248 13.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.545.106.147 123,5651 0,0651 0,3167 0,6935 1,1799 0,6626 13.07.2021
Генерали Кеш Фонд 153.412.328 1.214,3878 0,0760 0,3994 0,7154 1,1318 0,6784 13.07.2021
Генерали Топ Брендови 302.589.802 153,9417 2,4415 3,6075 10,9227 14,0226 12,2224 13.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.772.846.331 140,5469 1,4010 6,3068 14,5264 21,2965 16,6538 13.07.2021
ВФП Кеш Депозит 632.659.473 112,2840 0,0105 0,2376 0,5093 0,8179 0,5010 13.07.2021
ВФП 100% БОНД 348.689.570 117,2716 0,1174 0,9585 1,4032 3,6167 1,4348 13.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 799.379.427 219,8525 -0,1321 7,2084 10,2117 23,8738 11,9053 13.07.2021
Граве Глобал 41.989.262 128,6683 3,1791 4,9227 12,1377 25,4057 15,4140 13.07.2021
ВФП Дивиденда 111.351.527 115,1379 2,3423 5,6824 13.07.2021
КБ Публикум - Акции 106.989.520 100,6959 -0,9659 0,5350 13.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 113.730.223 94,6523 -7,4245 -5,4097 13.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.693.364 59,0372 -0,8541 4,3309 6,6273 12,9404 8,3494 12.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 65.416.298 75,8122 2,5175 1,1972 5,0604 6,0253 4,6505 12.07.2021
Иново Статус Акции 65.519.598 37,3914 -0,4860 1,7398 6,5255 8,0920 6,8341 12.07.2021
Генерали БРИК 56.643.190 163,7236 -0,7538 3,2405 2,4739 14,2437 6,0428 12.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.586.301 124,2994 -1,2210 3,9244 5,0928 14,3409 8,7463 12.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 608.721.814 186,4050 -0,6972 3,4215 7,0774 13,7582 8,5557 12.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.347.265 158,7600 0,3978 1,2560 2,5219 3,1857 2,4138 12.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.596.611.383 130,6671 0,0697 0,3756 0,7780 1,3700 0,7271 12.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.565.102.339 123,5649 0,0678 0,3196 0,6968 1,1830 0,6624 12.07.2021
Генерали Кеш Фонд 153.670.262 1.214,3972 0,0814 0,4041 0,7238 1,1359 0,6792 12.07.2021
Генерали Топ Брендови 302.806.933 153,9249 2,4208 3,5513 11,3060 13,7985 12,2101 12.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.771.410.208 140,4943 1,3565 6,2344 14,6993 22,2470 16,6101 12.07.2021
ВФП Кеш Депозит 632.676.973 112,2847 0,0140 0,2384 0,5114 0,8210 0,5016 12.07.2021
ВФП 100% БОНД 348.275.587 117,2877 0,1357 0,9246 1,5079 3,7063 1,4487 12.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 798.885.366 219,7166 -0,1979 7,2211 11,2392 24,3270 11,8361 12.07.2021
Граве Глобал 41.705.392 127,7984 2,4732 4,0117 11,7627 26,0210 14,6337 12.07.2021
ВФП Дивиденда 112.101.681 115,1062 2,3073 5,5990 12.07.2021
КБ Публикум - Акции 107.010.290 100,7756 -0,8913 0,6364 12.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 112.702.164 93,7980 -8,2657 -5,7712 12.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.729.411 59,0792 -0,7544 4,5727 6,9388 13,0097 8,4265 11.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 65.354.082 75,7515 2,7486 1,5264 4,7450 5,9300 4,5668 11.07.2021
Иново Статус Акции 65.542.923 37,4053 -0,4492 1,8863 6,5150 8,1281 6,8738 11.07.2021
Генерали БРИК 56.477.442 163,3648 -0,7414 1,9712 3,9352 13,9828 5,8104 11.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.605.853 124,4099 -1,1120 3,9880 6,0847 14,4319 8,8430 11.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 604.673.385 186,4279 -0,6226 3,6231 7,5946 13,7716 8,5690 11.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.322.675 158,7418 0,4757 1,1528 2,5482 3,1799 2,4021 11.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.595.733.888 130,6633 0,0715 0,3768 0,7827 1,3706 0,7242 11.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.584.367.510 123,5623 0,0692 0,3214 0,7010 1,1832 0,6603 11.07.2021
Генерали Кеш Фонд 153.665.145 1.214,3568 0,0839 0,4057 0,7236 1,1353 0,6758 11.07.2021
Генерали Топ Брендови 301.172.317 153,2408 2,1992 3,1177 10,8769 13,2830 11,7114 11.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.761.412.087 139,8495 1,0714 5,3835 14,1895 21,6781 16,0749 11.07.2021
ВФП Кеш Депозит 651.581.784 112,2869 0,0202 0,2434 0,5206 0,8251 0,5036 11.07.2021
ВФП 100% БОНД 348.757.004 117,2787 0,2525 0,9391 1,5358 3,7040 1,4409 11.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 800.335.325 220,1099 -0,0231 7,8061 11,2443 24,5442 12,0363 11.07.2021
Граве Глобал 41.324.903 126,6325 1,5334 3,2710 10,5036 24,8629 13,5879 11.07.2021
ВФП Дивиденда 111.880.786 114,8930 2,4275 5,2277 11.07.2021
КБ Публикум - Акции 106.712.028 100,6471 -0,9149 0,5962 11.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 113.600.949 94,5460 -7,2884 -5,3708 11.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.735.115 59,0847 -0,2261 4,5728 6,9383 13,0131 8,4366 10.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 65.360.295 75,7587 2,8833 1,5268 4,7448 6,2284 4,5767 10.07.2021
Иново Статус Акции 65.546.706 37,4074 -0,7743 1,8887 6,4276 8,1323 6,8798 10.07.2021
Генерали БРИК 56.482.435 163,3793 -0,7136 1,9713 3,2708 14,3861 5,8198 10.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.608.043 124,4210 -0,7155 3,9881 6,1659 14,4396 8,8527 10.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 604.685.382 186,4316 -0,4233 3,6234 7,7200 13,8584 8,5712 10.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.309.858 158,7320 0,5660 1,1529 2,4850 3,3159 2,3958 10.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.595.594.359 130,6582 0,0741 0,3767 0,7827 1,3707 0,7202 10.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.584.311.441 123,5579 0,0710 0,3211 0,7013 1,1823 0,6567 10.07.2021
Генерали Кеш Фонд 153.658.093 1.214,3011 0,0889 0,4052 0,7226 1,1337 0,6712 10.07.2021
Генерали Топ Брендови 301.200.118 153,2549 2,5985 3,1179 10,2588 13,5637 11,7217 10.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.761.523.130 139,8585 1,5394 5,3835 13,7132 21,9077 16,0824 10.07.2021
ВФП Кеш Депозит 651.565.218 112,2840 0,0247 0,2427 0,5213 0,8252 0,5010 10.07.2021
ВФП 100% БОНД 348.737.070 117,2730 0,3642 0,9387 1,4615 3,8422 1,4360 10.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 800.367.920 220,1189 -0,0167 7,8061 11,7974 24,5439 12,0409 10.07.2021
Граве Глобал 41.327.706 126,6411 1,8076 3,2713 11,2342 24,8658 13,5957 10.07.2021
ВФП Дивиденда 111.888.162 114,9006 2,5609 5,2276 10.07.2021
КБ Публикум - Акции 106.716.624 100,6514 -0,7731 0,5986 10.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 113.608.082 94,5519 -8,1657 -5,3672 10.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 60.746.657 59,1073 -0,2486 4,6447 6,9471 12,3130 8,4780 09.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 65.462.705 75,8820 3,3601 1,6080 4,9833 6,1441 4,7469 09.07.2021
Иново Статус Акции 65.561.072 37,4156 0,0291 1,9107 6,4485 7,9357 6,9032 09.07.2021
Генерали БРИК 56.551.831 163,5800 -0,4316 2,0174 3,3885 14,0604 5,9498 09.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.615.364 124,4580 -0,6578 4,0446 6,1879 14,4573 8,8850 09.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 604.956.333 186,5182 -0,4448 3,6532 7,7691 14,0933 8,6216 09.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.393.414 158,7986 0,5399 1,1790 2,5351 3,1065 2,4387 09.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.595.928.837 130,6627 0,0854 0,3849 0,7897 1,3772 0,7237 09.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.584.336.546 123,5598 0,0778 0,3268 0,7062 1,1865 0,6582 09.07.2021
Генерали Кеш Фонд 153.664.021 1.214,3479 0,1020 0,4144 0,7275 1,1406 0,6751 09.07.2021
Генерали Топ Брендови 301.528.308 153,4219 2,8847 3,1615 10,3692 14,0123 11,8434 09.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.762.742.358 139,9395 1,7530 5,3861 13,7718 23,0124 16,1496 09.07.2021
ВФП Кеш Депозит 651.584.464 112,2908 0,0382 0,2519 0,5302 0,8339 0,5071 09.07.2021
ВФП 100% БОНД 348.804.147 117,2955 0,3866 0,9330 1,4857 3,7629 1,4555 09.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 800.412.274 220,1311 0,2579 7,8080 11,7992 24,6363 12,0471 09.07.2021
Граве Глобал 41.339.930 126,6785 1,7254 3,2994 11,2600 24,7237 13,6292 09.07.2021
ВФП Дивиденда 112.067.303 115,0845 3,1600 5,2616 09.07.2021
КБ Публикум - Акции 106.681.635 100,7232 -0,5920 0,6551 09.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 111.734.869 94,6455 -6,8841 -5,2962 09.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 61.185.441 59,2789 0,1944 4,8714 7,9447 12,7194 8,7930 08.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 64.977.973 75,1303 2,2468 0,6252 4,1427 4,9854 3,7093 08.07.2021
Иново Статус Акции 65.595.962 37,4355 -0,0360 1,9036 6,4952 8,2404 6,9601 08.07.2021
Генерали БРИК 56.137.897 162,3985 -1,3079 0,6522 2,7296 13,3981 5,1845 08.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.645.970 124,6127 -0,3238 4,2065 6,2663 14,5918 9,0204 08.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 602.761.026 185,8470 -0,8733 3,3048 7,3997 13,4955 8,2307 08.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 206.563.352 158,9293 0,6426 1,2333 2,6558 3,1830 2,5231 08.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.587.990.366 130,6875 0,1078 0,4064 0,8098 1,4001 0,7428 08.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.684.543.992 123,5753 0,0935 0,3423 0,7203 1,2017 0,6709 08.07.2021
Генерали Кеш Фонд 153.697.682 1.214,6139 0,1283 0,4398 0,7528 1,1658 0,6972 08.07.2021
Генерали Топ Брендови 298.381.356 151,8461 1,6912 2,4658 9,2871 12,6228 10,6947 08.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.738.581.512 138,1042 0,5439 4,3529 12,3095 20,5350 14,6263 08.07.2021
ВФП Кеш Депозит 650.223.079 112,3187 0,0650 0,2783 0,5552 0,8614 0,5320 08.07.2021
ВФП 100% БОНД 348.797.475 117,4053 0,5462 1,0578 1,6383 3,8429 1,5504 08.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 802.234.641 220,6621 0,7687 8,4643 12,0645 25,0085 12,3174 08.07.2021
Граве Глобал 41.688.507 127,7467 2,5893 4,6217 12,1804 25,6633 14,5874 08.07.2021
ВФП Дивиденда 111.083.539 114,0763 2,3572 4,7015 08.07.2021
КБ Публикум - Акции 105.765.335 99,9264 -1,5460 -0,0889 08.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 110.064.251 93,6495 -8,3493 -6,2431 08.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 61.261.192 59,3778 0,2656 5,3186 8,6044 13,0112 8,9745 07.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 65.633.811 75,9026 2,7416 1,6991 5,6310 6,4109 4,7753 07.07.2021
Иново Статус Акции 65.594.527 37,4347 -0,1653 1,6452 6,1237 8,1390 6,9578 07.07.2021
Генерали БРИК 56.786.997 164,1315 -0,7552 1,7756 4,7117 15,5743 6,3070 07.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.710.675 124,9399 -0,0985 4,8356 7,5822 14,8373 9,3066 07.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 605.997.768 186,9268 -0,3850 3,9795 8,3952 14,2892 8,8596 07.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 207.732.952 158,9632 0,6654 1,2091 2,6905 3,2147 2,5449 07.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.582.676.717 130,7114 0,1305 0,4400 0,8307 1,4227 0,7612 07.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.664.387.989 123,5894 0,1085 0,3660 0,7335 1,2160 0,6824 07.07.2021
Генерали Кеш Фонд 153.729.824 1.214,8679 0,1546 0,4766 0,7772 1,1900 0,7182 07.07.2021
Генерали Топ Брендови 301.360.554 153,4147 2,5565 3,6682 11,0445 14,4622 11,8382 07.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.762.079.865 140,0676 1,8736 6,2054 14,4379 22,0504 16,2559 07.07.2021
ВФП Кеш Депозит 625.758.408 112,3465 0,0930 0,3158 0,5809 0,8889 0,5569 07.07.2021
ВФП 100% БОНД 349.173.902 117,5387 0,6433 1,0765 1,7740 4,0637 1,6658 07.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 797.345.344 219,5545 0,3841 8,0087 11,4005 24,5593 11,7536 07.07.2021
Граве Глобал 41.748.847 127,9316 2,7856 4,6327 13,6273 25,0536 14,7532 07.07.2021
ВФП Дивиденда 112.087.937 115,1388 2,9060 5,8986 07.07.2021
КБ Публикум - Акции 106.224.632 100,7735 -0,9778 0,7795 07.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 112.136.047 95,5675 -7,5274 -4,3349 07.07.2021
Генерали Југоисточна Европа 61.489.986 59,2012 -0,2075 5,3080 8,2778 12,6595 8,6504 06.07.2021
Генерали Глобал- Растечки Пазари 65.813.420 75,7710 2,2667 1,3297 5,2099 5,6769 4,5937 06.07.2021
Иново Статус Акции 65.586.261 37,4300 -0,1584 1,6291 6,3479 8,0936 6,9444 06.07.2021
Генерали БРИК 56.816.868 164,2525 -0,8342 1,5379 5,6487 13,8258 6,3854 06.07.2021
Генерали Нова ЕУ 24.628.529 124,5246 -0,5073 4,7905 8,0367 14,3367 8,9433 06.07.2021
КБ Публикум - Балансиран 604.540.001 186,8805 -0,3793 4,1507 8,5801 14,1526 8,8326 06.07.2021
КБ Публикум - Обврзници 207.718.976 158,9548 0,7182 1,3072 2,7004 2,9867 2,5395 06.07.2021
КБ Публикум Паричен 3.519.834.782 130,7076 0,1323 0,4551 0,8315 1,4237 0,7583 06.07.2021
Генерали Кеш Депозит 1.662.981.577 123,5862 0,1102 0,3775 0,7342 1,2161 0,6797 06.07.2021
Генерали Кеш Фонд 154.145.957 1.214,8277 0,1574 0,4919 0,7620 1,1897 0,7149 06.07.2021
Генерали Топ Брендови 292.748.622 152,2698 1,8078 3,1063 10,9508 12,4565 11,0036 06.07.2021
ВФП Премиум Инвест 1.748.003.959 139,0605 1,2954 5,3707 14,2305 19,7690 15,4200 06.07.2021
ВФП Кеш Депозит 649.603.985 112,3450 0,0958 0,3297 0,5823 0,8901 0,5556 06.07.2021
ВФП 100% БОНД 348.626.398 117,4505 0,5967 1,0660 1,6636 3,7049 1,5895 06.07.2021
КБ Публикум-МБИ 10 796.194.565 219,4005 0,5171 8,0737 11,3179 24,7502 11,6752 06.07.2021
Граве Глобал 41.773.804 128,0081 3,3191 4,6279 14,8855 25,9776 14,8218 06.07.2021
ВФП Дивиденда 111.603.227 114,5417 3,5715 5,5001 06.07.2021
КБ Публикум - Акции 105.978.042 100,7951 -1,0497 0,7926 06.07.2021
КБ Публикум - Златен фонд 111.693.889 95,1906 -8,4110 -4,8105 06.07.2021
* Почнувајќи од 15 јуни 2009 година податоците за вредноста на уделите на инвестициските фондови кои се објавуваат на оваа веб страница се внесуваат од страна на инвестициските фондови. Македонска берза АД Скопје не презема никаква одговорност во врска со точноста и вистинитоста на истите.