Издавач
РЖ Техничка Контрола АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. 16-та Македонска бригада бр.18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
tkontrola2@gmail.com, tkontrola1@gmail.com
Веб страница
Лице за контакт +
Бошко Угриновски
Телефон
+389 2 3287 691
Факс
+389 2 3287 869
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 77.265 101.270 97.612
Оперативна добивка 5.793 18.167 14.450
Добивка по оданочување 5.504 20.309 17.958
Главнина 195.306 202.941 197.104
Вкупно обврски 9.638 11.524 13.453
Вкупно средства 204.944 214.465 210.557
Пазарна капитализација 122.674 147.293 116.783
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 7,50% 17,94% 14,80%
Нето добивка по акција (EPS) 26,16 96,52 85,34
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,69% 9,47% 8,53%
Поврат на капиталот (ROE) 2,82% 10,01% 9,11%
Коефициент цена/ добивка по акција 22,29 7,25 6,50
Книговодствена вредност по акција 928,18 964,46 936,72
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,63 0,73 0,59
Дивиденда по акција 40,00 50,00 53,00
Дивиденден принос 6,86% 7,14% 9,55%

Основната дејност на Друштвото е Техничко испитување и анализа. РЖ Техничка контрола-АД дава услуги за физичко-хемиски и металуршки
испитувања од областа на индустријата, рударството и металургијата.

Одборот на директори
Методи Андоноски, Претседател
Бошко Угриновски
Градимир Петрушевски
Андреја Андреев
Драган Михајловиќ
Соња Маринова
Елеонора Угриновска

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTEKO101013
Вкупно издадени ХВ
210.419
Последно тргување: 29.12.2021
Максимална цена:
500,00
Минимална цена:
500,00
Просечна цена:
500,00
Количина:
400
Промет:
200.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
650,00
Минимална цена:
419,00
Количина:
541
Промет:
277.265
Број на трансакции:
15

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци