Издавач
Кристал 1923 АД Велес
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Алексо Демниевски-Баумар бр. 18
Град
Велес
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@kristal.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Горанчо Лазов
Телефон
+389 43 233 855
Факс
+389 43 235 092
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 746.996 664.874 593.875
Оперативна добивка 35.566 28.607 12.814
Добивка по оданочување 26.495 14.634 196
Главнина 502.546 476.050 461.866
Вкупно обврски 369.125 344.725 365.955
Вкупно средства 871.671 820.775 827.821
Пазарна капитализација 77.400 76.884 98.556
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,76% 4,30% 2,16%
Нето добивка по акција (EPS) 51,35 28,36 0,38
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,04% 1,78% 0,02%
Поврат на капиталот (ROE) 5,27% 3,07% 0,04%
Коефициент цена/ добивка по акција 2,92 5,25 502,84
Книговодствена вредност по акција 973,93 922,58 895,09
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,15 0,16 0,21
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Прехрамбената индустрија “Кристал 1923” АД од Велес започнува со работа во 1923 година и како фабрика за масло работи до 1999 година кога е трансформирана во Прехрамбена индустрија поради широкиот асортиман на прехрамбени производи во сопствено производство. Друштвото до 2020 година работеше по називот Благој Ѓорев АД Велес

Одбор на директори
Горанчо Лазов - извршен директор
Софија Лазова
Руемен Смилевски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKBLAG101016
Вкупно издадени ХВ
516.000
Последно тргување: 24.11.2022
Максимална цена:
160,00
Минимална цена:
160,00
Просечна цена:
160,00
Количина:
760
Промет:
121.600
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
160,00
Минимална цена:
152,00
Количина:
8.978
Промет:
1.391.000
Број на трансакции:
6

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци