Јавна опомена за котираните друштвa Оранжерии Хамзали АД Струмица и Нова стоковна куќа АД Струмица
четврток, 27 јуни 2024

Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата на друштвата Оранжерии Хамзали АД Струмица и Нова стоковна куќа АД Струмица, котирани на Официјалниот пазар на подсегментот Задолжителна котација на Македонска берза АД Скопје, поради необјавување на промени кај акционери со значителни удели во пропишаниот рок со Правилата за котација, со што не постапија согласно член 38, став 1,2 и 3 од Правилата за котација.