Издавач
Фабрика Карпош АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Ацо Шопов бр. 76
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@fabrikakarpos.com.mk
Веб страница
Телефон
+389 2 2032 082
Факс
+389 2 2031 523
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 752.635 642.056 897.763
Оперативна добивка 37.275 26.356 35.497
Добивка по оданочување 28.684 22.751 26.752
Главнина 465.716 437.454 411.517
Вкупно обврски 1.098.627 930.650 872.412
Вкупно средства 1.564.343 1.368.104 1.283.929
Пазарна капитализација 99.604 99.604 133.105
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,95% 4,10% 3,95%
Нето добивка по акција (EPS) 95,90 76,06 89,44
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,83% 1,66% 2,08%
Поврат на капиталот (ROE) 6,16% 5,20% 6,50%
Коефициент цена/ добивка по акција 3,47 4,38 4,98
Книговодствена вредност по акција 1.557,00 1.462,51 1.375,80
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,21 0,23 0,32
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Фабрика Карпош АД Скопје е друштво за проектирање, производство и монтажа на бетонски полуфабрикати, станови, индустриски објекти, мостови и далноводи.

Управен одбор

Горан Јоксимовиќ
Александар Стефанов 
Коста Герчаков
Силјан Михајловски - Претседател и генерал директор 
Михо Јанески
Кире Ниневски
Тони Крстиќ
Надзорен одбор 
Киро Стефанов - Преседател 
Светислав Антиќ
Јован Тодоровски
Зоран Самаренчев
Влатко Иванов

 

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Бришење на издавачот Фабрика Карпош АД Скопје од „Листата за набљудување“

  Ве известуваме дека на 20.11.2020 година Берзата изврши бришење на издавачот Фабрика Карпош АД Скопје од „Листата за набљудување“
 6. Решение на КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје

  Решение на КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
 7. Први котирани друштва внесени на „Листа за набљудување“

  Почнувајќи од 11.11.2020 година 12 котирани акционерски друштва се внесени на „Листата за набљудување“ согласно последните измени на Правилата за котација на Берзата
 8. Јавна опомена за котираните друштва Фабрика Карпош АД Скопје, Аутомакедонија АД Скопје и Неметали Огражден АД Струмица

  На седницата одржана на 28.07.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 9. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Фабрика Карпош АД Скопје
 10. Откуп на сопствени акции

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKFKAR101010
Вкупно издадени ХВ
299.112
Последно тргување: 14.12.2022
Максимална цена:
333,00
Минимална цена:
333,00
Просечна цена:
333,00
Количина:
480
Промет:
159.840
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
333,00
Минимална цена:
333,00
Количина:
480
Промет:
159.840
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци