Издавач
Рудници Бањани АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
с. Кучевиште, Чучер Сандево
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Аница Пецевска Рајчиќ
Телефон
+389 2 2666021
Факс
+389 2 2666021
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 73.693 77.854 73.776
Оперативна добивка 1.472 7.685 960
Добивка по оданочување 4.494 8.866 876
Главнина 161.634 159.852 150.986
Вкупно обврски 5.555 6.476 7.836
Вкупно средства 167.189 166.328 158.822
Пазарна капитализација 39.498 39.498 39.498
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 2,00% 9,87% 1,30%
Нето добивка по акција (EPS) 68,61 135,35 13,37
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,69% 5,33% 0,55%
Поврат на капиталот (ROE) 2,78% 5,55% 0,58%
Коефициент цена/ добивка по акција 8,79 4,45 45,09
Книговодствена вредност по акција 2.467,62 2.440,41 2.305,06
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,24 0,25 0,26
Дивиденда по акција 40,00 40,00
Дивиденден принос 6,63% 6,63% 0,00%

Основна дејност на издавачот е вадење на декоративен камен за градежништво, суров гипс, креда и шкрилци. Главни производи се сепариран и микронизиран варовник во најразлични фракции. Главни услуги на издавачот се: бушење, минирање и транспорт.

Одбор на директори:
Божо Рајчиќ - Претседател
Аница Пецевска Рајчиќ - Прв генерален директор
Стојче Циговиќ
Лазо ставров

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKBANI101012
Вкупно издадени ХВ
65.502
Последно тргување: 20.12.2023
Максимална цена:
603,00
Минимална цена:
603,00
Просечна цена:
603,00
Количина:
180
Промет:
108.540
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
603,00
Минимална цена:
603,00
Количина:
505
Промет:
304.515
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци