Издавач
Тајмиште АД Кичево - долгорочно суспендирано од котација
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. 11 Септември влез 1 сутерен
Град
Кичево
Држава
Македонија
e-mail адреса
adtajmiste@yahoo.com
Веб страница
Лице за контакт +
Владимир Толески
Телефон
+389 45 223 805
Факс
+389 45 223 806
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 14.902 58.808 77.433
Оперативна добивка -30.375 -41.651 -30.481
Добивка по оданочување -30.387 -42.711 -41.332
Главнина 160.650 191.037 243.839
Вкупно обврски 76.697 94.427 102.356
Вкупно средства 237.347 285.464 346.195
Пазарна капитализација 25.551 40.829 40.829
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -203,83% -70,83% -39,36%
Нето добивка по акција (EPS) -1.153,60 -1.621,46 -1.569,11
Поврат на вкупните средства (ROA) -12,80% -14,96% -11,94%
Поврат на капиталот (ROE) -18,92% -22,36% -16,95%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција 6.098,86 7.252,46 9.257,01
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,16 0,21 0,17
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основни дејности на Тајмиште АД Кичево, наведувајќи ги главните производи и услуги се:
• Рударски услуги (транспорт, ископ, дупчење и минирање)
• Производство на жичани производи (жичано плетиво, истегнат метал и
браварија)
• Угостителски услуги ( Хотели - ресторани Хотел Кичево и Куќа на
Уметност)

Одбор на директори
Горан Донески - извршен член
Владимир Толески - неизвршен член
Петре Митрејчески - неизвршен член
Слободан Станкоски - неизвршен член
Зоран Никодиноски - независен неизвршен член

 1. Долгорочна суспензија од котација на издавачот Тајмиште АД Кичево

  Cогласно Одлука на Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје, на друштвото Тајмиште АД Кичево, котирано на Официјалниот пазар на Берзата, на подсегментот Задолжителна котација, му е изречена мерка
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Внесување на издавачот Тајмиште АД Кичево на „Листата за набљудување“

  Внесување на издавачот Тајмиште АД Кичево на „Листата за набљудување“
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKTAJM101012
Вкупно издадени ХВ
26.341
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци