Издавач
Нова Стоковна куќа АД Струмица
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул Благој Јанков-Мучето бр.25
Град
Струмица
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Цвета Белчовска
Телефон
+389 34 323 190
Факс
/
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 30.922 21.734 16.641
Оперативна добивка 16.659 4.187 2.031
Добивка по оданочување 15.939 783 167
Главнина 113.660 97.722 96.939
Вкупно обврски 2.350 108.863 98.885
Вкупно средства 205.508 206.585 195.824
Пазарна капитализација 76.814 76.814 76.814
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 53,87% 19,26% 12,20%
Нето добивка по акција (EPS) 12.761,41 626,90 133,71
Поврат на вкупните средства (ROA) 7,76% 0,38% 0,09%
Поврат на капиталот (ROE) 14,02% 0,80% 0,17%
Коефициент цена/ добивка по акција 4,82 98,10 459,96
Книговодствена вредност по акција 91.000,80 78.240,19 77.613,29
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,68 0,79 0,79
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на „НОВА СТОКОВНА КУЌА“ АД Струмица е издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп.

Одбор на директори 
Цвета Белчовска
Ленче Масева
Васил Георгиев

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Нова стоковна куќа АД Струмица
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Решение од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица

  Решението од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица може да го преземете...
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. Јавна опомена за котираното друштво Нова стоковна куќа АД Струмица

  Јавна опомена за котираното друштво Нова стоковна куќа АД Струмица
 10. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKNOSK101013
Вкупно издадени ХВ
1.249
Последно тргување: 15.03.2024
Максимална цена:
61.500,00
Минимална цена:
61.500,00
Просечна цена:
61.500,00
Количина:
2
Промет:
123.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
61.500,00
Минимална цена:
61.500,00
Количина:
3
Промет:
184.500
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци