Издавач
Аутомакедонија АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. 16-та Македонска бригада бр. 2
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Христина Ружиновска
Телефон
+389 2 3103 130
Факс
/
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 481.395 512.767 563.904
Оперативна добивка 27.624 28.685 25.356
Добивка по оданочување 21.700 21.561 18.321
Главнина 387.101 360.402 342.347
Вкупно обврски 306.902 258.367 373.095
Вкупно средства 694.003 618.769 715.441
Пазарна капитализација 222.828 206.900 178.263
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 5,74% 5,59% 4,50%
Нето добивка по акција (EPS) 262,94 261,25 221,99
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,13% 3,48% 2,56%
Поврат на капиталот (ROE) 5,61% 5,98% 5,35%
Коефициент цена/ добивка по акција 10,27 9,60 9,73
Книговодствена вредност по акција 4.690,49 4.366,97 4.148,20
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,58 0,57 0,52
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на друштвото е трговија со моторни возила и трговија на мало со делови за моторни возила.

Управен одбор 
Џон Кирил Јоновски - Претседател 
Игор Илиевски - Генерален директор
Јане Јаневски 
Кастриот Арифи
Милан Ивановски


Надзорен одбор 
Панче Нефтенов - независен член
Кристијан Поленак - независен член
Гордица Штерјева - член
Филип Мојсовски - независен член
Искра Клинкарова - независен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Аутомакедонија АД Скопје
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKAUMK101016
Вкупно издадени ХВ
82.529
Последно тргување: 28.11.2023
Максимална цена:
2.950,00
Минимална цена:
2.950,00
Просечна цена:
2.950,00
Количина:
114
Промет:
336.300
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.040,00
Минимална цена:
2.781,00
Количина:
1.181
Промет:
3.496.643
Број на трансакции:
14

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци