Блок трансакција
четврток, 07 март 2024

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Нова стоковна куќа АД Струмица
Шифра: NOSK
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар-Задолжителна котација
Номинална вредност: 1.000 ЕУР
Количина: 34
% од основната главнина: 2,72%
Цена по акција (во денари): 150.000,00
Вредност на трансакција (во денари): 5.100.000,00