Последни вести

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Почнувајќи од 18.05.2022 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државните обврзници

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва