Издавач
Стокопромет АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Бул. Партизански одреди бр. 70 Б
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Марија Петрушевска
Телефон
+389 2 3061 007
Факс
/
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности
Оперативна добивка 118 140 170
Добивка по оданочување 106 126 153
Главнина 118.038 117.932 117.807
Вкупно обврски 82 317 308
Вкупно средства 118.120 118.249 118.115
Пазарна капитализација 39.600 39.600 39.600
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 3,21 3,82 4,64
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,09% 0,11% 0,13%
Поврат на капиталот (ROE) 0,09% 0,11% 0,13%
Коефициент цена/ добивка по акција 373,58 314,29 258,82
Книговодствена вредност по акција 3.576,91 3.573,70 3.569,91
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,34 0,34 0,34
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

СТОКОПРОМЕТ АД Скопје е компанија која е основана далечната 1950 година со основна дејност промет со земјоделски и сточарски производи.Надворешното трговско работење на СТОКОПРОМЕТ AД преку извозот и узвозот на жива стока, месо, месни и млечни производи, добиточна храна и компоненти за добиточна храна била основна дејност на друштвото која овозможувала успешно финансиско работење.

Управен одбор 
Весна Станоевска - Претседател 
Славе Гочески  
Илија Заткоски 
Марија Петрушевска 
Елена Трајановска

Надзорен одбор 
Сашо Крстевски - Претседател 
Гордана Този 
Гроздана Арсовска
Риса Велкова

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Први котирани друштва внесени на „Листа за набљудување“

  Почнувајќи од 11.11.2020 година 12 котирани акционерски друштва се внесени на „Листата за набљудување“ согласно последните измени на Правилата за котација на Берзата
 3. Јавна опомена за котираното друштво Стокопромет АД Скопје

  На седницата одржана на 09.03.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSTOK101017
Вкупно издадени ХВ
33.000
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци