Издавач
РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.16-та Македонска бригада бр.18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
nikola_angeleski@intertranssped.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Никола Ангелески
Телефон
+389 2 3287896
Факс
/
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 37.069 36.272 41.556
Оперативна добивка 95 2.501 -1.291
Добивка по оданочување -1.988 1.943 -1.310
Главнина 85.308 87.294 85.351
Вкупно обврски 63.859 64.219
Вкупно средства 151.975 151.153 149.570
Пазарна капитализација 11.708 11.708 11.708
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 0,26% 6,90% -3,11%
Нето добивка по акција (EPS) -3,40 3,32 -2,24
Поврат на вкупните средства (ROA) -1,31% 1,29% -0,88%
Поврат на капиталот (ROE) -2,33% 2,23% -1,53%
Коефициент цена/ добивка по акција - 6,03 -
Книговодствена вредност по акција 145,73 149,12 145,80
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,14 0,13 0,14
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

РЖ Интер- Трансшпед АД Скопје е друштво за обезбедување на транспортни услуги во копнениот и железничкиот сообраќај со седиште во Скопје. Покрај главната дејност споредни дејности на компанијата се : шпедиција, товарење и истоварање на стока, логистички улуги, изнајмување на транспортни средства и други дополнителни транспортни услуги.

Одбор на Директори
Никола Ангелевски - извршен директор
Борис Ангеловски - претседател
Душица Јоциќ
Бобан Стаменковски

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 03.06.2024
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKITRA101018
Вкупно издадени ХВ
585.399
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци