Издавач
Цементарница УСЈЕ АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Борис Трајковски, 94
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@usje.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Бети Николовска
Телефон
+389 2 2782 500
Факс
+389 2 2786 390
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 5.208.497 4.849.561 4.792.939
Оперативна добивка 1.277.193 1.675.148 1.386.923
Добивка по оданочување 1.172.379 1.522.156 1.273.373
Главнина 3.658.412 3.647.245 4.574.993
Вкупно обврски 1.392.201 1.068.695 741.537
Вкупно средства 5.050.613 4.715.940 5.316.530
Пазарна капитализација 19.792.765 14.658.948 14.150.978
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 24,52% 34,54% 28,94%
Нето добивка по акција (EPS) 2.079,48 2.699,89 2.258,62
Поврат на вкупните средства (ROA) 23,21% 32,28% 23,95%
Поврат на капиталот (ROE) 32,05% 41,73% 27,83%
Коефициент цена/ добивка по акција 16,88 9,63 11,11
Книговодствена вредност по акција 6.489,03 6.469,22 8.114,80
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 5,41 4,02 3,09
Дивиденда по акција 2.104,00 2.408,00 2.360,00
Дивиденден принос 5,99% 9,26% 9,40%

Цементарница УСЈЕ АД е производител на цемент и други градежни материјали. Како членка на Групацијата ТИТАН, која е мултирегионален производител на цемент, Цементарница УСЈЕ АД е современа компанија и активен член на заедницата. Компанијата е лоцирана во Скопје, главниот град на Република Македонија. Цементарница УСЈЕ АД започна да произведува цемент во 1955 година, а денес вработува повеќе од 300 луѓе. Цементарница УСЈЕ АД е една од најголемите компании во земјата и се вбројува меѓу врвните 20 компании според профитот и резултатите.

Одбор на директори 
Јанис Паниарас - Претседател
Борис Хрисафов - Главен извршен директор
Мирослав Глигориевиќ
Фокион Тасоулас 
Марио Браки - неизвршен член
Лоукас Петкидис 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKUSJE101019
Вкупно издадени ХВ
563.784
Последно тргување: 24.11.2022
Максимална цена:
29.000,00
Минимална цена:
29.000,00
Просечна цена:
29.000,00
Количина:
14
Промет:
406.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
41.050,00
Минимална цена:
28.201,00
Количина:
246
Промет:
7.732.953
Број на трансакции:
41

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци