Издавач
Стопанска банка АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Добривое РадосављевиЌ бр.21
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
stbbt@stbbt.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Кристина Погачник Костовска
Телефон
+389 47 207 500; +389 47 207 541; +389 47 207 513
Факс
+389 47 207 515
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 617.604 604.128 613.970
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 345.104 81.445 16.968
Главнина 1.843.075 1.477.047 1.391.157
Вкупно обврски 10.173.308 9.538.066 11.274.872
Вкупно средства 12.016.383 11.015.113 12.666.029
Пазарна капитализација 1.212.029 1.129.924 1.212.029
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 882,67 208,31 43,40
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,87% 0,74% 0,13%
Поврат на капиталот (ROE) 18,72% 5,51% 1,22%
Коефициент цена/ добивка по акција 3,51 13,87 71,43
Книговодствена вредност по акција 4.714,02 3.777,84 3.558,16
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,66 0,76 0,87
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Стопанска Банка АД Битола е акционерско друштво со својство на правно лице кое самостојно врши депозитни, кредитни и други банкарски работи, работи на платен промет во земјата и странство, прибирање на депозити и одобрување на кредити, работи со хартии од вредност и други банкарски работи.Банката е со седиште во Битола а располага со филијали во Скопје, Демир Хисар, Прилеп и Ресен.

Управен одбор
Владимир Ефтимовски - Претседател 
м-р Александра Радевска  в.д. 
Гордана Балтовска

Надзорен одбор
Иванчо Велјановски
Александра Радевска
Гордана Гацева - независен член
Миле Зечевиќ - Претседател
Стевчо Јолакоски
Гордана Темелковска Костовска
 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Блок трансакции

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Стопанска Банка АД Битола
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Стопанска Банка АД Битола
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Стопанска Банка АД Битола
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Стопанска Банка АД Битола
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKSBTB101013
Вкупно издадени ХВ
390.977
Последно тргување: 05.01.2023
Максимална цена:
2.430,00
Минимална цена:
2.430,00
Просечна цена:
2.430,00
Количина:
32
Промет:
77.760
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.399,00
Минимална цена:
2.360,00
Количина:
7.094
Промет:
22.285.977
Број на трансакции:
135

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци