Издавач
Ангропромет Тиквешанка АД Кавадарци
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Индустриска бр. 15
Град
Кавадарци
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Влатко Панов
Телефон
+389 70 324 797
Факс
/
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 65.546 53.187 31.736
Оперативна добивка 11.400 7.648 4.367
Добивка по оданочување 11.913 6.429 3.228
Главнина 162.581 150.668 144.241
Вкупно обврски 26.959 33.486 30.333
Вкупно средства 189.540 184.154 174.574
Пазарна капитализација 15.122 15.122 15.122
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 17,39% 14,38% 13,76%
Нето добивка по акција (EPS) 590,86 318,87 160,10
Поврат на вкупните средства (ROA) 6,29% 3,49% 1,85%
Поврат на капиталот (ROE) 7,33% 4,27% 2,24%
Коефициент цена/ добивка по акција 1,27 2,35 4,68
Книговодствена вредност по акција 8.063,73 7.472,87 7.154,10
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,09 0,10 0,10
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци е изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и материјални добра неспоменати на друго место. АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци врши услуги во делот на угостителството со организирање свечености, свадби и веселби во своите угостителски објекти. Друштвото врши услуги и преку издавање на магацински деловен простор, како и услуги на издавање деловен простор ладилник. Исто така, АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци издава и машини и опрема за утовар и истовар на стока.

Надзорен одбор
Цветанка Панова 
Ѓоко Ристов
Бобан Ицев
Управен одбор
Игор Панов - Претседател
Ќиро Панов
Диме Димитров
Јанаќи Јанев
Снежа Митрева

  1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

    Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
  2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

    Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKAPTK101016
Вкупно издадени ХВ
20.162
Последно тргување: 20.12.2023
Максимална цена:
750,00
Минимална цена:
750,00
Просечна цена:
750,00
Количина:
10
Промет:
7.500
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
750,00
Минимална цена:
750,00
Количина:
428
Промет:
321.000
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци