Издавач
МЗТ Пумпи АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Перо Наков 126
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@pumpi.com.mk/
Веб страница
Лице за контакт +
Весна Митреска Ивановска
Телефон
+389 2 2549 817
Факс
+389 2 2549 834
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 215.283 118.619 192.797
Оперативна добивка 8.986 -3.640 11.550
Добивка по оданочување 3.810 -5.996 6.959
Главнина 286.593 285.416 294.045
Вкупно обврски 147.715 118.369 126.509
Вкупно средства 434.308 403.785 420.554
Пазарна капитализација 38.884 38.884 38.884
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,17% -3,07% 5,99%
Нето добивка по акција (EPS) 59,48 -93,60 108,63
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,88% -1,48% 1,65%
Поврат на капиталот (ROE) 1,33% -2,10% 2,37%
Коефициент цена/ добивка по акција 10,21 - 5,59
Книговодствена вредност по акција 4.473,89 4.455,52 4.590,22
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,14 0,14 0,13
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Приоритетна дејност на МЗТ ПУМПИ АД Скопје е производство и монтажа на пумпи, турбини, хидраулична и еколошка опрема и компресори. Производство на други пумпи и компресори

Управен одбор
Љубен Митрески - Претседател
Михаил Петровски
Димитар Ефтимовски
Надзорен одбор
Томи Огњановски - Преседател
Владимир Георгиев
Митре Велков

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKMZTP101015
Вкупно издадени ХВ
64.059
Последно тргување: 02.02.2024
Максимална цена:
607,00
Минимална цена:
607,00
Просечна цена:
607,00
Количина:
24
Промет:
14.568
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
607,00
Минимална цена:
607,00
Количина:
228
Промет:
138.396
Број на трансакции:
9

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци