Издавач
Македонијатурист АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.Филип Втори Македонски бр.5
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
maktur@makedonijaturist.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Мирјана Таневска Ефремова
Телефон
+389 2 3292 731
Факс
+389 2 3292 768
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 123.518 65.200 312.084
Оперативна добивка -28.954 -87.115 60.275
Добивка по оданочување 21.993 -35.396 106.108
Главнина 2.735.794 2.486.459 2.597.945
Вкупно обврски 75.570 46.473 61.433
Вкупно средства 2.811.364 2.532.932 2.659.378
Пазарна капитализација 2.193.398 1.884.464 2.546.250
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -23,44% -133,61% 19,31%
Нето добивка по акција (EPS) 48,63 -78,27 234,62
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,78% -1,40% 3,99%
Поврат на капиталот (ROE) 0,80% -1,42% 4,08%
Коефициент цена/ добивка по акција 99,73 - 24,00
Книговодствена вредност по акција 6.049,34 5.498,01 5.744,53
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,80 0,76 0,98
Дивиденда по акција 120,12 227,00
Дивиденден принос 2,48% 0,00% 4,03%

ХУАД Македонијатурист е друштво која работи во дејноста со хотели и ресторани како и во туристичката дејност. Компанијата работи со пет хотели: Холидеј Ин - 5* Супериор, Бест Вестерн Хотел Турист, Хотел Карпош, Хотел Белви и Хотел Водно.

Управен одбор
Доне Таневски- Претседател
Мирјана Таневска – Член
Соња Бибановска - Член


Надзорен одбор
Д-р Тито Беличанец
Д-р Ванчо Узунов
Глигор Копров
Васил Поповски
М-р Верица Хаџивасилева Марковска

Генерален Директор
Доне Таневски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKMTUR101018
Вкупно издадени ХВ
452.247
Последно тргување: 30.11.2022
Максимална цена:
4.300,00
Минимална цена:
4.300,00
Просечна цена:
4.300,00
Количина:
100
Промет:
430.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
4.900,00
Минимална цена:
4.300,00
Количина:
10.201
Промет:
47.691.617
Број на трансакции:
250

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци