Издавач
Фершпед АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Македонија бр. 11-А
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
email@fersped.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Лидија Трајковиќ
Телефон
+389 2 3149 444
Факс
+389 2 3149 400
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 3.379.102 4.053.582 3.808.758
Оперативна добивка 7.577 41.532 32.233
Добивка по оданочување 577 28.273 4.296
Главнина 2.142.577 2.228.153 3.235.251
Вкупно обврски 394.454 613.589 916.918
Вкупно средства 2.537.031 2.841.742 4.152.169
Пазарна капитализација 1.104.893 1.340.362 1.229.873
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 0,22% 1,02% 0,85%
Нето добивка по акција (EPS) 31,86 1.560,92 237,18
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,02% 0,99% 0,10%
Поврат на капиталот (ROE) 0,03% 1,27% 0,13%
Коефициент цена/ добивка по акција 1.914,89 47,41 286,28
Книговодствена вредност по акција 118.289,46 123.014,02 178.614,86
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,52 0,60 0,38
Дивиденда по акција 550,00 550,00 1.780,00
Дивиденден принос 0,90% 0,74% 2,62%

Фершпед АД Скопје е друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта. Услугите на компанијата од областа на транспорт, шпедиција, царинење, складиштење ги користат најголемите претпријатија во Република Македонија, како и фирми од балканските  земји, западна и источна Европа. Освен со шпедиција како основна дејност, компанијата се занимава и со меѓународна трговија, брокерство, банкарство, хотелиерство, винарство и игри на среќа преку  купување акции во тие дејности од стопанството.

Одбор на директори
Иван Петровски - Генерален дирекор
Драган Наков - Заменик Генерален директор
Штерјо Наков - Претседател
Анета Лазарова
Лидија Трајковиќ

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKFERS101018
Вкупно издадени ХВ
18.113
Последно тргување: 10.01.2022
Максимална цена:
59.850,00
Минимална цена:
59.850,00
Просечна цена:
59.850,00
Количина:
2
Промет:
119.700
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
73.000,00
Минимална цена:
59.850,00
Количина:
161
Промет:
10.258.542
Број на трансакции:
38

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци