Пролукс АД Прилеп не исплаќа дивиденда за 2002 година
петок, 18 април 2003
Пролукс АД Прилеп на ден 14.04.2003 година одржа редовно Собрание на акционери на кое беше разгледана, а воедно и усвоена Годишната сметка на друштвото. Деловната година на Пролукс АД Прилеп е завршена со загуба во износ од 19.063.169,00 денари и друштвото не исплаќа дивиденда за 2002 година.