Издавач
ФАКОМ АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.Булевар Александар Македонски бр. 18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@fakom.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Виолета Цветковска
Телефон
+389 2 5513 100
Факс
+389 2 3287 699
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 1.079.627 1.139.037 912.408
Оперативна добивка 19.384 12.200 11.097
Добивка по оданочување 70 249 908
Главнина 515.012 514.428 523.159
Вкупно обврски 880.287 845.324 737.934
Вкупно средства 1.395.299 1.359.752 1.261.093
Пазарна капитализација 467.928 482.400 482.400
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 1,80% 1,07% 1,22%
Нето добивка по акција (EPS) 1,04 3,72 13,55
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,01% 0,02% 0,07%
Поврат на капиталот (ROE) 0,01% 0,05% 0,17%
Коефициент цена/ добивка по акција 6.684,69 1.937,35 531,28
Книговодствена вредност по акција 7.686,75 7.678,03 7.808,34
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,91 0,94 0,92
Дивиденда по акција 134,33
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 1,87%

Основната дејност на ФАКОМ АД - Скопје е проектирање,производство и монтажа на челична конструкција и делови на конструкции, сите видови на заварени носачи и изградба и како монтажа на опрема за капитални индустриски и термоенергетски објекти.

Управен Одбор 
Мартин Велковски – Претседател и Генерален директор 
Бојан Јордановски
Милорад Белкоќески
Снежана Сиљановска
Игор Трајковски

Надзорен Одбор 
Минчо Јорданов– Претседател 
Наташа Јорданова  Мауровска
Горан Мауровски 
Ѓорѓи Савов

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKFAKM101015
Вкупно издадени ХВ
67.000
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци