Издавач
Пелистерка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Булевар Кочо Рацин 97
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@pelisterka.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Дејан Панделески
Телефон
+389 2 3221 109
Факс
+389 2 3230 015
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 496.819 398.496 411.640
Оперативна добивка 22.785 33.781 27.947
Добивка по оданочување 3.255 23.132 19.262
Главнина 544.214 571.702 463.639
Вкупно обврски 559.192 445.208 519.345
Вкупно средства 1.103.406 1.016.910 982.984
Пазарна капитализација 131.421 131.421 120.432
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,59% 8,48% 6,79%
Нето добивка по акција (EPS) 64,87 460,98 383,86
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,29% 2,27% 1,96%
Поврат на капиталот (ROE) 0,60% 4,05% 4,15%
Коефициент цена/ добивка по акција 40,38 5,68 6,25
Книговодствена вредност по акција 10.845,24 11.393,03 9.239,52
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,24 0,23 0,26
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Во рамките на предметот на работењето приоритетна дејност на друштвото е производство на освежителни пијалоци; производство на минерална вода и друга флаширана вода. Покрај производството на освежителни пијалоци, минерална вода и друга флаширана вода Пелистерка АД Скопје е регистрирано и за вршење на повеќе други дејности согласно статутот на друштвото.

Одбор на директори
Дејан Панделески - Извршен директор
Зоран Илоски
Димитар Митревски
Андон Симуноски
Снежана Георгиева
Габриела Петреска
Катерина Ѓорѓиевска

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Внесување на издавачот Пелистерка АД Скопје на „Листата за набљудување“

  Ве известуваме дека на 21.12.2023 година донесен е заклучок за внесување на издавачот
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Јавна опомена за котираното друштво Пелистерка АД Скопје

  Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката
 5. Јавна опомена за котираното друштво Пелистерка АД Скопје

  Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKLOZP101011
Вкупно издадени ХВ
50.180
Последно тргување: 22.04.2024
Максимална цена:
2.619,00
Минимална цена:
2.619,00
Просечна цена:
2.619,00
Количина:
100
Промет:
261.900
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.619,00
Минимална цена:
2.619,00
Количина:
201
Промет:
526.419
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци