Издавач
Фабрика Карпош АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Ацо Шопов бр. 76
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@fabrikakarpos.com.mk
Веб страница
Телефон
+389 2 2032 082
Факс
+389 2 2031 523
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 897.763 993.908 816.396
Оперативна добивка 35.497 42.869 40.430
Добивка по оданочување 26.752 33.022 28.822
Главнина 411.517 384.764 353.536
Вкупно обврски 872.412 1.034.924 1.075.082
Вкупно средства 1.283.929 1.419.688 1.428.618
Пазарна капитализација 133.105 254.245 89.135
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 3,95% 4,31% 4,95%
Нето добивка по акција (EPS) 89,44 110,40 96,36
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,08% 2,33% 2,02%
Поврат на капиталот (ROE) 6,50% 8,58% 8,15%
Коефициент цена/ добивка по акција 4,98 7,70 3,09
Книговодствена вредност по акција 1.375,80 1.286,35 1.181,95
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,32 0,66 0,25
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Фабрика Карпош АД Скопје е друштво за проектирање, производство и монтажа на бетонски полуфабрикати, станови, индустриски објекти, мостови и далноводи.

Управен одбор

Горан Јоксимовиќ - Претседател и генерал директор 
Александар Стефанов 
Коста Герчаков
Силјан Михајловски
Михо Јанески
Кире Ниневски
Тони Крстиќ
Надзорен одбор 
Киро Стефанов - Преседател 
Светислав Антиќ
Јован Тодоровски
Зоран Самаренчев
Влатко Иванов

 

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Бришење на издавачот Фабрика Карпош АД Скопје од „Листата за набљудување“

  Ве известуваме дека на 20.11.2020 година Берзата изврши бришење на издавачот Фабрика Карпош АД Скопје од „Листата за набљудување“
 3. Решение на КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје

  Решение на КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
 4. Први котирани друштва внесени на „Листа за набљудување“

  Почнувајќи од 11.11.2020 година 12 котирани акционерски друштва се внесени на „Листата за набљудување“ согласно последните измени на Правилата за котација на Берзата
 5. Јавна опомена за котираните друштва Фабрика Карпош АД Скопје, Аутомакедонија АД Скопје и Неметали Огражден АД Струмица

  На седницата одржана на 28.07.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 6. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Фабрика Карпош АД Скопје
 7. Откуп на сопствени акции

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции
 8. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKFKAR101010
Вкупно издадени ХВ
299.112
Последно тргување: 25.10.2021
Максимална цена:
333,00
Минимална цена:
333,00
Просечна цена:
333,00
Количина:
1.915
Промет:
637.695
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
350,00
Минимална цена:
332,00
Количина:
2.971
Промет:
999.639
Број на трансакции:
7

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци