Издавач
Фершпед АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Македонија бр. 11-А
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
email@fersped.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Лидија Трајковиќ
Телефон
+389 2 3149 444
Факс
+389 2 3149 400
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 4.652.073 4.790.735 4.693.497
Оперативна добивка 161.613 104.544 82.847
Добивка по оданочување 153.629 94.575 74.359
Главнина 2.396.158 2.251.497 2.573.699
Вкупно обврски 343.791 270.644 344.089
Вкупно средства 2.739.949 2.522.141 2.917.788
Пазарна капитализација 931.008 959.989 1.084.063
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 3,47% 2,18% 1,77%
Нето добивка по акција (EPS) 8.481,70 5.221,39 4.105,28
Поврат на вкупните средства (ROA) 5,61% 3,75% 2,55%
Поврат на капиталот (ROE) 6,41% 4,20% 2,89%
Коефициент цена/ добивка по акција 6,06 10,15 14,58
Книговодствена вредност по акција 132.289,41 124.302,82 142.091,26
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,39 0,43 0,42
Дивиденда по акција 720,00 550,00 550,00
Дивиденден принос 1,40% 1,04% 0,92%

Фершпед АД Скопје е друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта. Услугите на компанијата од областа на транспорт, шпедиција, царинење, складиштење ги користат најголемите претпријатија во Република Македонија, како и фирми од балканските  земји, западна и источна Европа. Освен со шпедиција како основна дејност, компанијата се занимава и со меѓународна трговија, брокерство, банкарство, хотелиерство, винарство и игри на среќа преку  купување акции во тие дејности од стопанството.

Одбор на директори
Драган Наков - Генерален директор
Штерјо Наков - Претседател
Анета Лазарова
Лидија Трајковиќ
Игор Митев

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKFERS101018
Вкупно издадени ХВ
18.113
Последно тргување: 11.06.2024
Максимална цена:
53.560,00
Минимална цена:
53.560,00
Просечна цена:
53.560,00
Количина:
4
Промет:
214.240
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
53.560,00
Минимална цена:
50.500,00
Количина:
62
Промет:
3.192.294
Број на трансакции:
10

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци