Издавач
Цементарница УСЈЕ АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Борис Трајковски, 94
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@usje.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Габриела Барлакоска
Телефон
+389 2 2782 500
Факс
+389 2 2786 390
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 6.511.346 5.208.497 4.849.561
Оперативна добивка 1.156.643 1.277.193 1.675.148
Добивка по оданочување 1.040.772 1.172.379 1.522.156
Главнина 4.442.121 3.658.412 3.647.245
Вкупно обврски 1.254.740 1.392.201 1.068.695
Вкупно средства 5.696.861 5.050.613 4.715.940
Пазарна капитализација 16.349.736 19.792.765 14.658.948
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 17,76% 24,52% 34,54%
Нето добивка по акција (EPS) 1.846,05 2.079,48 2.699,89
Поврат на вкупните средства (ROA) 18,27% 23,21% 32,28%
Поврат на капиталот (ROE) 23,43% 32,05% 41,73%
Коефициент цена/ добивка по акција 15,71 16,88 9,63
Книговодствена вредност по акција 7.879,12 6.489,03 6.469,22
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 3,68 5,41 4,02
Дивиденда по акција 1.273,00 2.104,00 2.408,00
Дивиденден принос 4,39% 5,99% 9,26%

Цементарница УСЈЕ АД е производител на цемент и други градежни материјали. Како членка на Групацијата ТИТАН, која е мултирегионален производител на цемент, Цементарница УСЈЕ АД е современа компанија и активен член на заедницата. Компанијата е лоцирана во Скопје, главниот град на Република Македонија. Цементарница УСЈЕ АД започна да произведува цемент во 1955 година, а денес вработува повеќе од 300 луѓе. Цементарница УСЈЕ АД е една од најголемите компании во земјата и се вбројува меѓу врвните 20 компании според профитот и резултатите.

Одбор на директори 
Константинос Николаоу - вршител на должност извршен член и главен извршен директор
Борис Хрисафов - вршител на должност неизвршен член
Мирослав Глигориевиќ
Григориос Дикаиос - независен и неизвршен член 
Марио Браки - претседател на Одборот на директори и неизвршен член
Лоукас Петкидис 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKUSJE101019
Вкупно издадени ХВ
563.784
Последно тргување: 07.02.2024
Максимална цена:
30.500,00
Минимална цена:
30.500,00
Просечна цена:
30.500,00
Количина:
3
Промет:
91.500
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
30.500,00
Минимална цена:
25.000,00
Количина:
61
Промет:
1.792.172
Број на трансакции:
19

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци