Издавач
Сигурносно стакло АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Моша Пијаде ББ
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Најдоски Драган
Телефон
+389 48 402 210
Факс
/
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 10.433 12.015 1.009
Оперативна добивка 1.825 1.998 165
Добивка по оданочување 989 1.431 -102
Главнина -8.129 -9.118 -10.549
Вкупно обврски 39.500 41.261 28.029
Вкупно средства 31.371 32.143 17.480
Пазарна капитализација 7.696 7.696 7.696
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 17,49% 16,63% 16,35%
Нето добивка по акција (EPS) 46,26 66,94 -4,77
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,15% 4,45% -0,58%
Поврат на капиталот (ROE) -12,17% -15,69% 0,97%
Коефициент цена/ добивка по акција 7,78 5,38 -
Книговодствена вредност по акција - - -
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција -0,95 -0,84 -0,73
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основните дејности на издавачот се трговија на мало со метална стока, бои и стакло и издавање и управување со сопствен недвижен имот.

Одбор на директори 
Дарко Китаноски– Претседател 
Драган Најдоски  - извршен директор
Горан Карилоски 

  1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

    Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
  2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

    Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSSPR101010
Вкупно издадени ХВ
21.377
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци