Издавач
ГТЦ АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Кеј 13-ти Ноември Бр. Кула 2
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
smetkovodstvo@gtcskopje.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Васе Мицевски
Телефон
+389 2 3134 083
Факс
+389 2 3120 398
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 245.931 227.344 208.594
Оперативна добивка -28.921 -42.349 -39.562
Добивка по оданочување -28.180 -39.758 -35.723
Главнина 648.082 676.262 716.020
Вкупно обврски 150.998 118.606 110.808
Вкупно средства 799.080 794.868 826.827
Пазарна капитализација 3.304.922 3.304.922 3.304.922
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -11,76% -18,63% -18,97%
Нето добивка по акција (EPS) -15,26 -21,53 -19,35
Поврат на вкупните средства (ROA) -3,53% -5,00% -4,32%
Поврат на капиталот (ROE) -4,35% -5,88% -4,99%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција 351,01 366,27 387,81
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 5,10 4,89 4,62
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на друштвото е стопанисување со деловен простор во еден системски и функционално поврзан деловен објект во центарот на градот.

Одбор на директори
Ѓоко Трајчевски - извршен член
Трајанка Тасевска
Бранко Цветановски
Стојан Станиславски
Насер Алиу

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Јавна опомена за котираното друштво ГТЦ АД Скопје

  Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе Одлука за изрекување на јавна опомена
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKGTCS101017
Вкупно издадени ХВ
1.846.325
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци