Издавач
Благој Туфанов АД Радовиш - долгорочно суспендирано од котација
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Маршал Тито ББ
Град
Радовиш
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Атанас Марковски
Телефон
+389 70 275 743
Факс
/
Година 2013 2012 2011
Вкупен приход од редовни активности 0 375
Оперативна добивка 0 -561 -138
Добивка по оданочување -561 -138
Главнина 101.096 101.095 157.259
Вкупно обврски 18.333 18.332
Вкупно средства 119.426 119.428 120.535
Пазарна капитализација 25.698 25.698 25.698
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2013 2012 2011
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % -36,80%
Нето добивка по акција (EPS) -2,18 -0,54
Поврат на вкупните средства (ROA) % -0,47% -0,11%
Поврат на капиталот (ROE) % -0,55% -0,09%
Коефициент цена/ добивка по акција - -
Книговодствена вредност по акција 393,39 393,39 611,94
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,25 0,25 0,16
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Приоритетна дејност на друштвото неспецијализирана трговија на големо. Односно, производство и преработка на овошје и зеленчук и надворешно-трговски промет.

Одборот на директори
Атанас Марковски - Претседател
Славе Тасев
Александра Попотрандовска

 1. Долгорочна суспензија од котација на издавачите АрцелорМиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје и Благој Туфанов АД Радовиш

  Ве известуваме дека согласно Одлука на Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје, на друштвата АрцелорМиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје и Благој Туфанов АД Радовиш...
 2. Први котирани друштва внесени на „Листа за набљудување“

  Почнувајќи од 11.11.2020 година 12 котирани акционерски друштва се внесени на „Листата за набљудување“ согласно последните измени на Правилата за котација на Берзата
 3. Јавна опомена за котираното друштво Благој Туфанов АД Радовиш

  На седницата одржана на 18.06.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 4. Јавна опомена за котираните друштва Агроплод АД Ресен, Идевелоп АД Скопје и Трудбеник АД Охрид

  На седницата одржана на 15.04.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 5. Јавна опомена за котираните друштва АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје, Дебарски бањи Цапа АД Дебар и Благој Туфанов АД Радовиш

  На седницата одржана на 08.10.2019 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена...
 6. Јавна опомена за котираните друштва Технометал Вардар АД Скопје, Благој Туфанов АД Радовиш, Струмица табак АД Струмица и Велестабак АД Велес

  На седницата одржана на 20.12.2018 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата на следниве друштва котирани на Официјалниот пазар...
 7. Јавна опомена за котираните друштва Благој Туфанов АД Радовиш, Јака 80 АД Радовиш, Струмица табак АД Струмица и Велестабак АД Велес

  Јавна опомена за котираните друштва Благој Туфанов АД Радовиш, Јака 80 АД Радовиш, Струмица табак АД Струмица и Велестабак АД Велес
 8. Јавна опомена за котираните друштва РЖ Интер-трансшпед АД Скопје, Благој Туфанов АД Радовиш, Јака 80 АД Радовиш, Агроплод АД Ресен и Велестабак АД Велес

  Јавна опомена за котираните друштва РЖ Интер-трансшпед АД Скопје, Благој Туфанов АД Радовиш, Јака 80 АД Радовиш, Агроплод АД Ресен и Велестабак АД Велес
 9. Јавна опомена за котираните друштва Карбо Нова АД Крива Паланка, Благој Туфанов АД Радовиш и Велестабак АД Велес

  Јавна опомена за котираните друштва Карно нова АД Крива Паланка, Благој Туфанов АД Радовиш и Велестабак АД Велес
 10. Јавна опомена за котираното друштво Благој Туфанов АД Радовиш

  Јавна опомена за котираното друштво Благој Туфанов АД Радовиш
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKBLTU101017
Вкупно издадени ХВ
256.984
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци