Издавач
МЗТ Пумпи АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Перо Наков бб
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@pumpi.com.mk/
Веб страница
Лице за контакт +
Весна Митреска Ивановска
Телефон
+389 2 2549 817
Факс
+389 2 2549 834
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 118.619 192.797 174.082
Оперативна добивка -3.640 11.550 6.678
Добивка по оданочување -5.996 6.959 1.533
Главнина 285.416 294.045 293.608
Вкупно обврски 118.369 126.509 144.042
Вкупно средства 403.785 420.554 437.650
Пазарна капитализација 38.884 38.884 38.884
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -3,07% 5,99% 3,84%
Нето добивка по акција (EPS) -93,60 108,63 23,93
Поврат на вкупните средства (ROA) -1,48% 1,65% 0,35%
Поврат на капиталот (ROE) -2,10% 2,37% 0,52%
Коефициент цена/ добивка по акција - 5,59 25,36
Книговодствена вредност по акција 4.455,52 4.590,22 4.583,40
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,14 0,13 0,13
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Приоритетна дејност на МЗТ ПУМПИ АД Скопје е производство и монтажа на пумпи, турбини, хидраулична и еколошка опрема и компресори. Производство на други пумпи и компресори

Управен одбор
Љубен Митрески - Претседател
Михаил Петровски
Димитар Ефтимовски
Надзорен одбор
Томи Огњановски - Преседател
Владимир Георгиев
Митре Велков

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKMZTP101015
Вкупно издадени ХВ
64.059
Последно тргување: 30.09.2022
Максимална цена:
607,00
Минимална цена:
607,00
Просечна цена:
607,00
Количина:
18
Промет:
10.926
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
607,00
Минимална цена:
607,00
Количина:
149
Промет:
90.443
Број на трансакции:
6

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци