Издавач
Макотекс АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Никола Парапунов бр. 41
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
makotex@mt.net.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Сашо Стрезоски
Телефон
+389 2 3238 927
Факс
+389 2 322 188
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 23.395 23.269 19.872
Оперативна добивка -158 -378 -724
Добивка по оданочување -201 -474 -1.168
Главнина 204.643 204.844 205.317
Вкупно обврски 3.434 6.997 8.123
Вкупно средства 208.077 211.841 213.440
Пазарна капитализација 1.881 1.881 1.881
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -0,68% -1,62% -3,64%
Нето добивка по акција (EPS) -2,14 -5,04 -12,42
Поврат на вкупните средства (ROA) -0,10% -0,22% -0,55%
Поврат на капиталот (ROE) -0,10% -0,23% -0,57%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција 2.175,60 2.177,73 2.182,76
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,01 0,01 0,01
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Макотекс АД Скопје е компанија чија примарна орентација е насочена кон големопродажба, увоз-извоз на текстил и облека, магацинско работење и туризам. Претставништвото на Макотекс АД се наоѓа во Скопје, Македонија.

Одбор на директори
Зденка Виденова - Неизвршен член, Претседател на Одборот на директори; 
Сашо Стрезоски - Извршен член, Главен извршен директор, и
Јасмина Махаиловска - Неизвршен и независен член.
 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Јавна опомена за котираните друштва Макотекс АД Скопје и Оранжерии Хамзали АД Струмица

  На седницата одржана на 25.09.2018 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата на следниве друштва...
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. Објавена публикацијата на Берзата “Факти за котираните компании“

  Објавена публикацијата на Берзата “Факти за котираните компании“
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKMAKT101019
Вкупно издадени ХВ
94.063
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци