Издавач
Македонски Телеком АД – Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
„Кеј 13-ти Ноември“ бр. 6
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
press@telekom.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Златко Кузмановски
Телефон
+389 2 310 0200
Факс
+389 2 310 0300
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 11.769.333 11.216.512 11.085.220
Оперативна добивка 1.813.565 1.731.148 1.628.327
Добивка по оданочување 1.500.279 1.591.293 1.603.171
Главнина 15.639.458 15.861.159 15.651.764
Вкупно обврски 4.769.922 4.022.364 4.368.892
Вкупно средства 20.409.380 19.883.523 20.020.656
Пазарна капитализација 34.981.155 33.064.379 30.093.377
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 15,41% 15,43% 14,69%
Нето добивка по акција (EPS) 15,65 16,60 16,73
Поврат на вкупните средства (ROA) 7,35% 8,00% 8,01%
Поврат на капиталот (ROE) 9,59% 10,03% 10,24%
Коефициент цена/ добивка по акција 23,32 20,78 18,77
Книговодствена вредност по акција 163,19 165,50 163,31
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 2,24 2,08 1,92
Дивиденда по акција 19,34 19,96 16,00
Дивиденден принос 5,30% 5,79% 5,10%

Како водечки национален давател на електронски комуникации, Македонски Телеком АД – Скопје им нуди на своите корисници широк спектар на високо квалитетни телекомуникациски услуги и забавни содржини во рамки на фиксната мрежа, широкопојасните услуги и интегрираните решенија, вклучувајќи и ТВ преку Интернет протокол (IPTV). Портфолиото на производи на компанијата вклучува услуги базирани на интернет протокол, пренос на податоци, продажба и изнајмување на опрема и услуги за системска интеграција. Со обезбедување на иновативни услуги со висок квалитет и ефикасност на сите полиња на работење, компанијата има клучно место и улога во модернизацијата и подобрувањето на телекомуникацискиот пазар во Република Македонија. Со развој на иновативни производи и услуги, компанијата го промовира личното и општественото вмрежување помеѓу луѓето во македонското општество, што ја прави главен национален инженер на информатичкото општество во земјата.

Одбор на директори 
Игор Милев - неизвршен член и Претседател
Садула Дураки - неизвршен член и Заменик Претседател
Никола Љушев - извршен член и Главен извршен директор
Даниела Бујиќ - неизвршен член
Диана Анамариа Варкоњи - неизвршен член
Лубор Жатко - неизвршен член
Борче Сиљаноски - неизвршен член
Владимир Ивановски - неизвршен член
Нина Ангеловска - неизвршен член
Бардул Насуфи - неизвршен член
Петер Фаил - независен член
Мартин Ренер - независен член
Шкодране Дарлишта - независен член
Аќиф Медиу - независен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKMTSK101019
Вкупно издадени ХВ
95.838.780
Последно тргување: 29.11.2023
Максимална цена:
385,00
Минимална цена:
380,00
Просечна цена:
382,86
Количина:
1.500
Промет:
574.290
Број на трансакции:
5
Последните 52 недели
Максимална цена:
420,00
Минимална цена:
351,00
Количина:
62.072
Промет:
23.949.020
Број на трансакции:
282

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци