Јавна опомена за котираното друштво ГТЦ АД Скопје
четврток, 26 октомври 2023

Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе Одлука за изрекување на јавна опомена на друштвото ГТЦ АД Скопје преку интернет страницата на Берзата, друштво котирано на Официјалниот пазар на подсегментот Задолжителна котација, поради тоа што друштвото не ги објави целосните материјали за собрание на акционери и поради необјавување на пропишаните одлуки донесени на собрание на акционери во пропишаниот рок со Правилата за котација, со што не постапи согласно член 39, став 5 и 7 од Правилата за котација.