Издавач
ЖАС АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Перо Наков бр. 1
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
zastransport@yahoo.com
Веб страница
Лице за контакт +
Милан Стеваноски
Телефон
+389 2 3170 068
Факс
+389 2 3170 060
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 110 44
Оперативна добивка -126 -146 -437
Добивка по оданочување -126 -146 -437
Главнина -48.747 -48.621 -48.475
Вкупно обврски 49.484 49.476 49.451
Вкупно средства 737 855 976
Пазарна капитализација 29.019 29.019 29.019
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -114,55% % -993,18%
Нето добивка по акција (EPS) -1,35 -1,56 -4,67
Поврат на вкупните средства (ROA) -17,10% -17,08% -44,77%
Поврат на капиталот (ROE) 0,26% 0,30% 0,90%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција - - -
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција -0,60 -0,60 -0,60
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на Друштвото ЖАС АД – Скопје е товарен патен транспорт, а како споредна дејност се јавува сервисирање на товарни возила и
издавање на деловен простор.

Одбор на Директори
Никола Догазански- Претседател 
Милан Стеваноски - Генерален директор
Раде Милошевски 

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Први котирани друштва внесени на „Листа за набљудување“

  Почнувајќи од 11.11.2020 година 12 котирани акционерски друштва се внесени на „Листата за набљудување“ согласно последните измени на Правилата за котација на Берзата
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKZSSK101015
Вкупно издадени ХВ
93.609
Последно тргување: 25.04.2023
Максимална цена:
27,00
Минимална цена:
27,00
Просечна цена:
27,00
Количина:
13.749
Промет:
371.223
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
27,00
Минимална цена:
27,00
Количина:
27.498
Промет:
742.446
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци