Последни вести

Ве известуваме дека денес, 06.05.2003 година, на Берзата е пријавена блок трансакција со акциите на:

Престанок на статус учесник во тргувањето на Македонската берза АД Скопје

Од 05.05.2003 година Агросервис Автокуќа АД Скопје ќе котира на Официјалниот Пазар на Берзата

Еуро Брокер АД Скопје-нов учесник на Македонската берза АД Скопје

Предложена нето дивидендата во износ од 70,5 денари по акција или 4,5% од номиналната вредност на акциите

Одлука за поништување на 1.600 сопствени акции и одлука за купување на 10.000 сопствени акции и постапување со нив

Македонската Берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје во соработка и со спонзоство на УСАИД Скопје – Проект за јакнење на финансискиот сектор во Македонија, организираше еднодневен семинар