Издавач
Димко Митрев АД Велес
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.Димко Најдов бр.94
Град
Велес
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Мери Кировска
Телефон
+389 43 232144
Факс
+389 43 234207
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 288.390 364.733 356.282
Оперативна добивка 8.600 6.115 6.460
Добивка по оданочување 188 424 531
Главнина 141.906 142.142 52.765
Вкупно обврски 241.498 245.351 158.966
Вкупно средства 383.404 387.493 211.731
Пазарна капитализација 7.400 7.400 7.400
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 2,98% 1,68% 1,81%
Нето добивка по акција (EPS) 4,70 10,60 13,28
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,05% 0,11% 0,25%
Поврат на капиталот (ROE) 0,13% 0,30% 1,01%
Коефициент цена/ добивка по акција 39,36 17,45 13,94
Книговодствена вредност по акција 3.547,65 3.553,55 1.319,13
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,05 0,05 0,14
Дивиденда по акција 10,60 14,44
Дивиденден принос 0,00% 5,73% 7,81%

Друштвото за производство и трговоија на крзно и крзненни производи Димко Митрев АД увоз- извоз Велес е основано како претпријатие за сите видови на ќурчински производи на 29.05.1947 година и е трансформирано во акционерско друштво согласно ЗТД на 07.05.1997 година. Претежна дејност на друштвото доработка и боење на крзно и производство на предмети од крзно. Ги произведува следните производи: крзнени топлинки , крзнени теписи (ткаени и шиени) автопреслаки од природно крзно, производи од медицинско крзно (беби вреќи, крзнени ќебиња, ТИР форма идр.) ХТЗ ракавици, ХТЗ производи (технички бунди, шоферски бунди, заштитни елеци, работни одела и мантили) кожна и крзнена галантерија (вентијаги од напа, крзнени перничиња, теписерии, стапки др.). Производството е претежно ориентирано за извоз посебно спрема скандинавскиот пазар и пошироко.

Одбор на директори
Антон Јовиќ - Извршен директор
Ангел Шоптрајанов - Претседател
Мери Кировска
Тони Димов

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKDIMI101013
Вкупно издадени ХВ
40.000
Последно тргување: 11.03.2024
Максимална цена:
185,00
Минимална цена:
185,00
Просечна цена:
185,00
Количина:
400
Промет:
74.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
185,00
Минимална цена:
185,00
Количина:
400
Промет:
74.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци