Последни вести

Пречистен текст на Правилата за тргување на Македонска берза со важност од 26.04.2022 година

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Централен Депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Јавна понуда за преземање на СН Осигурителен Брокер АД Битола

Почнувајќи од 21.04.2022 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација нови државни обврзници

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Реплек АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва