Последни вести

Кодексот се однесува на друштвата чии акции котираат на Официјалниот пазар на Берзата што ги исполнуваат условите пропишани во Правилата за котација

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Гранит АД Скопје

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

На седницата одржана на 20.09.2021 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

Ве известуваме дека согласно барање од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација на државни обврзници, почнувајќи од 19.10.2021 година...

Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва