Издавач
УНИ Банка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Максим Горки бр.6
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
Веб страница
Лице за контакт +
Ѕвонко Станковски
Телефон
+389 2 3111 111
Факс
+389 2 3224 162
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 2.043.654 1.723.278 1.571.064
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 476.510 341.256 218.193
Главнина 3.840.361 3.407.749 3.053.910
Вкупно обврски 24.263.966 22.490.162 20.931.252
Вкупно средства 28.104.327 25.897.911 23.985.162
Пазарна капитализација 3.093.098 2.187.006 1.474.711
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 872,75 625,03 399,63
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,70% 1,32% 0,91%
Поврат на капиталот (ROE) 12,41% 10,01% 7,14%
Коефициент цена/ добивка по акција 6,49 6,41 6,76
Книговодствена вредност по акција 7.033,80 6.241,45 5.593,37
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,81 0,64 0,48
Дивиденда по акција 368,00 282,97 219,78
Дивиденден принос 6,50% 7,06% 8,14%

Банката има дозвола за вршење на сите банкарски активности согласно Законот за банки. УниБанка спаѓа во групата средни банки заедно со уште седум други банки. По мрежата на експозитури која е прилично распространета на територијата на Р.Македонија, УниБанка учествува со околу 8% во банкарскиот сектор.

Надзорен Одбор 
Светозар Александров Попов
Константин Арнаудов
Ралица Иванова Богоева
Јанко Ангелов Караколев
Николај Сергеевич Драгомирешким- независен член
Дејан Кнезовиќ - независен член

Управен Одбор
Делчо Крстев
Владислав Хаџидинев
Mилка Димитрова Тодорова

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Исклучување од котација на перпетуални обврзници - прва емисија со шифра UNIPO

  На седницата одржана на 30.01.2024 година, Одборот на директори на Македонска берза донесе Одлука за исклучување од котација
 3. Котација на трета емисија на перпетуални обврзници издадени од УНИ Банка АД Скопје

  Одборот на директори на Македонска берза донесе Одлука за котација на третата емисија на перпетуална обврзница издадена од УНИ Банка
 4. Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

  Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Котација на на втора емисија на перпетуални обврзници издадени од УНИ Банка АД Скопје

  На седницата одржана на 07.10.2022 година, Одборот на директори на Македонска берза донесе Одлука за котација на втората емисија на перпетуална обврзница издадена од УНИ Банка АД Скопје
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKBLBA101011
Вкупно издадени ХВ
545.987
Последно тргување: 23.07.2024
Максимална цена:
7.200,00
Минимална цена:
7.200,00
Просечна цена:
7.200,00
Количина:
4
Промет:
28.800
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
7.400,00
Минимална цена:
4.950,00
Количина:
9.554
Промет:
58.692.081
Број на трансакции:
328

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - други хартии од вредност
ISIN:
MKBLBA200011
Вкупно издадени ХВ
5.000
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

Историски податоци
Вид на инструментот
Перпетуални обврзници (капитален инструмент вклучен во додатен основен капитал од ниво 1) , субординирани, необезбедени, со фиксна каматна стапка
Вредност на емисијата
5.000.000 EUR
Количина на издадени хартии од вредност
5.000
Номинална вредност
1.000 EUR
Датум на издавање на инструментот
22.01.2019
Датум на достасување на инструментот
Без рок на достасување
Висина на каматна стапка
9% годишно во првите пет години и 11% по истекот на првите пет години. Каматата се исплаќа од добивката расположлива за распределба. Издавачот може по сопствено видување да одлучи да ги укине плаќањата на камата за неопределен временски период, на некумулативна основа
Датум на исплата на камата
На 22 јануари и на 22 јули секоја година
Опција за предвремен откуп
Издавачот може по истекот на 5 години од датумот на издавање на инструмент да ја искористи опцијата за откуп
Опција за конвертабилност во друг инструмент
нема
Останати карактеристики на инструментот
Во случај на настанување на критичен настан, намалување на стапката на редовен основен капитал под 5,125%, се отпишува, односно се намалува вредноста на главницата на времена основа. Во случај на претходно времено намалување на износот на главница, Издавачот има дискреционо право да ја зголеми номиналната вредност на Обврзниците кои биле предмет на отпис
Движење на цена
Истр. Кол.
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - други хартии од вредност
ISIN:
MKBLBA200029
Вкупно издадени ХВ
2.500
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

Историски податоци
Вид на инструментот
Перпетуални обврзници (капитален инструмент вклучен во додатен основен капитал од ниво 1) , субординирани, необезбедени, со фиксна каматна стапка
Вредност на емисијата
2.500.000 EUR
Количина на издадени хартии од вредност
2.500
Номинална вредност
1.000 EUR
Датум на издавање на инструментот
30.08.2022
Датум на достасување на инструментот
Без рок на достасување
Висина на каматна стапка
5% годишно во првите пет години и 7% по истекот на првите пет години. Каматата се исплаќа од добивката расположлива за распределба. Издавачот може по сопствено видување да одлучи да ги укине плаќањата на камата за неопределен временски период, на некумулативна основа
Датум на исплата на камата
На 01 март (во престапна година полугодишната камата ќе се исплаќа на 29ти февруари) и на 30 август
Опција за предвремен откуп
Издавачот може по истекот на 5 години од датумот на издавање на инструмент да ја искористи опцијата за откуп
Опција за конвертабилност во друг инструмент
нема
Останати карактеристики на инструментот
Во случај на настанување на критичен настан, намалување на стапката на редовен основен капитал под 5,125%, се отпишува, односно се намалува вредноста на главницата на времена основа. Во случај на претходно времено намалување на износот на главница, Издавачот има дискреционо право да ја зголеми номиналната вредност на Обврзниците кои биле предмет на отпис
Движење на цена
Истр. Кол.
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - други хартии од вредност
ISIN:
MKBLBA200037
Вкупно издадени ХВ
1.350
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

Историски податоци
Вид на инструментот
Перпетуални обврзници (капитален инструмент вклучен во додатен основен капитал од ниво 1) , субординирани, необезбедени, со фиксна каматна стапка
Вредност на емисијата
1.350.000 EUR
Количина на издадени хартии од вредност
1.350
Номинална вредност
1.000 EUR
Датум на издавање на инструментот
24.10.2023
Датум на достасување на инструментот
Без рок на достасување
Висина на каматна стапка
6% годишно во првите пет години и 8% по истекот на првите пет години. Каматата се исплаќа од добивката расположлива за распределба. Издавачот може по сопствено видување да одлучи да ги укине плаќањата на камата за неопределен временски период, на некумулативна основа
Датум на исплата на камата
На 24 Април и на 24 Октомври
Опција за предвремен откуп
Издавачот може по истекот на 5 години од датумот на издавање на инструмент да ја искористи опцијата за откуп
Опција за конвертабилност во друг инструмент
нема
Останати карактеристики на инструментот
Во случај на настанување на критичен настан, намалување на стапката на редовен основен капитал под 5,125%, се отпишува, односно се намалува вредноста на главницата на времена основа. Во случај на претходно времено намалување на износот на главница, Издавачот има дискреционо право да ја зголеми номиналната вредност на Обврзниците кои биле предмет на отпис