Издавач
Алкалоид АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
бул. Александар Македонски бр.12
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
alkaloid@alkaloid.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Виктор Стојчевски
Телефон
+389 2 3 104 007
Факс
+389 2 3 104 081
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 12.132.328 11.102.808 9.783.286
Оперативна добивка 1.346.255 1.200.930 982.783
Добивка по оданочување 1.167.524 1.015.318 862.445
Главнина 10.908.136 10.295.349 9.345.291
Вкупно обврски 4.106.398 3.298.551 2.567.985
Вкупно средства 15.014.534 13.593.900 11.913.276
Пазарна капитализација 18.903.850 17.033.287 11.738.011
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 11,10% 10,82% 10,05%
Нето добивка по акција (EPS) 815,68 709,34 602,54
Поврат на вкупните средства (ROA) 7,78% 7,47% 7,24%
Поврат на капиталот (ROE) 10,70% 9,86% 9,23%
Коефициент цена/ добивка по акција 16,19 16,78 13,61
Книговодствена вредност по акција 7.620,86 7.192,74 6.528,99
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,73 1,65 1,26
Дивиденда по акција 400,00 360,00 320,00
Дивиденден принос 3,03% 3,03% 3,90%

Алкалоид АД Скопје е компанија која работи на производство на лекови, преработка на билни суровини и производство на козметички и хемиски производи. Компанијата нуди неколку илјади различни фармацевтски, хемиски, козметички  и прехрамбени продукти, и се исто така активно инволвирани во пронаоѓање и воведување на нови производи.
Подружниците на Алкалоид АД Скопје се лоцирани во Русија, Швајцарија, Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора и Бугарија.  

Управен одбор
Живко Мукаетов - претседател на УО и генерален директор
Виктор Стојчевски - член на УО и директор на финансии
Милкица Глигорова - член на УО и директор на производниот сегмент на ПЦ Фармација
Ѓорѓи Јованов - член на УО и директор за акционерство и имотни прашања
Кире Ицев - член на УО и директор на Службата за Општи работи


Надзорен одбор 
Проф.д-р Миодраг Мицајков - претседател
Проф.д-р Илија Џонов - член
Бојанчо Кралевски - член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKALKA101011
Вкупно издадени ХВ
1.431.353
Последно тргување: 18.01.2022
Максимална цена:
19.400,00
Минимална цена:
19.350,00
Просечна цена:
19.382,06
Количина:
227
Промет:
4.399.728
Број на трансакции:
20
Последните 52 недели
Максимална цена:
19.400,00
Минимална цена:
13.600,00
Количина:
50.728
Промет:
812.803.554
Број на трансакции:
3.057

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци