Последни вести

Престанок на статус учесник во тргувањето на Македонската берза АД Скопје

Од 05.05.2003 година Агросервис Автокуќа АД Скопје ќе котира на Официјалниот Пазар на Берзата

Предложена нето дивидендата во износ од 70,5 денари по акција или 4,5% од номиналната вредност на акциите

Одлука за поништување на 1.600 сопствени акции и одлука за купување на 10.000 сопствени акции и постапување со нив

Македонската Берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје во соработка и со спонзоство на УСАИД Скопје – Проект за јакнење на финансискиот сектор во Македонија, организираше еднодневен семинар

Оваа вест е достапна само на англиски.

Ве известуваме дека денес, 17.04.2003 година, на Берзата е пријавена блок трансакција со акциите на: