Издавач
Стопанска банка АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Добривое РадосављевиЌ бр.21
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
stbbt@stbbt.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Кристина Погачник Костовска
Телефон
+389 47 207 500; +389 47 207 541; +389 47 207 513
Факс
+389 47 207 515
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 792.740 656.814 617.604
Оперативна добивка
Добивка по оданочување -189.818 29.945 345.104
Главнина 1.691.663 1.872.391 1.843.075
Вкупно обврски 9.450.627 9.838.815 10.173.308
Вкупно средства 11.142.290 11.711.206 12.016.383
Пазарна капитализација 938.345 950.074 1.212.029
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) -485,50 76,59 882,67
Поврат на вкупните средства (ROA) -1,70% 0,26% 2,87%
Поврат на капиталот (ROE) -11,22% 1,60% 18,72%
Коефициент цена/ добивка по акција - 31,73 3,51
Книговодствена вредност по акција 4.326,76 4.789,01 4.714,02
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,55 0,51 0,66
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Стопанска Банка АД Битола е акционерско друштво со својство на правно лице кое самостојно врши депозитни, кредитни и други банкарски работи, работи на платен промет во земјата и странство, прибирање на депозити и одобрување на кредити, работи со хартии од вредност и други банкарски работи.Банката е со седиште во Битола а располага со филијали во Скопје, Демир Хисар, Прилеп и Ресен.

Управен одбор
м-р Александра Радевска - Претседател  
д-р Гордана Балтовска

Надзорен одбор
Гордана Гацева - Претседател
Стевчо Јолакоски
Гордана Темелковска Костовска
Борислав Атанасовски - Заменик претседател
Антони Пешев
 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Стопанска Банка АД Битола
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKSBTB101013
Вкупно издадени ХВ
390.977
Последно тргување: 20.06.2024
Максимална цена:
3.280,00
Минимална цена:
3.280,00
Просечна цена:
3.280,00
Количина:
35
Промет:
114.800
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.280,00
Минимална цена:
2.371,00
Количина:
13.868
Промет:
36.386.975
Број на трансакции:
154

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци