Времено суспендирање на тргувањето со акциите на Реплек АД Скопје
петок, 09 април 2021

На 09.04.2021 година Македонска берза АД  Скопје времено го прекина тргувањето со акциите издадени од Реплек АД Скопје во очекување друштвото да објави одлуки од собранието на акционери.