Издавач
Адинг АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Новоселски пат (1409) број 11
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
ading@ading.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Антанио Спасевски
Телефон
+389 2 32 39 257
Факс
+389 2 20 34 810
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 480.676 425.302 441.067
Оперативна добивка 74.936 44.456 14.335
Добивка по оданочување 65.557 37.950 5.002
Главнина 362.697 357.978 333.266
Вкупно обврски 173.882 174.886 194.116
Вкупно средства 536.579 532.864 527.382
Пазарна капитализација 262.366 255.024 255.024
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 15,59% 10,45% 3,25%
Нето добивка по акција (EPS) 169,66 98,21 12,95
Поврат на вкупните средства (ROA) 12,22% 7,12% 0,95%
Поврат на капиталот (ROE) 18,07% 10,60% 1,50%
Коефициент цена/ добивка по акција 4,00 6,72 50,98
Книговодствена вредност по акција 938,66 926,44 862,49
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,72 0,71 0,77
Дивиденда по акција 27,78 24,44 23,50
Дивиденден принос 4,09% 3,70% 3,56%

АДИНГ е водечка компанија во Југоисточна Европа за производство и пласман на хемиски материјали за градежништвото, основана во1969 година. Седиштето на матичната компанија и најголемиот производствен погон се наоѓаат во Скопје, Р.Македонија, а со свои претставништва и дистрибутери е присутна на повеќе од 13 пазари од регионот на Југоисточна Европа, Блискиот Исток и Азија. Компанијата е присутна со свои производствени погони и во Р.Бугарија и Р.Иран, додека свои фирми претставништва има во Р.Србија, Р.Казахстан и Р.Грција. Производствената програма ја сочинуваат повеќе од 100 производи кои нудат решенија за најспецифични проблеми со кои се соочува модерното градежништво. Речиси 60% од производството на компанијата денес се пласира на надворешните пазари, па оттука и големиот број на референтни објекти на овие пазари каде се вградени производите и технологиите на АДИНГ. Целата групација АДИНГ, денес има повеќе од 150 вработени од кои околу 90 вработени се во матичната компанија, а останатите во компаниите членки на групацијата во Р.Македонија и светот. АДИНГ е инженерска компанија со повеќе од 40% градежни инженери, архитекти, хемиски инженери, технолози и други високостручни профили.

Надзорен одбор
Белев Александар - Претседател
Петровска Александра - Заменик Претседател
Филип Филиповски
Раде Јанков
Управен одбор
Петровски Зоран - Претседател и Генерален директор 
Горан Атанасовски
Дание Цеков 
Дончева-Рајатоска Вања - Заменик Генерален директор  

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата и согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за следното:
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKADIN101010
Вкупно издадени ХВ
386.400
Последно тргување: 17.11.2021
Максимална цена:
700,00
Минимална цена:
700,00
Просечна цена:
700,00
Количина:
50
Промет:
35.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
750,00
Минимална цена:
633,00
Количина:
1.905
Промет:
1.367.291
Број на трансакции:
27

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци