Последни вести

Ве известуваме дека денес, 08.05.2003 година, на Берзата е пријавена блок трансакција со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Ве известуваме дека денес, 06.05.2003 година, на Берзата е пријавена блок трансакција со акциите на:

Градежен Институт Македонија АД Скопје го објави дивидендниот календар и ги известува акционерите за одржување на Собрание на акционери

Престанок на статус учесник во тргувањето на Македонската берза АД Скопје

Од 05.05.2003 година Агросервис Автокуќа АД Скопје ќе котира на Официјалниот Пазар на Берзата

Еуро Брокер АД Скопје-нов учесник на Македонската берза АД Скопје

Предложена нето дивидендата во износ од 70,5 денари по акција или 4,5% од номиналната вредност на акциите

Одлука за поништување на 1.600 сопствени акции и одлука за купување на 10.000 сопствени акции и постапување со нив