Издавач
Аутомакедонија АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. 16-та Македонска бригада бр. 2
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Христина Ружиновска
Телефон
+389 2 3103 130
Факс
/
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 516.151 481.395 512.767
Оперативна добивка 23.176 27.624 28.685
Добивка по оданочување 26.635 21.700 21.561
Главнина 377.848 387.101 360.402
Вкупно обврски 318.090 306.902 258.367
Вкупно средства 695.937 694.003 618.769
Пазарна капитализација 243.461 222.828 206.900
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,49% 5,74% 5,59%
Нето добивка по акција (EPS) 322,73 262,94 261,25
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,83% 3,13% 3,48%
Поврат на капиталот (ROE) 7,05% 5,61% 5,98%
Коефициент цена/ добивка по акција 9,14 10,27 9,60
Книговодствена вредност по акција 4.578,36 4.690,49 4.366,97
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,64 0,58 0,57
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на друштвото е трговија со моторни возила и трговија на мало со делови за моторни возила.

Управен одбор 
Јане Јаневски - Претседател 
Игор Илиевски - Генерален директор
Кастриот Арифи
Милан Ивановски


Надзорен одбор 
Панче Нефтенов - независен член
Кристијан Поленак - независен член
Гордица Штерјева - член
Филип Мојсовски - независен член
Искра Клинкарова - независен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.06.2024 година
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Аутомакедонија АД Скопје
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKAUMK101016
Вкупно издадени ХВ
82.529
Последно тргување: 04.06.2024
Максимална цена:
2.950,00
Минимална цена:
2.950,00
Просечна цена:
2.950,00
Количина:
31
Промет:
91.450
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.040,00
Минимална цена:
2.950,00
Количина:
512
Промет:
1.521.200
Број на трансакции:
9

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци