Издавач
МЗТ Пумпи АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Перо Наков 126
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@pumpi.com.mk/
Веб страница
Лице за контакт +
Весна Митреска Ивановска
Телефон
+389 2 2549 817
Факс
+389 2 2549 834
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 201.557 214.543 118.619
Оперативна добивка 10.519 8.987 -3.640
Добивка по оданочување 5.304 3.810 -5.996
Главнина 289.264 286.593 285.416
Вкупно обврски 154.942 147.715 118.369
Вкупно средства 444.206 434.308 403.785
Пазарна капитализација 38.884 38.884 38.884
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 5,22% 4,19% -3,07%
Нето добивка по акција (EPS) 82,80 59,48 -93,60
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,19% 0,88% -1,48%
Поврат на капиталот (ROE) 1,83% 1,33% -2,10%
Коефициент цена/ добивка по акција 7,33 10,21 -
Книговодствена вредност по акција 4.515,59 4.473,89 4.455,52
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,13 0,14 0,14
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Приоритетна дејност на МЗТ ПУМПИ АД Скопје е производство и монтажа на пумпи, турбини, хидраулична и еколошка опрема и компресори. Производство на други пумпи и компресори

Управен одбор
Љубен Митрески - Претседател
Михаил Петровски
Димитар Ефтимовски
Надзорен одбор
Томи Огњановски - Преседател
Владимир Георгиев
Митре Велков

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKMZTP101015
Вкупно издадени ХВ
64.059
Последно тргување: 28.05.2024
Максимална цена:
607,00
Минимална цена:
607,00
Просечна цена:
607,00
Количина:
19
Промет:
11.533
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
607,00
Минимална цена:
607,00
Количина:
142
Промет:
86.194
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци